Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari 01/06/2006

Escoltar

Ple ordinari 01/06/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

4879/2006 de 29 de maig

 

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple ordinari que tindrà lloc 1 de juny de 2006.

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 1 de juny de 2006, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del dia 4 de maig de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

DEFENSOR DEL CIUTADÀ

3 Presentació informe anual del Defensor del Ciutadà de Mataró 2005.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

4 Proposta de Resolució que presenten el grups municipals Socialista, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA i Convergència i Unió a favor del català a Europa.

5 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè els partits del mundial de futbol de la selecció espanyola es puguin veure a totes les llars del país.

DICTAMENS

-Presidència-

6 Aprovació definitiva del projecte de creació del servei de comunicació audiovisual a Mataró.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

7 Autoritzar a PUMSA a la concertació d'una operació de crèdit hipotecari davant el Banc Santander Central Hispano SA per un import màxim de 2.000.000,00 euros. amb destí al finançament de la construcció de 30 habitatges de protecció oficial al carrer Carlemany, 6-12.

8 Cessió a precari d'un espai al carrer Colòmbia, 49-53, i carrer Poeta Punsola, 33, de Mataró, a l'entitat LLIBRE VIU, per tal que es destini al foment de la lectura i reutilització del llibre usat.

-Institut Municipal de Promoció Econòmica-

9 Ratificació del decret de l'Alcalde número 4272/2006, de 11 de maig, relatiu a l'aprovació i presentació de al·legacions al Projecte de Decret pel qual s'aprova la revisió del Pla territorial sectorial d'equipaments comercials i al Projecte de Decret pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d'equipaments comercials.

-Servei de Compres i Contractacions-

10 Adjudicació del contracte per a la gestió del servei integral de cementiris municipals, mitjançant gestió indirecta, a favos de les empreses "Gestió Integral de Cementiris de Nomber, SL", "Cabré Junqueras, SA" i "Cons-te Concessiones Administrativas, SL" per un cànon anual de 96.410'00 EUR. IVA inclòs.

11 Adjudicació del contracte sevei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, a favor de "Fomento de Constrcciones y Contratas, SA", fins un import anual de 7.608.029'37 EUR. IVA inclòs

-Servei de Recursos Humans-

12 Modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Mataró

13 Creació complement específic de cap de torn de la Policia Local i modificació del contingut del complement específic de flexibilitat establert als articles 16, 20 i 25.2 h) de l'Acord sobre determinació de condicions de lloc de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Mataró

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

14 Aprovació del model tipus de conveni de col·laboració a subscriure amb el Servei Català de la Salut, relatiu a la construcció i posada en marxa del nou CAP La Llàntia, entre els carrers Verge de Guadalupe i la Boixa.

15 Aprovació inicial del Projecte executiu del Centre d'Atenció Primària La Llàntia

-Servei d'Urbanisme-

16 Aprovació de l'avanç del Pla Parcial de delimitació del Sector B - Carretera de Cirera.

17 Modificació del conveni signat amb SAMATO SA l'any 1996 sobre l'execució del PERI de CAN MARFA i ratificació del nou document signat.

18 Aprovació provisional de la Memòria Social Urbanística.

19 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal, relativa al sistema de dotacions d'habitatge públic (inclusió de set nous àmbits).

-Servei de Ciutat Sostenible-

20 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de Llicències Urbanístiques.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

21 Canvi de representant dels estudiants a proposta del Consell Escolar Municipal al Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació.

-Servei de Benestar Social-

22 Ratificació decret sobre adhesió de l'Ajuntament de Mataró a l'Observatori europeu de ciutats i pobles per a tothom.

-Servei de Salut Públicai Consum-

23 Adhesió a la xarxa local de prevenció de drogodependències.

-Patronat Municipal d'Esports-

24 Canvi de representant del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya al Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports.

-Secció de Civisme i Cooperació-

25 Adhesió a la Xarxa per la Compra Pública Ètica.

JUNTA DE PORTAVEUS

26 Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Genís Bargalló i Checa a l'Acta de Regidor d'aquest Ajuntament.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

27 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista, Convergència i Unió i d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Alternativa, per promoure la participació en el Referèndum pel nou Estatut de Catalunya.

PRECS I PREGUNTES

28 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la manifestació d'un grup antisistema el passat dissabte 6 de maig.

29 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la negociació de l'IME i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

30 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la participació de les entitats i associacions al Ple Municipal.

31 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la millora de la seguretat dels vianants a les Rondes Cervantes i Barceló de la nostra ciutat.

32 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es millori l'estat de la zona no urbanitzada adjacent al Passatge Lluís Gallifa i de la zona de gronxadors de la Plaça Miquel Martí i Pol.

33 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els robatoris en cases a la nostra ciutat.

34 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la petició d'intervenció en el passat Ple de l'Associació Nou Centre.

35 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la tramitació d'expedients de disciplina urbanística derivats de la realització d'obres sense l'oportuna llicència a l'immoble del carrer Sant Bru núm. 11 de Mataró.

36 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la matrícula d'alumnes d'educació obligatòria a la ciutat de Mataró.

37 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la posició del govern a les demandes d'una comissió de veïns de l'entorn de la Plaça de Cuba.

38 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la publicitat en el Butlletí Municipal.

39 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el retard en el pagament dels convenis i subvencions.

40 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els fets ocorreguts a Mataró la tarda del passat dia 6 de maig.

41 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió respecte les al·legacions presentades per dos propietaris de finques rústegues afectats pel projecte de l'ampliació dels carrils de la C-32 en el seu pas pel municipi de Mataró.

42 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la ubicació del parc infantil de trànsit al Parc Central.

43 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el programa "Avui, cuino jo".

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor