Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari 02/03/2006

Escoltar

Ple ordinari 02/03/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

1653/2006 de 27 de febrer

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del dia Ple ordinari 2 de març de 2006.

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de març de 2006, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions extraordinària del dia 22 de desembre de 2005 i ordinària del dia 12 de gener de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals d'adhesió a la Declaració de La Gomera contra l'explotació infantil.

4 Declaració Institucional que proposen tots els grups municipals en motiu del Dia Internacional de la dona treballadora.

DICTAMENS

ALCALDIA

5 Delegació en la Junta de Govern Local de la competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

6 Concessió demanial del subsòl públic de la UA 37-Av.Recoder, per a aparcament públic.

-Servei de Compres i Contractacions-

7 Ratificació del decret núm. 10329/2005, de 28 de desembre, acordat per l'Alcaldessa Accidental, pel que s'aprova la liquidació definitiva de la gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret durant l'any 2005, efectuada per l'entitat concessionària, Entorn SCCL., i aprovació de la liquidació definitiva corresponent a l'anualitat 2004.

8 Aprovació del plec de clàusules administratives, tècniques i econòmiques que regirà la contractació, mitjançant concessió, de la gestió del servei de cementiris municipals, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concessió, del servei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

10 Aprovació inicial del Projecte bàsic i d'execució d'aparcament a la plaça Occitània, presentat per l'empresa Inmuebles Fènix 92 SL, adjudicatària del Concurs 89/2005 de concessió d'aquest servei públic.

11 Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu d'edifici d'equipaments a Cal Collut-Escorxador, promogut per l'empresa pública PUMSA, i autorització per executar les obres.

12 Aprovació del Conveni signat entre l'Ajuntament de Mataró, Promocions Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA) i la Colla Castellera Capgrosos de Mataró, relatiu a la construcció d'un nou equipament municipal com a seu social de la colla.

-Servei d'Urbanisme-

13 Aprovació definitiva estudi de detall Fray Luis de León 72-76 / Ramon Llull 14-16.

14 Aprovació dels treballs preparatoris sobre la modificació del Pla General d'Ordenació Municipal a l'àmbit de " l'Eix Herrera ", aprovació del conveni urbanístic a signar amb les societats NOU TARTER SL i ETAL SA, sobre el Sector de planejament Clement Marot i declarar a PUMSA administració en l'àmbit del Sector Clement Marot.

15 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal relativa al sistema de dotacions d'habitatge públic.

16 Aprovació inicial de la Memòria Social Urbanística del Pla General d'Ordenació Municipal de Mataró 1996.

17 Donar compte de l'acord de Junta de Govern de 20/2/06 sobre aprovació definitiva del Pla Local d'Habitatge 2005-2015.

18 Encarregar a la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA -PUMSA- l'execució d'un edifici d'habitatges en el solar situat al carrer Núñez de Balboa nº 12.

-Serveis i Manteniment-

19 Resposta a les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació del Reglament dels Cementiris Municipals de l'Ajuntament de Mataró

20 Resposta a l'al·legació presentada i aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació de serveis funeraris de l'Ajuntament de Mataró.

CMI DE VIA PÚBLICA

-Servei de Mobilitat-

21 Aprovació inicial del Reglament de Viatgers del Transport Urbà.

-Servei Jurídic Administratiu de Via Pública-

22 Imposició de sancions per infraccions de la legislació sobre Tinença de Gossos considerats potencialment perillosos.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Patronat Municipal d'Esports-

23 Canvi de representant del Grup Municipal Socialista al Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per l'organització d'un Saló Local de l'Ocupació.

25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre subvencions per al lloguer d'habitatges a través de la Borsa de Lloguer Jove de Mataró.

26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió respecte la zona blava d'aparcaments de Can Maitanquins.

PRECS I PREGUNTES

27 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè s'habilitin sales d'estudi permanents en tots els barris de la ciutat.

28 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es commemori el 50è aniversari de la mort de Puig i Cadafalch.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la restauració de la torre de Can Palauet.

30 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per potenciar els atractius de la zona de platja de Mataró durant la temporada de bany.

31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el futur del local on es situava l'antiga escola bressol de Cirera.

32 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el Pla de Comunicació de l'Ajuntament.

33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la destitució de Josep Molsosa com a President del Consorci Sanitari del Maresme.

34 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'antiga escola bressol de Cirera, propietat de l'Arquebisbat de Barcelona.

35 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'estat d'abandonament de l'Avinguda Jaume Recoder.

36 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els Plans Educatius d'Entorn a la ciutat de Mataró.

37 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la redacció d'una nova ordenança municipal reguladora de la Publicitat.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor