Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari 04/05/2006

Escoltar

Ple ordinari 04/05/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3943/2006 de 28 d'abril

 

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del dia Ple ordinari 4 de maig de 2006.

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de maig de 2006, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 6 d'abril de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya sobre cinc ciutadans cubans empresonats als Estats Units.

4 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de suport a la campanya iniciada per la Plataforma proSeleccions Esportives Catalanes "Una Nació, Una Selecció".

DICTAMENS

ALCALDIA

5 Donar compte Decret Alcaldia 3898/2006 de 28 d'abril de renovació càrrec representant del grup municipal del Partit Popular de Catalunya a la Fundació Tecnocampus.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

6 Desafectació del domini públic de l'habitatge del pis 4t D, de l'escala A, de l'edifici del c. Madoz, 28-30, de Mataró.

7 Aprovació inicial de la modificació del pressupost de l'exercici 2006 de l'Ajuntament, del Patronat Municipal d'Esports, del Patronat Municipal de Cultura i de l'Institut Municipal d'Educació

-Servei d'Ingressos-

8 Aprovació provisional modificació ordenança reguladora de la taxa d'ensenyament reglat de l'EUP de Mataró, per al curs acadèmic 2006/2007.

9 Aprovació preus públics Institut Municipal d'Educació.

10 Ratificar el decret 3760/2006 de 24 d'abril, d'aprovació preus públics Congrés de la Gent Gran

-Servei de Secretaria General-

11 Actualització assignacions als grups municipals.

-Servei de Compres i Contractacions-

12 Modificació del pressupost provisional aprovat per a la prestació del servei públic de transport urbà col·lectiu de viatgers a la ciutat de Mataró, per la prestació del servei durant el present any 2006, adjudicat a l'empresa Corporación Española de Transporte, SA., CTSA MATARÓ BUS.

-Institut Municipal de Promoció Econòmica-

13 Aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora dels mercats de marxants.

-Servei de Recursos Humans-

14 Declaració de compatibilitat de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

15 Aprovació provisional modificació Pla especial d'equipaments MATARO NORD.

16 Aprovació provisional del Pla Especial d'habitatges socials al Pla d'en Boet.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre subvencions per al lloguer d'habitatges a través de la Borsa de Lloguer Jove de Mataró.

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per l'organització d'un torneig internacional de futbol base a Mataró.

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la revisió del Pacte per a la Mobilitat.

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la realització d'estudis previs per a la modificació puntual del Pla General a l'àmbit dels habitatges del Passeig de Callao.

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la millora del desplegament del cos dels mossos d'esquadra en els propers anys.

PRECS I PREGUNTES

22 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'estat de deixadesa de les pistes d'atletisme.

23 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la proposta de reforma feta pels veïns i botigues de la Plaça de Cuba.

24 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la decisió de l'IMPEM de declarar la Diada de la Fira de Mataró festiu autoritzat per a l'obertura de comerç.

25 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la circulació rodada al darrera de les cases del Callao.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la decisió presa per la presidenta de l'IMPEM respecte de la declaració del dia 5 de juny com a festiu autoritzat per a l'obertura del comerç.

27 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el tancament dels cinemes Oscar.

28 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè s'organitzin activitats alternatives d'oci nocturn pels joves.

29 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les diferentes obres de reurbantizació que tenen lloc a la ciutat.

30 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre dos accidents de trànsit en els que hi havia implicat un vehicle de l'Ajuntament.

31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la possibilitat d'oferir a Mataró serveis de la Prefectura Provincial de Trànsit.

32 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els actes de record del 75 aniversari de la II Republica.

33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la manca d'assistència als Consells de participació municipals.

34 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la disminució del nombre de mossos d'esquadra a la ciutat.

35 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la realització d'estades d'estiu per aprendre anglès.

36 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el possible trasllat del Laboratori Clínic del Maresme fora de Mataró.

37 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el procés participatiu per a la confecció del pressupost pel 2007.

38 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'estat de la Plaça del Forn del Vidre.

39 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el posicionament del govern municipal davant el conflicte actual a la sanitat pública.

40 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'estat d'ocupació de les places de centre de dia públiques a Mataró.

41 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació de les cases del Passeig del Callao.

42 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el primer Congrés de la Gent Gran de Mataró.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor