Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari 06/07/2006

Escoltar

Ple ordinari 06/07/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatròria i ordre del dia.
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6187/2006 de 3 de juliol

 

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple ordinari que tindrà lloc el dia 6 de juliol de 2006.

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 de juliol de 2006, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions extraordinària del dia 29 de maig de 2006 i ordinària del dia 1 de juny de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista, d'Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió d'homenatge a la pedagoga Marta Mata.

DICTAMENS

-Alcaldia-

4 Donar compte dels decrets de l'alcaldia relatius a renovació de càrrecs del govern municipal com a conseqüència de la renúncia del Sr. Genís Bargalló al càrrec de regidor.

5 Modificació de membres a les Comissions Municipals Informatives.

6 Nomenament de representant municipal al Consorci Port de Mataró.

-Presidència-

7 Ratificar decret de l'alcaldia núm. 6126/2006 de 29 de juny, de nomenament de la Vice-presidència de l'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

8 Constitució d'un dret de superfície a favor de PUMSA d'un solar de propietat municipal amb front al c. Herrera, de Mataró, per construir i explotar un equipament sòcio-cultural, amb la finalitat d'ubicar la colla castellera Capgrossos de Mataró o altres entitats d'interès social o cultural.

9 Desadscripció del Patronat d'Esports, dels amarraments i panyols que l'Ajuntament té cedits en ús.

10 Constitució d'un dret de superfície a favor de PUMSA, sobre un solar municipal situat al c. Núñez de Balboa, 12, de Mataró, per fer habitatges assistits, per a minusvàlids físics

11 Cessió gratuïta del domini d'una finca municipal a favor de la Generalitat de Catalunya, amb destinació a comissaria de mossos d'esquadra.

12 Aprovació del pressupost, plantilla i relació de llocs de treball 2006 i correcció d'errades dels Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual

-Servei d'Ingressos-

13 Adhesió conveni entre l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i la Federació Espanyola de municipis i províncies en matèria d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria.

14 Sol·licitar a la Tresoreria de la Seguretat Social l'accés al servei de cessió de dades.

15 Bonificar l'ICIO a l'Institut Català del Sòl.

16 Aprovar la concertació d'una operació de préstec de 3.300.000 euros amb Caixa Catalunya per al finançament del programa d'inversions 2006 i acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per subsidiar el tipus d'interès d'aquest préstec dins del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona

-Servei de Compres i Contractacions-

17 Aprovació de la liquidació del servei públic de transport urbà col·lectiu de viatgers a la ciutat de Mataró durant l'any 2005, prestat mitjançant gestió interessada per la Corporación Española del Transporte, SA. liquidació la qual ascendeix a un import de subvenció total de 1.919.518,02.-EUR.

18 Aprovar la inclusió d'un punt en la clàusula relativa al règim econòmic del plec de clàusules tècniques que regulen la concessió de la gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret.

-Servei de Recursos Humans-

19 Aprovació de la modificació de la plantilla de l'Ajuntament de Mataró.

-Escola Universitària Politècnica de Mataró-

20 Relleu del Vocal representant dels estudiants en el Consell Rector del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

-Fundació Tecnocampus-

21 Entrada de l'Ajuntament de Mataró com a membre del Patronat de la futura Fundació Centre Tic i Salut, Fundació Privada.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

22 Ratificació de la Resolució 5552/2006 de 15 de juny de la Consellera Delegada d'Obres, relativa a l'aprovació inicial del Projecte bàsic de polisportiu al carrer Euskadi. PAV-3/SAL-3.

23 Aprovació de la modificació de dues clàusules del conveni de col·laboració amb el Servei Català de la Salut per a la construcció d'un CAP a la Llàntia

-Servei d'Urbanisme-

24 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla especial de millora urbana de La Llàntia (adaptació/reajust segons projecte d'urbanització en tràmit).

25 Aprovació definitiva de la relació de bens i drets de l'expropiació de la finca de la Ronda O'Donnell cantonada carrer Pompeu Fabra, propietat de Civit SL

26 Aprovació dels treballs preparatoris de la modificació puntual del PGOM de l'àmbit Sector 5.04 "Colón-Toló" i aprovació del conveni de col·laboració urbanística signat entre l'Ajuntament, Gintra, Inversions Rifosa SL i Esperalba SL.

27 Aprovació provisional del Pla especial "TOURING CLUB".

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

28 Acceptar la baixa d'un vocal del Consell Plenari de l'IME, a proposta del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya

-Servei de Salut Pública i Consum-

29 Aprovar els estatuts del Consorci "Govern Territorial de Salut del Maresme" i l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró a aquest Consorci.

-Patronat Municipal de Cultura-

30 Inclusió de nous carrers al nomenclàtor de la ciutat

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

31 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la commemoració del 50è aniversari de la mort de Josep Puig i Cadafalch.

32 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè la Comissaria de la Policia Nacional ampliï el seu horari d'atenció al públic.

PRECS I PREGUNTES

33 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la Jornada d'obertura del comerç del dia 5 de juny.

34 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Congrés de la Gent Gran.

35 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la 5ª Mostra d'Art Jove.

36 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'obertura de comerços el dilluns de Fira.

37 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la inseguretat en determinades zones de la ciutat.

38 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el protocol signat per l'Ajuntament de Mataró en relació a l'Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar.

39 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els usos del centre cívic del Pla d'en Boet.

40 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la sortida de la UBM de l'Àgora de Comerç.

41 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per les queixes expressades per l'AAVV del Pla d'en Boet en l'organització de les festes del barri.

42 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la instal·lació d'un nou supermercat al centre de la ciutat.

43 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Conveni del POEC, l'Àgora del Comerç de Mataró i la relació del govern municipal amb el Col·lectiu de Comerciants.

44 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els fets ocorreguts al Port de Mataró el passat dia 13 de maig i el comunicat emes pel Consorci Port de Mataró als mitjans de comunicació.

45 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació de les instal·lacions del Club Petanca Cerdanyola.

46 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el trencament de relacions amb els promotors del Fons d'Art per la ciutat de Mataró.

47 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el projecte de Fons d'Art Local de Ca l'Arenas.

48 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè s'adeqüin al trànsit de vianants algunes voreres del barri de Cerdanyola.

49 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el programa "Avui, cuino jo".

50 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el mapa escolar de la ciutat.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

 

Manuel Monfort Pastor