Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

01/10/2007

Escoltar

01/10/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

7942/2007 de 27 de setembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió de l'1 d'octubre de 2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 1 d'octubre de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 17 de setembre de 2007

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació subministrament de dos vehicles tipus furgó pel grup de jardiners del Servei de Manteniment i Serveis, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de suport de la primera atenció de l'Agència d'atenció a la gent gran i persones amb dependència, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Adjudicar la contractació dels treballs de consultoria del Pla de mobilitat dels nous eixos comercials i l'adaptació del Pla de mobilitat urbana als nous requeriments dels sistema urbà, a favor de la mercantil Ingenieria de Tráfico, SL (INTRA, SL), per import de 41.325,00, IVA inclòs

6 Adjudicar les obres del projecte de renovació dels quadres "V" i "AM" de l'enllumenat públic, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 139.991'79 €, IVA inclòs.

7 Adjudicar obres del projecte de renovació dels quadres "AY" i "BH" de l'enllumenat públic, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 194.996'66 €, IVA inclòs.

8 Adjudicar els treballs de manteniment de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals i escolars, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 255.480'62 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

-Servei de Recursos Humans-

9 Aprovació bases específiques i convocatòria del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a de prevenció de riscos laborals.

10 Ratificació del decret 6561/2007 de data 18 de juliol de 2007, de la convocatòria de la provisió de llocs de treball per l'EAIA: treballador/a social i educador/a social.

11 Ratificació del decret 6590/2007 de data 18 de juliol de 2007, de la convocatòria de la provisió de lloc de treball d'administratiu/va de protocol i relacions laborals.

12 Ratificació del decret 6801/2007 de data 25 de juliol de 2007, de la convocatòria de la provisió de lloc de treball de delineant/a, secció de Patrimoni.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

13 Aprovació inicial del Projecte executiu de l'ampliació dels estudis de Mataró Radio.

14 Aprovació inicial del Projecte d'urbanització d'espais esportius al carrer Terrassa i encarregar l'execució de les obres a GINTRA.

-Servei de Manteniment-

15 Proposta d'aprovació inicial del projecte bàsic i executiu d'edifici annex al CEIP Cirera-menjador.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut i Dona-

16 Ratificar el decret número 6382/2007, de 16 de juliol, de la consellera delegada de Joventut i Dona, de modificació de les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu (convocatòria 11/07).

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 17/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC L'1 D'OCTUBRE DE 2007.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, l'1 d'octubre de dos mil set, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

En Ramon Bassas Segura 1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont 3r Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 13 de l'ordre del dia

Na Alícia Romero Llano 4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa 5èna Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

En Oriol Batista Gázquez 6è Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 7è Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 17 de setembre de 2007.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (5).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES TIPUS FURGÓ PEL GRUP DE JARDINERS DEL SERVEI DE MANTENIMENT I SERVEIS, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"El cap del Servei de Manteniment i Serveis, mitjançant informe de data 31/08/2007, es sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament de dos vehicles tipus furgó pel grup de jardiners del Servei de Manteniment i Serveis de l'Ajuntament de Mataró amb un import de licitació de fins a 37.282,18 €, matriculació, impostos i inspeccions tècniques incloses.

Es justifica a l'expedient la necessitat de l'adquisició dels vehicles, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 18/09/2007, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que a la partida 40513/51117Z/62400 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2007 existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti, d'acord amb l'informe efectuat en la data de 18/09/2007 per l'Interventor de Fons Municipal d'aquest Ajuntament.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

PRIMER: Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de dos vehicles tipus furgó pel grup de jardiners del Servei de Manteniment i Serveis de l'Ajuntament de Mataró amb un import de licitació de fins a 37.282,18 €, matriculació, impostos i inspeccions tècniques incloses.

SEGON: Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

TERCER: Autoritzar l'import de fins a 37.282,18 €, matriculació i inspeccions tècniques dels vehicles incloses, així com l'IVA i demés gravàmens amb els que es gravin aquestes operacions, a càrrec de la partida núm. 40513/51117Z/62400 del pressupost municipal aprovat pel 2007 (op. tipus A núm. 200700040291).

.

QUART: Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (5).

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT DE LA PRIMERA ATENCIÓ DE L'AGÈNCIA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de data 12-07-2007, la cap del Servei de Benestar Social sol·licita la tramitació de la contractació del servei de suport de la primera atenció de l'Agència d'atenció a la gent gran i persones amb dependència, amb una durada de dos anys, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 199.632,00 euros, IVA inclòs.

Consta informe del secretari general d'aquesta Corporació, de data 21/09/07, sobre el contingut dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que a la partida 60540/313320/22706 del pressupost municipal aprovat per enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2007, essent que es preveu consignar a l'expressada partida crèdit adequat i suficient en els pressuposts municipals que s'aprovin per al 2008 i 2009, als mateixos efectes abans descrits.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

PRIMER: Iniciar l'expedient de contractació del servei de suport de la primera atenció de l'Agència d'atenció a la gent gran i persones amb dependència, amb una durada de dos anys, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 199.632,00 euros, IVA inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

SEGON: Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

TERCER: Atendre la despesa de 199.632,00 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 60540/313320/22706 del pressupost municipal, d'acord amb les anualitats i imports que a continuació s'expressen:

Exercici 2007: 8.318 euros

Exercici 2008: 99.816 euros

Exercici 2009: 91.498 euros

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 60540/313320/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per als exercicis del 2008 i 2009, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

QUART: Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (5).

5 ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE CONSULTORIA DEL PLA DE MOBILITAT DELS NOUS EIXOS COMERCIALS I L'ADAPTACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT URBANA ALS NOUS REQUERIMENTS DELS SISTEMA URBÀ, A FAVOR DE LA MERCANTIL INGENIERIA DE TRÁFICO, SL (INTRA, SL), PER IMPORT DE 41.325,00, IVA INCLÒS

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Antecedents de fet

1. El cap del Servei de Mobilitat, mitjançant informe de data 10/09/2007, exposa la necessitat de contractar la redacció del Pla de mobilitat dels nous eixos comercials i l'adaptació del Pla de mobilitat urbana als nous requeriments dels sistema urbà, d'acord amb el que preveu el Pacte per al desenvolupament econòmic i social de Mataró.

2. En el mateix informe es justifica la necessitat de adjudicar aquest contracte a l'empresa de consultoria INTRA, SL, ja que aquesta va ser l'adjudicatària del concurs per a la redacció del Pla director de la mobilitat urbana de Mataró, arrel del qual es van desenvolupar una sèrie d'eines ad hoc, de les quals en aquest moment només disposa INTRA, SL, i que resulten necessàries per a dur a terme els treballs objecte de la present contractació, que són continuació i desenvolupament d'aquells.

3. Consta oferta econòmica efectuada per INTRA, SL, per un import de 11.600,00 €, IVA inclòs, per a la redacció del Pla de mobilitat dels nous eixos comercials, i 29.725,00 €, IVA inclòs, per a l'adaptació del Pla de mobilitat a nous requeriments del sistema urbà.

4. Consta, igualment, informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació de data 21/02/2007, respecte de la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei que promou la contractació.

5. Existeix crèdit adequat i suficient a la partida 20100/513210/22706 del pressupost aprovat per a l'any en curs per atendre les despeses que es preveu meriti l'adjudicació del subministrament abans esmentat.

Fonament de dret

L'apartat b) de l'article 210 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques estableix que podrà utilitzar-se el procediment negociat sense publicitat prèvia, quan per raons tècniques o artístiques o relacionades amb la protecció de drets exclusius només pugui encomanar-se l'objecte del contracte a un únic empresari.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

1. Iniciar l'expedient de la contractació dels treballs de consultoria del Pla de mobilitat dels nous eixos comercials i l'adaptació del Pla de mobilitat urbana als nous requeriments dels sistema urbà, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per quedar justificat l'interès públic, tal i com indica l'art.67.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

2. Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament expressat en el punt anterior.

3. Adjudicar la contractació dels treballs de consultoria del Pla de mobilitat dels nous eixos comercials i l'adaptació del Pla de mobilitat urbana als nous requeriments dels sistema urbà, a favor de la mercantil Ingenieria de Tráfico, SL (INTRA, SL), per import de 41.325,00, IVA inclòs, 11.600,00 €, IVA inclòs, per a la redacció del Pla de mobilitat dels nous eixos comercials, i 29.725,00 €, IVA inclòs, per a l'adaptació del Pla de mobilitat a nous requeriments del sistema urbà, d'acord amb el que preveu l'article 210 B) del RDL 2/2000.

4. Atendre la despesa de 41.325,00 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 20100/513210/22706 del pressupost aprovat per la present anualitat 2007, (operacions tipus AD núm. 41092 i 41093)

5. Requerir l'adjudicatària perquè dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la rebuda de la notificació del present acord dipositi en la Tresoreria de Fons Municipal l'import de 1.653,00 €, en concepte de garantia definitiva per l'adjudicació efectuada mitjançant el present acord."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (5).

6 ADJUDICAR LES OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DELS QUADRES "V" I "AM" DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, A FAVOR DE L'EMPRESA "ELECTRICITAT BOQUET, SL", FINS UN IMPORT DE 139.991'79 €, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "V" i "AM" (c. Tomàs Viñas, Velàzquez, Tetuan i Jaume Isern).

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 28 d'agost de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades a l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 139.991'79 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que en la partida 40543/43311B/61300 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa per a aquest any.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "V" i "AM" (c. Tomàs Viñas, Velàzquez, Tetuan i Jaume Isern), a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 139.991'79 €, IVA inclòs.

Segon.-

Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 40543/43311B/61300 del pressupost municipal de 2007 (doc. D núm. 41080).

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 41082, de 44.734'47 €, corresponent a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import realment adjudicat.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 5.599'67 €, i pagui l'import de 178'96 € en concepte de publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (5).

7 ADJUDICAR OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DELS QUADRES "AY" I "BH" DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, A FAVOR DE L'EMPRESA "ELECTRICITAT BOQUET, SL", FINS UN IMPORT DE 194.996'66 €, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "AY" i "BH" (c. Campmany, Solís, Pacheco, Campllonch i Floridablanca.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 29 d'agost de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades a l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 194.996'66 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que en la partida 40543/43311Z/61300 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa per a aquest any.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "AY" i "BH" (c. Campmany, Solís, Pacheco, Campllonch i Floridablanca, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 194.996'66 €, IVA inclòs.

Segon.-

Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 40543/43311Z/61300 del pressupost municipal de 2007 (doc. D núm. 41059).

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 41062, de 70.875'71 €, corresponent a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import realment adjudicat.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 7.799'87 €, i pagui l'import de 178'96 € en concepte de publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (5).

8 ADJUDICAR ELS TREBALLS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS I ESCOLARS, A FAVOR DE L'EMPRESA "ELECTRICITAT BOQUET, SL", FINS UN IMPORT DE 255.480'62 €, IVA INCLÒS, PELS DOS ANYS DE DURADA DEL CONTRACTE.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals i escolars.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 31 d'agost de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat a l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import global de 255.480'62 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Tenint en compte que en les partides 40513/121810/21200 i 40513/422500/21200 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa per a aquest any.

Tenint en compte que en les previsions inicials de les corresponents partides dels pressupostos municipals per als anys 2008 i 2009 són suficients per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals i escolars, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import global de 255.480'62 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon.-

Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària dels exercicis 2007, 2008 i 2009, de la següent manera:

Any 2007

Partida 40513/121810/21200 27.906'68 € (doc. compt. D núm. 41053)

Partida 40513/422500/21200 64.860'02 € (doc. compt. D núm. 41040)

Any 2008

Partida 40513/121810/21200 32.906'68 € (doc. compt. DFUT núm. 41054)

Partida 40513/422500/21200 69.860'02 € (doc. compt. DFUT núm. 41043)

Any 2009

Partida 40513/121810/21200 19.195'56 € (doc. compt. DFUT núm. 41055)

Partida 40513/422500/21200 27.475'00 € (doc. compt. DFUT núm. 41052)

Tercer.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides abans esmentada dels pressupostos municipals i dels organismes autònoms que s'aprovin pels exercicis pressupostaris de 2008 i 2009, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 10.219'22 €, i pagui l'import de 163'75 € en concepte de publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (5).

-Servei de Recursos Humans-

9 APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per decret 2659/2007, de 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

Per decret 2674/2007 de data 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació.

Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, tribunal qualificador, tipus de proves, etc.), es descriuen a les bases específiques.

L'objectiu d'aquesta proposta és la convocatòria i l'aprovació de les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals, el procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a prevenció de riscos laborals, escala d'administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic/a grau mitjà, grup A2 (B), nomenament funcionari/ària de carrera, mitjançant concurs oposició lliure.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern l'adopció del següents ACORDS:

Primer .-

Aprovar les bases específiques, que s'adjunten com a annex, que regularan juntament amb les bases generals el procés selectiu per cobrir 1 plaça de tècnic/a prevenció de riscos laborals, escala d'administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic/a grau mitjà, grup A2 (B), nomenament funcionari/ària de carrera, mitjançant concurs oposició lliure.

Segon.-

Convocar proves selectives per cobrir 1 plaça de tècnic/a prevenció de riscos laborals, grup A2 (B), nomenament funcionari/ària de carrera, mitjançant concurs oposició lliure.

Tercer. -

Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu de 1 plaça de tècnic/a prevenció de riscos laborals, grup A2 (B), que serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, entenent que si durant aquests 20 dies s'estima alguna al·legació contra les bases específiques que ara s'aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar candidatures.

Quart. -

Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (5).

10 RATIFICACIÓ DEL DECRET 6561/2007 DE DATA 18 DE JULIOL DE 2007, DE LA CONVOCATÒRIA DE LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER L'EAIA: TREBALLADOR/A SOCIAL I EDUCADOR/A SOCIAL.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per tal de poder iniciar la provisió de llocs de treball de treballador/a social i educador/a social, la consellera delegada de Serveis Centrals va resoldre convocar aquests processos per decret 6561/2007 de data 18 de juliol de 2007.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:

Únic

.- Ratificar el decret número 6561/2007 de data 18 de juliol de 2007, el contingut del qual és el següent:

"L'Ajuntament de Mataró necessita proveir els llocs de treball de treballador/a social i educador/a social de l'EAIA (Equip d'atenció a la Infància i l'Adolescència), pel procediment de concurs de mèrits.

Es tracta d'un projecte de nova creació, que començarà a funcionar el setembre de 2007 però la creació formal dels llocs està prevista pel 2008.

La Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2003, acordà aprovar les bases per a regular la provisió de llocs de treball entre personal indefinit i/o funcionari de carrera de l'Ajuntament.

D'acord amb les atribucions que em corresponen segons l'art. 55 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aproven el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals i demés disposicions concordants i les atribucions delegades per decret d'alcaldia de data 16 de juny de 2007, Resolc:

Primer.-

Convocar i obrir termini de presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu per a proveir els llocs de treball de treballador/a social i educador/a social de l'EAIA (Equip d'atenció a la Infància i l'Adolescència) de l'Àrea de Serveis Personals, del dia 20 de juliol al 01 d'agost, ambdós inclosos, d'acord amb la descripció i requisits de participació que es fan constar a l'annex d'aquest decret.

Segon.-

Nomenar l'òrgan de selecció d'aquests processos, que serà format per les següents persones:

Sra. Assun Muñoz, cap del servei de serveis socials.

Sra. Lola Ruiz, cap de la secció d'Infància i família.

Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del servei de Recursos Humans

Suplents:

Sra. Maria Gil, cap de la secció Agencia Gent gran i persones dependents.

Sra. Montse Hernández Padial, tècnica superior d'Organització i Qualitat.

Hi serà present el president de la Junta i/o del Comitè, amb veu i sense vot.

Tercer.-

Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (5).

11 RATIFICACIÓ DEL DECRET 6590/2007 DE DATA 18 DE JULIOL DE 2007, DE LA CONVOCATÒRIA DE LA PROVISIÓ DE LLOC DE TREBALL D'ADMINISTRATIU/VA DE PROTOCOL I RELACIONS LABORALS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per tal de poder iniciar la provisió de lloc de treball d'administratiu/va de Protocol i Relacions Públiques, de l'àrea de Presidència, pel procediment de concurs de mèrits, la consellera delegada de Serveis Centrals va resoldre convocar aquest procés per decret 6590/2007 de data 18 de juliol de 2007.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:

Únic

.- Ratificar el decret número 6590/2007 de data 18 de juliol de 2007, el contingut del qual és el següent:

"L'Ajuntament de Mataró necessita proveir el lloc de treball d'administratiu/va de Protocol i Relacions Públiques de l'Àrea de Presidència, pel procediment de concurs de mèrits.

La Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2003, acordà aprovar les bases per a regular la provisió de llocs de treball entre personal indefinit i/o funcionari de carrera de l'Ajuntament.

L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, atorga a l'alcalde la competència per convocar les proves per a la selecció del personal i pels concursos de provisió de llocs de treball.

Per tot això resolc,

Primer.-

Convocar i obrir termini de presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu per a proveir el lloc de treball d'administratiu/va de Protocol i Relacions Públiques de l'Àrea de Presidència, del dia 25 de juliol al 07 de setembre, ambdós inclosos, d'acord amb la descripció i requisits de participació que es fan constar a l'annex d'aquest decret.

Segon.-

Nomenar l'òrgan de selecció d'aquest procés, que serà format per les següents persones:

Sra. Ana Villaverde Valle, cap del servei de Comunicació

Sra. Paloma Muñoz, responsable de Relacions Públiques i Protocol

Sra. Júlia Ortega, psicòloga del servei de Recursos Humans.

Sra. Montse Hernàndez, tècnica d'Organització i Qualitat del servei de Recursos Humans.

Vocals suplents:

Sra. Merche Baeza, assessora jurídica del servei de Recursos Humans.

Sra. Glòria Battestini, secretària d'Alcaldia.

Hi serà present el president de la Junta i/o del Comitè, amb veu i sense vot.

Tercer.-

Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (5).

12 RATIFICACIÓ DEL DECRET 6801/2007 DE DATA 25 DE JULIOL DE 2007, DE LA CONVOCATÒRIA DE LA PROVISIÓ DE LLOC DE TREBALL DE DELINEANT/A, SECCIÓ DE PATRIMONI.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per tal de poder iniciar la provisió de lloc de treball de delineant/a secció Patrimoni, servei Gestió Econòmica, pel procediment de concurs de mèrits, la consellera delegada de Serveis Centrals va resoldre convocar aquest procés per decret 6801/2007 de data 25 de juliol de 2007.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:

Únic

.- Ratificar el decret número 6801/2007 de data 25 de juliol de 2007, el contingut del qual és el següent:

"L'Ajuntament de Mataró necessita proveir el lloc de treball delineant/a secció Patrimoni, servei Gestió Econòmica, pel procediment de concurs de mèrits.

La Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2003, acordà aprovar les bases per a regular la provisió de llocs de treball entre personal indefinit i/o funcionari de carrera de l'Ajuntament.

L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, atorga a l'alcalde la competència per convocar les proves per a la selecció del personal i pels concursos de provisió de llocs de treball.

Per tot això resolc,

Primer.-

Convocar i obrir termini de presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu per a proveir el lloc de treball de delineant/a secció Patrimoni, servei Gestió Econòmica, del dia 03 al 14 de setembre de 2007, ambdós inclosos, d'acord amb la descripció i requisits de participació que es fan constar a l'annex d'aquest decret.

Segon.-

Nomenar l'òrgan de selecció d'aquest procés, que serà format per les següents persones:

Vocals:

Sra. Mariela González Solà, cap del servei de Gestió Econòmica

Sra. Mireia Bermejo, cap de la secció de Patrimoni.

Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del servei de Recursos Humans.

Vocals suplents:

Sra. Montse Hernandez Padial, tècnica superior d'organització i qualitat, servei de Recursos Humans.

Sr. Josep Canal i Codina, sotsdirector de serveis econòmics i interventor.

Hi serà present amb veu i sense vot la presidenta de la Junta de personal o membre en qui delegui.

Tercer.-

Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (5).

En aquests moments s'incorpora a la sessió el Sr. Francesc Teixidó, 3r tinent d'Alcalde i , president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

13 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE L'AMPLIACIÓ DELS ESTUDIS DE MATARÓ RADIO.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte executiu de l'ampliació dels estudis de Mataró Ràdio", promogut per l'entitat pública empresarial Mataró Audiovisual, que ha estat redactat per l'arquitecta Georgina Feliu Lucas, el qual té per objecte l'ampliació dels actuals estudis de Mataró Ràdio, situats a la primera planta de l'edifici de l'equipament municipal ubicat al carrer Juan Sebastián Elcano núm.6, amb un pressupost d'execució per contracte de 260.382,66 €, IVA inclòs.

El projecte proposa una ampliació dels actuals estudis de Mataró Ràdio, agafant el local del costat, de 120,80 m2, que s'afegeixen als existents.

Les noves sales de les quals constarà l'ampliació seran la redacció, despatx de direcció, administració, sala de racks, cabina, un nou locutori i un nou control.

La intervenció principal afecta als espais tècnics per les condicions d'aïllament i condicionament acústic.

El pressupost, que puja 260.382,66 €, IVA inclòs, està dividit en 4 lots:

LOT 1: Distribució, insonorització i climatització d'instal·lacions

no específiques de la ràdio 109.383,21 €

LOT 2: Instal·lació de baixa freqüència 114.782,00 €

LOT 3: Informàtica, ordinadors i llicències €€€€ € 27 .016,40 € *

LOT 4: Mobiliari d'oficina 9.201,05 €

*Aquest lot, que tracta de la compra d'ordinadors i de l'adquisició de llicències, apareix en el pressupost del projecte també desglossat, segons la partida pressupostaria que el futur atengui aquestes despeses, del detall següent:

- Ordinadors 62600 Maquinaria de sistemes 15.880,40 €

- Llicències de software 64000 Programari de sistemes 11.136,00 €

El cap de la Secció de Llicències d'Activitats, en data 26 de juny de 2007, ha informat favorablement el projecte i esmenta els condicionants a tenir en compte per a realitzar les obres.

Igualment, el cap del servei d'Obres, en data 2 de juliol d'enguany, conjuntament amb l'arquitecta municipal, directora facultativa de les obres d'implantació de l'emissora, han informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació inicial d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de respectar a l'hora d'executar les obres.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competencies delegades a aquesta Junta de Govern Local , per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, proposo l'adopció, si s'escau, dels següents acords:


Primer.-Aprovar inicialment el "Projecte
executiu de l'ampliació dels estudis de Mataró Ràdio", promogut per l'entitat
pública empresarial Mataró Audiovisual, que ha estat redactat per l'arquitecta
Georgina Feliu Lucas, el qual té per objecte l'ampliació dels actuals estudis
de Mataró Ràdio, situats a la primera planta de l'edifici de l'equipament municipal
ubicat al carrer Juan Sebastián Elcano núm.6, amb un pressupost d'execució per
contracte de 260.382,66 €, IVA inclòs, dividit en 4 lots:


LOT 1: Distribució, insonorització i climatització d'instal·lacions

no específiques de la ràdio 109.383,21 €

LOT 2: Instal·lació de baixa freqüència 114.782,00 €

LOT 3: Informàtica, ordinadors i llicències 27.016,40 €

- ordinadors, maquinaria de sistemes 15.880,40 €

- llicències, programari de sistemes 11.136,00 €

LOT 4: Mobiliari d'oficina 9.201,05 €


Segon.-Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació
pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal
8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant
el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin
pertinents.Tercer.-L'aprovació d'aquest projecte està sotmesa a les següents condicions:


VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

14 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ D'ESPAIS ESPORTIUS AL CARRER TERRASSA I ENCARREGAR L'EXECUCIÓ DE LES OBRES A GINTRA.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"L'empresa Gestió Integral de Trànsit Mataró SL ( GINTRA ) al mes de gener de 2007 va començar les obres de construcció d'un aparcament per a residents al carrer de Terrassa

núm. 7.

Per executar aquestes obres es va fer necessari traslladar provisionalment les instal·lacions esportives existents en aquest emplaçament a un altre lloc proper.

En concret, el camp de futbol-7 que funcionava en aquest indret es va tenir que traslladar al solar compres entre l'av. del Corregiment, el pati de l'escola de Cirera i el torrent de la Pólvora.

Una vegada finalitzades les obres de l'aparcament, s'han de refer novament totes les instal·lacions esportives que funcionaven al carrer Terrassa núm. 7 i al mateix temps reurbanitzar els nous espais que s'han creat als voltants de l'aparcament.

Per aquest motiu els serveis tècnics municipals han redactat un projecte executiu que contempla les dues anteriors actuacions.

Examinat el "Projecte d'urbanització d'espais esportius al carrer de Terrassa", redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres que s'han d'executar per tal d'urbanitzar els espais esportius existents a l'interior de l'illa del poliesportiu municipal Teresa M. Roca i Vallmajor, amb façana al carrer de Terrassa i refer les instal·lacions esportives existents amb anterioritat a la construcció de l'aparcament per GINTRA, amb un pressupost d'execució per contracte de 660.051,34 €, IVA inclòs.

L'objectiu d'aquesta actuació és el de refer les instal·lacions de futbol-7 de Cirera, situades fins ara de manera provisional en el solar d'avinguda del Corregiment, i reurbanitzar els espais colindants.

L'àmbit total de l'actuació del projecte té una superfície de 3.901,00 m2i es desenvolupa en dues zones:

Zona 1 - Aparcament carrer de Terrassa: Es tracta d'una plataforma de forma rectangular definida per la façana del nou poliesportiu municipal i els murets dels patis dels habitatges colindants que tenen accés des de l'avinguda del Velòdrom.

La superfície a urbanitzar d'aquest espai es de 2.141 m2.

Zona 2 - Interior d'illa: Consisteix en un espai irregular, format per la façana posterior dels dos poliesportius municipals, la façana dels habitatges colindants que tenen accés des del passatge Miró i els vestidors del club de futbol de Cirera.

La superfície a urbanitzar és de 1.760 m2.

Els treballs de reurbanització que s'han d'executar de nou afecten els següents serveis i infraestructures urbanes:

- el drenatge de les aigües pluvials

- el clavegueram

- els serveis d'abastament d'aigua

- el servei d'electricitat

- la pavimentació

Atès que, per al funcionament de les instal·lacions del camp de futbol-7 és necessari urbanitzar l'entorn, s'arranjarà també l'espai esportiu.

Per una banda, es proposa construir un camp de futbol-7 d'unes dimensions de 34 x 50 m a sobre la coberta de l'aparcament del carrer Terrassa.

En aquesta plataforma superior es reposarà el paviment esportiu de gespa artificial i les voreres perimetrals seran de formigó.

Es construirà un mur de formigó de contenció, per recalçar els murets dels habitatges colindants que tenen accés des de l'avinguda del Velòdrom i s'aixecarà un muret d'obra vista 2,50m d'alçada, seguint el perfil del muret d'obra existent a la rampa d'accés des de l'avinguda del Velòdrom cantonada carrer de Terrassa.

A la zona d'espais esportius auxiliars s'hi situarà:

- un camp de futbol-3, minifutbol.

- una zona de porters

- el trasllat del quiosc i pèrgola existents

- una zona de jocs infantils i jocs de taula

Aquest espai irregular es soluciona a dues plataformes: una plataforma a la cota de l'accés de vestidors (+75.20m), on es situarà la zona d'entrenament porters, accés grades minifutbol i una zona de jocs infantils.

Una segona plataforma a la mateixa cota que el camp de futbol (+73,75m), on es situarà el camp de futbol-3, el quiosc i pèrgola i una zona de jocs de taula.

Aquestes dues plataformes es connectaran amb una rampa longitudinal paral·lela a la façana del Poliesportiu Teresa Mª Roca i Vallmajor, donant accés a tots els espais esportius.

Donat que GINTRA està obligada a refer instal·lacions esportives existents abans de la construcció de l'aparcament i que les obres de reurbanització dels entorns estan directament relacionades, de tal manera que han de ser executades simultàniament per la mateixa empresa constructora i per altra banda GINTRA disposa de tota la informació tècnica necessària per haver executat les obres de l'aparcament, cal encarregar les obres previstes en el projecte a l'esmentada empresa.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte d'urbanització d'espais esportius al carrer de Terrassa", redactat per l'arquitecta municipal Marisol Carrillo Muñoz, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres que s'han d'executar per tal d'implantar de nou les instal·lacions esportives existents en el solar del carrer Terrassa núm.7, abans de la construcció de l'aparcament executat per GINTRA, i la urbanització dels espais esportius de l'interior de l'illa del poliesportiu municipal Teresa M. Roca i Vallmajor, amb un pressupost d'execució per contracte de 660.051,34 €, IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer

.- Encarregar l'execució de les obres a l'empresa GINTRA com a conseqüència de les obligacions derivades de la construcció del l'aparcament del carrer Terrassa núm. 7.

Quart.

- Notificar els anteriors acords al Patronat Municipal d'Esports i als serveis municipals de Gestió Econòmica, Manteniment, Mobilitat, a director tècnic de GINTRA i al gerent de PUMSA, als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

-Servei de Manteniment-

15 PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'EDIFICI ANNEX AL CEIP CIRERA-MENJADOR.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte bàsic i executiu d'edifici annex al CEIP Cirera-menjador", redactat per Jodar García arquitectes, SCP, amb un pressupost per contracte de 421.044,10 Euros, IVA Inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen es documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2006 de 28 d'abril , pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El Conseller Delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte bàsic i executiu d'edifici annex al CEIP Cirera-menjador", redactat per Jodar García arquitectes, SCP, amb un pressupost per contracte de 421.044,10 Euros, IVA Inclòs.

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP, perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es consideren adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament.

Tercer.-

Comunicar aquest acord a l'IME."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut i Dona-

16 RATIFICAR EL DECRET NÚMERO 6382/2007, DE 16 DE JULIOL, DE LA CONSELLERA DELEGADA DE JOVENTUT I DONA, DE MODIFICACIÓ DE LES BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A CASALS D'ESTIU (CONVOCATÒRIA 11/07).

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

Per decret número 6382/2007 de 16 de juliol, la consellera delegada de Joventut i Dona va resoldre per urgència aprovar la modificació de les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu (convocatòria 11/07).

En el mateix decret es justificaven les raons d'urgència que van portar a l'acord encara que la matèria en qüestió fos competència de la Junta de Govern Local, i es disposava que seria ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per a l'any 2007.

En conseqüència aquesta consellera delegada proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.-

Ratificar el decret número 6382/2007, de 16 de juliol, que en la seva part resolutiva estableix el següent:

"1. Modificar el punt 5è de les clàusules específiques de les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu (convocatòria 11/07), aprovades per Decret núm. 1244/2007 de 5 de febrer del conseller delegat de Joventut i Esports, i ratificat posteriorment per acord de la Junta de Govern Local del 19 de febrer de 2007, amb la següent redacció:

"Abans de la finalització de l'activitat s'avançarà el 100% de cadascuna de les subvencions concedides per a casals d'estiu"

2. Procedir al pagament avançat d'acord amb la modificació establerta en el punt anterior.

3. Donar l'oportuna publicitat a aquest acord.

4. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

FORA DE CONVOCATÒRIA

Conclòs l'ordre del dia de la Junta de Govern Local, el Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la convocatòria, s'ha presentat una proposta de Presidència, que per tràmit d'urgència, convindria tractar en aquesta sessió:

La urgència és apreciada per la Junta de Govern Local per unanimitat dels 6 assistents a la Junta.

17 MODIFICACIÓ DE LES NORMES DE REDACCIÓ, FOTOGRAFIA, MAQUETACIÓ I PUBLICITAT DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL "MÉSMATARÓ"

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Atès que l'Ajuntament en ple, en sessió ordinària que tingué lloc el dia 13 de setembre de 2007, acordà aprovar la proposta de resolució presentada pel Grup Municipal de Convergència i Unió per la modificació de les "Normes de redacció, fotografia, maquetació i publicitat del butlletí municipal mésmataró".

Atès que les "Normes de redacció, fotografia, maquetació i publicitat del mésmataró" van ser aprovades per la Junta de Govern Local el juny de 2005 juntament amb el projecte del butlletí consensuat amb els grups municipals,

Es proposa a la Junta de Govern la modificació d'un article de l'apartat 3.1 de les normes de redacció (pàg 8), que defineix l'estructura de l'espai dels grups municipals, tal com detalla la proposta de resolució aprovada:

"Contindrà tants articles com grups municipals amb representació municipal hi hagi d'acord amb el ROM, a cadascun dels quals es designarà una pàgina. Cada pàgina estarà identificada amb el logotip i el nom amb el qual van obtenir representació a l'Ajuntament i els articles estaran titulats i signats sempre per càrrecs electes de la Corporació o representants d'aquests grups en els organismes autònoms, empreses municipals, fundacions o consells municipals de participació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.