Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

03/09/2007

Escoltar

03/09/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

7191/2007 de 30 de agost

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 3 de setembre de 2007.

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 de setembre de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 23 de juliol de 2007

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 6654/2007 de 20 de juliol pel qual s'aprova iniciar l'expedient de contractació del servei de centralització del reg automàtic, mitjançant procediment negociat sense publicitat, i adjudicar-lo a la mercantil SAMCLA-ESIC, SL, per l'import de fins a 57.553,30 €, IVA inclòs.

4 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 6671/2007 de 23 de juliol pel qual s'acorda adjudicar el contracte de les obres del projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal de Mataró, a favor de l'empresa Jardineria J. Buch, SL, per un import de fins a 202.057,30 €, IVA inclòs.

5 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 6818/2007 de 25 de juliol, pel qual s'aprova iniciar l'expedient de contractació del subministrament d'infaestructura de telefonia IP, aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars, mitjançant concurs i procediment obert i convocar licitació.

6 Acordar la modificació del contracte de subministrament de hardware estàndard per microinformàtica, adjudicat a ID GRUP, SA, en el sentit d'ampliar-lo en 90.000,00.-EUR, IVA, inclòs

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte executiu d'enderroc de l'escola d'adults de l'equipament municipal de Can Marfà, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 108.002,34 €, IVA, inclòs

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei d'atenció social i menjador del centre d'acollida municipal, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 365.904,00 €, IVA inclòs

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'actuació arqueològica als carrers Beata Maria, Sant Simó, Baixada d'En Feliu de la Penya i accés a la plaça de Fossar Xic, de Mataró, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

10 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament i instal·lació de contenidors soterrats de recollida selectiva a la Rambla, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

11 Adjudicació del servei de manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals i escolars, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 166.989,19 EUR. IVA inclòs.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETARIA Acctal.,

Elisabeth Massó Sanabre

ACTA NÚM. 15/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 3 DE SETEMBRE DE 2007.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el tres de setembre de dos mil set, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

En Ramon Bassas Segura 1r Tinent d'Alcalde

En Antoni Guirao Motis 2n Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano 4t Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa 5è Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 7è Tinent d'Alcalde

Assistits de la Secretària accidental senyora Elisabeth Massó Sanabre, que certifica.

Excusa la seva assistència el senyor Oriol Batista Gázquez, 6è Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 23 de juliol de 2007.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, es donen per assabentats del comunicat del Club Català de Naturisme (CCN) sobre l'agressió soferta per un dels seus membres per prendre el sol nu a la platja de Ponent de Mataró, i de la resposta en nom del govern municipal de l'Ajuntament de rebuig a aquest atac, de suport a l'entitat, i conforme es donarà compte en un dels òrgans de govern municipal.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM. 6654/2007 DE 20 DE JULIOL PEL QUAL S'APROVA INICIAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRALITZACIÓ DEL REG AUTOMÀTIC, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, I ADJUDICAR-LO A LA MERCANTIL SAMCLA-ESIC, SL, PER L'IMPORT DE FINS A 57.553,30 €, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per Decret 6654/2007, de 20 de juliol de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró es va acordar iniciar l'expedient de contractació del servei de centralització del reg automàtic, aprovar el plec de clàusules econòmiques i tècniques i adjudicar a favor de l'empresa Samcla-Esic, SL, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 6654/2007, de 20 de juliol, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Atès l'informe efectuat per la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, de data 11/05/2007, interessant que es procedeixi a la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del servei de centralització del reg automàtic, amb una durada des de l'endemà de la signatura del contracte i fins al 31/12/2007, i amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 57.553,30 €, IVA inclòs, proposant així mateix l'adjudicació del contracte a la mercantil SAMCLA, ja que és la única empresa que pot satisfer totes els requeriments necessaris.

Atès el que disposa l'art. 210.b) del RDL 2/2000 de 16 de juny, pel qual s'aprovà el text refòs de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Atès l'informe del secretari general d'aquest Ajuntament, de data 18/07/2007, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Tenint en compte que existeix crèdit adequat i suficient a la partida 40533/43411Z/60300 del pressupost municipal aprovat pel present exercici 2007 per a atendre la despesa que la present contactació meriti.

Vist el calendari d'òrgans de govern, i la necessitat d'iniciar els tràmits de licitació el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

RESOLC:

1. Iniciar l'expedient de contractació del servei de centralització del reg automàtic, amb una durada des de l'endemà de la signatura del corresponent contracte administratiu fins el 31/12/2007, aquest inclòs, i adjudicar-la a la mercantil SAMCLA-ESIC, SL, per l'import de fins a 57.553,30 €, IVA inclòs, atès que, per raons tècniques, aquesta és l'única empresa a la que es pot encarregar l'objecte del contracte.

2. Aprovar el plec de condicions econòmic-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei esmentat en el punt anterior, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

3. Autoritzar i disposar a favor de SAMCLA-ESIC, SL, l'import de fins a 57.553,30 €, IVA inclòs, el qual s'atendrà a càrrec a la partida 40533/43411Z/60300 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2007 (operació AD núm. 27726)

4. Requerir l'adjudicatària perquè en un termini de 15 dies naturals, a comptar des de l'endemà a la rebuda de la notificació del present acord, dipositi una garantia definitiva per l'import de 2.302,13 euros, per l'adjudicació al seu favor del servei objecte de contractació.

5. Ratificar el present decret en la propera sessió de la Junta de Govern Local".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

4 RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM. 6671/2007 DE 23 DE JULIOL PEL QUAL S'ACORDA ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DELS ACCESSOS I EIX PRINCIPAL DEL PARC FORESTAL DE MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA JARDINERIA J. BUCH, SL, PER UN IMPORT DE FINS A 202.057,30 €, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per Decret 6671/2007, de 23 de juliol de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró es va acordar adjudicar les obres del projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal de Mataró, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 6671/2007, de 23 de juliol, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Relació de fets

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 19 de març de 2007, es va acordar iniciar l'expedient de contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal de Mataró, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació de fins a 202.057,30 €, IVA inclòs.

2. La Junta de Govern Local, per acord de data de 09/07/2007 va declarar deserta la contractació, ja que l'única empresa que va licitar per a l'adjudicació no disposava de la classificació exigida, per la qual cosa, i d'acord amb allò que preveu 'art. 141.a) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en la mateixa resolució es va acordar iniciar procediment negociat per a l'adjudicació de les obres, i aprovar el plec condicions administratives particulars, sense introduir canvis en els requisits exigits ni en el preu del contracte.

3. Mitjançant informe de data 12/07/2007, la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment manifesta que s'han demanat ofertes a quatre empreses - Jardineria Moix, Áridos Serrano, Jardineria Jacaranda i Jardineria J. Buch- i proposa l'adjudicació a favor d'aquesta última, per import de 202.057,30 €, IVA inclòs, ja que és l'única que ha presentat oferta, i la seva proposta s'ajusta a les condicions exigides en els plecs de condicions econòmic administratives i tècniques particulars que regeixen la contractació.

4. Existeix crèdit suficient i adient a la partida 40533/43411R/60300 del pressupost municpal aprovat per al present exercici 2007 per a atendre la despesa que es proposa.

Fonaments de dret

Atès el previst als arts. 141.g), 92, 86, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Vist el calendari d'òrgans de govern, i la necessitat d'adjudicar el contracte el més aviat possible, ja que el fet que es declarés desert el concurs i s'hagués d'iniciar un nou procediment, ha provocat un endarreriment respecte al calendari previst per a l'execució de les obres.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

RESOLC:

Primer. Adjudicar el contracte de les obres del projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal de Mataró, a favor de l'empresa Jardineria J. Buch, SL, per un import de fins a 202.057,30 €, IVA inclòs.

Segon. Disposar l'import de 202.057,30 €, IVA inclòs a favor de la mercantil Jardineria J. Buch, SL, a càrrec a la partida 40533/43411R/60300 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2007 (op. tipus D núm. 34674)

Tercer. Requerir l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 8.082,29 €.

Quart. Ratificar el present decret en la propera sessió de la Junta de Govern Local".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

5 RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM. 6818/2007 DE 25 DE JULIOL, PEL QUAL S'APROVA INICIAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'INFAESTRUCTURA DE TELEFONIA IP, APROVAR EL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per Decret 6818/2007, de 25 de juliol de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró es va acordar iniciar l'expedient de contractació del subministrament d'infraestructura de telefonia IP per un import de fins a 102.958,00 €, IVA inclòs, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 6818/2007, de 25 de juliol, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

El cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions sol·licita mitjançant informe de data 06/07/2007 el subministrament d'infraestructura de telefonia IP. L'import base de licitació del subministrament és de fins a 102.958,00 €, IVA inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General de data 13/07/2007, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal.

Tenint en compte que a la partida núm. 30630/52112Z/62600 del pressupost municipal aprovat per a l'exercici 2007 i a la partida PMC00/45183Z/62600 del Patronat Municipal de Cultura existeix crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es preveu meriti aquest subministrament.

Atès el calendari d'òrgans de govern i la necessitat d'iniciar el contracte el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

1. Iniciar l'expedient de contractació del subministrament d'infraestructura de telefonia IP, degut a l'interès públic dimanant de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. El subministrament tindrà un tipus base de licitació de fins a 102.958,00 €, IVA inclòs.

2. Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

3. Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona i fins el 31 d'agost de 2007 per a la presentació de proposicions pels interessats.

4. Autoritzar l'import de 102.958,00 €, IVA inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte d'acord amb les següents partides i imports dels pressuposts municipals aprovats per a la present anualitat del 2007 per l'Ajuntament de Mataró i el Patronat Municipal de Cultura:

Ajuntament de Mataró Partida 30630/52112Z/62600: 92.314,00 € (op. tipus A núm. 33064)

Patronat Municipal de Cultura Partida PMC00/45183Z/62600: 10.644,00 € (op. tipus A núm. 7871)

5. Ratificar el present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

6 ACORDAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE ESTÀNDARD PER MICROINFORMÀTICA, ADJUDICAT A ID GRUP, SA, EN EL SENTIT D'AMPLIAR-LO EN 90.000,00.-EUR, IVA, INCLÒS

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Vist el contingut del contracte de subministrament de hardware estàndard per microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró, adjudicat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró de data 2 d'abril de 2007, a favor de l'empresa ID GRUP, SA, per un import de 90.000.-EUR, IVA, inclòs.

Atès l'informe emes pel Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de data 2 d'agost de 2007, en el que sol·licita l'ampliació del contracte esmentat en el punt anterior per import de 90.000,00.-EUR, IVA, inclòs, ja que cal modernitzar el parc d'ordinadors de l'Ajuntament perquè les màquines més antigues no superin els 5 anys.

Aquesta ampliació és possible ja que és compta amb l'aportació econòmica d'una subvenció de la que inicialment on es disposava i per això no es va reflectir en el pressupost de 2007.

La modificació proposada suposa un increment del 100 % respecte del preu inicial del contracte per la qual cosa és necessària l'acceptació per part de l'adjudicatari.

Consta aquest escrit amb data 9/07/2007 amb entrada al registre en data 10/07/2007.

Atès l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 27 d'agost de 2007, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

Atès el previst als arts. 101, 189, 192.c), 42 i concordants del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l'ampliació del contracte de hardware estàndard per microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil ID GRUP, SA., ampliació la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per l'import de 90.000,00.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.- Autoritzar i disposar l'import de 90.000,00.-EUR., IVA. inclòs, a favor de ID GRUP, SA., import el qual anirà a càrrec de la partida núm. 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat (op. tipus AD núm. 33130).

Tercer.- Requerir a l'adjudicatària a fi de que dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament garantia addicional per l'import de 3.600.-EUR."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

7 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D'ENDERROC DE L'ESCOLA D'ADULTS DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL DE CAN MARFÀ, MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 108.002,34 €, IVA, INCLÒS

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe del cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament de data 4/07/2007, en el qual es sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses en el projecte executiu d'enderroc de l'escola d'adults de l'equipament municipal de Can Marfà, de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 108.002,34 €, IVA inclòs.

Vist l'informe emès pel secretari general de data 27/08/07, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/45183C/63200 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu d'enderroc de l'escola d'adults de l'equipament municipal de Can Marfà, de Mataró, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 108.002,34 €, IVA inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres incloses al projecte executiu d'enderroc de l'escola d'adults de l'equipament municipal de Can Marfà, de Mataró, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar l'import de 108.002,34 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/45183C/63200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat. (doc. comptable tipus A núm. 31540).

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.- Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu d'enderroc de l'escola d'adults de l'equipament municipal de Can Marfà, de Mataró, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 23/07/2007, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

8 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ SOCIAL I MENJADOR DEL CENTRE D'ACOLLIDA MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 365.904,00 €, IVA INCLÒS

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes per la Cap del Servei de Benestar Social, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei d'atenció social i menjador del centre d'acollida municipal, amb una durada de dos anys, a comptar des del 16/10/2007 i fins al 15/10/2009, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 365.904,00 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 27/08/2007, sobre el contingut dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que es preveu l'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que es preveu meritarà el present contracte a la partida 60550/313220/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per als exercicis pressupostaris 2008 i 2009.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del servei d'atenció social i menjador al centre d'acollida, amb una durada de dos anys, a comptar des del 16/10/2007 i fins al 15/10/2009, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 365.904,00 €, IVA inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de 365.904,00 €, IVA inclòs., a càrrec de la partida 60550/313220/22706, amb els imports i anualitats següents:

Any 2007: 38.115,00.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 34618)

Any 2008: 182.952,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 34623)

Any 2009: 144.837,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 34625)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 60550/313220/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per als exercicis 2008 i 2009, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.- Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

9 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA ALS CARRERS BEATA MARIA, SANT SIMÓ, BAIXADA D'EN FELIU DE LA PENYA I ACCÉS A LA PLAÇA DE FOSSAR XIC, DE MATARÓ, MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe del cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament de data 04/07/2007, en el qual es sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'actuació arqueològica als carrers Beata Maria, Sant Simó, Baixada d'En Feliu de la Penya i accés a la plaça del Fossar Xic de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 84.994,68 €, IVA inclòs.

Vist l'informe emès pel secretari general de data 27/08/07, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/46344 A/60100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat i es preveu atendre crèdit suficient del pressupost que s'aprovi pel 2008.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte d'actuació arqueològica als carrers Beata Maria, Sant Simó, Baixada d'En Feliu de la Penya i accés a la plaça del Fossar Xic de Mataró, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 84.994,68 €, IVA inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'actuació arqueològica als carrers Beata Maria, Sant Simó, Baixada d'En Feliu de la Penya i accés a la plaça del Fossar Xic de Mataró, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar l'import de 84.994,68 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/46344 A/60100 del pressupost municipal de la següent manera:

Any 2007: 48.568,38.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 35311)

Any 2008: 36.426,30.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 35295)

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, es sotmeten els efectes que produeixi l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada en el pressupost municipal que s'aprovi pel 2008, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meritarà aquest contracte durant l'expressat exercici pressupostari."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

10 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS SOTERRATS DE RECOLLIDA SELECTIVA A LA RAMBLA, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"El Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró sol·licita la contractació del subministrament i instal·lació de contenidors soterrats a la Rambla de Mataró. L'import base de licitació del subministrament és de fins a 58.335,12 euros, IVA inclòs.

Consta a l'expedient informes del secretari general i de l'interventor, ambdós de data 27-08-2007, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal per a la contractació de serveis i subministraments.

Tenint en compte que a la partida 40553/44224A/60500 del pressupost municipal aprovat pel 2007 existeix crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació de contenidors soterrats a la Rambla de Mataró, degut a l'interès públic de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. El subministrament tindrà un tipus de licitació de fins a 58.335,12 euros, IVA inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tercer.- Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Quart.- Autoritzar l'import de 58.335,12 euros, IVA inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte, a càrrec de la partida núm. 40553/44224A/60500 del pressupost aprovat per la present anualitat (doc. comptable A núm. 200700036139)."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

11 ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA DELS EDIFICIS MUNICIPALS I ESCOLARS, A FAVOR DE L'EMPRESA "ELECTRICITAT BOQUET, SL", FINS UN IMPORT DE 166.989,19 EUR. IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals i escolars.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 24 de juliol de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat a l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import global de 166.989'19 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Tenint en compte que en les partides 40513/121810/21200 i 40513/422500/21200 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa per a aquest any.

Tenint en compte que en les previsions inicials de les corresponents partides dels pressupostos municipals per als anys 2008 i 2009 són suficients per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals i escolars, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import global de 166.989'19 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon.- Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària dels exercicis 2007, 2008 i 2009, de la següent manera:

Any 2007

Partida 40513/121810/21200 16.411'72 € (doc. compt. D núm. 36490)

Partida 40513/422500/21200 42.100'00 € (doc. compt. D núm. 36487)

Any 2008

Partida 40513/121810/21200 21.411.72 € (doc. compt. DFUT núm. 36491)

Partida 40513/422500/21200 47.100'00 € (doc. compt. DFUT núm. 36488)

Any 2009

Partida 40513/121810/21200 12.490'75 € (doc. compt. DFUT núm. 36492)

Partida 40513/422500/21200 27.475'00 € (doc. compt. DFUT núm. 36489)

Tercer.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides abans esmentada dels pressupostos municipals i dels organismes autònoms que s'aprovin pels exercicis pressupostaris de 2008 i 2009, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 6.679'57 €, i pagui l'import de 165'50 € en concepte de publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.