Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

04/06/2007

Escoltar

04/06/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

DECRET
4797/2007 de 31 de maig

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 4 de juny de 2007
Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 4 de juny de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 14 de miag de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS
SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de tòners originals d'impressores laserjet i equips multifuncionals Ricoh per a l'Ajuntament de Mataró, l'Institut de Promoció Econòmica (IMPEM) i el Patronat Municipal d'Esports, mitjançant subhasta i procediment negociat, i convocar licitació.

4 Aprovar l'adjudicació del subministrament i instal·lació d'un sistema de vigilància del trànsit per circuit tancat de televisió a la Porta Laietana de Mataró, a favor de l'empresa "TEVA (Tecnologías Viales Aplicadas Teva, SL)", per un import de 39.153,76.-EUR, IVA, inclòs.

5 Aprovar l'adjudicació del servei de manteniment d'aplicacions a mida en Java a favor de l'empresa Sertec Soluciones Informáticas, S.A.U, per un import de 33.000.-EUR, IVA, inclòs.

6 Aprovar l'adjudicació de l'acondicionament i servei de gestió tècnica de l'emplaçament municipal de radiocomunicacions de Mataró a favor de l'empresa "Fone Comunicaciones, SL", per un import de 102.000.-EUR, IVA, inclòs .

7 Aprovar l'adjudicació del servei de reg de l'arbrat de la ciutat a favor de l'empresa " Fomento de Construcciones y Contratas, SA", per un import de 144.000.-EUR, IVA, inclòs.

8 Aprovar l'adjudicació del subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari específic per a la nova escola bressol Elna a favor de l'empresa "Ascra Distribucions, SL", per un import de 37.613,28.-EUR, IVA, inclòs pel que fa el lot núm. 1 i 8.334,86.-EUR, IVA, inclòs, pel que fa el lot núm. 2.

-Servei de Secretaria General-

9 Declarar la responsabilitat mancomunada de les empreses PROINOSA i MONTALGAS, SL, en compliment de la sentència núm. 894/2006 del TSJC de data 27 de novembre que reconeix a l'Ajuntament de Mataró el dret de repetició contra les empreses actuants el dia de la caiguda de la reclamant.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-

10 Aprovació del Programa de Control de Qualitat de les obres del Projecte executiu del centre d'educació infantil i primària Montserrat Sola, 2 línies ( Cal Collut).

-Servei d'Urbanisme-

11 Aprovació inicial del projecte d'urbanització de la UA-76 "Cooperativa Agrària".

12 Ordre de retirada de rètol al c. Pablo Picasso, 74, bxs.

-Servei de Manteniment-

13 Aprovació inicial del projecte de subministrament i instal·lació de contenidors soterrats a la Rambla.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

14 Aprovar el conveni regulador de la subvenció nominativa prevista en el pressupost municipal d'enguany a favor de la Fundació Privada el Maresme.

-Institut Municipal d'Educació-

15 Ratificar el decret d'Alcaldia 3958/2007, de 2 de maig, d'aprovació de l'addenda al protocol d'adhesió al Programa "Anem al Teatre", organitzat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró, per al curs 2007-2008.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar En dono fe

LA SECRETÀRIA ACCTAL.
Anna Ramirez Lara

ACTA NÚM. 11/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 4 DE JUNY DE 2007.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el quatre de juny de dos mil set, essent les nou hores, del matí es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde
Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde
En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde
Na Maria Rosa Cuscó i Alberó 3ra. Tinent d'Alcalde
En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde
En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde
En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde
En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.
En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència el senyor Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.


1 - És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 14 de maig de 2007.

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (9).

2 - En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TÒNERS ORIGINALS D'IMPRESSORES LASERJET I EQUIPS MULTIFUNCIONALS RICOH PER A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, L'INSTITUT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA (IMPEM) I EL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS, MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"La coordinadora de Compres de l'Ajuntament de Mataró sol·licita, mitjançant informe de data 22 de maig de 2007, interessa la contractació subministrament de tòners originals d'impressores laserjet i equips multifuncionals Ricoh per a l'Ajuntament de Mataró, l'Institut de Promoció Econòmica (IMPEM) i el Patronat Municipal d'Esports. L'import base de licitació del subministrament és de fins a 59.365,54 euros, IVA inclòs, dividit en dos lots: Lot 1: tòners originals per a impressores laserjet amb un import de fins a 26.161,51 €, IVA inclòs; i Lot 2: Tòner original d'equips multifuncionals RICOH amb un import de fins a 33.204,03 €, IVA inclòs.

Consta a l'expedient informes del secretari general i de l'interventor, ambdós de data 25-05-2007, sobre l'adequació dels plecs de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel Ple Municipal per a la contractació de serveis i subministraments.
Tenint en compte que a les partides 30401/121610/22002, 30401/121610/22002, IMPEM/121550/22002 i F0100/452110/22000 dels pressuposts municipal, de l'IMPEM i del Patronat Municipal d'Esports aprovats per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2007, essent que es preveu consignar a les esmentades partides crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi pel 2008, als mateixos efectes abans expressats.

Atès el que disposa l'art. 182.k) en relació amb el 92 i concordants del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les administracions Públiques, en el que es preveu la contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat per l'import de fins a 60.101'21 €, IVA. inclòs, per a l'adquisició de productes consumibles.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar, de conformitat amb allò que disposa l'art. 182.k) en relació amb el 92 i concordants del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprovà el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del subministrament de tòners originals d'impressores laserjet i equips multifuncionals Ricoh per a l'Ajuntament de Mataró, l'Institut de Promoció Econòmica (IMPEM) i el Patronat Municipal d'Esports. El subministrament tindrà un tipus de licitació de fins a 59.365,54 euros, IVA inclòs, dividit en dos lots: Lot 1: tòners originals per a impressores laserjet amb un import de fins a 26.161,51 €, IVA inclòs; i Lot 2: Tòner original d'equips multifuncionals RICOH amb un import de fins a 33.204,03 €, IVA inclòs

Segon.- Autoritzar l'import de fins a 59.365,54 euros, IVA inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte, a càrrec de les següents partides i imports:

Lot 1:

Ajuntament de Mataró: Partida 30401/121610/22002

Any 2007: 9.809,63 €, IVA inclòs (op. tipus A núm. 200700025183)
Any 2008: 7.006,88 €, IVA inclòs. (op. tipus AFUT núm. 200700025185)

IMPEM: Partida IMPEM/121550/22002

Any 2007. 3.961,26 € , IVA inclòs (op. tipus A núm. 200700006021)
Any 2008: 2.829,50 € , IVA inclòs. (op. tipus AFUT núm. 200700006022)

Patronat d'Esports: Partida F0100/452110/22000

Any 2007: 1.489,97 € , IVA inclòs. (op. tipus A núm. 200700003598)
Any 2008: 1.064,27 € , IVA inclòs. (op. tipus AFUT núm. 200700003599)

Lot 2:

Ajuntament de Mataró: Partida 30401/121610/22002

Any 2007: 19.369,02 € (op. tipus A núm. 200700025184)
Any 2008:13.835,01 €. (op. tipus A núm. 200700025186)

Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars pel que es regirà tant l'execució del subministrament com el sistema emprat per obtenir la millor oferta econòmica, tal i com es descriu al punt següent.

Quart.- Sol·licitar oferta per a la contractació del subministrament a través de la plataforma electrònica de la PECAP, a la que aquesta corporació s'adherí mitjançant decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera-delegada de Serveis Centrals i Planificació, a fi de poder efectuar la contractació menor a favor de qui efectuï l'oferta més econòmica, amb millora a la baixa de l'import de 59.365,54 euros, IVA inclòs, fixat com a base per a la present contractació. El nombre mínim d'empreses a consultar haurà de ser de 3, d'acord amb el previst a l'art. 92 del RDL 2/2000."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (9).
4 APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE VIGILÀNCIA DEL TRÀNSIT PER CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ A LA PORTA LAIETANA DE MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA "TEVA (TECNOLOGÍAS VIALES APLICADAS TEVA, SL)", PER UN IMPORT DE 39.153,76.-EUR, IVA, INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament i instal·lació d'un sistema de vigilància del trànsit per circuit tancat de televisió a la Porta Laietana de Mataró.

Atès l'informe emès conjuntament pel tècnic i el Cap del Servei de Mobilitat, de data 3 de maig de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament esmentat a favor de l'empresa "TEVA (Tecnologías Viales Aplicadas TEVA, SL)", fins un import de 39.153,76.-EUR, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la consignació de la partida 20100/51321M/60500 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament i instal·lació d'un sistema de vigilància del trànsit per circuit tancat de televisió a la Porta Laietana de Mataró, a favor de l'empresa "TEVA (Tecnologías Viales Aplicadas TEVA, SL), fins un import de 39.153,76.-EUR, IVA, inclòs.

Segon.- Atendre la despesa de 39.153,76.-EUR, IVA, inclòs, que es proposa amb càrrec a la partida 20100/51321M/60500 del pressupost municipal de 2007 (operació D núm. 21024).

Tercer.- Autoritzar l'anotació comptable inversa a càrrec de la mateixa partida corresponent a la diferència entre la provisió inicial de la licitació i l'import real de l'adjudicació per import de 15.622.06.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 21025).

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament un import de 1.566,15.-EUR, en concepte de fiança definitiva i pagui l'import de 179,89.-EUR, corresponent a la publicació de l'anunci de licitació."

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (9).

5 APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'APLICACIONS A MIDA EN JAVA A FAVOR DE L'EMPRESA SERTEC SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.A.U, PER UN IMPORT DE 33.000.-EUR, IVA, INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de manteniment d'aplicacions a mida en Java.

Atès l'informe emès conjuntament pel coordinador de projectes i el Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions, de data 15 de maig de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a l'empresa "SERTEC, Soluciones Informáticas, SAU" fins un import de 33.000,00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que en la previsió inicial de la partida 30610/121310/21600 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de manteniment d'aplicacions a mida en Java, a favor de l'empresa "SERTEC, Soluciones Informáticas, SAU" fins un import de 33.000,00 €, IVA inclòs.

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 30610/121310/21600 del pressupost municipal per a l'any 2007 (operació D núm. 22253)

Tercer.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.320 €.

Quart.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (9).

6 APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE L'ACONDICIONAMENT I SERVEI DE GESTIÓ TÈCNICA DE L'EMPLAÇAMENT MUNICIPAL DE RADIOCOMUNICACIONS DE MATARÓ A FAVOR DE L'EMPRESA "FONE COMUNICACIONES, SL", PER UN IMPORT DE 102.000.-EUR, IVA, INCLÒS .

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de l'acondicionament i servei de gestió tècnica de l'emplaçament municipal de radiocomunicacions, de Mataró.

Atès l'informe emès conjuntament pel Coordinador de Projectes i pel Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 17 de maig de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació dels treballs esmentats, a l'empresa "Fone Comunicacions, SL" fins un import de 102.000'00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que en les previsions inicials de les partides 30630/52112R/62600 i 30630/521120/21600 dels pressupostos municipals per als anys 2007 i 2008 són suficients per a atendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a les partides 30630/52112R/62600 i 30630/521120/21600 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Modificar la clàusula onzena del plec de condicions administratives particulars que regeix el concurs celebrat per a l'adjudicació de l'acondicionament i servei de gestió tècnica de l'emplaçament municipal de radiocomunicacions, en el sentit de variar la data d'inici i final del servei de gestió tècnica i manteniment tot mantenint la durada prevista d'un any. L'inici de la prestació serà el dia 1 de juliol de 2007 i la data d'acabament serà el dia 30 de juny de 2008.

Segon.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de l'acondicionament i servei de gestió tècnica de l'emplaçament municipal de radiocomunicacions, a favor de l'empresa "Fone Comunicacions, SL" fins un import de 102.000'00 €, IVA inclòs.

Tercer.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de les partides 30630/52112R/62600 i 30630/521120/21600 dels pressupostos municipals per als anys 2007 i 2008, de la següent manera:

Any 2007

30630/52112R/62600 87.000'00 € (doc. compt. D núm. 22465).
30630/521120/21600 7.500'00 € (doc. compt. D núm. 22466).

Any 2008

30630/521120/21600 7.500'00 € (doc. compt. ADFUT núm. 22467).

Quart.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari de 2007, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Cinquè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses, diferència entre la previsió inicial de la licitació i l'import real de l'adjudicació, següents:

A/ núm. 22462, de 3.000'00 €
A/ núm. 22461, de 2.500'00 €
AFUT/ núm. 22773, de 5.000'00 €

Sisè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 4.080'00 € i pagui l'import de 191'52 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Setè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (9).

7 APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE REG DE L'ARBRAT DE LA CIUTAT A FAVOR DE L'EMPRESA " FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA", PER UN IMPORT DE 144.000.-EUR, IVA, INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de reg de l'arbrat de la ciutat.

Atès l'informe emes per la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment, de data 22 de maig de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a l'empresa "Fomento de Construcciones Y Contratas, SA" fins un import global de 144.000 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte (a raó de 49.170,73 €, IVA, inclòs pel 2007, 72.000,00 €, IVA, inclòs pel 2008 i 22.829,27 €, IVA, inclòs pel 2009).

Tenint en compte que en la previsió inicial de la partida 40533/434140/21000 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa i es preveu consignar crèdit adequat i suficient dels pressupostos que s'aprovin pel 2008 i 2009.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de reg de l'arbrat de la ciutat, a favor de l'empresa "Fomento de Construcciones y Contratas, SA" fins un import de 144.000 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40533/434140/21000, de la següent manera:

Any 2007 49.170,73 € (doc D núm. 24219)
Any 2008 72.000,00 € (doc DFUT núm. 24220)
Any 2009 22.829,27 € (doc ADFUT núm. 24221)

Tercer.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada dels pressupostos municipals que s'aprovis per als exercicis pressupostaris de 2008 i 2009, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 5.760 € i pagui l'import de 151,47 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (9).

8 APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE MOBILIARI ESPECÍFIC PER A LA NOVA ESCOLA BRESSOL ELNA A FAVOR DE L'EMPRESA "ASCRA DISTRIBUCIONS, SL", PER UN IMPORT DE 37.613,28.-EUR, IVA, INCLÒS PEL QUE FA EL LOT NÚM. 1 I 8.334,86.-EUR, IVA, INCLÒS, PEL QUE FA EL LOT NÚM. 2.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari específic per a la nova escola bressol Elna.
Atès l'informe emès conjuntament pel Tècnic de Compres i Contractacions i la Tècnica de l'Institut Municipal d'Educació, de data 29 de maig de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament esmentat a favor de l'empresa "Ascra Distrubuciones, SL", fins un import global de 45.948,14.-EUR, IVA inclòs, a raó de 37.613,28.-EUR, IVA, inclòs pel lot 1 (mobiliari i complements) i 8.334,86.-EUR, IVA, inclòs pel lot 2 (cadires).

Tenint en compte que a la consignació de les partides 30401/42216O/62500 i 30401/422160/22000, i del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari específic per a la nova escola bressol Elna, a favor de l'empresa "Ascra Distribucions, SL", fins un import global de 45.948,14.-EUR, IVA inclòs, a raó de 37.613,28.-EUR, IVA, inclòs pel lot 1 (mobiliari i complements) i 8.334,86.-EUR, IVA, inclòs pel lot 2 (cadires).

Segon.- Atendre la despesa de 45.948,14.-EUR, IVA, inclòs, que es proposa amb càrrec a les següents partides i imports del pressupost municipal:

Lot 1:

Partida 30401/42216O/62500: 34.711,91.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 25054)
Partida 30401/422160/22000: 2.901,37.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 25104)

Lot 2:
Partida 30401/42216O/62500: 8.334,86.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 25033)


Tercer.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents a càrrec de les mateixes partides corresponent a la diferència entre la provisió inicial de la licitació i l'import real de l'adjudicació:

Lot 1:

Partida 30401/42216O/62500: 8.601,19.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 25055)
Partida 30401/422160/22000: 718,92.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 25105)

Lot 2:

Partida 30401/42216O/62500: 35,87.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 25053)

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament un import de 1.837,92.-EUR, en concepte de fiança definitiva i pagui l'import de 322,82.-EUR, corresponent a la publicació de l'anunci de licitació."


VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei de Secretaria General-

9 DECLARAR LA RESPONSABILITAT MANCOMUNADA DE LES EMPRESES PROINOSA I MONTALGAS, SL, EN COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 894/2006 DEL TSJC DE DATA 27 DE NOVEMBRE QUE RECONEIX A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ EL DRET DE REPETICIÓ CONTRA LES EMPRESES ACTUANTS EL DIA DE LA CAIGUDA DE LA RECLAMANT.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:
"En data 19 de març de 2007, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró va acordar donar compliment de la sentència número 894/2006 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, de 27 de novembre, dictada en el Recurs número 1170/2003, interposat per la Sra. Remedios Pérez López, contra el decret número 5021/2003, de l'Alcalde, de 30 de juny que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per caiguda a la via pública.
L'acord de la Junta de Govern Local també va acordar exercir el dret de repetició de l'ajuntament de Mataró contra les empreses PROINOSA (Promoción de Ingeniería y Obras SA..) i MONTALGAS SL, en compliment del que estableix el fonament de dret cinquè de la sentència i l'art. 174 del Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, atès que a la vista de l'expedient administratiu i de les actuacions jurisdiccionals practicades, ha quedat acreditat que aquestes dues empreses privades eren les que estaven executant les obres, en el moment de produir-se la caiguda de la reclamant, i són els causants directes del mal estat en que es trobava la zona habilitada de pas, que va causar el dany indemnitzat en 21.745,75 euros, amb manifest perill per a la deambulació dels vianants.

Aquest acord de la Junta de Govern Local s'ha notificat a les dues empreses:

a) S'ha notificat a l'empresa PROINOSA perquè, en data 16 de gener de 2002, se la va contractar per les obres d'urbanització del segon tram dels carrers Pablo Picasso, República Dominicana i Poeta Punsola de Mataró per un import total de 468.839, 70 euros.

b) També s'ha notificat a l'empresa MONTALGAS SL perquè durant aquells dies havia efectuat unes rases per a la substitució dels tubs del subministrament del gas, aprofitant que s'estava executant l'obra de reurbanització.


L'empresa MONTALGAS SL no ha efectuat al·legacions a l'expedient i l'empresa PROINOSA SA ha presentat un escrit en data 23 d' abril de 2007 on declinen tota responsabilitat perquè afirmen que el dia i hora en el que va caure la reclamant no estaven treballant en aquest tram.

Analitzat l'expedient administratiu de responsabilitat patrimonial, l'expedient d'adjudicació del contracte a l'empresa contractista i el procediment tramitat davant la jurisdicció contenciosa administrativa, es conclou que PROINOSA SA i MONTALGAS SL són responsables en forma mancomunada (50% cada una) pels danys produïts a la Sra. Remedios Pérez López al caure a la via pública el dia 3 de juny de 2002, per les raons següents:

1. En primer lloc, l'empresa MONTALGAS SL havia efectuat les obres d'excavació, realització de rases i col·locació dels tubs a substituir corresponents a la instal·lació del gas, aprofitant les obres d'urbanització del carrer.

2. En segon lloc, l'empresa PROINOSA ha efectuat al·legacions a l'exercici del dret de repetició; no és possible acceptar les seves manifestacions per les raons següents:

- L'empresa PROINOSA va confeccionar i és la responsable del compliment del Pla de Seguretat i Salut aprovat per decret número 3268/2002, de 21 de maig, que compren les mesures preventives de seguretat i salut que s'han d'observar pel normal desenvolupament de les obres d'urbanització compreses en el projecte.

- Aquesta empresa va ser contractada per l'Ajuntament de Mataró per a la realització de les obres d'urbanització i està l'obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a tercers per les operacions que requereixen l'execució del contracte (art. 97 del Real Decret Legislatiu 2/200, de 16 de juny; i plec de clàusules reguladores del contracte); ha quedat acreditat que no es van complir els paràmetres de seguretat establerts en el Pla de Seguretat perquè la sentència considera provat que "la zona está en mal estado, con peligro manifiesto para la deambulación" i que havia " mal estado del piso o pavimento, con una estrechez del paso que impiden adecuar el paso por la zona".

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Declarar la responsabilitat mancomunada de les empreses PROINOSA (Promoción de Ingeniería y Obras S.A.) i MONTALGAS SL, en la caiguda a la via pública de la Sra. Remedios Pérez López, el dia 3 de juny de 2002 atès que, a la vista de l'expedient administratiu i de les actuacions jurisdiccionals practicades, ha quedat acreditat que aquestes dues empreses privades eren les que estaven executant les obres, en el moment de produir-se l'accident.

Segon.- Desestimar les al·legacions presentades en data 23 d' abril de 2007 per l'empresa PROINOSA perquè s'emparen en el Decret 5021/2003, de juny de 2003, de l'Alcalde, que la decisió de la sentència número 894/2006 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, de 27 de novembre, ha anul·lat.

Tercer.- Les empreses PROINOSA i MONTALGAS SL hauran d'abonar a l'ajuntament de Mataró, respectivament, la quantitat següent, en compliment del que disposa el fonament de dret cinquè de la sentència número 894/2006 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, de 27 de novembre, dictada en el Recurs número 1170/2003, interposat per la Sra. Remedios Pérez López; i en compliment de l'art. l'art. 174 i següents del Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pels qual s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals:

PROINOSA 10.872,875 euros
MONTALGAS SL 10.872,875 euros

Quart.- Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona i a les empreses."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (9).

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-

10 APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DEL CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MONTSERRAT SOLA, 2 LÍNIES ( CAL COLLUT).

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 2 d'abril de 2007 es va aprovar inicialment el "Projecte executiu del centre d'educació infantil i primària Montserrat Solà, 2 línies (Cal Collut)".

Dins d'aquest projecte no figurava incorporat el corresponent programa de control de qualitat, a desenvolupar durant l'execució de les obres de construcció de l'esmentat centre educatiu.

L'equip redactor del projecte ha facilitat per a la seva aprovació el Programa de Control de Qualitat del Projecte executiu del centre d'educació infantil i primària Montserrat Solà, 2 línies (Cal Collut), que te per objecte la descripció i valoració de les proves de laboratori que s'han de verificar durant execució de les obres per a comprovar la seva solidesa, amb un pressupost d'execució per contracte de 51.565,12 €, IVA inclòs.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el Programa de Control de Qualitat del Projecte executiu del centre d'educació infantil i primària Montserrat Solà, 2 línies (Cal Collut)", amb un pressupost d'execució per contracte de 51.565,12 €, IVA inclòs, el qual descriu i valora de les proves de laboratori que s'han de verificar durant execució d'aquest equipament per tal de comprovar la seva solidesa.

Segon.- Facilitar al servei de Compres i Contractacions un exemplar d'aquest programa perquè convoqui el pertinent concurs per adjudicar aquests treballs.

Tercer.- Comunicar els anteriors acords al servei de Gestió Econòmica, als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei d'Urbanisme-

11 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA UA-76 "COOPERATIVA AGRÀRIA".

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per Decret de 23 de novembre de 2006 es va suspendre la tramitació del Projecte d'urbanització de la UA-76 "COOPERATIVA AGRÀRIA", presentat per la mercantil BRICA, SAU, fins que s'aportés tota la documentació requerida i degudament corregida, de conformitat amb el que disposava als informes tècnics del serveis municipals d'Obres i Urbanisme.

El 9 de maig de 2007 el tècnic redactor del projecte, Manel Vidal Moreno, ha presentat a tràmit quatre exemplars d'un complement del Projecte d'urbanització de la UA-76 "COOPERATIVA AGRÀRIA" que ve a substituir una part del Projecte original, per a la seva tramitació i aprovació inicial.

Consten a l'expedient els corresponents informes tècnics sobre els nous documents presentats, segons els quals es pot procedir a aprovar inicialment el projecte d'urbanització per be que el document s'haurà de corregir en totes aquelles prescripcions que s'indiquen en els corresponents informes, que seguidament es detalla.

Per part del Servei d'Urbanisme s'informa que pel que fa a les discrepàncies urbanístiques que constaven a la proposta de suspensió anterior, la documentació aportada actualment corregeix i /o complementa alguns aspectes però en queden d'altres que caldrà esmenar abans de l'aprovació definitiva:

1. Pel que fa al gruix mínim de terres que ha d'existir en les zones verdes on es prevegi la construcció d'un aparcament públic al subsòl (clau V/Ca), des de sobre de l'últim forjat construït al subsòl i fins a la rasant definitiva de l'espai lliure, que segons consta a l'article 251.4 de les NN.UU. del PGOM/96 haurà de ser d'1 mt mínim, s'ha esmenat al plànol de secció S-1, i per tant mancarà corregir-ho al plànol de detall D-1

2. Pel que fa a la situació de les sortides d'emergència i de les ventilacions necessàries de l'aparcament soterrani i com s'integren aquestes amb l'espai projectat, el tècnic redactor fa constar que aquestes es produiran en l'espai edificable i per tant no interferiran sobre l'espai públic, per la qual cosa es considera que queda completada la discrepància.

3. Pel que fa a l'error detectat en relació a la configuració de l'espai situat al carrer Lepanto en front de la rampa d'accés a l'aparcament, doncs s'assenyala la col·locació d'un arbre amb el seu escossell i un espai d'aparcament en bateria que dificultarà l'accessibilitat a l'esmentat aparcament, s'ha presentat un plànol P-4 on s'ha subsanat l'error, es fa constar que aquest error es reprodueix també en els plànol P-1, P-3, P-5 i P-6 que per coherència també caldria corregir.

4. S'ha d'incloure un índex actualitzat de la documentació gràfica que conforma el projecte d'urbanització.

5. Per part del Servei d'Obres s'informa que s'hauran de tenir en compte les següents prescripcions abans de l'aprovació definitiva:

Respecte al paviments cal incorporar els corresponents perfils longitudinals i seccions transversals que defineixin a nivell constructiu la plaça.

Respecte al sanejament i l'aigua potable, l'empresa concessionària del servei de manteniment del clavegueram i subministrament d'aigua potable, Aigües de Mataró, haurà d'informar sobre l'adaptació del Projecte d'Urbanització a les prescripcions del seu informe de data 11 de desembre de 2006.

Referent a les xarxes de serveis, s'han previst les escomeses de clavegueram i electricitat.

Al plànol d'escomeses s'hauran d'indicar les connexions de les escomeses de les noves edificacions a la xarxa general de cada servei (aigua potable, clavegueram, gas, electricitat i telèfons), indicant l'obra civil que s'ha de preveure a l'interior de la plaça (tubulars, pericons, etc), amb l'objecte que no afectin a la nova plaça un cop que s'executi.

Referent a l'enllumenat públic, s'ha incorporat el plànol de planta de la xarxa d'enllumenat amb la situació del quadre d'enllumenat; i l'estudi luminotècnic amb el càlcul de les il.luminàncies mitjanes de servei, que es consideren correctes.
Manca el càlcul de les caigudes de tensió de les línies d'enllumenat que s'haurà d'incorporar.

A l'informe del Servei Obres també s'indiquen dues prescripcions d'execució d'obra següents:

Referent a l'arbrat i els elements de jardineria que s'han definit, s'hauran de validar les espècies proposades, abans de la seva plantació quan es realitzin les obres, per part de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró.

Referent a la senyalització horitzontal i vertical, s'haurà de verificar la definida al projecte, per part del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró, abans de la seva col·locació un cop executades les obres.

L'àmbit del Projecte queda dins de la zona d'influència de la carretera N-II i, per tant, caldrà informe del titular de la mateixa, el Ministeri de Foment.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes precedents, el que disposen l'article 87.6 i 113.2 del Text refós de la Llei d'Urbanisme i article 21 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d'Urbanització de la UA-76 "COOPERATIVA AGRÀRIA", presentat per la mercantil BRICA, SAU, a través del tècnic redactor del mateix, Manel Vidal Moreno, el 9 de maig de 2007, amb la condició de que abans de l'aprovació definitiva s'hauran de complir les prescripcions establertes pels serveis tècnics municipals (llevat les dues darreres prescripcions del servei d'obres que s'hauran de complir en un moment posterior, abans de l'execució de l'obra)

Segon.- Iniciar un període d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes municipal i en un dels diaris de més divulgació a Catalunya.

Tercer.- Sol·licitar informe al Ministerio de Fomento, com a titular de la carretera Nacional N-II.

Quart.- Notificar aquest acord a la societat propietària del sòl del Sector i al tècnir redactor del projecte , amb l'advertiment de que hauran d'aportar també el document en suport informàtic i segons les normes que s'indicaran amb la notificació.

Cinquè.- Comunicar els precedents acords al Servei municipal d'Obres."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (9).

12 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. PABLO PICASSO, 74, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 30 de juny de 2006 ha estat incoat a Rachid Fergali expedient de protecció de la legalitat urbanística, per reincident en la instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Pablo Picasso, 74, bxs., i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat al·legacions. El mateix rètol ja l'havia instal·lat i enretirat per incoació d'expedient de protecció de la legalitat urbanística, en provisió de 30 de juny de 2006.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Rachid Fergali que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol enquadrat en fons opac sobre el parament de façana, al c. Pablo Picasso, 74, bxs., amb l'advertència que la reincidència és una agreujant en la responsabilitat als efectes de graduar la multa per infracció urbanística.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

-Servei de Manteniment-

13 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS SOTERRATS A LA RAMBLA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte de subministrament i instal·lació de contenidors soterrats a la Rambla", redactat per l'Arquitecte tècnic municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 58.335,12 Euros, IVA Inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen es documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2006 de 28 d'abril , pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El Conseller Delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte de subministrament i instal·lació de contenidors soterrats a la Rambla", redactat per l'Arquitecte tècnic municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 58.335,12 Euros, IVA Inclòs. ".

Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP, perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es consideren adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (9).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

14 APROVAR EL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PREVISTA EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL D'ENGUANY A FAVOR DE LA FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

Anualment se signa un conveni per a l'atorgament d'ajuts econòmics a la Fundació Privada el Maresme per al manteniment del servei que realitza a favor de les persones disminuïdes psíquiques.

Vista la proposta de conveni corresponent a l'any 2007, un exemplar del qual consta adjunt a l'expedient.

Atès que en les bases d'execució del pressupost de despeses d'enguany hi consta una previsió per aquest concepte, d'import 96.039,25 euros, a la partida 60550 313410 48900, com aportació a la Fundació Privada Maresme.

Atès, així mateix, que es compleixen totes les condicions necessàries per a la signatura del conveni objecte d'aquest expedient, tal i com es pot comprovar amb la documentació que hi consta.

Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

1.- Aprovar la signatura d'un conveni per a l'atorgament d'ajudes econòmiques per a l'any 2007 a la Fundació Privada el Maresme, destinada al manteniment del servei que realitza a favor de persones disminuïdes psíquiques.

2.- Autoritzar i disposar la despesa que representa l'aportació econòmica referida al present conveni, de 96.039,25 euros (noranta-sis mil trenta-nou euros amb vint-i-cinc cèntims d'euro), amb càrrec a la partida 60550 313410 48900 del pressupost de 2007.

3.- Facultar el conseller delegat de Benestar Social, J. Oriol Batista Gázquez, per a la signatura del conveni.

4.- Notificar aquesta resolució a la Fundació Privada el Maresme per tal de procedir a la signatura del conveni."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Institut Municipal d'Educació-

15 RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA 3958/2007, DE 2 DE MAIG, D'APROVACIÓ DE L'ADDENDA AL PROTOCOL D'ADHESIÓ AL PROGRAMA "ANEM AL TEATRE", ORGANITZAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, PER AL CURS 2007-2008.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Per decret número 3958/2007, de 2 de maig, l'alcalde de l'Ajuntament de Mataró ha resolt aprovar l'addenda al protocol d'adhesió al Programa "Anem al Teatre", organitzat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró per al curs 2007-2008.

El mateix decret disposa que ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per l'any 2007.

En conseqüència, el sotasignat proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent acord:

Únic.- Ratificar el decret d'Alcaldia número 3958/2007, de data 2 de maig, que en la seva part dispositiva resol el següent:

"1. Aprovar l'addenda al Protocol d'adhesió al Programa Anem al Teatre, organitzat per la Diputació de Barcelona per al curs 2007-2008.

2. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

3. Ratificar aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (9).

Precs i Preguntes: No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.