Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

08/01/2007

Escoltar

08/01/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

5 de 4 de Gener

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 8.1.2007

Òrgan:

ALCALDIA

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 8 de gener de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 11 de desembre de 2006.

 

2 DESPATX OFICIAL

 

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 10482/2006 de 30 de novembre, pel qual s'acordà prorrogar el contracte del servei de mediació intercultural i comunitària, adjudicat a l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS), per un termini addicional d'un any a comptar des del 01/12/2006 al 31/11/2007, així com aprovar l'ampliació del mateix degut a l'increment d'usuaris. (Exp. 80/2004).

4 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 10524/2006, de 4 de desembre pel qual s'acorda adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de gestió de les Fires de L'Infant de Mataró a favor de l'empresa Paités Jocs, SL, fins un import de 38.230, 00 EUR, IVA inclòs

5 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 10892/2006, de 15 de desembre pel qual s'acorda adjudicar el concurs celebrat per a l'adjudicació del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'obres a favor de l'empresa "STE Consulting, SA" fins un import de 69.400,00 EUR, IVA inclòs.

6 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 10893/2006, de 15 de desembre pel qual s'acorda adjudicar el concurs celebrat per a l'adjudicació del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'activitats a favor de l'empresa "STE Consulting, SA" fins un import de 147.000,00 EUR, IVA inclòs.

7 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 10894, de 15 de desembre pel qual s'acorda adjudicar el concurs celebrat per a l'adjudicació del servei de desenvolupament d'una infraestructura de definició i gestió de documents a favor de l'empresa "Tecsidel, SA" fins un import de 92.875,44 EUR, IVA inclòs.

8 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 10895/2006, de 15 de desembre pel qual s'acorda adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de conservació i manteniment de les instal·lacions de l'enllumenat públic durant els anys 2007 i 2008, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 1.475.929,75 EUR, IVA inclòs.

9 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 11059/2006, de 21 de desembre pel qual s'acorda adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament i instal·lació de components de telefonia IP, a favor de l'empresa "T-Systems ITC Iberia, SAU" fins un import de 59.989,04 EUR, IVA inclòs.

10 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm.11058/2006 de 21 de desembre pel qual s'acordà iniciar l'expedient de contractació del servei d'impressió del butlletí Municipal Més Mataró, per un import de 115.500,00.-EUR, IVA, inclòs així com l'aprovació dels plecs de clàusules. (Exp.144/06)

11 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 10890/2006 de 15 de desembre pel qual s'acordà adjudicar la contractació del subministrament d'equips multifuncionals a favor de la mercantil RICOH ESPAÑA, SL, per import de 130.599,54.-EUR,IVA, inclòs

12 Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 10777/2006 de 13 de desembre pel qual s'acordà iniciar els tràmits administratius per resolució contracte obres formalitzat amb Pasquina, SA per les obres incloses al projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers Provença, Arnau de Palau, Goya, Montserrat Cuadrada, Pg. Carles Padrós, per incompliment culpable al contractista.

13 Ratificació de decret d'Alcaldia núm. 11195/2006 de 28 de desembre pel qual s'acordà iniciar el concurs pel subministrament de 4 vehicles (1 vehicle furgoneta i 3 vehicles turisme 5 portes) per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 48.500,00.-EUR, IVA, inclòs.

14 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 11162/2006 de 28 de desembre pel qual s'aprova l'ampliació del contracte del servei de fitosanitaris, adjudicat a l'empresa Ribas Fitosanitaris, SL, per un import de fins a 19.000,00 €, IVA inclòs, pels dos anys de pròrroga acordada.

15 Ratificació del decret de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació núm. 11164/2006 de 28 de desembre pel qual s'acordà iniciar l'expedient de contractació del servei de manteniment dels jocs infantils Kompan, l'aprovació dels plecs de clàusules. i la seva adjudicació a la mercantil "Juegos Kompan, SA.", per l'import de 59.398,86 €, IVA inclòs.

16 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de vestuari per a la Policia Local, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 70.800,00 €, IVA. inclòs, i convocar licitació.

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

17 Aprovació inicial del Pla especial d'integració volumètrica PE-01 "àmbit illa 6 Fàbregas i de Caralt".

18 Aprovació inicial de la modificació del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró : fàbrica Fàbregas i de Caralt / fàbrica Can Minguell

19 Ratificació de la resolució 10620/2006 de 11 de desembre del Conseller Delegat d'Urbanisme relativa a l'aprovació del document comptable favor de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA en concepte de traspàs de l'import ingressat per BRICA, SA per les obres d'Urbanització de la UA 43 - Can Font, Ronda Barceló.

 

-Servei de Manteniment i Serveis-

20 Aprovació inicial del projecte de soterrament de contenidors al Sector 9 i encàrrec de la seva execució a PUMSA.

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

21 Aprovar el Pla integral per a la infància i les famílies 2006-2010

 

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, LA SECRETÀRIA Acctal. Anna Ramírez Lara

ACTA NÚM. 1/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 8 DE GENER DE 2007.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vuit de gener de dos mil set, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 11 de l'ordre del dia

Na Maria Rosa Cuscó i Alberó 3ra. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 17 de l'ordre del dia

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència el senyor Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

1 - És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 11 de desembre de 2006

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

2 - En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 10482/2006 DE 30 DE NOVEMBRE, PEL QUAL S'ACORDÀ PRORROGAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE MEDIACIÓ INTERCULTURAL I COMUNITÀRIA, ADJUDICAT A L'ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIÓ D'ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS), PER UN TERMINI ADDICIONAL D'UN ANY A COMPTAR DES DEL 01/12/2006 AL 31/11/2007, AIXÍ COM APROVAR L'AMPLIACIÓ DEL MATEIX DEGUT A L'INCREMENT D'USUARIS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Per Decret 10482/2006, de 30 de novembre de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar la pròrroga de l'expedient del servei de mediació intercultural i comunitària de l'Ajuntament de Mataró així com l'ampliació del contracte.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 10482/2006, de 30 de novembre, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Antecedents de fets

1. El servei de mediació intercultural i comunitària de l'Ajuntament de Mataró s'adjudicà a favor de "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", per decret núm. 9268/2004 de 2 de desembre de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, posteriorment ratificat per la Junta de Govern Local de data 13/12/2004, per un import de 278.392,68.-EUR., IVA. exclòs, pels dos anys de durada del contracte.

2. Aquest contracte ha estat objecte de les següents modificacions:

- Ampliació per import de 19.000,00.-EUR en data 05-10-2005.

- Ampliació per import de 36.833,00.-EUR en data 09-01-2006.

- Ampliació per import de 96.195,00.-EUR en data 20-02-2006.

- Ampliació per import de 63.460,00.-EUR en data 26-06-2006.

3. Mitjançant informe de data 24/10/2006 el cap del Servei de Participació Ciutadana sol·licita la pròrroga del contracte, per un any addicional, des del 1/12/2006 al 30/11/2007, d'acord amb la previsió que al respecte efectuava la clàusula quarta del plec de clàusules econòmiques administratives particulars que regeixen el contracte.

4. Per una altra banda, el comissionat pel Pla de Nova Ciutadana, mitjançant informe de data 24/11/2006, sol·licita igualment la pròrroga del contracte per un any addicional, i a més una ampliació per un import total de 9.911,40.-EUR, per tal d'adaptar la seva dimensió a la nova realitat d'augment quantitatiu i de les zones de procedència de les persones nouvingudes. Aquest augment, juntament amb els anteriorment acordats comporta un augment del 80,96 % respecte del preu primitiu del contracte.

5. Consta l'acceptació de l'entitat adjudicatària a la sol·licitud de pròrroga i ampliació efectuades pels serveis que promouen la contractació.

6. Consta igualment informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 30 de novembre de 2006, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pels serveis gestors de la contractació.

7. Existeix que crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present pròrroga i ampliació en la present anualitat i es preveu consignar-ne en el pressupost municipal que s'aprovi per l'exercici 2007 per atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació. Fonaments de dret.

1. L'art. 198 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i clàusula cinquena del plec de clàusules econòmiques administratives particulars que regeixen el contracte, aprovades per la Junta de Govern Local en la data de 17/05/2006, respecte a la possibilitat de pròrroga el contracte.

2. Els arts. 101 i 214.c) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, pel que fa a la possibilitat d'ampliació del contracte.

3. Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i la data prevista perquè operi l'ampliació.

En ús de les facultats que atorguen a l'Alcaldia la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i en base al Decret d'Alcaldia de delegació de competències de data 11 de maig de 2004, RESOLC:

Primer. Prorrogar el contracte del servei de mediació intercultural i comunitària, adjudicat a "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", per un termini addicional d'un any, des del 01/12/2006 al 30/11/2007, pròrroga la qual s'haurà de portar a terme amb subjecció a les mateixes condicions que les inicialment acordades per a la prestació d'aquest servei

Segon. Aprovar l'ampliació del contracte del servei de mediació intercultural i comunitària de l'Ajuntament de Mataró, adjudicat a favor de "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", modificació la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per l'import de 9.911,40.-EUR, degut a l l'increment d'usuaris destinataris del servei i als nous orígens dels nouvinguts.

Tercer. Autoritzar i disposar l'import total de 432.018,16.-EUR, a favor "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", import el qual anirà a càrrec de les següents partides i anualitat:

Any 2006

17.351,77.-EUR a càrrec de la partida 10200/463510/22706 (op. tipus AD núm. 46494)

18.649,74.-EUR a càrrec de la partida 60100/463830/22706 (op. tipus ADC núm. 57387)

Any 2007

190.869,51.-EUR a càrrec de la partida 10200/463510/22706 (op. tipus ADFUT núm. 46495)

205.147,14.-EUR a càrrec de la partida 60100/463830/22706 (op. tipus ADFUT núm. 57368)

Quart. D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, es sotmet l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a les partides abans detallades en el pressupost municipal que s'aprovi per l'anualitat 2007 a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentat exercici pressupostari.

Cinquè. Requerir a l'adjudicatària a fi de que dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament una garantia addicional per l'import de 396,46.-EUR.

Sisè. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró".

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

4 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 10524/2006, DE 4 DE DESEMBRE PEL QUAL S'ACORDA ADJUDICAR EL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES FIRES DE L'INFANT DE MATARÓ A FAVOR DE L'EMPRESA PAITÉS JOCS, SL, FINS UN IMPORT DE 38.230, 00 EUR, IVA INCLÒS .

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Per Decret 10524/2006, de 4 de desembre de 2006, l'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació de la contractació del servei de gestió de les Fires de l'Infant de Mataró disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 10524/2006, de 4 de desembre, de l'Alcaldessa Acctal. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

" Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de gestió de les Fires de l'Infant de Mataró.

Atès l'informe emès per la cap del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat a favor de l'empresa PAITÉS JOCS, SL, fins un import de 38.230,00.-EUR, IVA inclòs.

Tenint en compte que la previsió de la partida 60300/313120/22706, del pressupost municipal per a l'any 2007 és suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a la consignació de la partida 60300/313120/22706 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa per al present any.

Vist el calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat d'adjudicar aquest servei, donat que les Fires de l'Infant han de tenir lloc els dies 27 a 31 de desembre i 2 a 4 de gener. En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de gestió de les Fires de L'Infant de Mataró a favor de l'empresa PAITÉS JOCS, SL, fins un import de 38.230,00.-EUR, IVA inclòs.

Segon. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 60300/313120/22706 de la següent manera:

· Any 2006: 35.230,00.-EUR (op. tipus D núm. 59563)· Any 2007: 3.000,00.-EUR (op. tipus DFUT núm. 59569):

Tercer. D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes que produeixi l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada en el pressupost municipal que s'aprovi per l'any 2007, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meritarà aquest contracte durant els expressats exercicis pressupostaris.

Quart. Autoritzar l'anotació comptable inversa per import de 317,32.-EUR (op. tipus A/ núm. 59568), corresponent a la diferència entre la previsió inicial de la licitació i l'import real de l'adjudicació.

Cinquè. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 8 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.529,20.-EUR i pagui l'import de 311'12.-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Sisè. Ratificar el contingut del present acord a la propera reunió que celebri la Junta de Govern Local, previ informe de la Mesa de Contractació"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

5 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 10892/2006, DE 15 DE DESEMBRE PEL QUAL S'ACORDA ADJUDICAR EL CONCURS CELEBRAT PER A L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ D'UNA APLICACIÓ D'EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D'OBRES A FAVOR DE L'EMPRESA "STE CONSULTING, SA" FINS UN IMPORT DE 69.400,00 EUR, IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Per Decret 10892/2006, de 15 de desembre de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'obres sobre W4 disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 10892/2006, de 15 de desembre, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

" Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'obres sobre W4.

Atès l'informe emès conjuntament pel coordinador de projectes i pel Cap de la Serveis de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 5 de desembre de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a favor de l'empresa "STE Consulting, SA" fins un import de 69.400'00.-EUR, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 30610/43121Z/64000 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa i es preveu atendre crèdit adequat i suficient del pressupost que s'aprovi per l'anualitat del 2007.

Vist el resultat de la Mesa de Contractació de data 14/12/2006 i el calendari d'òrgans de Govern.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'obres sobre W4, a favor de l'empresa "STE Consulting, SA" fins un import de 69.400'00.-EUR, IVA inclòs.

Segon. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 30610/43121Z/64000, de la següent manera:

Any 2006

47.433'45.-EUR (doc. compt. D núm. 59817)

Any 2007

22.009'41.-EUR (doc. compt. ADFUT núm. 59819; NIF A-60101656; projecte 4312105001)

Tercer. D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes que produeixi l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada en el pressupost municipal que s'aprovi pel 2007, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meritarà aquest contracte durant l'expressat exercici pressupostari.

Quart. Autoritzar les anotacions comptables següents, diferència entre l'import previst de licitació i l'import real de l'adjudicació:

- Any 2006 968'03.-EUR (doc. compt. A/ núm. 59816)

- Any 2007 22.458'58.-EUR (doc. compt. AFUT/ núm. 59818)

Cinquè. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.776'00.-EUR i pagui l'import de 173'11.-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Sisè. Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Setè. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local".

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

6 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 10893/2006, DE 15 DE DESEMBRE PEL QUAL S'ACORDA ADJUDICAR EL CONCURS CELEBRAT PER A L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ D'UNA APLICACIÓ D'EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D'ACTIVITATS A FAVOR DE L'EMPRESA "STE CONSULTING, SA" FINS UN IMPORT DE 147.000,00 EUR, IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Per Decret 10893/2006, de 15 de desembre de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'activitats sobre W4 disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 10893/2006, de 15 de desembre, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"

Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'activitats sobre W4.

Atès l'informe emès conjuntament pel coordinador de projectes i pel Cap de la Serveis de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 5 de desembre de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a favor de l'empresa "STE Consulting, SA" fins un import de 147.000'00.-EUR, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 30610/43121Z/64000 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa i es preveu atendre crèdit adequat i suficient del pressupost que s'aprovi per l'anualitat del 2007.

Vist el resultat de la Mesa de Contractació de data 14/12/2006 i el calendari d'òrgans de Govern.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'adctivitats sobre W4, a favor de l'empresa "STE Consulting, SA" fins un import de 147.000'00.-EUR, IVA inclòs.

Segon. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 30610/43121Z/64000, de la següent manera:

- Any 2006 100.409'41.-EUR (doc. compt. D núm. 59813)

- Any 2007 46.590'59.-EUR (doc. compt. ADFUT núm. 59815; NIF A-60101656; projecte 4312105001)

Tercer. D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes que produeixi l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada en el pressupost municipal que s'aprovi pel 2007, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meritarà aquest contracte durant l'expressat exercici pressupostari.

Quart. Autoritzar les anotacions comptables següents, diferència entre l'import previst de licitació i l'import real de l'adjudicació:

- Any 2006 2.049'19.-EUR (doc. compt. A/ núm. 59812)

- Any 2007 47.541'42.-EUR (doc. compt. AFUT/ núm. 59814)

Cinquè. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 5.880'00.-EUR i pagui l'import de 173'11.-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Sisè. Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Setè. Ratificar el present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró".

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

7 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 10894, DE 15 DE DESEMBRE PEL QUAL S'ACORDA ADJUDICAR EL CONCURS CELEBRAT PER A L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT D'UNA INFRAESTRUCTURA DE DEFINICIÓ I GESTIÓ DE DOCUMENTS A FAVOR DE L'EMPRESA "TECSIDEL, SA" FINS UN IMPORT DE 92.875,44 EUR, IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Per Decret 10894/2006, de 15 de desembre de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació del servei de desenvolupament d'una infrastructura de definició i gestió de documents en l'estàndard XML, disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 10894/2006, de 15 de desembre, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"

Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de desenvolupament d'una infraestructura de definició i gestió de documents en l'estàndard XML.

Atès l'informe emès conjuntament pel cap de projecte, pel coordinador de projectes i pel Cap de la Serveis de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 11 de desembre de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a favor de l'empresa "Tecsidel, SA" fins un import de 92.875'44.-EUR, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 30610/12131Z/64000 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa i es preveu atendre crèdit adequat i suficient del pressupost que s'aprovi per l'anualitat del 2007.

Vist el resultat de la Mesa de Contractació de data 14/12/2006 i el calendari d'òrgans de Govern.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de desenvolupament d'una infraestructura de definició i gestió de documents en l'estàndard XML, a favor de l'empresa "Tecsidel, SA" fins un import de 92.875'44.-EUR, IVA inclòs.

Segon. Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti, en el termini de quinze dies, la següent documentació:

Fotocòpia de l'alta de l'IAE.

Documentació que acrediti que està al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (certificats positius).

Fotocòpia de les clàusules de l'assegurança de responsabilitat civil.

Tercer. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 30610/12131Z/64000, de la següent manera:- Any 2006 87.500'00.-EUR (doc. compt. D núm. 59978)

- Any 2007 5.375'44.-EUR (doc. compt. ADFUT núm. 59980; NIF A28400323; projecte 1213106015)

Quart. D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes que produeixi l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada en el pressupost municipal que s'aprovi pel 2007, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meritarà aquest contracte durant l'expressat exercici pressupostari.

Cinquè. Autoritzar l'anotació comptable inversa de 27.260'67.-EUR corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real de l'adjudicació (doc. compt. AFUT/ núm. 59979).

Sisè. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.715'02 € i pagui l'import de 155'56.-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Setè. Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Vuitè. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

8 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 10895/2006, DE 15 DE DESEMBRE PEL QUAL S'ACORDA ADJUDICAR EL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DURANT ELS ANYS 2007 I 2008, A FAVOR DE L'EMPRESA "ELECTRICITAT BOQUET, SL", FINS UN IMPORT DE 1.475.929,75 EUR, IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Per Decret 10895/2006, de 15 de desembre de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació del servei de conservació i manteniment de les instal·lacions de l'enllumenat públic durant els anys 2007 i 2008 disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 10895/2006, de 15 de desembre, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de conservació i manteniment de les instal·lacions de l'enllumenat públic durant els anys 2007 i 2008.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 5 de desembre de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 1.475.929'75.-EUR, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Tenint en compte que a la partida 40543/433120/21000 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa i es preveu atendre crèdit adequat i suficient del pressupost que s'aprovi per l'anualitat del 2007.

Vist el resultat de la Mesa de Contractació de data 14/12/2006 i el calendari d'òrgans de Govern.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de conservació i manteniment de les instal·lacions de l'enllumenat públic durant els anys 2007 i 2008, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 1.475.929'75.-EUR, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon. Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti, en el termini de quinze dies, fotocòpia del rebut d'estar al corrent de pagament de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.

Tercer. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/433120/21000, de la següent manera:

- Any 2007 737.964'87.-EUR (doc. compt. ADFUT núm. 58007; NIF B-62145503; projecte 4331205001)

- Any 2008 737.964'88.-EUR (doc. compt. ADFUT núm. 58009; NIF B-62145503; projecte 4331205001)

Quart. D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes que produeixi l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada en els pressupostos municipals que s'aprovin per als anys 2007 i 2008, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meritarà aquest contracte durant l'expressat exercici pressupostari.

Cinquè. Autoritzar les anotacions comptables inverses que consten en la relació d'ADFUT/ núm. 2518, d'un import glogal de 1.643.757'38.-EUR corresponents a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real de l'adjudicació.

Sisè. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 59.037'19.-EUR i pagui l'import de 1.053'53.-EUR corresponents a la publicació de l'anunci de licitació, dels quals 905'58.-EUR corresponen al BOE i 147'95.-EUR corresponen al BOP.

Setè. Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Vuitè. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

9 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 11059/2006, DE 21 DE DESEMBRE PEL QUAL S'ACORDA ADJUDICAR EL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COMPONENTS DE TELEFONIA IP, A FAVOR DE L'EMPRESA "T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU" FINS UN IMPORT DE 59.989,04 EUR, IVA INCLÒS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Per Decret 11059/2006, de 21 de desembre de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació del subministrament i instal·lació de components de telefonia IP disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 11059/2006, de 21 de desembre, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

" Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament i instal·lació de components de telefonia IP.

Atès l'informe emès conjuntament pel coordinador de projectes i pel Cap de la Serveis de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 18 de desembre de 2006, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament i instal·lació esmentats, a favor de l'empresa "T-Systems ITC Iberia, SAU" fins un import de 59.989'04.-EUR, IVA inclòs.

Tenint en compte que a les partides 30630/52112Z/62600 i 30630/52112Z/64000 del pressupost municipal per a l'any 2006 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Atès el resultat de la Mesa de contractació de data 21/12/2006 i el calendari d'òrgans de govern.

En ús de les facultats que m' atorga la Llei 7/1985, de 2 d' abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d' abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, llei 8/1987 de 15 d' abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, per tant, RESOLC:

Primer. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament i instal·lació de components de telefonia IP, a favor de l'empresa "T-Systems ITC Iberia, SAU" fins un import de 59.989'04.-EUR, IVA inclòs.

Segon. Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti, en el termini de quinze dies, documentació que acrediti que està al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (certificats positius).

Tercer. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de les partides i de la manera següent:

- 30630/52112Z/62600 39.989'04.-EUR (doc. compt. D núm. 61667)

- 30630/52112Z/64000 20.000'00.-EUR (doc. compt. D núm. 61668)

Quart. Autoritzar l'anotació comptable inversa de 10'96.-EUR corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real de l'adjudicació (doc. compt. A/ núm. 61664).

Cinquè. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.399'56.-EUR i pagui l'import de 147'37.-EUR corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Sisè. Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Setè. Ratificar el present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local".

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

 

10 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM.11058/2006 DE 21 DE DESEMBRE PEL QUAL S'ACORDÀ INICIAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'IMPRESSIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL MÉS MATARÓ, PER UN IMPORT DE 115.500,00.-EUR, IVA, INCLÒS AIXÍ COM L'APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES. (EXP.144/06)

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Per Decret 11058/2006, de 21 de desembre de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici de l'expedient de contractació del servei d'impressió del butlletí municipal Més Mataró i aprovació dels plecs de clàusules disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 11058/2006, de 21 de desembre, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Vist l'informe emes per la Cap de la Secció de Comunicació, de data 1/12/2006, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei d'impressió del butlletí municipal Més Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 115.500,00.-EUR., IVA. Inclòs.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 14/12/2006, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que es preveu consignar a la partida 10100/463710/22706 crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi per el 2007.

Vist el calendari d'òrgans de govern i la urgència en l'inici del servei. En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

PRIMER: Iniciar l'expedient de contractació del servei d'impressió del butlletí municipal Més Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 115.500,00.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

SEGON: Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

TERCER: Atendre la despesa de 115.500,00.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de la partida 10100/463710/22706 del pressupost que s'aprovi pel 2007 (operació AFUT núm. 60259)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 10100/463710/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2007, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

QUART: Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

CINQUÈ: Ratificar el contingut del present acord en la propera sessio que celebri la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, 4 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

11 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 10890/2006 DE 15 DE DESEMBRE PEL QUAL S'ACORDÀ ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS MULTIFUNCIONALS A FAVOR DE LA MERCANTIL RICOH ESPAÑA, SL, PER IMPORT DE 130.599,54.-EUR,IVA, INCLÒS

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 10890/2006, de 15 de desembre de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació del subministrament d'equips multifuncionals disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 10890/2006, de 15 de desembre, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

" Mitjançant Decret 9695/2006, de 6 de novembre, ratificat per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de novembre de 2006, es va acordar iniciar la tramitació del corresponent expedient administratiu per a la contractació del subministrament d'equips multifuncionals, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 130.700,00.-EUR, IVA inclòs.

La forma utilitzada per a la tramitació del subministrament va ser la de procediment negociat sense publicitat, atesa l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la utilització del catàleg de béns i productes homologats, efectuada per acord del Ple d'aquesta Corporació de data 07/01/2001.

L'adjudicació de la contractació es va acordar a favor de l'oferta econòmica més baixa i es va fer servir la Plataforma PECAP a fi d'obtenir el preu més avantatjós. Aquest Ajuntament s'adherí a l'ús de la PECAP per a l'obtenció d'ofertes en els procediments de contractació negociats per decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació.

En data 15/11/2006 s'efectuà la subhasta a la PECAP essent el resultat el que consta al DOCUMENT NÚM. 1 adjunt al present informe. L'oferta econòmica més baixa va ser l'efectuada per la mercantil RICOH ESPAÑA, SL , per import de 130.599,54.-EUR, IVA inclòs.

Consta formalitzada per l'esmentada mercantil l'oferta econòmica efectuada en data 15/11/2006 a través de la PECAP, tal i com exigeix el plec econòmic administratiu particular aprovat per aquesta contractació.

Vist l'informe emès per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions de data 29/06/2006, en el que s'acorda la procedència i legalitat de l'adjudicació que ara s'acorda.

Atès el previst als arts. 182.i), 92, 36, 176, 36 i concordants del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que a les partides 30401/22213N/62500, 30401/12161Z/62500, 30401/12161Z/62510 i 30401/46325Z/62510 del pressupost aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a l'any en curs existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que es preveu meriti l'adjudicació del subministrament abans esmentat.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat d'iniciar la licitació el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

PRIMER.- Adjudicar la contractació del subministrament d'equips multifuncionals, a favor de la mercantil RICOH ESPAÑA, SL, per import de 130.599,54.-EUR, IVA inclòs, , atès que de la subhasta efectuada en la data de 15/11/2006 a través de la PECAP aquesta empresa fou la que efectuà un preu més baix. El subministrament haurà d'executar-se d'acord amb el previst al plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen el present contracte i d'acord amb l'oferta presentada per l'entitat adjudicatària.

SEGON. Disposar l'import de 130.599,54.-EUR, IVA inclòs, a favor de RICOH ESPAÑA, SL, a càrrec de les següents partides del pressupost aprovat per la present anualitat:

· 30401/22213N/62500: 9.992,31.-EUR (op. tipus D núm. 59715)

· 30401/12161Z/62500: 5.695,62.-EUR (op. tipus D núm. 59717)

· 30401/12161Z/62510: 104.919,30.-EUR (op. tipus D núm. 59718)· 30401/46325Z/62510: 9.992,31.-EUR (op. tipus D núm. 59719)

TERCER. Autoritzar les següents anotacions comptables inverses:

· 30401/22213N/62500: 7,69.-EUR (op. tipus A/ núm. 59721)

· 30401/12161Z/62500: 4,38.-EUR (op. tipus A/ núm. 59722)

· 30401/12161Z/62510: 80,70.-EUR (op. tipus A/ núm. 59723)· 30401/46325Z/62510: 7,69.-EUR (op. tipus A/ núm. 59724)QUART. Requerir l'adjudicatari perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 5.223,98.-EUR, en concepte de garantia definitiva pel contracte de subministrament adjudicat.

CINQUÈ. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

12 - RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 10777/2006 DE 13 DE DESEMBRE PEL QUAL S'ACORDÀ INICIAR ELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS PER RESOLUCIÓ CONTRACTE OBRES FORMALITZAT AMB PASQUINA, SA PER LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS ASFÀLTICS DELS CARRERS PROVENÇA, ARNAU DE PALAU, GOYA, MONTSERRAT CUADRADA, PG. CARLES PADRÓS, PER INCOMPLIMENT CULPABLE AL CONTRACTISTA.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per decret 10777/2006, de 13 de desembre de 2006, L'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici dels tràmits administratius per resolució del contracte de les obres formalitzat amb Pasquina, SA del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers Provença, Arnau de Palau, Goya, Montserrat Cuadrada, Pg. Carles Padrós per incompliment del contractista disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 10777/2006, de 13 de desembre, de l'Il·lm. Alcalde, de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Fets.1. Mitjançant Decret de l'alcaldessa acctal núm. 6651/2005, ratificat per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de setembre de 2005, s'acordà l'inici del procediment per a la contractació de les obres referenciades a l'encapçalament del present informe, per la qual cosa s'aprovà el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran el contracte i s'acordà així mateix la licitació pública del contracte, mitjançant la forma de conccurs i amb procediment obert.

2. En data 17 d'octubre de 2005, la Junta de Govern Local acordà l'adjudicació del contracte d'obres a favor de la mercantil PASQUINA, SA.

3. En la data 4 de novembre de 2005, PASQUINA, SA constituí la preceptiva garantia definitiva per les obres adjudicades mitjançant aval bancari de la Caixa de Manresa, per import de 14.822,11 euros, corresponent al 4 % de l'import ofert per l'esmentada mercantil per a l'execució de les obres (l'oferta de PASQUINA SA per a l'execució de les obres ascendí a 370.552,69 euros, IVA inclòs, el que suposava una baixa del 12,00 % respecte del preu tipus). En la mateixa data es signà el corresponent contracte administratiu.

4. En data 21 de novembre de 2005 va tenir lloc la corresponent acta de comprovació del replanteig, en la que ambdues parts contractuals van declarar la viabilitat de les obres i la manca d'impediments que poguessin afectar el compliment del contracte, per la qual cosa es va fixar com a data d'inici de les obres el dia 28 de novembre de 2005.

5. El termini d'execució de les obres ofert per PASQUINA SA era de 62 dies hàbils amb els següents terminis parcials:

- Passeig Carles Padrós 16 dies

- Arnau de Palau 19 dies

- Goya 24 dies

- Provença 8 dies

- Passeig dels Molins 7 dies

- Montserrat Cuadrada 21 dies

6. Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de maig de 2006 es va prorrogar el termini acordat per a la finalització de les obres per a l'execució del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el Passatge de Carles Padrós, adjudicades a favor de la mercantil Pasquina, SA., degut a l'endarreriment de les obres causat per l'empresa adjudicatària. La pròrroga s'acordà amb els següents termes: la renovació de paviments asfàltics al carrer Arnau de Palau hauria d'estar correctament finalitzada el 06/07/06 i la renovació corresponent al carrer Montserrat Cuadrada hauria d'estar correctament finalitzat en la data de 25/07/2006.

En el mateix acord es va iniciar procediment sancionador a l'empresa contractista de les obres, Pasquina SA., per l'endarreriment en el termini ofert per a l'execució de l'obra.

7. Per acord de la Junta de Govern local de data 2 d'octubre de 2006 es va imposar a Pasquina, SA una penalització de 2.584,30 euros per endarreriment en el termini ofert per a l'execució de les obres; i deduir aquesta quantitat de les certificacions pendents d'abonar, o bé, cas de no existir-ne, de la garantia dipositada en el seu dia per Pasquina, SA.

8. Mitjançant informe de data 18 de setembre de 2006 el cap del Servei de Manteniment i Serveis posa de manifest que els nous terminis acordats en la concessió de pròrroga (renovació de paviments asfàltics al carrer Arnau de Palau el 06/07/06 i renovació al carrer Montserrat Cuadrada el 25/07/200. Aquest nous terminis han estan novament incomplerts, produint-se un nou incompliment de contracte, per la qual cosa sol·licita la resolució del contracte formalitzat amb la mercantil PASQUINA SA per incompliment del termini d'execució de les obres, i la petició de danys i perjudicis valorats pel director tècnic de les obres i la enginyera tècnica agrícola de la Secció de Jardineria.

9. A l'anterior sol·licitud s'acompanya un informe de l'assessora jurídica del Servei de Manteniment i Serveis, de data 18 de setembre de 2006, en el qual exposa els antecedents i fonaments jurídics d'aplicació i conclou que caldria iniciar els tràmits administratius corresponents per acordar la resolució per incompliment del contractista i reclamar danys i perjudicis.

10. S'acompanya igualment informe del tècnic director de les obres de data 28 d'agost de 2006, en el qual s'exposen els punts que en aquesta data mancaven per finalitzar, així com els defectes d'execució que es constaten. Es fa així mateix una valoració dels danys i perjudicis causats. De l'esmentat informe cal destacar:

a) Que la data prevista d'acabament de l'obra era el 28 de febrer de 2006, donat que en la oferta que va presentar PASQUINA SA, i que va servir de base a l'adjudicació, establia com a termini d'execució de les obres tres mesos.

b) Es constaten diverses deficiències d'execució de les obres.

c) Consta valoració detallada per partides de totes les actuacions que resultaran necessàries per reparar les deficiències, que en total comporta un import de 29.807,91.-EUR en concepte de danys i perjudicis.

11. En informe de l'enginyera tècnica agrícola de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment i Serveis, es valoren els danys ocasionats en l'arbrat del carrer Josep Cuadrada en el decurs de l'obra, per un import de 5.461,90.-EUR.

12. Per últim, el cap del Servei de Manteniment i Serveis ha remès valoració dels treballs pendents d'executar en la senyalització dels carrer Provença, Arnau de Palau, Goya, Montserrat Cuadrada i passeig Carles Padrós, per un import total de 941,37.-EUR.

13. Tenint en compte tots els conceptes, es valoren els danys i perjudicis ocasionats per l'incompliment contractual en 36.211,18.-EUR.

14. La garantia definitiva dipositada per PASQUINA,SA en data 04/11/2005 per les obres adjudicades, mitjançant aval bancari de Caixa de Manresa, ascendeix a l'import de 14.822,11.-EUR, però aquesta garantia, tal com ha quedat exposat en el apartat 7 d'aquest informe, està parcialment afectada al pagament de la penalització imposada per acord de la Junta de Govern local de data 2 d'octubre de 2006 per import de 2.584,30 euros.

Per tant,i un cop transcorregut el tràmit d'audiència del contractista i de l'entitat avalista, i de continuar-se apreciant la culpa del contractista en la manca d'execució de les obres, correspondria incautar a Pasquina, SA la resta de la garantia no afecta al pagament de la penalització i requerir-li l'ingrés a favor d'aquesta entitat de la quantitat que resti fins la suma de 36.211,18.-EUR, quantia en la que es valoren els danys i perjudicis causats a aquest Ajuntament.

Aquest import podrà ser reclamat, segons preveu l'art. 45.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, mitjançant procediment administratiu de constrenyiment, segons l'establert a les respectives normes de recaptació.

Fonaments jurídics.

1. Projecte de renovació de paviments asfàltics del carrer de Provença, Aranau de Palau, Goya, Montserrat Cuadrada i passatge Carles Padrós, aprovat per la Junta de Govern Local en data 25-07-2005.

2. Plec econòmic administratiu particular de la contractació de les obres esmentades en el punt anterior, aprovat per Decret 6651/2005, de 3 d'agost, ratificat per la Junta de Govern Local en data 01-09-2005.

3. Contracte administratiu formalitzat en data 14/11/2005, la clàusula tercera del qual estableix el termini d'execució de les obres de 3 mesos comptats a partir del dia següents a la data de formalització de l'acta de comprovació del replanteig de l'obra.

4. Articles 109, 111. e), g) i h) i 112 del Reial decret legislatiu 2/2000, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, sobre l'extinció dels contractes per resolució dels mateixos. 5. Articles 94 a 96 del Reial decret legislatiu 2/2000, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, respecte a l'execució dels contractes i de la seva resolució per demora.

6. Article 113, 43 a 46 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, pel que respecte a l'obligació d'indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats en cas de resolució per incompliment culpable del contractista, així com a les responsabilitats a què s'afecten les garanties.

7. Art. 109 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, pel que respecta al procediment a seguir per a la resolució dels contractes.

8. Tenint en compte el calendari de reunions dels òrgans de govern i la urgència en la tramitació de la resolució d'aquest contracte.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

1. Iniciar els tràmits administratius corresponents per acordar la resolució del contracte d'obres formalitzat amb la mercantil Pasquina, SA, per l'execució de les obres incloses al projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers Provença, Arnau de Palau, Goya, Montserrat Cuadrada, Passeig Carles Padrós, per incompliment culpable de la contractista.

2. Fixar els danys i perjudicis causats a aquesta Corporació per l'esmentat incompliment contractual en l'import de 36.211,18 euros.

3. Donar audiència a l'empresa adjudicatària i a l'entitat avalista per tal que, en el termini de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la rebuda de la notificació de l'acord d'inici de resolució, efectuïn les al·legacions que creguin convenients. Durant aquest termini l'empresa tindrà a la seva disposició tota la documentació en les dependències del Servei de Compres i Contractacions d'aquest Ajuntament, situades en el Carreró, 13-15 de Mataró.

4. En el seu cas, un cop transcorregut el termini assenyalat en el punt anterior i de continuar-se apreciant la culpa del contractista en la manca d'execució de les obres en els terminis oferts a aquests efectes, correspondria incautar a Pasquina, SA la resta de la garantia dipositada no afecta al pagament de la penalització de 2.584,30 euros imposada per acord de la Junta de Govern local de data 2 d'octubre de 2006; i requerir-li l'ingrés a favor d'aquesta entitat de la quantitat que resti fins la suma de 36.211,18.-eur en concepte dels danys i perjudicis causats a aquest Ajuntament per l'incompliment contractual de les obres adjudicades, tal i com preveu l'art. 113 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Aquest import podrà ser reclamat, segons preveu l'art. 45.2 de l'esmentat text refós, mitjançant procediment administratiu de constrenyiment, segons l'establert a les respectives normes de recaptació.

5. D'acord amb l'art. 107 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, contra la present resolució no es pot interposar cap recurs, sense perjudici que els interessats puguin al·legar la seva oposició, per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment.

6. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

13 - RATIFICACIÓ DE DECRET D'ALCALDIA NÚM. 11195/2006 DE 28 DE DESEMBRE PEL QUAL S'ACORDÀ INICIAR EL CONCURS PEL SUBMINISTRAMENT DE 4 VEHICLES (1 VEHICLE FURGONETA I 3 VEHICLES TURISME 5 PORTES) PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 48.500,00.-EUR, IVA, INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 11195/2006, de 29 de desembre de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici de l'expedient de contractació del subministrament de 4 vehicles (1 vehicle furgoneta i 3 vehicles turisme 5 portes) així com l'aprovació dels plecs de clàusules disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 11195/2006, de 29 de desembre, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Atesa la sol·licitud del tècnic de Compres i Contractacions, de data 05/12/2006, en el que es sol·licita la tramitació de l'expedient administratiu per al subministrament de 4 vehicles (1 vehicle furgoneta i 3 vehicles turisme 5 portes) per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 48.500,00.-EUR, IVA inclòs.

Atès que l'art. 182.g del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques contempla l'aplicació del procediment negociat sense publicitat per a aquells béns declarats uniformes per a l'Administració, prèvia adopció dels tipus de béns mitjançant la corresponent convocatòria amb concurs.

Atesa l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la utilització del catàleg de béns i productes homologats, efectuada per acord del Ple d'aquesta Corporació en la data de 07/01/2001.

S'acompanya plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regularà tant l'execució del subministrament com el sistema emprat per obtenir la millor oferta econòmica, consistent en la millora a la baixa de l'import fixat com a base per a aquesta contractació, a través de l'ús de la plataforma electrònica PECAP, a la que aquest Ajuntament s'adherí per decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 22/12/2006 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Tenint en compte que existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que meriti el subministrament objecte de contracte.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120, 182.g) i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat d'iniciar la licitació el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, d'acord amb el previst a l'art. 67 en relació amb el 182.g) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, del subministrament de 4 vehicles(1 vehicle furgoneta i 3 vehicles turisme 5 portes), mitjançant procediment negociat sense publicitat, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 48.500,00.-EUR, IVA inclòs

Segon.- Autoritzar l'import de fins a 48.500,00.-EUR, IVA inclòs, a càrrec de la partida 30401/43231Z/62400 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2006 (op. tipus A núm. 61245)

Tercer.- Sol·licitar les ofertes per a la contractació del subministrament a través de la plataforma electrònica de la PECAP, a la que aquesta corporació s'adherí mitjançant decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera-delegada de Serveis Centrals i Planificació, a fi d'efectuar les consultes amb els proveïdors homologats per la Generalitat i adjudicar el subministrament objecte de contractació a favor de qui efectuï l'oferta més econòmica, amb millora a la baixa de l'import de 48.500,00.-EUR, IVA inclòs, fixat com a base per a la present contractació.

Quart. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local. "

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

14 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 11162/2006 DE 28 DE DESEMBRE PEL QUAL S'APROVA L'AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE FITOSANITARIS, ADJUDICAT A L'EMPRESA RIBAS FITOSANITARIS, SL, PER UN IMPORT DE FINS A 19.000,00 €, IVA INCLÒS, PELS DOS ANYS DE PRÒRROGA ACORDADA.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 11162/2006, de 28 de desembre de 2006, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'ampliació del contracte del servei de tractaments fitosanitaris de l'arbrat viari per inclusió del tractament de la plaga "Morrut vermell", que afecta les palmeres, fins un import de 19.000,00.-EUR, IVA, inclòs disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 11162/2006, de 28 de desembre, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Antecedents de fet

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 24-01-2005, es va adjudicar el contracte del servei de tractaments fitosanitaris a l'arbrat viari a favor de l'empresa Ribas Fitosanitaris, SL, per un import de fins a 79.800,00 euros, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte. Aquest contracte va ser prorrogat per dos anys addicionals, fins el 31-12-2008 per decret núm. 8908/2006, de 10 d'octubre, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació.

2. Mitjançant informe de data 01/12/2006 el cap de la Secció del Viver Municipal del Servei de Manteniment, sol·licita la modificació del contracte esmentat, en el sentit d'ampliar el seu import en 19.000,00 euros, IVA inclòs, degut a l'increment de vegetació i superfície de gespes amb l'ampliació del passeig Marítim, nou arbrat al carrer Moreto, carrer Sant Antoni, ronda Rafel Estrany i sobretot la previsió per fer front al control de la nova plaga de morrut vermell de les palmeres.

3. L'ampliació del servei suposa un augment respecte del preu primitiu del contracte del 23,81 %, per la qual cosa resulta necessària l'acceptació del contractista, que consta en l'expedient per escrit de data 01-12-2006.

4. Consta informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 27 de desembre de 2006, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació. Fonaments de dret

1. L'art. 101 en relació amb els arts. 212 i 214.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques manifesta la possibilitat de modificar el contracte per raons d'interès públic, degut a causes noves o necessitats imprevistes, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal.

2. Es preveu l'existència de crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que comporta la present ampliació, en la partida núm. 40533/434140/21000 dels pressupostos municipals que s'aprovin pels exercicis 2007 i 2008.

Vist el calendari d'òrgans de govern i la urgència en l'inici del servei.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Aprovar l'ampliació del contracte del servei de tractaments fitosanitaris a l'arbrat viari, adjudicat a favor de l'empresa Ribas Fitosanitaris, SL, modificació la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per l'import de fins a 19.000,00 euros, IVA inclòs.

Segon. Autoritzar i disposar l'import de 19.000,00 euros, IVA inclòs, a favor l'empresa Ribas Fitosanitaris, SL, import el qual anirà a càrrec de la partida núm. 40533/434140/21000 d'acord amb els següents imports i anualitats:

- exercici 2007: 9.500,00 euros (operació ADFUT núm. 60942).

- exercici 2008: 9.500,00 euros (operació ADFUT núm. 60944).

Tercer. D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida núm. 40533/434140/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per a les anualitats 2007 i 2008, a fi de poder atendre les obligacions que meriti .

Quart. Requerir a l'adjudicatària perquè dintre del termini màxim de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament una garantia addicional per l'import de 760,00 euros."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

15 - RATIFICACIÓ DEL DECRET DE LA CONSELLERA DELEGADA DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ NÚM. 11164/2006 DE 28 DE DESEMBRE PEL QUAL S'ACORDÀ INICIAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS JOCS INFANTILS KOMPAN, L'APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES. I LA SEVA ADJUDICACIÓ A LA MERCANTIL "JUEGOS KOMPAN, SA.", PER L'IMPORT DE 59.398,86 €, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 11164/2006, de 28 de desembre de 2006, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'aprovació dels plecs de clàusules del procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació del servei de manteniment dels jocs infantils Kompan i adjudicar-lo a la mercantil Juegos Kompan, SA, fins un import de 59.398,86.-EUR, IVA, inclòs disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 11164/2006, de 28 de desembre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Vista la sol·licitud de la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment d'aquesta corporació local, de data 11/12/2006, en el que es manifesta la necessitat de contractar el servei de manteniment dels jocs infantils Kompan de la ciutat de Mataró, així com la seva adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat a favor de la mercantil "Juegos Kompan, SA.", per import total de 59.398,86 euros, IVA inclòs, degut a que l'empresa que es proposa és l'única que disposa dels mitjans necessaris per a dur a terme el manteniment i conservació del jocs infantils abans esmentats.

Atès l'informe de la Secretària accidental d'aquest Ajuntament, de data 27/12/2006, respecte de l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars a la legalitat vigent així com respecte del procediment de contractació del subministrament.

Tenint en compte que es preveu consignar crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40533/434140/21000 dels pressupostos municipals que s'aprovin per a les anualitats 2007 i 2008, a fi de poder atendre les despeses que meriti la present contractació durant els esmentats exercicis pressupostaris, sens perjudici del que disposa l'art. 69.4 del R.D.L. 2/2000 de 16 de juny.

Atès el previst als arts. 49, 50, 51, 67.1, 92, 210 b) i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i del tancament del pressupost municipal en la data de 31/12/2005, per la qual cosa convé aprovar el contingut del present acord el més aviat possible a fi de poder iniciar el contracte dintre del termini sol·licitat.En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

1. Iniciar l'expedient de contractació del servei de manteniment dels jocs infantils Kompan, a la ciutat de Mataró, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per quedar justificat l'interès públic, tal i com indica l'art.67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un preu màxim de fins a 59.398,86 euros, IVA inclòs.

2. Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de manteniment expressat en el punt anterior.

3. Adjudicar el contracte de servei de manteniment dels jocs infantils Kompan, a la ciutat de Mataró, a favor de "Juegos Kompan, SA.", per l'import de 59.398,86 euros, IVA inclòs.

4. Atendre la despesa de 59.398,86 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 40533/434140/21000 d'acord amb els següents imports i anualitats

- Any 2007: 29.699,43 euros, IVA inclòs (op. tipus ADFUT núm. 200600060880).- Any 2008: 29.699,43 euros, IVA inclòs (op. tipus ADFUT núm. 200600060882).

5. Sotmetre la present contractació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida 40533/434140/21000 en els pressupostos municipals que s'aprovin per a l'exercici 2007 i 2008, a fi de poder atendre les despeses que la present contractació meriti durant els esmentats exercicis pressupostaris.

6. Requerir a l'adjudicatària per què dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la rebuda de la notificació del present acord dipositi en la Tresoreria de Fons Municipal l'import de 2.375,95 euros, en concepte de garantia definitiva per l'adjudicació efectuada mitjançant el present acord.7. Ratificar el present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

16 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A LA POLICIA LOCAL, PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 70.800,00 €, IVA. INCLÒS, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe de data 21/12/2006 efectuat pel Cap de la Policia Local, en el qual es sol·licita la tramitació del corresponent expedient administratiu per a la contractació del subministrament de vestuari per a la Policia Local durant el 2007.

L'import màxim fixat per a la present contractació és de 70.800,00 €, IVA. inclòs, per la qual cosa correspon convocar concurs per a la seva adjudicació.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 29/12/2006, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 20220/222130/22104 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti enguany.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

PRIMER: Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de vestuari per a la Policia Local, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 70.800,00 €, IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

SEGON: Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

TERCER: Autoritzar la despesa de fins a 70.800,00 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 20220/222130/22104 del pressupost municipal que s'aprovi per l'any 2007 (document comptable tipus AFUT núm. 200600062963).

QUART: Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

CINQUÈ: Sotmetre la present contractació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida 20220/222130/22104 en els pressupostos municipals que s'aprovin per a l'exercici 2007, a fi de poder atendre les despeses que la present contractació meriti."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

Després de la votació s'incorpora a la sessió el senyor Arcadi Vilert Soler, 6è Tinent d'Alcalde i conseller delegat d'Urbanisme.

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

17 - APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL D'INTEGRACIÓ VOLUMÈTRICA PE-01 "ÀMBIT ILLA 6 FÀBREGAS I DE CARALT".

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'objecte de la present Proposta és l'aprovació inicial del Pla especial d'integració volumètrica PE-01 "àmbit illa 6 Fàbregas i de Caralt", previst pel Pla de millora urbana de l'àmbit Ronda Barceló- illa Fàbregas i de Caralt, aprovat provisionalment el 7 de novembre de 2006.

L'objectiu i criteris del Pla de Millora Urbana referits a l'illa Fàbregas i de Caralt són els següents:

Establiment d'un centre comercial de gran superfície amb la creació d'una plaça en contacte amb l'entorn Miquel Biada.

Delimitar un àmbit de planejament especial per definir la volumetria, així com valorar la permanència de les preexistències de l'àmbit en coherència al funcionament, organització i qualitat de l'espai urbà.

Aquests son els objectius que desenvolupa el Pla especial d'integració volumètrica PE-01 "àmbit illa 6 Fàbregas i de Caralt" que es tramita.

Ateses les característiques, dimensions i escala de la implantació d'un centre comercial de gran superfície, en un entorn urbà consolidat de l'eixampla del s. XIX. i el caràcter emblemàtic que un edifici comercial en aquest emplaçament ha de tenir, es vetllarà molt especialment per les qualitats formals, arquitectòniques i de relació amb l'entorn del seu projecte constructiu.

Es per aquest motiu que el present Pla especial estableix l'obligatorietat de sotmetre el corresponent projecte arquitectònic, prèviament a la concessió de la necessària llicència d'obres, a l'avaluació i informe d'una Comissió de Qualitat que l'Ajuntament constituirà a l'efecte, en la que hi seran presents professionals de reconeguda vàlua i prestigi en el mon professional i acadèmic.

Serà funció de l'esmentada comissió vetllar per la correcta integració de la composició volumètrica a l'entorn existent, per la seva relació amb els espais públics i els seus accessos (tant a nivell de vianants, com de vehicles i mercaderies), per la qualitat de les característiques formals de l'edifici, de les seves solucions constructives, els seus materials, textures i colors, així com per la integració i impacte dels cossos destinats a instal·lacions i el seu impacte en el volum general de l'ordenació proposada.

Conjuntament amb el Pla especial es tramita l'Estudi de Mobilitat com document independent, per a la preceptiva avaluació de les mesures necessàries que s'exigeixen en el decret de regulació de la mobilitat generada per la implantació d'un centre comercial de gran superfície.

Per tot el que s'acaba d'exposar, el Conseller-Delegat d'Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords

Primer.-

Aprovar inicialment el Pla especial d'integració volumètrica PE-01 "àmbit illa 6 Fàbregas i de Caralt" redactat pel Servei de Desenvolupament Urbà, subordinat a l'aprovació definitiva del "Pla de millora urbana de l'àmbit Ronda Barceló- illa Fàbregas i de Caralt", aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 7 de novembre de 2006 i a l'aprovació definitiva de la "modificació del Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró: fàbrica Fàbregas i de Caralt/fàbrica Can Minguell".

Segon.-

Obrir un període d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i als taulers d'edictes municipals, inclòs l'espai web municipal.

Tercer.-

Sol·licitar els informes als organismes competents en la matèria, de conformitat amb el que disposa l'art. 83.5 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol: Secretaria per a la mobilitat del Departament d'Obres Públiques i Urbanisme de la Generalitat i Departament de Cultura de la Generalitat

Quart.-

Comunicar els precedents acords a la societat municipal PUMSA, a l'IMPEM, al Servei municipal de Mobilitat.

Cinquè.-

Notificar els precedents acords als interessats"

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

18 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ : FÀBRICA FÀBREGAS I DE CARALT / FÀBRICA CAN MINGUELL.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'objecte de la present Proposta document de modificació del Pla Especial del Patrimoni, és el canvi de nivell de protecció de dos dels béns inclosos en el catàleg de l'esmentat Pla Especial, actualment vigent:

Conjunt industrial Fàbregas i de Caralt

Nau industrial de la fàbrica Minguell

Al llarg de tot el procés de redacció del document de Modificació del Pla General als àmbits "Ronda Barceló- illa Fàbregas i de Caralt" es va treballar amb la opció de fer compatible la instal·lació del nou centre comercial amb la preservació del conjunt industrial catalogat.

No obstant això, a la pràctica, s'ha constatat que la superfície real que necessita el nou centre comercial (superfície de venda, circulacions i comunicacions, emmagatzematge, instal·lacions, càrrega i descàrrega, aparcament€) suposa una envergadura tal que ocupa el 100% de la illa, invalidant qualsevol opció de manteniment, integració i/o maclatge de les peces catalogades amb la nova i potent volumetria.

Consta com annex al document de modificació del Pla especial, l'informe elaborat pel l'equip d'arquitectes MBM on s'explica, constata i justifica la inviabilitat de la coexistència del bé catalogat amb la implantació del nou centre comercial.

Per tot això, per raó d'interès general es dona tràmit al document de modificació del pla especial que proposa un canvi de catalogació de l'esmentat conjunt industrial , reduint el nivell de protecció actual a protecció documental.

D'altra banda, es proposa incorporar un nou element industrial al catàleg del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, l'edifici principal de l'antiga fàbrica Minguell.

El conjunt industrial de can Minguell estava inclòs al Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic amb nivell de protecció H (protecció documental) que permetia el seu enderroc condicionat a deixar constància documental (planimètrica i fotogràfica) d'aquest bé. El mateix Pla Especial catalogava també la xemeneia del conjunt amb nivell de protecció C.

Amb la modificació del pla especial es proposa catalogar amb un nivell de protecció superior, la nau principal de la fàbrica Minguell, única que en l'actualitat resta d'aquest conjunt industrial, actualment subdividida en dues parts pel carrer Madoz.

Tot i que en el temps ha sofert força alteracions, producte d'annexions i ampliacions, conserva la dignitat i sobrietat que caracteritza aquest tipus d'arquitectura industrial present a Mataró, motiu pel que es proposa la seva catalogació amb nivell de protecció A (façanes, volumetria i estructura general).

Per tot el que s'acaba d'exposar, el Conseller-Delegat d'Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró: fàbrica Fàbregas i de Caralt/fàbrica Can Minguell supeditada a l'aprovació definitiva del Pla especial d'integració volumètrica PE-01 "àmbit illa 6 Fàbregas i de Caralt", que es tramita paral·lelament i del Pla de millora urbana de l'àmbit Ronda Barceló- illa Fàbregas i de Caralt, aprovat provisionalment el 7 de novembre de 2006.

Segon.- Suspendre el tràmit d'atorgament de llicencies i tramitacions, de conformitat, amb el que preveu l'art. 71 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, DL 1/2005, de 26 de juliol, i pel termini màxim previst per l'esmentada Llei, en relació a qualsevol intervenció dels béns protegits que no sigui compatible amb ambdós planejaments, el vigent i la modificació proposada del mateix.

Tercer.- Obrir un període d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i als taulers d'edictes municipals, inclòs l'espai web municipal.

Quart.- Sol·licitar informe al Departament de Cultura de la Generalitat.

Cinquè.- Notificar els precedents acords als interessats."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

19 - RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 10620/2006 DE 11 DE DESEMBRE DEL CONSELLER DELEGAT D'URBANISME RELATIVA A L'APROVACIÓ DEL DOCUMENT COMPTABLE FAVOR DE PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA EN CONCEPTE DE TRASPÀS DE L'IMPORT INGRESSAT PER BRICA, SA PER LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE LA UA 43 - CAN FONT, RONDA BARCELÓ.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Vist el Decret de data 11 de desembre de 2006 on el Conseller delegat d'Urbanisme va resoldre aprovar document comptable ADO núm. 200600057960 per un import de 1.347.346,71 euros a favor de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA NIF A59323642 en qualitat d'administració actuant en l'àmbit del sector discontinu "Ronda Barceló - Illa Fàbregas i de Caralt", en concepte de traspàs de l'import ingressat per BRICA, SA per les obres d'Urbanització de la UA 43 - Can Font, Ronda Barceló.

Atès que en l'esmentat decret especificava que l'acord fos ratificat per la Junta de Govern Local.

El conseller delegat d'Urbanisme que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Únic.-

Ratificar el Decret 10620/2006 de 11 de desembre, que en la seva part dispositiva resolia el següent:

"Primer.- L'autorització, disposició i reconeixement de la present despesa per import de 1.347.346,71 euros, a nom de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA NIF A59323642 en qualitat d'administració actuant en l'àmbit del sector discontinu "Ronda Barceló - Illa Fàbregas i de Caralt", en concepte de traspàs de l'import ingressat per BRICA, SA per les obres d'Urbanització de la UA 43 - Can Font, Ronda Barceló."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Servei de Manteniment i Serveis-

20 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE SOTERRAMENT DE CONTENIDORS AL SECTOR 9 I ENCÀRREC DE LA SEVA EXECUCIÓ A PUMSA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 7 d'abril de 1994, el Ple de l'Ajuntament acordà encomanar a l'empresa Promocions Urbanístiques de Mataró SA la realització de les obres d'infrastructura i dotació de serveis en el Polígon Residencial del Sector 9 PARC Central, així com la promoció i gestió de la urbanització de l'esmentada zona.

Per una altra banda, la Comissió de Govern de 2 de maig de 2000 va aprovar inicialment el Projecte d'Urbanització del Sector 9 PARC CENTRAL complementari "sistema recollida d'escombraries" presentat per Promocions Urbanístiques de Mataró SA, i que va ser aprovat definitivament en data 13 de setembre del mateix any.

Donat que en aquell moment la zona no constava d'habitatges, Promocions Urbanístiques de Mataró SA va acordar amb Serveis Municipals que s'aniria dotant dels diferents punts de recollida dels residus urbans, en la mesura que s'anés edificant tot l'àmbit esmentat.

Un cop urbanitzada i edificada la totalitat de la zona és del tot imprescindible completar per part de Promocions Urbanístiques de Mataró SA els punts de recollida pendents, construint i dotant de contenidors els ubicats als carrers Marià Ribas i Esteve Albert.

Vist el "Projecte de soterrament de contenidors al Sector 9", redactat per l'arquitecte tècnic municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 145.702,22 EUR., IVA inclòs.

Atès que el present projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de soterrament de contenidors al Sector 9", redactat per l'arquitecte tècnic municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 145.702,22 EUR., IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament.

Tercer.-

Encarregar l'execució de les obres contemplades en el projecte a l'empresa pública municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA, en base als romanents del sector complementats amb el Contracte Programa 2007 i següents.

Quart.-

Comunicar els anteriors acords a l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA i al servei municipal de Mobilitat als seus efectes."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

21 - APROVAR EL PLA INTEGRAL PER A LA INFÀNCIA I LES FAMÍLIES 2006-2010.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"Amb la voluntat de donar un millor servei a la ciutadania i alhora optimitzar els recursos de manera que augmenti l'eficàcia i l'eficiència en l'atenció que es dóna a diversos nivells a les famílies amb fills, s'ha redactat un Pla Integral per a la infància i les famílies a implantar durant el període de 2006 a 2010.

Aquest document presenta un resum dels principals resultats del procés de diagnosi de la situació de la infància i de les seves famílies que s'ha realitzat a la ciutat de Mataró. Per una banda recull l'anàlisi demogràfic de la població menor de 0-17 any i per l'altra s'ha fet una recollida sistemàtica de les entrevistes que s'han fet a diferents professionals que treballen a l'àmbit dels infants i les seves famílies, així com la participació de varis grups de discussió d'infants i joves. El document també fa referència als canvis en les estructures, condicions de vida i relacions familiar, canvis i riscos a la institució escolar, canvis en els estils de vida i la identitat dels infants i adolescents. En base a això proposa com a eixos d'actuació a la família, l' escola, el lleure, la protecció per evitar els maltractaments infantils, la xarxa com a eina de treball dels diferents professionals que treballen a l'àmbit dels infants i la participació mitjançant la creació d'un consell d'infants que pugin expressar la seva opinió sobre diferents temes que afecten a la ciutat.

Per emmarcar aquest pla hem partir de la base que l'Infant és un subjecte de drets propis com a ésser humà individual tenint en compte que és un membre de ple dret de la nostra societat democràtica i que la família és la institució bàsica de socialització del infant, i per tant, ha de rebre tot el suport de les instàncies públiques per portar a bon terme la seva tasca de criança i educació.

Per a la posta en marxa d'aquest Pla Integral és necessària la seva aprovació per part de l'òrgan competent.

Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

1.- Aprovar el Pla Integral de la Infància i les famílies 2006-2010, que recull la situació actual de les famílies amb fills a la ciutat de Mataró i proposa les accions a realitzar per tal d'obtenir els objectius marcats en les diverses àrees que els afecten per tal de pal·liar les situacions de major vulnerabilitat o risc social que pateixen.

2.- Donar-ne compte a Ple de l'Ajuntament de Mataró."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.