Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

09/07/2007

Escoltar

09/07/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

6111/2007 de 5 de juliol

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 9 de juliol de 2007.

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 9 de juliol de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Constitució de la Junta de Govern Local.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 5203/2007 de 8 de juny pel qual s'aprova el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal mitjançant procediment negociat.

4 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 5274/2007 de 12 de juny pel qual s'aprova el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació d'un camió grua amb bolquet pel Servei de Manteniment, mitjançant concurs i procediment obert.

5 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 5276/2007 de 12 de juny pel qual s'aprova el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "V"-"AM", mitjançant concurs i procediment obert.

6 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 5277/2007 de 12 de juny pel qual s'aprova el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "AY-BH", mitjançant concurs i procediment obert.

7 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 5326/2007 de 13 de juny pel qual s'aprova el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals i edificis escolars de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

8 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 5324/2007 de 13 de juny pel qual s'aprova el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals i edificis escolars de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

9 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 5436/2007 de 18 de juny pel qual s'aprova el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte executiu d'equipament al carrer Tres Roques de Mataró mitjançant procediment negociat.

10 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 5541/2007 de 22 de juny pel que s'acorda arrendar un local situat al carrer Sant Ramon, 16, baix de Mataró per ubicar-hi l'Associació de Familiars de Malalts Mentals.

11 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de desenvolupament de la "Base de dades de coneixement de la ciutat", mitjançant concurs i procediment obert.

12 Adjudicació del concurs celebrat per a la contractació de la consolidació i renovació de servidors per mitjà de tecnologia de virtualització, de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "Omega Peripherals", fins un import de 48.645, 31 EUR, IVA inclòs.

13 Ratificar el decret d'Alcaldia 5382/2007, de 14 de juny, pel qual s'adjudica el concurs celebrat per a la contractació dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Can Xalant, a favor de l'empresa "Mondo Ibérica, SA", fins un import de 448.988,76 EUR, IVA inclòs.

14 Ratificar el decret d'Alcaldia 5383/2007, de 14 de juny, pel qual s'adjudica el concurs celebrat per a la contractació del servei de manteniment de solars municipals, a favor de l'empresa "L'Associació, Centre de Formació i Prevenció"fins un import de 100.000 EUR, IVA inclòs.

15 Ratificar el decret d'Alcaldia 5252/2007, de 12 de juny pel qual s'adjudica la subhasta celebrada per a la contractació de les obres del Projecte executiu d'enderroc dels edificis existents a l'antic parc de Bombers de Mataró, a l'empresa "Urcotex I, SL" fins un import de 94.786,46 EUR. IVA inclòs.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 13/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 9 DE JULIOL DE 2007.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el nou de juliol de dos mil set, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor RAMON BASSAS SEGURA, Alcalde - accidental

Hi concorren els senyors:

En Ramon Bassas Segura 1r Tinent d'Alcalde

En Antoni Guirao Motis 2n Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano 4t Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa 5è Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 7è Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

En Oriol Batista Gázquez 6è Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € El senyor Ramon Bassas Segura com alcalde accidental dóna la benvinguda als membres de la Junta de Govern Local de cara a les activitats de la Junta en el nou mandat corporatiu. Acceptat el càrrec pels presents es declara constituïda la Junta de Govern Local.

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM., 5203/2007 DE 8 DE JUNY PEL QUAL S'APROVA EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE DE MILLORA DELS ACCESSOS I EIX PRINCIPAL DEL PARC FORESTAL MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT.

La senyora Montserrat López Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per Decret 5203/2007, de 8 de juny de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró es va acordar declarar desert el concurs per a l'adjudicació de les obres incloses al projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal i iniciar la tramitació del procediment negociat del mateix, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 5203/2007, de 18 de juny, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Relació de fets

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 19/03/2007 es va acordar l'inici de l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal, per un import de fins a 202.057,30 euros, IVA inclòs, mitjançant concurs i procediment obert.

2. L'única empresa que va licitar per a l'adjudicació no va aportar la classificació exigida, per la qual cosa la Mesa de Contractació, en sessió de data 24/05/2007, va acordar concedir-li un termini de tres dies per aportar-la. Aquest termini ha transcorregut amb escreix, sense que s'hagi subsanat el requisit de classificació, per la qual cosa l'esmentat ha quedat desert.

3. Mitjançant informe de data 28/05/2007, la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment sol·licita la iniciació de procediment negociat sense publicitat, mantenint el contingut de l'anterior plec de condicions econòmic administratiu.

Fonaments de dret

1. L'art. 141.a) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques preveu que per al cas de que no concorri cap empresa al procediment d'adjudicació, o si les presentades no són admeses a licitació, podrà utilitzar-se el procediment negociat sense publicitat.

2. Consta informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions de data 01/06/2007, respecte de la procedència i legalitat d'acordar conforme el sol·licitat pel servei promotor de la contractació, així com els informes del secretari general i de l'interventor de Fons Municipals, respecte de la modificació efectuada als plecs.

Vist el calendari d'òrgans de govern, i la necessitat d'iniciar els tràmits de licitació de les esmentades obres el més aviat possible, donat el retard que ja s'ha produït en el calendari previst en quedar desert el procediment obert.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Declarar desert el concurs per a l'adjudicació de les obres incloses al projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal.

Segon. Iniciar la tramitació de procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació de les esmentades obres, i aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació.

Tercer. Sol·licitar un mínim de tres ofertes a empreses capacitades per a la realització de les obres objecte del contracte a què es refereix l'apartat primer de la part resolutiva del present acord, segons el que disposa l'art. 92.1 del RDL. 2/2000.

Quart. Ratificar el present decret en la propera sessió de la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària      Vots favorables: Unanimitat. (6).

4 RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM., 5274/2007 DE 12 DE JUNY PEL QUAL S'APROVA EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ D'UN CAMIÓ GRUA AMB BOLQUET PEL SERVEI DE MANTENIMENT, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT.

La senyora Montserrat López Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per Decret 5274/2007, de 12 de juny de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró es va acordar iniciar l'expedient de contractació del subministrament d'un camió grua amb bolquet pel Servei de Manteniment així com l'aprovació del plec de clàusules, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 5274/2007, de 12 de juny, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Mitjançant informes del cap del Servei de Manteniment i Serveis, es sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament d'un camió grua amb bolquet, amb un import de licitació de fins a 64.603,00 €, matriculació, impostos i inspeccions tècniques incloses, així com la instal·lació de la grua.

Es justifica a l'expedient la necessitat de l'adquisició del vehicle, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 06/06/2007, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que a la partida 40513/51117Z/62400 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2007 existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti, d'acord amb l'informe efectuat en la data de 06/06/2007 per l'Interventor de Fons Municipal d'aquest Ajuntament.

Vist el calendari d'òrgans de govern, i la necessitat d'iniciar els tràmits de licitació el més aviat possible, donat que l'antic vehicle ha quedat totalment inservible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

PRIMER: Iniciar l'expedient de contractació del subministrament d'un camió grua amb bolquet pel Servei de Manteniment, amb un import de licitació de fins a 64.603,00 €, matriculació, impostos i inspeccions tècniques incloses, així com la instal·lació de la grua.

SEGON: Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

TERCER: Autoritzar l'import de fins a 64.603,00 €, a càrrec de la partida núm. 40513/51117Z/62400 del pressupost municipal aprovat pel 2007 (operació A núm. 22308).

QUART: Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

CINQUÈ. Ratificar el present decret en la propera sessió de la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària    Vots favorables: Unanimitat. (6).

5 RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM., 5276/2007 DE 12 DE JUNY PEL QUAL S'APROVA EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DELS QUADRES "V"-"AM", MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT.

La senyora Montserrat López Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per Decret 5276/2007, de 12 de juny de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró es va acordar iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "V"-"AM", així com l'aprovació dels plecs de clàusules, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 52762007, de 12 de juny, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Mitjançant informe de data 16/05/2007, el cap del Servei de Manteniment i Serveis d'aquest Ajuntament sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "V"-"AM", per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 184.726,26 €, IVA inclòs.

Es justifica a l'expedient la necessitat de la contractació, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Consta informe del secretari general de data 07/05/2007, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/43311B/61300 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Vist el calendari d'òrgans de govern, i la necessitat d'iniciar els tràmits de licitació el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "V"-"AM", atesa la seva utilitat pública segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 184.726,26 €, IVA inclòs.

Segon. Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "V"-"AM", mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer. Autoritzar l'import de 184.726,26€, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/43311B/61300 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació A núm. 21859).

Quart. Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè. Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "V"-"AM", aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 d'abril de 2007, i al qual correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Sisè. Ratificar el present decret en la propera sessió de la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (6).

6 RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM., 5277/2007 DE 12 DE JUNY PEL QUAL S'APROVA EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DELS QUADRES "AY-BH", MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT.

La senyora Montserrat López Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per Decret 5277/2007, de 12 de juny de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró es va acordar iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "AY"-"BH", així com l'aprovació dels plecs de clàusules, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 5277/2007, de 12 de juny, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Mitjançant informe de data 16/05/2007, el cap del Servei de Manteniment i Serveis d'aquest Ajuntament sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "AY"-"BH", per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 265.872,37 €, IVA inclòs.

Es justifica a l'expedient la necessitat de la contractació, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Consta informe del secretari general de data 07/05/2007, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/43311Z/61300 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Vist el calendari d'òrgans de govern, i la necessitat d'iniciar els tràmits de licitació el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "AY"-"BH", atesa la seva utilitat pública segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 265.872,37 €, IVA inclòs.

Segon. Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "AY"-"BH", mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer. Autoritzar l'import de fins 265.872,37 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/43311Z/61300 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació A núm. 21845).

Quart. Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè. Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "AY"-"BH", aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 30 d'abril de 2007, i al qual correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Sisè. Ratificar el present decret en la propera sessió de la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària  Vots favorables: Unanimitat. (6).

7 RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM., 5326/2007 DE 13 DE JUNY PEL QUAL S'APROVA EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS I EDIFICIS ESCOLARS DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT.

La senyora Montserrat López Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per Decret 5326, de 13 de juny de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró es va acordar iniciar l'expedient de contractació del servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals i escolars i aprovació dels plecs de clàusules, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 5326/2007, de 13 de juny, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Vist l'informe emes pel cap del Servei de Manteniment, de data 14/05/2007, en el qual es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals i edificis escolars de l'Ajuntament de Mataró, amb una durada de dos anys, a comptar des del 01/08/2007 i fins al 31/07/2009, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 255.480,62 €, IVA inclòs.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 07/06/2007, sobre el contingut dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que a les partides 40513/121810/21200 i 40513/422500/21200 del pressupost municipal aprovat enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que es preveu meritarà el present contracte durant el 2007, i que per als pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis pressupostaris del 2008 i 2009 es preveu consignar crèdit adequat i suficient a les esmentades partides, als efectes abans expressats.

Vist el calendari d'òrgans de govern, i la necessitat d'iniciar els tràmits de licitació el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

PRIMER: Iniciar l'expedient de contractació del servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals i edificis escolars de l'Ajuntament de Mataró, amb una durada de dos anys, a comptar des del 01/08/2007 i fins al 31/07/2009, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 255.480,62 €, IVA inclòs, per quedar justificada la necessitat de la contractació del servei, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

SEGON: Aprovar el plec de condicions econòmic administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

TERCER: Atendre la despesa de 255.480,62 €, IVA inclòs., a càrrec de les partides, imports i anualitats del pressupost municipal que a continuació s'esmenten:

Any 2007:

· Partida 40513/121810/21200: 27.906,68 €, IVA, inclòs (operació A núm. 22164)

· Partida 40513/422500/21200: 64.860,02 €, IVA inclòs (operació A núm. 22168)

Any 2008:

· Partida 40513/121810/21200: 32.906,68 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 22165)

· Partida 40513/422500/21200: 69.860,02 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 22171)

Any 2009:

· Partida 40513/121810/21200: 19.195,56 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 22166)

· Partida 40513/422500/21200: 40.751,66 €, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 22173)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides municipals núm. 40513/121810/21200 i 40513/422500/21200 dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2008 i 2009, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

QUART: Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

CINQUÈ. Ratificar el present decret en la propera sessió de la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (6).

8 RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM., 5324/2007 DE 13 DE JUNY PEL QUAL S'APROVA EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA DELS EDIFICIS MUNICIPALS I EDIFICIS ESCOLARS DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT.

La senyora Montserrat López Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per Decret 5324/2007, de 13 de juny de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró es va acordar iniciar l'expedient de contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals i escolars de l'Ajuntament, així com l'aprovació dels plecs de clàusules, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 5324/2007, de 13 de juny, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Vist l'informe emes pel cap del Servei de Manteniment, de data 14/05/2007, en el qual es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals i edificis escolars de l'Ajuntament de Mataró, amb una durada de dos anys, a comptar des del 01/08/2007 i fins al 31/07/2009, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 166.989,19 €, IVA inclòs.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 08/06/2007, sobre el contingut dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que a les partides 40513/121810/21200 i 40513/422500/21200 del pressupost municipal aprovat enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que es preveu meritarà el present contracte durant el 2007, i que per als pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis pressupostaris del 2008 i 2009 es preveu consignar crèdit adequat i suficient a les esmentades partides, als efectes abans expressats.

Vist el calendari d'òrgans de govern, i la necessitat d'iniciar els tràmits de licitació el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

PRIMER: Iniciar l'expedient de contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals i edificis escolars de l'Ajuntament de Mataró, amb una durada de dos anys, a comptar des del 01/08/2007 i fins al 31/07/2009, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 166.989,19 €, IVA inclòs, per quedar justificada la necessitat de la contractació del servei, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

SEGON: Aprovar el plec de condicions econòmic administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

TERCER: Atendre la despesa de 166.989,19 €, IVA inclòs., a càrrec de les partides, imports i anualitats del pressupost municipal que a continuació s'esmenten:

Any 2007:

· Partida 40513/121810/21200: 16.411,72 €, IVA, inclòs (operació A núm. 22108)

· Partida 40513/422500/21200: 42.100,00 €, IVA inclòs (operació A núm. 22112)

Any 2008:

· Partida 40513/121810/21200: 21.411,72 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 22133)

· Partida 40513/422500/21200: 47.100,00 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 22134)

Any 2009:

· Partida 40513/121810/21200: 12.490,75 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 22142)

· Partida 40513/422500/21200: 27.475,00 €, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 22144)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides municipals núm. 40513/121810/21200 i 40513/422500/21200 dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2008 i 2009, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

QUART: Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

CINQUÈ. Ratificar el present decret en la propera sessió de la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària  Vots favorables: Unanimitat. (6).

9 RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM., 5436/2007 DE 18 DE JUNY PEL QUAL S'APROVA EL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU D'EQUIPAMENT AL CARRER TRES ROQUES DE MATARÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT.

La senyora Montserrat López Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per Decret 5436/2007, de 18 de juny de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró es va acordar iniciar un procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació de les obres incloses al projecte executiu d'equipament al carrer Tres Roques de Mataró així com l'aprovació d'un nou plec de clàusules, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 5436/2007, de 18 de juny, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Relació de fets

1. Per acord de la Junta de Govern Municipal de data 02/04/2007 es va acordar l'inici de l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu d'equipament al carrer Tres Roques de Mataró, per un import de fins a 1.598.125,17 euros, IVA inclòs, mitjançant concurs i procediment obert.

2. La Mesa de Contractació duta a terme en data de 17/05/2007 acordà declarar deserta la contractació en no haver-se presentat cap oferta.

3. Mitjançant informe del cap del Servei d'Obres, de data 23/05/2007, es sol·licita la iniciació de procediment negociat sense publicitat, mantenint el contingut de l'anterior plec de condicions econòmic administratiu, tret del preu, que s'augmenta en un percentatge de fins a 10 % respecte el preu de l'anterior licitació.

4. Consta informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions de data 14/06/2007, respecte de la procedència i legalitat d'acordar conforme el sol·licitat pel servei promotor de la contractació, així com els informes del Secretari General i de l'Interventor de Fons Municipals, respecte de la modificació efectuada als plecs.

Fonaments jurídics

1. L'art. 141.a) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques preveu que per al cas de que no concorri cap empresa al procediment d'adjudicació, o si les presentades no són admeses a licitació, podrà utilitzar-se el procediment negociat sense publicitat, sempre que no es modifiquin les condicions originals del contracte, excepte el preu, que no podrà ser augmentat en més d'un 10 %.

Vist el calendari d'òrgans de govern, i la necessitat d'iniciar els tràmits de licitació el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Iniciar procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació de les obres incloses al projecte executiu d'equipament al carrer Tres Roques de Mataró.

Segon. Aprovar un nou plec de condicions administratives particulars, augmentant un 10 % el preu de licitació , amb la qual cosa queda fixat en 1.757.937,69 euros, IVA inclòs,i efectuar consulta a 3 empreses que reuneixin la solvència tècnica especificada en el punt anterior.

Tercer. Sol·licitar un mínim de tres ofertes a professionals amb capacitat tècnica per a l'execució de les obres objecte de licitació.

Quart. Aprovar els següents documents comptables a càrrec de la partida 40220/46343D/62200 del pressupost municipal que s'aprovi per l'exercici 2008:

- Operació comptable inversa per import de 1.065.416,78 € (op. tipus AFUT/ núm.24249)

- Autoritzar l'import de 1.225.229,30 €, IVA inclòs (op. tipus AFUT núm. 24124)

Cinquè. D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40220/46343D/62200 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari de l'anualitat del 2008.

Sisè. Ratificar el present decret en la propera sessió de la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (6).

10 RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM. 5541/2007 DE 22 DE JUNY PEL QUE S'ACORDA ARRENDAR UN LOCAL SITUAT AL CARRER SANT RAMON, 16, BAIX DE MATARÓ PER UBICAR-HI L'ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS.

La senyora Montserrat López Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per Decret 5541/2007, de 22 de juny de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró es va acordar l'arrendament d'un local situat al C. Sant Ramon, 16, baix de Mataró per ubicar-hi "L'Associació de Familiars de Malalts Mentals", i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 5541/2007, de 22 de juny, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Segons es justifica mitjançant informe de data 20 de juny de 2007, dels caps de la Secció de Patrimoni i del Servei de Gestió Econòmica d'aquest Ajuntament, l'Ajuntament té la necessitat de disposar d'un local per tal de situar-hi "l'Associació de Familiars de Malalts Mentals".

Consta informe de l'arquitecte tècnic de la Secció de Patrimoni sobre la conveniència de llogar als efectes esmentats el local situat al carrer Sant Ramon, 16, baix de Mataró.

Per tot l'anterior es proposa llogar el local situat al carrer Sant Ramon, 16, baix, propietat del Sr. Martín Torrent Pruna, per situar "l'Associació de Familiars de Malalts Mentals". Aquest contracte regeix a tots els efectes el dia 22 de juny de 2007 , per un termini de quatre anys.

L'informe de les assessores jurídiques de la Secció de Patrimoni i del Servei de Compres i Contractacions, de data 14/05/2007, acredita tant l'adequació a dret del procediment de contractació com del contracte d'arrendament la subscripció del qual es proposa.

Resulta d'aplicació el Real decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en especial els articles 5.3 i 9.1 i 182.c, el reglament que el desenvolupa, la Llei 33/2003, del Patrimoni de les Administracions Públiques, i la Llei 29/1994, d'arrendaments urbans.

Atès que a la partida núm. 30821/313270/20200 del pressupost municipal aprovat per enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions econòmiques que es derivin a càrrec d'aquesta Corporació per l'execució del present contracte, essent que per a les anualitats 2008 a 2011, ambdues incloses, es preveu destinar crèdit adequat i suficient a l'expressada partida, als mateixos efectes abans esmentats.

Atès el calendari de reunió dels òrgans de govern i la urgència en l'adopció del present acord, degut a que prèviament al trasllat efectiu de "L'Associació de Familiars de Malalts Mentals", cal realitzar unes petites obres, per tal d'adequar-lo a les necessitats d'aquesta associació.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC

PRIMER. Arrendar al Sr. Martín Torrent Pruna, amb DNI núm. 38.743.352-J, el local de la seva propietat situat al carrer Sant Ramon, 16, baix, de Mataró, amb referència cadastral 4191324 DF5949S-0001/PX, arrendament el qual tindrà una durada de quatre anys, a comptar des del 22/06/2007.

SEGON. Aprovar el model de contracte d'arrendament que s'adjunta a la present proposta, en les condicions contingudes al mateix, amb submissió a les quals es regularà la relació arrendatícia que s'aprova.

TERCER. Aprovar la renda mensual a la que ascendirà l'arrendament expressat en els punts anteriors, per import de 600 euros, quantitat a la qual s'haurà d'afegir el corresponent percentatge d'IVA i la repercussió de l'IBI.

QUART.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l'arrendament que aquí s'aprova amb càrrec a la partida núm. 30821/313270/20200 del pressupost municipal, d'acord amb els imports i anualitats que a continuació s'expressen:

Exercici 2007: 5.396,96 € (operació tipus AD núm. 200700018369).

Exercici 2008: 8.616,60 € (operació tipus ADFUT núm. 200700018371).

Exercici 2009: 8.616,60 € (operació tipus ADFUT núm. 200700018373).

Exercici 2010: 8.616,60 € (operació tipus ADFUT núm. 200700018376).

Exercici 2011: 3.219,64 € (operació tipus ADFUT núm. 200700018379).

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, la contractació aprovada mitjançant el present acord resta sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida que s'esmenta en els pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2008 a 2011.

CINQUÈ: Excloure a l'arrendador, Sr. Martín Torrent Pruna, del dipòsit de garantia definitiva quant a l'adjudicació de la present contractació, per aplicació analògica del previst a l'article 39 del Text Refós 2/2000.

SISÈ: Ratificar el contingut del present acord a la propera sessió de la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (6).

11 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT DE LA "BASE DE DADES DE CONEIXEMENT DE LA CIUTAT", MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT.

La senyora Montserrat López Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions, de data 26/06/2007, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de desenvolupament de la "Base de dades de coneixement de la ciutat", per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 180.000,00 €, IVA inclòs.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 02/07/2007, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 30610/12131Z/64000 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del servei de desenvolupament de la "Base de dades de coneixement de la ciutat", per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 180.000,00 €, IVA inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de 180.000,00 €, IVA inclòs., a càrrec de la partida 30610/12131Z/64000 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2007 (operació A núm. 29665)

Quart.-

Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 25 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària    Vots favorables: Unanimitat. (6).

12 ADJUDICACIÓ DEL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA CONSOLIDACIÓ I RENOVACIÓ DE SERVIDORS PER MITJÀ DE TECNOLOGIA DE VIRTUALITZACIÓ, DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA "OMEGA PERIPHERALS", FINS UN IMPORT DE 48.645, 31 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, per a la consolidació i renovació de servidors per mitjà de tecnologia de virtualització, de l'Ajuntament de Mataró

Atès l'informe emes pel Coordinador de Suport i el Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a l'empresa "Omega Peripherals" fins un import global de 48.645,31 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que en la previsió inicial de la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de la consolidació i renovació de servidors per mitjà de tecnologia de virtualització, de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "Omega Peripherals", fins un import de 48.645,31.-EUR, IVA, inclòs.

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost aprovat per la present anualitat (operació D núm. 30830)

Tercer.- Autoritzar l'anotació comptable inversa a càrrec de la mateixa partida per import de 1.354,69.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 26293)

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.945,81 € i pagui l'import de 151,47 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària    Vots favorables: Unanimitat. (6).

13 RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA 5382/2007, DE 14 DE JUNY, PEL QUAL S'ADJUDICA EL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL DE CAN XALANT, A FAVOR DE L'EMPRESA "MONDO IBÉRICA, SA", FINS UN IMPORT DE 448.988,76 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per Decret 5382/2007, de 14 de juny de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró es va acordar adjudicar els treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Can Xalant a favor de l'empresa Mondo Ibérica, SA, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Consellera Delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 5382/2007, de 14 de juny, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Can Xalant.

Atès l'informe emès conjuntament pel Cap del Servei de Manteniment i Serveis i el Director del Patronat Municipal d'Esports, de data 5 de juny de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a favor de l'empresa "Mondo Ibérica, SA" fins un import de 448.988,76 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40543/45232M/63200 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Atès el calendari d'òrgans de govern i la necessitat d'iniciar els treballs el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Can Xalant, de Mataró, a favor de l'empresa "Mondo Ibérica, SA" fins un import de 448.988,76 €, IVA inclòs (operació D núm. 26310)

Segon. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/45232M/63200 del pressupost municipal de 2007.

Tercer. Autoritzar l'anotació comptable inversa d'un import 51.011,24 € corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real de l'adjudicació. (operació A/ núm. 26332)

Quart. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 17.959,55 € i pagui l'import de 349'71 € corresponen a l'anunci de licitació publicat al BOP.

Cinquè. Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Sisè. Ratificar el present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (6).

14 RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA 5383/2007, DE 14 DE JUNY, PEL QUAL S'ADJUDICA EL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE SOLARS MUNICIPALS, A FAVOR DE L'EMPRESA "L'ASSOCIACIÓ, CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ"FINS UN IMPORT DE 100.000 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per Decret 5383/2007, de 14 de juny de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró es va acordar adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de manteniment de solars municipals a favor de l'empresa L'Associació, Centre de Formació i Prevenció, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Consellera Delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 5383/2007, de 14 de juny, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de manteniment de solars municipals.

Atès l'informe emès per la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment, amb el vistiplau del Cap de la Secció de Jardineria, de data 24 de maig de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a l'empresa "L'Associació, Centre de Formació i Prevenció" fins un import global de 100.000 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Tenint en compte que en la previsió inicial de la partida 40533/511170/21001 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa i es preveu consignar crèdit adequat i suficient dels pressupostos que s'aprovin pel 2008 i 2009.

Atès el calendari d'òrgans de govern i la necessitat d'iniciar el servei el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de manteniment de solars municipals, a favor de l'empresa "l'Associació, Centre de Formació i Prevenció" fins un import de 100.000 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40533/511170/21001, de la següent manera:

· Any 2007 18.750,10 € (doc D núm. 24800)

· Any 2008 50.000,00 € (doc DFUT núm. 24801)

· Any 2009 31.249,90 € (doc DFUT núm. 24802)

Tercer. Autoritzar les anotacions inverses següents a càrrec de la mateixa partida:

· Any 2007 1.136,06 € (doc A/ núm. 21017)

· Any 2008 19.000,00 € (doc AFUT/ núm. 21018)

· Any 2009 6.333,33 € (doc AFUT/ núm. 21019)

Quart. D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, se sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada dels pressupostos municipals que s'aprovi per als exercicis pressupostaris de 2008 i 2009, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Cinquè. Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 4.000 € i pagui l'import de 147,37 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitac ió en el BOP.

Sisè. Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Setè. Ratificar el present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària     Vots favorables: Unanimitat. (6).

15 RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA 5252/2007, DE 12 DE JUNY PEL QUAL S'ADJUDICA LA SUBHASTA CELEBRADA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D'ENDERROC DELS EDIFICIS EXISTENTS A L'ANTIC PARC DE BOMBERS DE MATARÓ, A L'EMPRESA "URCOTEX I, SL" FINS UN IMPORT DE 94.786,46 EUR. IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per Decret 5252, de 12 de juny de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró es va acordar adjudicar les obres del Projecte executiu d'enderroc dels edificis existents a l'antic parc de bombers de Mataró, a favor de l'empresa Urcotex I, SL, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Consellera Delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 5252/2007, de 12 de juny, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de les obres del Projecte executiu d'enderroc dels edificis existents a l'antic parc de bombers de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres, de data 5 de juny de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres del Projecte executiu d'enderroc dels edificis existents a l'antic parc de bombers de Mataró, a l'empresa "Urcotex I, SL" fins un import global de 94.786,46 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40220/42216E/62200 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Vist el calendari dels òrgans de govern, i la necessitat d'adjudicar el present contracte el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer.- Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres del Projecte executiu d'enderroc dels edificis existents a l'antic parc de bombers de Mataró, a l'empresa "Urcotex I, SL" fins un import de 94.786,46 €, IVA inclòs.

Segon.- Atendre la despesa de 94.786,46.-EUR, IVA, inclòs, que es proposa amb càrrec a la partida 40220/42216E/62200 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació D núm. 26292)

Tercer.- Autoritzar l'anotació comptable inversa a càrrec de la mateixa partida per import de 22.233,86.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 26293)

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.791,45 € i pagui l'import de 161,41 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Sisè.- Ratificar el present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària     Vots favorables: Unanimitat. (6).

FORA DE CONVOCATÒRIA

Conclòs l'ordre del dia de la Junta de Govern Local, el senyor Alcalde accidental indica que, amb posterioritat a la convocatòria, s'ha presentat una proposta del servei de Compres i Contractacions, que per tràmit d'urgència, convindria tractar en aquesta sessió:

La urgència és apreciada per la Junta de Govern Local per unanimitat dels 6 assistents a la Junta.

16 € RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA MERCANTIL CONSTRUCTORA I REHABILITADORA SECLA SA, CONTRA EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 3498/2007, DE 18 DE MARÇ, EN EL QUE S'ACORDAVA DECLARAR RESOLT EL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA COOPERATIVA "LA OBRERA MATARONENSE".

La senyora Montserrat López Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Antecedents de fet

1. Per Decret núm. 3498/2007, de 18 de març, de L'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, ratificat per acord de la Junta de Govern Local de data 30 d'abril de 2007, va acordar declarar resolt el contracte administratiu per a l'execució de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", adjudicat a l'empresa Constructora i Rehabilitadora "Secla, SA",en considerar que hi ha hagut un incompliment contractual imputable al contractista; així com incautar la garantia definitiva constituïda pel contractista per un import de 52.100,91 euros, sense perjudici de la liquidació definitiva de danys i perjudicis derivats de l'incompliment.

2. En data 11 de juny de 2007 el Sr. Ernesto Molluna Pena, en nom i representació de la mercantil Constructora i Rehabilitadora SECLA SA, interposa recurs de reposició contra l'esmentada resolució, en base a les al·legacions que es poden resumir de la següent manera:

- Incompetència de l'òrgan resolutori.

- Improcedència de la resolució del contracte d'obres del projecte de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", per incompliment culpable del contractista.

- Falta d'aprovació de preus contradictoris.

- Improcedència de la incautació de la garantia i de la reclamació de danys i perjudicis imputables al contractista.

- Incompliment de l'Administració en l'obligació de certificació i abonament de l'obra realment executada, així con dels tràmits administratius respecte a les modificacions d'obra.

- Aprovació unilateral de la certificació-liquidació d'obres. Absència de principi contradictori i arbitrarietat en la valoració.

- Continuació de les obres. Absència de motivació de la resolució.

- Falta de motivació del dictamen 58/07 de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.

- Reclamació dels danys i perjudicis ocasionats a l'empresa contractista.

Acaba sol·licitant es dicti resolució per la qual s'acordi es tingui per presentat l'escrit, amb els documents que l'acompanyen, per manifestada l'oposició expressa a la resolució contractual per culpa del contractista y en conseqüència:

- S'acordi la improcedència de l'acord de resolució, segons decret d'Alcaldia 3498/2007, de 18 d'abril, ratificat per la Junta de Govern Local de data 30 d'abril de 2007.

- S'acordi la improcedència de la resolució del contracte per la no existència de demora imputable al contractista, així con la dels danys i perjudicis previstos en el mateix, i la consegüent incautació de la garantia. Y en el hipotètic supòsits de que no s'acordi la seva improcedència, s'acordi l'anul·labilitat de l'acord de reclamació de danys i perjudicis així com la incautació de la garantia per falta de motivació manifesta.

- S'acordi que es procedeixi a realitzar l'acta de recepció d'obra, amb la comprovació i medició general de la mateixa i la seva valoració amb assistència d'aquesta part i es declari la nul·litat dels actes de liquidació, continuació d'obres i la seva adjudicació un tercer, segons el que disposa l'article 62 LRJ-PAC, tenint en compte la total i absoluta falta de procediment legalment previst.

- Es tinguin per formulades les reserves de reclamació de danys i perjudicis exposades en el present escrit.

Fonaments de dret

Primer. Respecte a l'al·legació de falta de competència de l'òrgan resolutori, tal i com indica el propi recurrent, va resultar convalidat per acord de la Junta de Govern Local de data 30 d'abril de 2007, per la qual cosa no resulta procedent entra en aquest motiu.

Segon. Respecte a la improcedència de la resolució del contracte per incompliment culpable del contractista (al·legació segona), les al·legacions efectuades reiteren les contingudes en l'escrit d'oposició de SECLASA de data 24 de novembre de 2006, amb entrada en el Registre general d'aquesta Corporació en data 27 de novembre de 2006.

Aquestes al·legacions ja van ser tingudes en compte, i rebutjades, en Decret núm. 3498/2007, de 18 de març, de L'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, ratificat per acord de la Junta de Govern Local de data 30 d'abril de 2007, pel qual s'acordava la resolució definitiva del contracte, i que ara és objecte de recurs, en base a l'informe de la direcció facultativa i dels tècnics de l'Ajuntament de Mataró de data 20 de desembre de 2006, l'informe de la lletrada del Servei d'Obres 20 de desembre de 2003, l'informe de Secretaria i Intervenció de data 21 de desembre de 2006 i el dictamen 58/07 de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. No aportant-se noves dades en el present recurs, es procedent ratificar la qualificació dels fets realitzada en la resolució objecte de recurs, en base a les mateixes consideracions que en el es recullen.

Tercer. En l'apartat tercer, al·lega el recurrent l'incompliment de l'article 146 del TRLCAP per falta d'aprovació de preus contradictoris.

L'esmentat article fa referència a la introducció per part de l'Administració de modificacions en el contracte d'obres. És la posició d'aquesta Corporació, en base als informes emesos per la direcció facultativa (essencialment l'informe de dat 20-12-2006), que les modificacions que s'al·leguen no són tals, ja que el treballs a que fa referència el recurrent estaven previstos en el projecte.

Tot i això, encara s'ha de tenir en compte que tota l'obra executada per SECLASA ha estat liquidada en la certificació núm. 8 liquidació, i aquesta es va aprovar seguint els tràmits previstos a l'article 172 del RLCAP i amb respecte als principis de contradicció i audiència al contractista, ja que l'esmentada certificació va ser notificada al contractista en data 16 de novembre de 2006, i aquest no va fer cap al·legació.

Aquestes mateixes consideracions són aplicables a l'al·legació cinquena de l'escrit de recurs, referent a l'incompliment de l'Administració en l'obligació de certificació i abonament de l'obra realment executada, així com dels tràmits administratius respecte a les modificacions d'obra. Aquesta Ajuntament considera que tota l'obra executada ha quedat degudament certificada en la certificació-liquidació núm. 8, i que no era procedent realitzar el tràmits de modificació d'obra, ja que no s'ha produït tal modificació.

Quart. Passant a l'al·legació d'improcedència de la incautació de la garantia i de la reclamació de danys i perjudicis imputables al contractista.(quarta de l'escrit d'interposició del recurs), aquesta és també reiteració de l'al·legació tercera de l'escrit d'oposició presentat pel recurrent en data 27 de novembre de 2006 respecte al Decret d'Alcaldia núm. 9041/2006 de 16 d'octubre, ratificat per acord de la Junta de Govern Local de data 30 d'octubre de 2006, i que va resultar desestimada per Decret núm. 3498/2007, de 18 de març, de L'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, ratificat per acord de la Junta de Govern Local de data 30 d'abril de 2007. No obstant, recordar aquí els fets que consten a l'expedient i que desvirtuen la versió del recurrent i que són:

-Informe de data 20 de setembre de 2006 de la direcció facultativa de l'obra i dels tècnics municipals, que atribueixen a les deficiències d'execució els perjudicis provocat amb ocasió dels aiguats de data 12-09-2006, i que fan valoració detallada dels danys.

- Informe de data 20 de desembre de 2006 de la direcció facultativa de l'obra i dels tècnics municipals, en el qual es reitera que els treballs d'apuntalament de la claveguera del carrer Cooperativa demanats en la visita d'obra del dia 7 de setembre de 2006 no es van fer, i que posteriorment es van tornar a demanar el dia 21 del mateix més en previsió de que els aiguats es repetissin, tampoc es van fer.

El sòcol de totxana de protecció de l'aigua d'escorrentia del carrer Cooperativa demanat per la D.F. a primer d'agost no es va executar i amb els primer aiguats el soterrani es va inundar amb 30 cm. d'aigua.

El grup de bombes que s'havia de col·locar en el pou previst en el projecte per evacuar les aigües residuals des de la cota del soterrani fins al nivell de la claveguera pública, amb preu contradictori aprovat des de primers de juliol, i demanat amb urgència per la D.F., no estava col·locat quan van succeir els aiguats.

- Acta notarial de data 10 d'octubre de 2006, sobre l'estat de les obres de rehabilitació de la nau Gaudí, de la que es desprèn l'estat de deixadesa en que es trobava l'obra.

- Dictamen 58/07 de la Comissió Jurídica Assessora, el qual en el seu fonament IV considera que "(...) els aiguats caiguts a la citat de Mataró durant la primera quinzena del mes de setembre de 2006 puguin ser considerats com un cas de força major (article 144 LCAP), com pretén l'empresa adjudicatària, ja que les desfetes produïdes a la nau Gaudí com a conseqüència d'aquests aiguats es podien haver evitat, almenys en bona part, si l'adjudicatària hagués complert, en el seu moment, les prescripcions tècniques de la direcció facultativa i dels tècnics de l'Ajuntament de Mataró (..)

Cinquè. L'al·legació sisena del recurrent denuncia l'aprovació unilateral de la certificació-liquidació d'obres, amb absència de principi contradictori i arbitrarietat en la valoració.

En primer lloc, fer constar que una vegada més el recurrent inclou al·legacions que no fan referència a la resolució objecte de recurs, no obstant això, es poden fer algunes consideracions que constaten que en el procediment per a l'aprovació de la certificació liquidació núm. 8 s'han respectes els principis de contradicció i d'audiència al contractista.

En data 21 de setembre de 2006, mitjançant escrit amb núm. de registre d'entrada 20060003304, SECLASA va sol·licitar la tramitació d'una certificació per import de 350.141,54 €.

Aquest import no va ser acceptat per la direcció facultativa, la qual, davant la sol·licitud de tramitació de certificació, va emetre la proposta de certificació liquidació núm. 8, amb els imports que considerava correctes, 50.839,62 €.

Aquesta proposta de certificació va ser aprovada per decret 9745/2006, de 7 de novembre, de la consellera delegada d'obres.

En data 16 de novembre de 2006, es va notificar l'anterior resolució a SECLASA, perquè en el termini de tres dies presentés la corresponent factura, amb l'advertiment que, transcorregut aquest termini sense que hagués lliurat aquesta, es donaria trasllat de tota la documentació a l'òrgan de contractació per a la seva aprovació definitiva.

Durant aquest termini l'adjudicatari no va fer cap al·legació, per la qual cosa, per decret 222/2007 de 12 de gener, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, es va aprovar definitivament la certificació núm. 8 liquidació.

D'aquesta relació de fets es desprèn que no s'ha produït la vulneració de principis que al·lega el recurrent.

Sisè. Quan a l'al·legació sèptima del recurs de reposició, torna a introduir el recurrent fets que no consten en la resolució impugnada, ja que la continuació de les obres de la Nau Gaudí va ser acordada en Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2007, en base als fets i fonaments de dret que en l'acord s'exposen i que es poden resumir de la següent manera:

- Existeix preocupació entre els veïns de l'entorn de l'obra per l'estat d'abandó de l'obra i els perills que pot comportar, tal i com es desprèn de l'informe emès per la coordinadora de l'Àrea de Serveis Territorials i del Decret del conseller delegat d'Urbanisme de data 27 d'octubre de 2006.

- Consten diversos informes tècnic que justifiquen la manca de seguretat que es detecta en la zona i els problemes que això comporta per la possibilitat d'intromissions de personal aliè a l'obra.

- Existeix perill de ruïna de la part constituïda, donat que s'han col·locat una sèrie d'arcs parabòlics de fusta, els quals es deterioraran, es deformaran, quedaran tacats i oxidats pel regalim dels cargols que els subjecten degut al seu contacte amb la intempèrie.

- L'article 151.5 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques estableix: "Quan les obres hagin de ser continuades per altre empresari o per la pròpia Administració, amb caràcter d'urgència, per motius de seguretat o per a evitar la ruïna del construït, l'òrgan de contractació, una vegada que hagi notificat al contractista la liquidació de les executades, podrà acordar la seva continuació, sense perjudici que el contractista pugui impugnar la valoració efectuada davant el propi òrgan. L'òrgan de contractació resoldrà el que procedeixi en el termini de quinze dies."

Setè. L'al·legació vuitena del recurrent fa referència a la seva disconformitat amb el dictamen 58/07 de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. Aquest Ajuntament no té cap competència al respecte, per la qual cosa no es procedent pronunciar-se al respecte.

Vuitè. Quan a l'apartat novè de l'escrit del recurrent, no conté cap al·legació contra l'acte objecte de recurs, sinó que és una declaració de que la part es reserva el dret a reclamar els danys i perjudicis que aquesta Administració li ocasioni. En conseqüència no hi cap sinó respectar, com no podria ser d'altre manera, aquest dret, sense pronunciació alguna al respecte.

Novè. Per últim, ratificar la totalitat dels fonaments de dret exposats en la resolució impugnada.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Desestimar el recurs de reposició interposat en data 11 de juny de 2007 pel Sr. Ernesto Molluna Pena, en nom i representació de la mercantil Constructora i Rehabilitadora SECLA SA contra el Decret núm. 3498/2007, de 18 de març, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, ratificat per acord de la Junta de Govern Local de data 30 d'abril de 2007, pel qual es va acordar declarar resolt el contracte administratiu per a l'execució de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", i acabament de la urbanització plaça MODIFICAT 2005, en base al fets i fonaments de dret exposats."

VOTACIÓ: Ordinària   Vots favorables: Unanimitat. (6).

Precs i Preguntes : No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.