Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

15/03/2007

Escoltar

15/03/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

2590/2007 de 15 de març

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 19 de març de 2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 19 de març de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 5 de març de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació decret núm. 2208/2007 de 2 de març de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'aproven els plecs de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP La Llàntia, de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

-Servei de Secretaria General-

5 Donar-se per assabentat de la Sentència número 58, de data 8 de febrer de 2007, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona, recaiguda en el Recurs número 684/2005, interposat pel Sr. Lorenzo Melchor Germán, (Expedient: AGC 56/04)

6 Donar compliment de la Sentència número 859/2006, de data 5 d'octubre de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 1819/2001, interposat per la Sra. Encarnació Vallmajor Gallifa, (Expedient: AGC26/00)

7 Donar compliment a la Sentència número 894/2006, de data 27 de novembre de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 1170/2003, interposat per la Sra. Remedios Pérez López , (Expedient: AGC17/02)

8 Donar compliment de la Sentència número 160/2007, de data 28 de febrer, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 123/2006 (anterior 904/2002), interposat per la Sra. Isabel Giménez Álvarez, (Expedient: AGC70/99)

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 Aprovació inicial del Projecte executiu d'un equipament al carrer Tres Roques.

10 Aprovació inicial del Projecte executiu de reurbanització dels carrers Beata Maria, Sant Simó i Baixada d'en Feliu de la Penya i la plaça del Fossar Xic.

11 Aprovació del Projecte bàsic i urbanització de la seu del TECNOCAMPUS a la parcel·la d'equipaments del Pla Parcial El Rengle Mataró.

-Servei d'Urbanisme-

12 Aprovació inicial del projecte d'urbanització del PMU-01d Ronda Barceló/illa Fàbregas i de Caralt.

13 Aprovació inicial de l'estudi de detall de l'equipament del carrer Tres Roques.

14 Aprovació inicial de l'estudi de detall de regularització de la profunditat edificable de les finques 13-15 del carrer Molí de Vent cantonada amb el carrer Sant Miquel.

15 Ordre de retirada de rètol al Camí Ral, 411, bxs

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, LA SECRETÀRIA ACCTAL Anna Ramirez Lara

ACTA NÚM. 6/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 19 DE MARÇ DE 2007.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dinou de març de dos mil set, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

Na Maria Rosa Cuscó i Alberó 3ra. Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 - És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 5 de març de 2007.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

2 - En el torn de DESPATX OFICIAL, el senyor Alcalde informa que s'ha aprovat pel Govern la creació de 10 jutjats de violència de gènere. En aquest moment l'Alcaldia s'ha dirigit a la Conselleria i al Ministeri per demanar que un dels jutjats s'instal·li a Mataró. Quan hi hagi una resposta concreta l'Alcalde informarà al respecte.

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - RATIFICACIÓ DECRET NÚM. 2208/2007 DE 2 DE MARÇ DE L'IL·LM. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PEL QUAL S'APROVEN ELS PLECS DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP LA LLÀNTIA, DE MATARÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 2208/2007, de 2 de març, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'inici de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP La Llàntia i aprovació dels plecs de clàusules, disposant en el mateix que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 2208/2007, de 2 de març, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Mitjançant informe de data 8 de febrer de 2007, el cap del Servei de Manteniment i Serveis sol·licita la tramitació de la contractació de les obres del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP La Llàntia, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 220.538,75 €, IVA inclòs, i pel procediment d'urgència.

Consta, igualment, informe del cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment, de data 5 de febrer de 2007, en el qual es justifica la necessitat de la tramitació urgent d'aquest contractació en base als següents arguments:

Ha estat arrel de les inspeccions periòdiques preceptives a les instal·lacions elèctriques dels centres d'ensenyament, que s'ha detectat la necessitat urgent de reforma de les instal·lacions i adequació a la normativa actual.

- El fet de que es tracti d'un centre d'ensenyament comporta la conveniència de que les obres es realitzin el més aviat possible i aprofitant els períodes de vacances escolars (Setmana Santa)

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 28/02/2007, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Tenint en compte que a la partida 40543/42251D/63310 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat d'iniciar la licitació el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

PRIMER: Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP La Llàntia, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 220.538,75 €, IVA inclòs, atesa la utilitat pública de les mateixes, segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques,

SEGON: Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

TERCER: Atendre la despesa de 220.538,75 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 40543/42251D/63310.

QUART: Acordar la tramitació urgent del present expedient de contractació, donat que arrel de les inspeccions periòdiques preceptives a les instal·lacions elèctriques dels centres d'ensenyament s'ha detectat la necessitat urgent de reforma de les instal·lacions i adequació a la normativa actual, i la conveniència de que les obres es realitzin el més aviat possible i aprofitant els períodes de vacances escolars (Setmana Santa)

CINQUÈ: Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 13 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

SISÈ: Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE DE MILLORA DELS ACCESSOS I EIX PRINCIPAL DEL PARC FORESTAL, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El cap del Servei de Manteniment i Serveis d'aquest Ajuntament sol·licita, mitjançant informe de data 21/02/2007, la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 202.057,30 €, IVA inclòs.

El secretari general informa el 07/03/2007 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40533/43411R/60300 del pressupost municipal aprovat per l'anualitat del 2007 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant aquesta anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer. Iniciar l'expedient de contractació les obres incloses al projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 202.057,30 €, IVA inclòs.

Segon. Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres esmentades en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer. Autoritzar l'import de fins a 202.057,30 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40533/43411R/60300 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2007 (doc. comptable tipus A 200700007983).

Quart. Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Servei de Secretaria General-

5 - DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 58, DE DATA 8 DE FEBRER DE 2007, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 13 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 684/2005, INTERPOSAT PEL SR. LORENZO MELCHOR GERMÁN, (EXPEDIENT: AGC 56/04)

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 14 de febrer de 2007, el Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona, ha notificat la sentencia número 58/2007, de 8 de febrer, dictada en el Recurs número 684/2005 E, interposat pel Sr. Lorenzo Melchor Germán, contra el decret número 1290/2006 de la consellera-delegada de Serveis Centrals i Planificació, de 13 de febrer.

El Decret número 1290, de 13 de febrer de 2006, va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per un import de 1557,73 euros interposada contra l'Ajuntament de Mataró a causa de caiguda de la filla del Sr. Lorenzo Melchor Germán, a la sortida del Col·legi Tomás Viñas pel mal estat de la calçada.

La sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona desestima el recurs interposat pel Sr. Melchor, sense costes, amb els següents arguments:

"SEGON: Sin más preámbulos, señalar que el presente recurso contencioso-administrativo no podrá prosperar. Este juzgado no considera probada la versión de los hechos expuesta en la demanda. Se trata de un relato fáctico que tan solo se asienta en el testimonio de familiares directos de la persona accidentada. Concurren, además, datos e indicios que no contribuyen precisamente a sustentar las pretensiones de la pare actora.

En la vista oral ha salido a relucir que la accidentada fue auxiliada por terceras personas cuya identidad dice desconocer. Resulta extraño que en circunstancias como las analizadas, no se adoptara, en su momento, la prevención de tomar los datos de estas personas. Y también que ese hecho no se expusiera en vía administrativa.

Como también resulta altamente sorprendente que en esta sede judicial no haya aportado el testimonio de quien, según la reclamación, se hallaba presente en el momento de los hechos€€".

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentat de la Sentència número 58, de data 8 de febrer de 2007, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona, recaiguda en el Recurs número 684/2005, interposat pel Sr. Lorenzo Melchor Germán, contra el Decret número 1290/2006, de 13 de febrer, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC 56/04)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

6 - DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 859/2006, DE DATA 5 D'OCTUBRE DE 2006, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 1819/2001, INTERPOSAT PER LA SRA. ENCARNACIÓ VALLMAJOR GALLIFA, (EXPEDIENT: AGC26/00)

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 19 de gener de 2007, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, ha notificat la sentencia número 859, de 5 d'octubre de 2006, dictada en el Recurs número 1819/2001, interposat per la Sra. Encarnació Vallmajor Gallifa, contra el decret del conseller-delegat de Serveis Centrals número 2431/2001, de 9 d'abril.

El Decret número 2431/2001, de 9 d'abril, va estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. Encarnació Vallmajor i Cuní, en caure al carrer Sant Josep quan va ensopegar amb una pilona de ferro de la vorera el dia 16 d'abril de 2000. El decret va reconèixer la quantitat de 730.455 PTA corresponents al 50% de la valoració total que era de 1.460.910 PTA.

Contra aquest decret d'estimació parcial, la reclamant va interposar recurs contenciós administratiu perquè estava disconforme amb la concurrència de culpa del 50% i demanava que se li abonés la quantitat total de 1.460.910 PTA.

La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima el recurs interposat per la Sra. Encarnació Vallmajor Gallifa, sense costes, perquè: "A la vista del esquema obrante en el expediente administrativo, que acredita que las pilonas formaban una línea por toda la acera, no podemos entender que el obstáculo fuera imprevisible o que exigiera una especial atención para ser evitado por los peatones, por lo que la pretensión de la demanda debe ser desestimada."

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar compliment de la Sentència número 859/2006, de data 5 d'octubre de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 1819/2001, interposat per la Sra. Encarnació Vallmajor Gallifa, contra el Decret número 2431 de 9 d'Abril, del Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC26/00)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

7 - DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA NÚMERO 894/2006, DE DATA 27 DE NOVEMBRE DE 2006, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 1170/2003, INTERPOSAT PER LA SRA. REMEDIOS PÉREZ LÓPEZ , (EXPEDIENT: AGC17/02)

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

En data 14 de febrer de 2007, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, ha notificat la sentencia número 894/2006, de 27 de novembre, dictada en el Recurs número 1170/2003, interposat per la Sra. Remedios Pérez López, contra el decret número 5021/2003, de l'Alcalde, de 30 de juny.

El Decret número 5021, de 30 de juny de 2003, va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per un import de 36.464,02 euros interposada contra l'Ajuntament de Mataró a causa de caiguda a les obres d'Urbanització del carrer Pau Picasso cantonada Poeta Punsola el dia 3 de juny de 2002.

La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estima parcialment el recurs interposat per la Sra. Remedios Pérez, sense costes, amb els següents arguments:

"Está clara y es manifiesta la responsabilidad administrativa municipal en la causación del daño a la Sra. Pérez, debido al mal estado manifiesto por indebida adopción de medidas de seguridad en la zona de la calle Pablo Picasso

De acuerdo a la prueba sucintamente expuesta, entendemos que existe relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la caída, por el mal estado del piso o pavimento, con una estrechez del paso que impiden adecuar el paso por la zona. No estimamos que concurra culpa exclusiva de la perjudicada, ya que manifiesta que la zona estaba impracticable para el paso de peatones.

En consecuencia, entendemos que la caída se produce por el mal funcionamiento del servicio público municipal que no ejerce las funciones propias de policía y control de las vías públicas, pues la zona está en mal estado, con peligro manifiesto para la deambulación.

Por tanto, procede la estimación del recurso y la anulación de la resolución recurrida, estimando procedente la reclamación de responsabilidad patrimonial municipal, sin perjuicio de que la Administración pueda proceder a la repetición de las empresas implicadas en el presente procedimiento de entender que no se han seguido los parámetros de seguridad establecidos y pactados"

La Sentència reconeix a favor de la Sra. Remedios López una indemnització per un import de 18.418,66 euros més els interessos legals des de la data de la reclamació fins la notificació de la sentència. La companyia asseguradora municipal ha procedit a la consignació judicial de l'import de 21.745,75 euros corresponent a principal i interessos.

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar compliment a la Sentència número 894/2006, de data 27 de novembre de 2006, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 1170/2003, interposat per la Sra. Remedios Pérez López , contra el decret número 5021/2003, de l'Alcalde, de 30 de juny, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC17/02)

Segon.-

Exercir el dret de repetició de l'ajuntament de Mataró contra les empreses PROINOSA (Promoción de Ingeniería y Obras S.A.) i MONTALGAS SL, en compliment del que estableix el fonament de dret cinquè de la sentència i l'art. 174 del Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, atès que a la vista de l'expedient administratiu i de les actuacions jurisdiccionals practicades, ha quedat acreditat que aquestes dues empreses privades eren les que estaven executant les obres, en el moment de produir-se la caiguda de la reclamant, i són els causants directes del mal estat en que es trobava la zona habilitada de pas, que va causar el dany indemnitzat en 21.745,75 euros, amb manifest perill per a la deambulació dels vianants.

En compliment de l'art. 174 i següents del Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pels qual s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals, concedir a l'empresa MONTALGAS SL i a l'empresa PROINOSA perquè presentin al·legacions al Registre General de l'Ajuntament, en el termini de 20 dies, a comptar des de la data de la notificació d'aquest acord. Transcorregut l'esmentat termini es resoldrà l'expedient amb la documentació que hi consta.

Tercer.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quarta."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

8 - DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 160/2007, DE DATA 28 DE FEBRER, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 123/2006 (ANTERIOR 904/2002), INTERPOSAT PER LA SRA. ISABEL GIMÉNEZ ÁLVAREZ, (EXPEDIENT: AGC70/99)

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 8 de març de 2007, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, ha notificat la sentencia número 160, de 28 de febrer de 2007, dictada en el Recurs Ordinari número 123/2006 (anterior 904/2002), interposat per la Sra. Isabel Giménez Álvarez, contra el decret del conseller-delegat de Serveis Centrals número 2655, de 24 d'abril de 2002.

El Decret número 2655, de 24 d'abril de 2002 va desestimar el recurs de reposició interposat contra el decret número 6854, de data 24 de novembre de 2000, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. Isabel Giménez Álvarez, per caiguda el dia 27 de setembre de 1999, al carrer Rosselló cantonada carrer Montcada, a conseqüència del mal estat del paviment. La reclamació quantifica el dany patit en 16.095 euros (2.678.000 PTA).

La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estima parcialment el recurs interposat pel Sra. Isabel Giménez, sense costes, i declara l'obligació d'indemnitzar a la part actora pels danys i perjudicis patits, per un import de 745,45 euros en concepte de danys personals, perquè:

"Se considera probado que, el día 27 de setiembre de 1999, sobre las 15,30 horas, la actora caminaba por la calle Rosellón, donde ella vive, y que en un momento dado pisó una baldosa que estaba en mal estado, concretamente hundida, sin llegar a caer, ocasionándose la citada lesión en la rodilla izquierda, la cual les fue diagnosticada en el mismo día por el servicio de urgencias del Hospital de Mataró. (€)

Derivado de lo anteriormente expuesto, y aunque la Administración lo combata, es clara también la concurrencia de nexo causal entre la lesión y el actuar administrativo. (€)

Respecto a los días de baja,(€.) el perito refirió que el esguince sufrido el día 27 de septiembre de 1999 fue leve, no siendo siquiera inmovilizada la articulación, pudiendo descompensar el estado anterior, pero sin que fuera responsable de la patología existente, cifrando como período de curación 30 días de baja impeditiva.(€)

Respecto a la cuantificación (€), debe rebajarse a la mitad de su importe ante la concurrencia de la conducta culpable de la actora, (€)"

La companyia asseguradora municipal procedirà a la consignació judicial de 745,45 euros en concepte de danys personals, sense actualització dels interessos, perquè la sentència ha aplicat la Resolució de la "Dirección General del Seguro" de data 24 de gener de 2006 (BOE 3.02.2006).

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar compliment de la Sentència número 160/2007, de data 28 de febrer, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 123/2006 (anterior 904/2002), interposat per la Sra. Isabel Giménez Álvarez, contra el Decret número 2655/2002, de 24 d'abril, del Conseller Delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: AGC70/99)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU D'UN EQUIPAMENT AL CARRER TRES ROQUES.

El senyor Arcadi Vilert Solar, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En la convocatòria formulada per la Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per a l'atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, es va presentar l'equipament ubicat al carrer de les Tres Roques com un Centre Obert, adreçat a la població menor de 35 anys.

Desprès d'un procés de reflexió en el que han participat representants de diferents àrees de l'Ajuntament de Mataró, agents formatius i socials del barri de Cerdanyola, s'ha decidit modificar la proposta inicial i formular una nova iniciativa en el camp de la formació.

A tal efecte s'ha redactat el corresponent projecte executiu que recull aquesta iniciativa.

El Projecte executiu d'equipament al carrer de les Tres Roques, redactat per l'arquitecte municipal Lluís Gibert Fortuny, amb la col·laboració del tècnic George Tohaneanu i amb el suport dels tècnics del servei d'Obres, te per objecte la descripció i valoració de les característiques d'aquest equipament, amb un pressupost d'execució per contracte de

1.598.125,17 € IVA inclòs.

L'equipament es troba situat en un solar de forma lleugerament rectangular, de titularitat municipal, a la cruïlla del carrer de les Tres Roques amb la plaça del Canigó, al barri de Cerdanyola de Mataró, d'una superfície total de 513 m2, lliure d'edificacions.

Està delimitat al nord per la plaça del Canigó, a l'est pel carrer de les Tres Roques i al sud i oest per unes edificacions ja existents. Té una façana al carrer de 21,45 m. i una altra de 25,44 m. a l'espai públic de la plaça de Canigó

Una vegada executades les obres, l'equipament entrarà en funcionament com un espai d'aprenentatge, d'interrelació i d'intercanvi entres els ciutadans i ciutadanes, tant de Cerdanyola com de la resta de Mataró.

Disposarà dels espais funcionals següents:

vestíbul

punt d'informació i atenció a l'usuari

sala d'actes, o espai polivalent

aulari: aules d'us restringit i aules d'ús genèric

espai de connexió a Internet

espai de consulta bibliogràfica

espai d'administració( despatx i sala reunions)

espais de circulació i serveis sanitaris

magatzem de manteniment

Distribuïts entre la planta baixa, planta primera, planta segona, planta coberta i planta sota plaça.

El termini d'execució de les obres projectades és de 18 mesos a comptar des de la data de la formalització del l'acta de comprovació del replanteig.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte executiu d'equipament al carrer de les Tres Roques", redactat per l'arquitecte municipal Lluís Gibert Fortuny, amb el suport dels serveis tècnics del Servei d'Obres, que te per objecte la descripció i valoració de les característiques d'aquest nou equipament, de propera construcció a la cruïlla del carrer de les TRES Roques amb la plaça del Canigó, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.598.125,17 € IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de Règim local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Gestió Econòmica, Manteniment, a la Coordinadora de l'Àrea de Serveis Personals, al Institut Municipal d'Educació i a la presidenta del Pla Integral de Cerdanyola."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

10 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS BEATA MARIA, SANT SIMÓ I BAIXADA D'EN FELIU DE LA PENYA I LA PLAÇA DEL FOSSAR XIC.

El senyor Arcadi Vilert Solar, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte de reurbanització dels carrers de la Beata Maria, Sant Simó i baixada d'en Feliu de la Penya i la plaça del Fossar Xic", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres que cal executar per tal de reurbanitzar els carrers de la Beata Maria i de Sant Simó, la baixada d'en Feliu de la Penya i la plaça del Fossar Xic, amb un pressupost d'execució per contracte de 335.426,56 € IVA inclòs.

Els carrers de la Beata Maria i de Sant Simó, la baixada d'en Feliu de la Penya es troben dins del centre històric de Mataró i comuniquen la plaça de Santa Maria amb el carrer de l'Hospital. Té una llargària de 170 m i una amplada variable entre 4,00 i 7,50 metres. La superfície del carrer i la plaça a urbanitzar és de 1.200 m2.

Donat l'àmbit territorial on es desenvolupen les obres, els carrers afectats es troben dins del perímetre que assenyala la declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de zona arqueològica, del jaciment arqueològic de la ciutat romana d'Iluro; es realitzaran els treballs d'arqueologia, prèvia aprovació del projecte corresponent, segons l'acord adoptat en data 7 de novembre de 1995 del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Els serveis existents són les línies aèries d'electricitat, telèfon i enllumenat públic que travessen l'àrea d'actuació, que es soterraran. També existeix una xarxa d'abastament d'aigua potable soterrada antiga que caldrà substituir.

La xarxa de clavegueram, es troba en molt mal estat i es substituirà. Els embornals existents es renovaran a l'igual que els claveguerons de les escomeses de les parcel·les a la xarxa general. Els pous de registre es resituaran.

No s'afecten propietats privades i es manté el mateix espai de via pública, sense modificar les alineacions existents.

Durant l'execució de les obres no s'afectarà cap terreny privat, únicament el mateix carrer, eliminant el trànsit rodat, i restringint el tràfic de vianants als veïns del carrer.

El paviment del carrer serà a un sol nivell.

L'enllumenat públic serà amb làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, que donen un rendiment econòmic i energètic òptim amb una qualitat de llum suficient per al carrer. Al no existir prou amplada a les voreres es col.locaran a les façanes dels edificis, mantenint la ubicació dels punts de llum actuals.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte de reurbanització dels carrers de la Beata Maria, Sant Simó i baixada d'en Feliu de la Penya i la plaça del Fossar Xic", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres que cal executar per tal de reurbanitzar els carrers de la Beata Maria i de Sant Simó, la baixada d'en Feliu de la Penya i la plaça del Fossar Xic, amb un pressupost d'execució per contracte de 335.426,56 € IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer

.- Notificar els anteriors acords a l'Àrea d'Intervenció Arqueològica del Patronat Municipal de Cultura, i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

11 - APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I URBANITZACIÓ DE LA SEU DEL TECNOCAMPUS A LA PARCEL·LA D'EQUIPAMENTS DEL PLA PARCIAL EL RENGLE MATARÓ.

El senyor Arcadi Vilert Solar, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 5/02/07 l'empresa municipal PUMSA (Promocions Urbanístiques de Mataró, SA) ha entrat en el Registre municipal l'escrit 200700004194, acompanyat d'un exemplar de projecte bàsic relatiu de la seu del Tecnocampus a la parcel·la d'equipaments del Pla Parcial El Rengle per a la seva tramitació, que inclou també la futura urbanització.

El contingut d'aquestes bases tècniques és suficient per tal que dels documents que l'integren se'n pugui conèixer l'entitat d'aquest nou equipament, que s'anomena "Projecte bàsic i urbanització de la seu del Tecnocampus a la parcel·la d'equipaments del Pla Parcial El Rengle, Mataró".

L'esmentat projecte bàsic, redactat per MBM Arquitectes SL, representats per Oriol Bohigas Guardiola, té per objecte la descripció de la revisió de l'ordenació urbana i el projecte de la seu del Tecnocampus a la parcel·la d'equipaments El Rengle de Mataró, amb un pressupost aproximat d'execució material de 48.449.700,02 euros ( aparcament, oficines, tecnocampus i urbanització).

El projecte del Tecnocampus es situa a la parcel·la qualificada com a sistema d'equipaments comunitari del Pla Parcial industrial El Rengle, i el planejament vigent a l'illa objecte del projecte és: el Pla Parcial industrial El Rengle, el Pla de millora urbana del Rengle i el Pla Especial de l'illa d'equipament del Rengle "Tecnocampus".

El conjunt d'edificis que conformen el Tecnocampus està emplaçat al solar delimitat per l'avinguda del Maresme, l'avinguda d'Ernest Lluch, el passeig de Marina i el carrer de nova creació al seu costat sud-oest.

El solar té una superfície de 26.292 m2, i està afectat en la seva cantonada est pel futur desviament de la línia de ferrocarril de la costa que passarà per l'interior de la ciutat.

El conjunt queda conformat de la manera següent: al sud l'Edifici del Coneixement, que es tanca sobre sí mateix i crea un pati quadrat -un claustre- parcialment obert al mar, i al Nord dos edificis de forma cúbica que constitueixen els Serveis a la Innovació i són equipaments d'ús administratiu. L'aparcament queda soterrat sota la plaça i, perifèricament a ell, hi han els Serveis Complementaris.

El cap de Secció de Llicències d'Activitats del Servei de Ciutat Sostenible, en data 28/02/2007, ha informat d'una sèrie de discrepàncies i d'observacions sobre el projecte, que s'han de corregir i tenir-les en compte a l'hora de redactar el projecte executiu pertinent..

El cap del Servei d'Obres, en data 06/03/2007, ha informat que no hi ha cap impediment d'ordre tècnic que impedeixi la seva aprovació, però esmenta una sèrie de requeriments que també s'hauran de tenir en compte a l'hora de redactar el projecte executiu per a la seva aprovació.

Examinat l'article 21 sobre l'objecte dels avantprojectes i bases tècniques i que no revesteixen caràcter executiu i que tant sols tenen efectes administratius interns.

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals, així com l'article 21sobre l'objecte i contingut dels avantprojectes i bases tècniques.

Vist l'article 23 del mateix text legal sobre la competència municipal per redactar i aprovar bases tècniques a les quals s'ha de subjectar el projecte executiu de l'obra.

Vist l'article 121 i següents del Reglament de contractes de les administracions públiques sobre les bases tècniques per a l'execució de les obres locals.

La consellera delegada d'Obres, proposa a la Junta de Govern Local, si s'escau, l'adopció dels següents acords

Primer.-

Aprovar el "Projecte bàsic i urbanització de la seu del Tecnocampus a la parcel·la d'equipaments del Pla Parcial El Rengle, Mataró", redactat per MBM Arquitectes SL, que té per objecte la descripció i valoració de les obres de construcció de la seu del Tecnocampus, a la parcel·la d'equipaments El Rengle de Mataró, amb un pressupost d'execució material de 48.449.700,02 euros aproximadament, que inclou aparcament, oficines, tecnocamopus i urbanització.

Segon.-

Donar trasllat de l'anterior acord a PUMSA, conjuntament amb l'informe de data 06/03/2007 emès pel cap del servei d'Obres i el de data 28/02/2007 del cap de la Secció de Llicències d'Activitats, a fi i efecte que siguin incorporades les seves recomanacions com a documentació tècnica a tenir en compte a l'hora de redactar el corresponent projecte executiu.

Una vegada confeccionat el projecte executiu, es procedirà a la seva aprovació inicial i es sotmetrà al preceptiu tràmit de la informació pública, el qual superat aquest, es procedirà a la seva aprovació definitiva i seguidament s'autoritzarà l'inici de les obres.

Tercer .-

Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Gestió Econòmica, Manteniment, Mobilitat i Serveis Municipals, a l'IMPEM i a l'entitat pública empresarial Parc TCM als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 7, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

-Servei d'Urbanisme-

12 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PMU-01D RONDA BARCELÓ/ILLA FÀBREGAS I DE CARALT.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"La societat municipal PUMSA és administració actuant en el Sector del Pla de Millora Urbana "PMU 01d Ronda Barceló/ Illa Fábregas de Caralt", per designació expressa del Ple de la Corporació, per acord de 7 d'abril de 2005, durant la tramitació de la modificació puntual del Pla General en aquest Sector.

El 18 de desembre de 2006, PUMSA, en qualitat d'administració actuant, ha presentat a tràmit, per duplicat exemplar, el Projecte d'urbanització del Sector del Pla de millora urbana "PMU 01d Ronda Barceló/ Illa Fàbregas de Caralt", redactat per l'arquitecte Manel Brullet i l'enginyer Jordi San Millán, per a la seva aprovació inicial. Amb posterioritat la societat municipal ha presentat tres exemplars més per facilitar que el projecte d'urbanització s'informi simultàniament pels diferents serveis tècnics municipals.

A aquests efectes s'ha sol·licitat als Serveis municipals d'Obres, de Manteniment i de Mobilitat i a la societat municipal Aigües de Mataró, SA., els informes que, a data d'avui consten a l'expedient administratiu, juntament amb l'informe de l'arquitecte del Servei d'Urbanisme.

Com sigui que a cadascun dels informes dels serveis citats s'han fet algunes observacions tècniques des dels diferents aspectes de la seva competència, caldrà donar trasllat de còpia íntegre dels mateixos a la societat municipal PUMSA amb la finalitat de que siguin atesos abans de l'aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització.

El projecte presentat es correspon amb una part de les obres d'urbanització del Pla de Millora Urbana 01 Ronda Barceló - Illa Fàbregas i de Caralt aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 25 de gener de 2007. El projecte conté la definició a nivell constructiu i pressupostari de l'àmbit de la Ronda Barceló anomenat PU2, inclou la definició de les escomeses de serveis de l'àmbit de l'illa de Fàbregas i de Caralt i una reserva econòmica per l'execució posterior del PU1, i una previsió econòmica per la realització dels PU3, PU4, PU 5, PU6 i PU6'.

El projecte defineix la urbanització de tot l'àmbit anomenat PU2, tan dels sòls públics com dels sòl privats amb servitud d'ús públic als efectes de garantir una urbanització coherent i de continuïtat.

El pressupost no fa referència només a les obres que es defineixen en el projecte d'urbanització sinó que inclou un estimatiu de totes les obres d'urbanització del PMU. L'import del Pressupost per Contracte és de 29.068.036,89 euros (inclou l'Iva). Aquest import engloba tant les obres que es repercutiran íntegrament als propietaris de l'àmbit del PMU-01d com aquelles que s'hauran de sufragar conjuntament amb l'administració actuant.

L'àmbit del Projecte queda dins de la zona d'influència de la carretera N-II i, per tant, caldrà informe del titular de la mateixa.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes precedents, el que disposen l'article 87.6 i 113.2 del Text refós de la Llei d'Urbanisme i article 21 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el Projecte d'Urbanització del Sector del Pla de millora urbana "PMU 01d Ronda Barceló/ Illa Fàbregas de Caralt", presentat per PUMSA i redactat per l'arquitecte Manel Brullet i l'enginyer Jordi San Millan, amb la condició de que abans de l'aprovació definitiva s'hauran de complir les prescripcions establertes pels serveis tècnics municipals.

Segon.-

Iniciar un període d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes municipal i en un dels diaris de més divulgació a Catalunya.Tercer.- Sol·licitar informe al Ministerio de Fomento, com a titular de la carretera Nacional N-II.

Quart.-

Notificar aquest acord als propietaris del Sector, a PUMSA i als serveis municipals que han intervingut a l'expedient."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

13 - APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL DE L'EQUIPAMENT DEL CARRER TRES ROQUES.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'objecte de la present Proposta és l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall, redactat pel servei tècnic del Servei d'Urbanisme, per a la construcció d'un nou Equipament al carrer Tres Roques, situat a la cruïlla amb la Plaça Canigó, al barri de Cerdanyola. L'equipament s'edificarà sobre un solar de propietat municipal de 513,73 m² i pel qual es tramita des del Servei d'Obres simultàniament el projecte d'edificació, amb un ús de centre social i formatiu.

Es tracta d'un equipament comunitari de petita grandària (parcel·la inferior a 1000 m²) i amb una escala de barri, perquè te la vocació de cobrir les demandes més properes del ciutadà.

L'objecte de l'Estudi de Detall de Tres Roques és el previst a l'art. 279.2 de les Normes Urbanístiques del Pla General vigent que requereix la redacció d'aquest instrument urbanístic de la següent forma: "en els casos en que els usos i l'edificabilitat estiguin definits es redactarà un Estudi de Detall que justifiqui l'edificabilitat, defineixi la volumetria de la implantació, els accessos i aparcaments previstos, l'adequació del tractament de façanes, la coberta respecte de l'entorn i el tractament dels espais lliures d'edificació que seran enjardinats"

Tal i com es desprèn de l'article 280 de les Normes urbanístiques del Pla General, no és necessària la redacció d'un Pla Especial d'assignació d'usos ja que es tracta d'un equipament de titularitat pública, de tamany petit i escala de barri.

L'edificabilitat màxima serà la de la zona que l'envolta tal i com indica l'article 279.2 de les Normes Urbanístiques per a aquells casos situats en Sòl Urbà i que no provenen d'un Pla Parcial o Especial.

Les condicions prèvies que defineixen la intervenció són:

La voluntat de creació d'un edifici singular.

Una topografia molt accentuada que presenta un desnivell de més de 5 m entre la Plaça Canigó i el punt més baix de la façana que dóna al carrer Tres Torres.

Un espai públic de relació de creació recent a la Plaça Canigó

La mitgera existent a la qual cal donar resposta urbanísticament.

És per això que es proposa un edifici amb una volumetria singular formada per dos cossos: en un s'hi col·locarà el nucli de serveis i de comunicacions verticals i està situat al costat de l'edifici d'habitatges existent al C/ de les Tres Roques i l'altre, situat de biaix respecte l'anterior i amb una volumetria cúbica on està previst situar-hi el programa principal de l'edifici.

Aquesta volumetria distribuïda en dos cossos permet, per una banda, obrir l'edifici a la Plaça i eixamplar al màxim possible aquest espai públic. Per altra banda, permet efectuar una entrada secundària pel C/ de les Tres Roques per la planta inferior a la principal aprofitant el fort desnivell topogràfic.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposa la Disposició Transitòria Novena del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat , i per tant, el Text Refós Urbanístic Català -D.L.1/90 de 12/7-, i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment l'Estudi de Detall d'un nou Equipament al carrer Tres Roques redactat pel servei tècnic del Servei d'Urbanisme, en compliment del que disposa l'art. 279.2 de les Normes Urbanístiques del Pla General vigent.

Segon.-

Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals, inclòs l'espai web municipal.

Tercer.-

Notificar els acords als propietaris de les finques veïnes del solar de l'equipament .

Quart.-

Comunicar la present resolució al Servei d'Obres."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

14 - APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL DE REGULARITZACIÓ DE LA PROFUNDITAT EDIFICABLE DE LES FINQUES 13-15 DEL CARRER MOLÍ DE VENT CANTONADA AMB EL CARRER SANT MIQUEL.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'objecte de la present Proposta és l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall de regularització de la fondària edificable de la finca núm. 13 a 15 del carrer Molí de vent cantonada amb el carrer Sant Miquel, com a resultat de l'agrupació de les finques que la formen. El document ha estat presentat a tramitació per la societat propietària de la finca, Promociones Vives Montiel 2003,SL. i ha estat redactat per l'arquitecte Miquel Brullet Tenas d'acord amb l'article 78 de les Normes Urbanístiques del PGOM/96.

L'apartat tercer del precepte esmentat permet procedir a la regularització de la fondària edificable d'una parcel·la situada en cantonada quan es produeix una modificació de l'estructura de la propietat resultat d'una agrupació de parcel·les. Així es permet l'ajust de la fondària edificable de la parcel·la agrupada fins la que resulti de perllongar les fondàries assenyalades en les edificacions veïnes (en el present cas 16 metres al carrer Sant Miquel), sempre que aquesta modificació no produeixi una disminució en les condicions de gaudiment del pati d'illa a les parcel·les alienes a l'agrupació.

Segons l'apartat 4 de l'art. 78 de les NNUU l'ajust de la fondària edificable, quan aquesta sigui possible, requerirà la redacció i tramitació d'un Estudi de Detall.

En el present cas es proposa ajustar la nova fondària edificable respecte al carrer Sant Miquel fins al fons de parcel·la agrupada que és inferior a 16 metres.

Per una altre banda s'ha aportat per la propietat la còpia de l'escriptura pública de l'agrupació de les finques requerida a la normativa esmentada.

Consta a l'expedient l'informe de l'arquitecte del Servei d'Urbanisme favorable a la tramitació d'aquest Estudi de Detall. A l'informe es defineix l'àmbit de finques veïnes, possibles interessades en l'expedient.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposa la Disposició Transitòria Novena del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat , i per tant, el Text Refós Urbanístic Català -D.L.1/90 de 12/7-, i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment l'Estudi de Detall de regularització de la fondària edificable de la finca núm. 13 a 15 del carrer Molí de vent cantonada amb el carrer Sant Miquel presentat a tramitació per la societat propietària de la finca, Promociones Vives Montiel 2003,SL. i redactat per l'arquitecte Miquel Brullet Tenas d'acord amb l'article 78 de les Normes Urbanístiques del PGOM/96.

Segon.-

Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals, inclòs l'espai web municipal.

Tercer.-

Notificar els acords a Promociones Vives Montiel 2003,SL i al tècnic redactor de l'Estudi de Detall amb l'advertiment de que, de forma prèvia a l'aprovació definitiva del mateix, hauran d'aportar el suport informàtic del document amb el contingut que s'indicarà.

Quart.-

Notificar els acords als propietaris de les finques veïnes a l'actuació de l'Estudi de Detall.

Cinquè.-

Comunicar la present resolució al Servei de Ciutat Sostenible - Llicencies d'obres-."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

15 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL CAMÍ RAL, 411, BXS

El senyor Arcadi Vilert Solar, conseller d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 24 de gener de 2007 ha estat incoat a Gaes, S.A. expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al c. Camí Ral, 411, bxs., i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Un dels rètols, instal·lat en planta baixa i adossat a façana, infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

L'altre rètol, instal·lat en planta baixa tipus banderola, infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Gaes, S.A. que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana i el rètol en banderola, al c. Camí Ral, 411, bxs..

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, 5 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.