Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

15/10/2007

Escoltar

15/10/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

8401/2007 de 11 de octubre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local del dia 15 d'octubre de 2007.

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 15 d'octubre de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 1 d'octubre de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de desratització, desinfecció i desinsectació, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 19.000,00 €, IVA inclòs

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al Projecte executiu d'arranjament d'accessos i talussos a Can Boada, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 95.961,36 €, IVA inclòs

5 Adjudicació subministrament de telefonia IP per a l'Ajuntament de Mataró i el Patronat Municipal de Cultura, a favor de l'empresa "Unitronics Comunicaciones, SA" fins un import de 102.923,26 euros, IVA inclòs.

6 Adjudicació control de qualitat de les obres de construcció del CEIP Montserrat Solà, a favor de l'empresa "Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU", fins un import de 45.621,28 euros IVA inclòs.

7 Declarar desert el concurs per a l'adjudicació de les obres incloses al projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada i arxivar l'expedient

8 Aprovar l'ampliació del contracte del servei de treballs de pintura, adjudicat a l'associació Centre de Formació i Prevenció, la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per import de 67.000,00, IVA inclòs

9 Aprovar l'ampliació del contracte del servei de treballs de paleta en edificacions, adjudicat a l'empresa Construcciones Santiago Ramírez Sanz, SL, la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per import de 69.500,00 €, IVA inclòs

10 Acordar la modificació del contracte del servei de treballs de fusteria, adjudicat a Núria Bassas i Solà, la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per import de 57.800,00 €, IVA inclòs

11 Aprovar la modificació del contracte del servei de treballs de serralleria, adjudicat a l'empresa Serveis Caldereria Mataró, SL, per augment en el preu del contracte en l'import total de 25.500,00 €, IVA inclòs

12 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "MO"-"IS", mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 288.728,66 €, IVA inclòs

13 Adjudicació del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contra incendis en edificis i escoles municipals, a favor de l'empresa "Sociedad Española de Vigilancia Industrial y Privada, SA (SEVIP), fins un import de 138.086,40 euros IVA inclòs.

14 Adjudicació del subministrament d'un commutador "ethernet" per al centre de càlcul de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "Unitronics Comunicaciones, SAU".

-Servei de Recursos Humans-

15 Ratificació del decret 7835/2007, de data de 25 de setembre de 2007, convocatòria per proveir el lloc de treball de cap de servei d'obres de l'àrea de Serveis Territorials, mitjançant mobilitat interadministrativa.

16 Ratificació del decret 7836/2007, de data 25 de setembre de 2007, convocatòria per proveir el lloc de treball de cap de servei d'Habitatge i Llicències de l'àrea de Serveis Territorials, per lliure designació.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

17 Aprovació inicial de l'Addenda presentada per PUMSA al Projecte dels treballs d'enderroc i consolidació d'edifici, previs l'actuació arqueològica del sector de Can Cruzate, carrers d'en Palau, de Santa Maria i el Carreró, aprovat en data 17 de setembre de 2007.

-Servei d'Urbanisme-

18 Donar compliment de la Resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 6/10/2006 i Resolució del Tribunal Suprem de 5/9/2007 que deneguen recurs utilitzat contra Decret de 2/1/2006 sobre interessos justipreu expropiació "Bon Recés.

19 Aprovació inicial de l'estudi de detall d'ordenació de volums de l'edifici administratiu del Cementiri de Les Valls.

-Servei d'Habitatge-

20 Acceptació de sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, de 31 de juliol de 2007, que estima parcialment el recurs núm. 412/2006, interposat per Telefónica Móviles España, SA, en el sentit de confirmar l'ordre de la Junta de Govern Local de retirada de la instal·lació de la base de telefonia mòbil al Camí dels Caputxins, 45, i reduir la multa per infracció urbanística al mínim legal previst.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 18/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 15 D'OCTUBRE DE 2007.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el quinze d'octubre de dos mil set, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

En Ramon Bassas Segura 1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano 4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa 5èna Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència els senyors:

En Oriol Batista Gázquez 6è Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 7è Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 1 d'octubre de 2007.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINFECCIÓ I DESINSECTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes pel Cap del Servei de Salut Pública i Consum, en el que es sol·licita la tramitació del contracte del servei de desratització, desinfecció i desinsectació, amb una durada d'un any, a comptar des de l'1 de novembre de 2007 al 31 d'octubre de 2008, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 19.000,00 €, IVA inclòs, per l'any de durada del contracte.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 24/09/2007, sobre el contingut dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que existeix crèdit adequat i suficient a la partida 60520/413110/22707 del pressupost municipal del 2007 per atendre la despesa que meritarà el contracte i es consignarà crèdit adequat i suficient en la mateixa partida del pressupost que s'aprovi pel 2008.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de desratització, desinfecció i desinsectació en edificis o llocs públics de la ciutat, amb una durada d'un any, a comptar des de l'1 de novembre de 2007 al 31 d'octubre de 2008, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 19.000,00 €, IVA inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 19.000,00 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 60520/413110/22707, amb els imports i anualitats següents:

Any 2007: 3.166,66.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 42260)

Any 2008: 15.833,34.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 42261)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 60520/413110/22707 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2008, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

Quart.-

Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT D'ACCESSOS I TALUSSOS A CAN BOADA, MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"El Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament sol·licita mitjançant informe de data 18/09/2007 la tramitació de l'expedient de contractació de les obres incloses en el Projecte executiu d'arranjament d'accessos i talussos a Can Boada, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 95.961,36.-EUR., IVA. inclòs.

El Secretari General informa en la data de 26/09/2007 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/43231D/60104 del pressupost municipal aprovat per l'anualitat del 2007 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses en el Projecte executiu d'arranjament d'accessos i talussos a Can Boada atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 95.961,36.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres esmentades en el punt anterior, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 95.961,36.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/43231D/60104 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2007 (doc. comptable tipus A 31532).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

5 ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT DE TELEFONIA IP PER A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, A FAVOR DE L'EMPRESA "UNITRONICS COMUNICACIONES, SA" FINS UN IMPORT DE 102.923,26 EUROS, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament d'infraestructura de telefonia IP per l'Ajuntament de Mataró i pel Patronat Municipal de Cultura.

Atès l'informe emès pel Coordinador de Projectes del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 18 de setembre de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament a l'empresa "Unitronics Comunicaciones, SA", fins un import de 102.923'26 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que en la partida 30630/52112Z/62600 del pressupost municipal per a l'any 2007 i a la partida PMC00/45183Z/62600 del pressupost del Patronat Municipal de Cultura per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament d'infraestructura de telefonia IP per l'Ajuntament de Mataró i pel Patronat Municipal de Cultura, a favor de l'empresa "Unitronics Comunicaciones, SA", fins un import de 102.923'26 €, IVA inclòs.

Segon.-

Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 40543/43311B/61300 del pressupost municipal de 2007 i de la partida PMC00/45183Z/62600 del pressupost del Patronat Municipal de Cultura per a l'any 2007, de la següent manera:

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 4.116'93 €, i pagui l'import de 145'62 € en concepte de publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

6 ADJUDICACIÓ CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL CEIP MONTSERRAT SOLÀ, A FAVOR DE L'EMPRESA "EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU", FINS UN IMPORT DE 45.621,28 EUROS IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, del servei de control de qualitat de les obres per a l'execució del projecte de construcció del centre d'educació infantil i primària Montserrat Solà.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 7 de setembre de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat a l'empresa "Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU", fins un import de 45.621'28 €, IVA inclòs.

Tenint en compte les previsions pressupostàries de la partida 40220/42251L/62200 per als anys 2007, 2008 i 2009 són suficients per a atendre la despesa.

Tenint en compte que en la partida 40220/42251L/62200 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa per a aquest any.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

D'acord amb el calendari previst per a la construcció del centre d'educació infantil i primària Montserrat Solà, variar la periodificació de la despesa del control de qualitat en el sentit de distribuir-la en tres anys en lloc dels dos anys inicialment previstos en la clàusula 13 del plec de condicions administratives particulars que regeixen aquesta contractació.

Segon.-

Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació del servei de control de qualitat de les obres per a l'execució del projecte de construcció del centre d'educació infantil i primària Montserrat Solà, a favor de l'empresa "Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU", fins un import de 45.621'28 €, IVA inclòs.

Tercer.-

Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 40220/42251L/62200, de la següent manera:

 • Any 2007 8.450'00 € (doc. D 42643)
 • Any 2008 28.721'28 € (doc. DFUT 42669)
 • Any 2009 8.450'00 € (doc. ADFUT 42649)

Quart.-

Autoritzar les anotacions comptables inverses A/ núm. 42553, de 31'15 €, i A/ núm. 10455, de 3'59 €, corresponents a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import realment adjudicat.

Cinquè.-

Autoritzar les anotacions comptables inverses A/ núm. 42553, de 31'15 €, i A/ núm. 10455, de 3'59 €, corresponents a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import realment adjudicat.

Sisè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 4.116'93 €, i pagui l'import de 145'62 € en concepte de publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Setè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

7 DECLARAR DESERT EL CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE PLAÇA I ACCESSOS A CAN BOADA I ARXIVAR L'EXPEDIENT

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Per acord de la Junta de Govern Local de data 16/10/2006 es va acordar l'inici de l'expedient de contractació de les obres incloses al projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada, per un import de fins a 291.521,37 euros, IVA inclòs, mitjançant concurs i procediment obert.

Exhaurit el corresponent termini, cap empresa va presentar oferta, per la qual cosa la Mesa de Contractació en sessió de data 30/11/2006 va proposar declarar desert l'esmentat concurs

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Declarar desert el concurs per a l'adjudicació de les obres incloses al projecte executiu de construcció de plaça i accessos a Can Boada i arxivar l'expedient administratiu incoat per a la seva adjudicació

Segon.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa per import de 291.521,37 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/43231D/60104 del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2007 (doc. tipus A/ núm. 200700031530)."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

8 APROVAR L'AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TREBALLS DE PINTURA, ADJUDICAT A L'ASSOCIACIÓ CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ, LA QUAL COMPORTA UN AUGMENT EN EL PREU INICIAL DEL CONTRACTE PER IMPORT DE 67.000,00, IVA INCLÒS

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró, de data 13 de novembre de 2006, s'adjudicà el contracte del servei de treballs de pintura a favor de l'associació "Centre de Formació i Prevenció", fins un import de fins a 95.530,58, IVA inclòs.

2. Mitjançant informe de data 26/09/2007, el cap del Servei de Manteniment sol·licita la modificació de l'esmentat contracte en el sentit d'augmentar-lo en 67.000,00 €, IVA inclòs, ja que, a petició de l'Institut Municipal d'Educació, s'han hagut de realitzar importants treballs de manteniment i petites millores als edificis del Camí Ral, 257, Sant Pere,4, 14 i 20, i Madoz, 22 per acollir la nova escolarització de les escoles Joan Coromines, Montserrat Solà i escola d'adults de Can Marfà, d'acord amb els acords presos entre l'IME i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i que es transcriuen en l'esmentat informe.

3. L'ampliació del servei suposa un augment respecte del preu primitiu del contracte del 70,13 %, per la qual cosa resulta necessària l'acceptació del contractista, que consta en l'expedient per escrit de data 28/09/2007, amb entrada al Registre General d'aquesta Corporació en la mateixa data.

4. Consta a l'expedient informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 1 d'octubre de 2007, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

5. A la partida 40513/422500/21200 del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació.

Fonaments de dret

L'art. 101 en relació amb l'art. 214.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques manifesta la possibilitat de modificar el contacte per raons d'interès públic, degut a causes noves o necessitats imprevistes, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Acordar la modificació del contracte del servei de treballs de pintura, adjudicat a l'associació "Centre de Formació i Prevenció", la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per import de 67.000,00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Autoritzar i disposar l'import de 67.000,00 €, IVA inclòs, a favor de l'associació "Centre de Formació i Prevenció", el qual anirà a càrrec de la partida núm. 40513/422500/21200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat (op. tipus ADC núm. 43831).

Tercer.-

Requerir l'adjudicatària a fi de que dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament garantia addicional per l'import de 2.680 €, per l'ampliació acordada."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

9 APROVAR L'AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TREBALLS DE PALETA EN EDIFICACIONS, ADJUDICAT A L'EMPRESA CONSTRUCCIONES SANTIAGO RAMÍREZ SANZ, SL, LA QUAL COMPORTA UN AUGMENT EN EL PREU INICIAL DEL CONTRACTE PER IMPORT DE 69.500,00 €, IVA INCLÒS

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Antecedents

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró, de data 2 d'octubre de 2006, s'adjudicà el contracte del servei de treballs de paleta en edificacions a favor de l'empresa Construcciones Santiago Ramírez Sanz, SL, per un import de fins a 96.161,92 €, IVA inclòs.

2. Mitjançant informe de data 26/09/2007, el cap del Servei de Manteniment sol·licita la modificació de l'esmentat contracte en el sentit d'augmentar-lo en 69.500,00 €, IVA inclòs, ja que, a petició de l'Institut Municipal d'Educació, s'han hagut de realitzar importants treballs de manteniment i petites millores als edificis del Camí Ral, 257, Sant Pere,4, 14 i 20, i Madoz, 22 per acollir la nova escolarització de les escoles Joan Coromines, Montserrat Solà i escola d'adults de Can Marfà, d'acord amb els acords presos entre l'IME i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i que es transcriuen en l'esmentat informe.

3. L'ampliació del servei suposa un augment respecte del preu primitiu del contracte del 72,27 %, per la qual cosa resulta necessària l'acceptació del contractista, que consta en l'expedient per escrit de data 27/09/2007, amb entrada al Registre General d'aquesta Corporació el 28/09/2007.

4. Consta a l'expedient informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 1 d'octubre de 2007, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

5. A la partida 40513/422500/21200 del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació.

Fonaments de dret

L'art. 101 en relació amb l'art. 214.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques manifesta la possibilitat de modificar el contacte per raons d'interès públic, degut a causes noves o necessitats imprevistes, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar l'ampliació del contracte del servei de treballs de paleta en edificacions, adjudicat a l'empresa Construcciones Santiago Ramírez Sanz, SL, la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per import de 69.500,00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Autoritzar i disposar l'import de 69.500,00 €, IVA inclòs, a favor de l'empresa Construcciones Santiago Ramírez Sanz, SL, el qual anirà a càrrec de la partida núm. 40513/422500/21200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat (op. tipus ADC núm. 43823).

Tercer.-

Requerir l'adjudicatària a fi de que dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament garantia addicional per l'import de 2.780 €, per l'ampliació acordada."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

10 ACORDAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TREBALLS DE FUSTERIA, ADJUDICAT A NÚRIA BASSAS I SOLÀ, LA QUAL COMPORTA UN AUGMENT EN EL PREU INICIAL DEL CONTRACTE PER IMPORT DE 57.800,00 €, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró, de data 2 d'octubre de 2006, s'adjudicà el contracte del servei de treballs de fusteria a favor de l'empresa Núria Bassas i Solà, per un import de fins a 113.290,86 €, IVA inclòs.

2. Mitjançant informe de data 26/09/2007, el cap del Servei de Manteniment sol·licita la modificació de l'esmentat contracte en el sentit d'augmentar-lo en 57.800,00 €, IVA inclòs, ja que, a petició de l'Institut Municipal d'Educació, s'han hagut de realitzar importants treballs de manteniment i petites millores als edificis del Camí Ral, 257, Sant Pere,4, 14 i 20, i Madoz, 22 per acollir la nova escolarització de les escoles Joan Coromines, Montserrat Solà i escola d'adults de Can Marfà, d'acord amb els acords presos entre l'IME i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i que es transcriuen en l'esmentat informe.

3. L'ampliació del servei suposa un augment respecte del preu primitiu del contracte del 51 %, per la qual cosa resulta necessària l'acceptació del contractista, que consta en l'expedient per escrit de data 27/09/2007, amb entrada al Registre General d'aquesta Corporació en la mateixa data.

4. Consta a l'expedient informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 1 d'octubre de 2007, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

5. A la partida 40513/422500/21200 del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació.

Fonaments de dret

L'art. 101 en relació amb l'art. 214.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques manifesta la possibilitat de modificar el contacte per raons d'interès públic, degut a causes noves o necessitats imprevistes, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Acordar la modificació del contracte del servei de treballs de fusteria, adjudicat aNúria Bassas i Solà, la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per import de 57.800,00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Autoritzar i disposar l'import de 57.800,00 €, IVA inclòs, a favor de Núria Bassas i Solà, el qual anirà a càrrec de la partida núm. 40513/422500/21200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat (op. tipus ADC núm. 43815).

Tercer.-

Requerir l'adjudicatària a fi de que dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament garantia addicional per l'import de 2.312 €, per l'ampliació acordada."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

11 APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TREBALLS DE SERRALLERIA, ADJUDICAT A L'EMPRESA SERVEIS CALDERERIA MATARÓ, SL, PER AUGMENT EN EL PREU DEL CONTRACTE EN L'IMPORT TOTAL DE 25.500,00 €, IVA INCLÒS

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Antecedents

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró, de data 2 d'octubre de 2006, s'adjudicà el contracte del servei de treballs de serralleria a favor de l'empresa Serveis Caldereria Mataró, SL, per un import de fins a 102.653,22 €, IVA inclòs.

2. Mitjançant informe de data 26/09/2007, el cap del Servei de Manteniment sol·licita la modificació de l'esmentat contracte en el sentit d'augmentar-lo en 18.500,00 €, IVA inclòs, ja que, a petició de l'Institut Municipal d'Educació, s'han hagut de realitzar importants treballs de manteniment i petites millores als edificis del Camí Ral, 257, Sant Pere,4, 14 i 20, i Madoz, 22 per acollir la nova escolarització de les escoles Joan Coromines, Montserrat Solà i escola d'adults de Can Marfà, d'acord amb els acords presos entre l'IME i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i que es transcriuen en l'esmentat informe.

3. Per una altra banda, el cap de la Secció d'Obres del Servei de Manteniment, sol·licita l'ampliació del mateix contracte en 7.000,00 €, IVA inclòs, degut a que han sorgit a la via pública treballs de caràcter no posposable i, per tant, les despeses que es preveuen per aquests exercici són superiors a les pressupostades en el seu inici.

4. L'ampliació del servei suposa un augment respecte del preu primitiu del contracte del 24,84 %, per la qual cosa resulta necessària l'acceptació del contractista, que consta en l'expedient per escrit de data 28/09/2007, amb entrada al Registre General d'aquesta Corporació en la mateixa data.

5. Consta a l'expedient informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 4 d'octubre de 2007, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

6. A les partides 40513/422500/21200 i 40513/511170/21000 del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació.

Fonaments de dret

L'art. 101 en relació amb l'art. 214.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques manifesta la possibilitat de modificar el contacte per raons d'interès públic, degut a causes noves o necessitats imprevistes, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar la modificació del contracte del servei de treballs de serralleria, adjudicat a l'empresa Serveis Caldereria Mataró, SL, per augment en el preu del contracte en l'import total de 25.500,00 €, IVA inclòs, en els següents conceptes:

 1. 18.500,00 €, IVA inclòs, per tal de fer front als treballs de manteniment i petites millores als edificis del Camí Ral, 257, Sant Pere,4, 14 i 20, i Madoz, 22 per acollir la nova escolarització de les escoles Joan Coromines, Montserrat Solà i escola d'adults de Can Marfà.
 2. 7.000,00 €, IVA inclòs, per fer front a les despeses de treballs no posposables en la via pública.

Segon.-

Autoritzar i disposar l'import de 25.500,00 €, IVA inclòs, a favor de l'empresa Serveis Caldereria Mataró, SL, el qual anirà a càrrec del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat, d'acord amb les següents partides i imports:

- Partida 40513/422500/21200: 18.500,00 €, IVA inclòs (op. tipus ADC núm. 43822).

- Partida 40513/511170/21000: 7.000,00 €, IVA inclòs (op. tipus ADC núm. 43363).

Tercer.-

Requerir l'adjudicatària a fi de que dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament garantia addicional per l'import de 1.020,00 €, per l'ampliació acordada."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

12 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DELS QUADRES "MO"-"IS", MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de data 16/05/2007, el cap del Servei de Manteniment i Serveis d'aquest Ajuntament sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "MO"-"IS", per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 288.728,66 €, IVA inclòs.

Es justifica a l'expedient la necessitat de la contractació, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Consta informe del secretari general de data 05/10/2007, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/43311D/61300 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat, i se'n preveu la seva existència en el pressupost que s'aprovi per a l'exercici 2008.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "MO"-"IS", atesa la seva utilitat pública segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 288.728,66 €, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "MO"-"IS", mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de fins 288.728,66 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/43311D/61300 d'acord amb els següents imports i anualitats.

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40543/43311D/61300 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari 2008."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

13 ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'ALARMES D'INTRUSIÓ I CONTRA INCENDIS EN EDIFICIS I ESCOLES MUNICIPALS, A FAVOR DE L'EMPRESA "SOCIEDAD ESPAÑOLA DE VIGILANCIA INDUSTRIAL Y PRIVADA, SA (SEVIP), FINS UN IMPORT DE 138.086,40 EUROS IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contra incendis en edificis, dependències i escoles municipals.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat a l'empresa "Sociedad Española de Vigilancia Industrial y Privada, SA (SEVIP)", fins un import total de 138.086'40 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Tenint en compte que en les partides 40513/121810/21200 i 40513/422500/21200 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa per a aquest any.

Tenint en compte que la previsió de les partides 40513/121810/21200 i 40513/422500/21200 per al pressupost municipal de l'any 2008 es preveu suficient per a atendre la despesa que es proposa per a aquest any.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contra incendis en edificis, dependències i escoles municipals, a favor de l'empresa "Sociedad Española de Vigilancia Industrial y Privada, SA (SEVIP)", fins un import total de 138.086'40 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon.-

Satisfer la despesa que es proposa de la següent manera:

Any 2007

40513/121810/21200 45.713'40 € (doc. ADFUT núm. 43720)

40513/422500/21200 23.329'79 € (doc. ADFUT núm. 43731)

Any 2008

40513/121810/21200 45.713'40 € (doc. ADFUT núm. 43734)

40513/422500/21200 23.329'79 € (doc. ADFUT núm. 43736)

Tercer.-

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides abans esmentada dels pressupostos municipals i dels organismes autònoms que s'aprovin pels exercicis pressupostaris de 2008 i 2009, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Quart.-

Autoritzar les anotacions comptables inverses AFUT/ núm. 43719 i 43733, de 57.141'60 € cadascun, i AFUT/ núm. 43726 i 43735, de 29.162'40 € cadascuna, corresponents a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import realment adjudicat.

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 5.523'46 €, i pagui l'import de 135'10 € en concepte de publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

14 ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN COMMUTADOR "ETHERNET" PER AL CENTRE DE CÀLCUL DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA "UNITRONICS COMUNICACIONES, SAU".

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament d'un commutador "ethernet" per al centre de càlcul de l'Ajuntament de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions i pel coordinador de sistemes i "helpdesk" de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant el qual proposen l'adjudicació del subministrament esmentat a l'empresa "Unitronics Comunicaciones, SA", fins un import total de 98.054'64 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que en la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa per a aquest any.

Tenint en compte que la previsió de la partida 30620/12132Z/62600 per al pressupost municipal de l'any 2008 es preveu suficient per a atendre la despesa que es proposa per a aquest any.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Excloure les ofertes presentades per les empreses "Sistemas Avanzados de Tecnología, SA", "Business Integration, SLU" i "SCC". Atès que cap d'elles no copmpleix amb la clàusula 5 del plec de condicions tècniques particulars que regeixen aquest contracte.

Segon.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament d'un commutador "ethernet" per al centre de càlcul de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "Unitronics Comunicaciones, SA", fins un import total de 98.054'64 €, IVA inclòs.

Tercer.-

Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 30620/12132Z/62600 de la següent manera:

Any 2007: 49.027'32 € (doc. D núm. 43740)

Any 2008: 49.027'32 € (doc. ADFUT núm. 43742)

Quart.-

Autoritzar les anotacions comptables inverses A/ núm. 43739, de 972'68 €, i AFUT/ núm. 43741, de 50.000'00 €, corresponents a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import realment adjudicat.

Cinquè.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.922'19 €, i pagui l'import de 128'66 € en concepte de publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Sisè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

-Servei de Recursos Humans-

15 RATIFICACIÓ DEL DECRET 7835/2007, DE DATA DE 25 DE SETEMBRE DE 2007, CONVOCATÒRIA PER PROVEIR EL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI D'OBRES DE L'ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS, MITJANÇANT MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Per tal de poder iniciar la provisió de lloc de treball cap de servei d'obres, adscrit a l'àrea de Serveis Territorials, per lliure designació per mobilitat interadministrativa, la consellera delegada de Serveis Centrals va resoldre convocar aquest procés per decret 7835/2007 de data 25 de setembre de 2007.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:

Únic

.- Ratificar el decret número 7835/2007 de data 25 de setembre de 2007, el contingut del qual és el següent:

"L'Ajuntament de Mataró necessita proveir un/a plaça d'arquitecte/a, grup A1 (A), nomenament de funcionari/a de carrera, lloc de treball de cap de servei d'Obres, de l'àrea de Serveis Territorials, mitjançant lliure designació per mobilitat interadministrativa, de conformitat amb la modificació de la Relació de llocs de treball aprovada pel Ple de la Corporació de data 12 d'abril de 2007.

Les característiques principals del lloc són:

 • Retribució bruta mensual: complement de destí 28; complement específic 2.131,50 euros

Objectiu:

 • Dirigir integralment el procés de construcció dels equipaments i espais públics de la ciutat.

Funcions:

 1. Dirigir i coordinar la redacció de projectes, amb les infrastructures i l'equipament necessari pel seu us, per la construcció de edificis, vials, zones verdes i espais públics, inclosos en el Programa d'Actuació Municipal.
 2. Dirigir i coordinar la direcció de la construcció de les obres de edificis, vials, zones verdes i espais públics, inclosos en el Programa d'Actuació Municipal.
 3. Supervisar, millorar, consensuar els programes d'usos dels edificis municipals amb els gestors directes dels edificis o espais públics, col·lectius d'usuaris, associacions i entitats interessades, etc.
 4. Dirigir i coordinar la redacció de projectes, amb les infrastructures i l'equipament necessari pel seu us, de vials i zones verdes, en desenvolupament de sectors de planejament, de iniciativa privada.
 5. Supervisar i coordinar la direcció de la construcció, de vials i zones verdes de titularitat publica, en desenvolupament de sectors de planejament, de iniciativa privada.
 6. Supervisar la redacció de projectes, amb les infrastructures i l'equipament necessari pel seu us, i l'execució de les obres de vials i zones verdes, en desenvolupament de sectors de planejament de cooperació encomanats a PUMSA.
 7. Supervisar la redacció de projectes, amb les infrastructures i l'equipament necessari pel seu us, i l'execució de les obres de vials i zones verdes, en desenvolupament de convenis o acords amb l'Administració estatal o Autonòmica.
 8. Planificar la presentació de projectes a les CMI.
 9. Planificar l'execució, control i seguiment de les obres municipals segons els projectes, pressupostos i contractes aprovats.
 10. Planificar i dirigir l'activitat administrativa per la tramitació d'expedients, resolució d'alegacions, discrepàncies tècniques o econòmiques amb contractistes, reclamacions de ciutadans, conflictes entre administracions etc.
 11. Coordinar els serveis de Urbanisme, Mobilitat, Manteniment, Serveis Municipals, Informàtica, Compres i Contractacions, AMSA, Fecsa, Gas Natural, Telefònica, per la bona execució dels projectes i obres.
 12. Coordinar les administracions i empreses publiques que estan actuant en execució d'obres en el terme Municipal, Consorci del Port, RENFE, carreteres de l'Estat, carreteres de la Generalitat, Ministeri de Medi Ambient, ATLL, Correus i Telègrafs€
 13. Subministrar informació gràfica i escrita al Govern per la difusió de les obres i projectes a la ciutadania o als usuaris.
 14. Participar en diverses comissions municipals.
 15. Qualsevol altra relacionada amb el lloc de treball que se li pugui encomanar.

Perfil de la persona ocupant:

Podran participar en la convocatòria totes les persones que reuneixin les següents condicions, en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds:

 • Ser Arquitecte/a (grup A1), amb nomenament de funcionari/ària de carrera de qualsevol Administració Pública.
 • Trobar-se en qualsevol situació administrativa, excepte en el supòsit d'inhabilitació o de separació del servei.
 • Estar capacitats i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, que els faci aptes per desenvolupar les seves funcions, equivalents al nivell C.

La Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2003, va aprovar les bases per a regular la provisió de llocs de treball entre personal indefinit i/o funcionari de carrera. De conformitat amb les bases i amb la Relació de llocs, el procés selectiu és la lliure designació i constarà per tant, del següent:

Per resolució d'alcaldia es declararà l'admissió de les persones que ho hagin sol·licitat i el dia i lloc de resolució de la convocatòria. L'alcalde nomenarà, entre les persones admeses, aquella que consideri que reuneix els requisits més adients pel lloc de treball a cobrir.

Es proveeixen per aquest sistema els llocs de caràcter directiu o d'especial responsabilitat i que per la naturalesa de les seves funcions es determini a la relació de llocs. En aquests casos és també preceptiva la publicació de la convocatòria en els mateixos termes que en els supòsits de concurs.

D'acord amb les atribucions que em corresponen segons l'art. 55 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aproven el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals i disposicions concordants i les atribucions delegades per decret d'alcaldia de data 16 de juny de 2007, Resolc:

Primer.-

Obrir termini de presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu per a proveir el lloc de treball de cap de servei d'obres, de l'àrea de Serveis Territorials, que serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà d'aquesta publicació al BOP.

Segon.-

Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

16 RATIFICACIÓ DEL DECRET 7836/2007, DE DATA 25 DE SETEMBRE DE 2007, CONVOCATÒRIA PER PROVEIR EL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI D'HABITATGE I LLICÈNCIES DE L'ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS, PER LLIURE DESIGNACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Per tal de poder iniciar la provisió de lloc de treball cap de servei d'Habitatge i Llicències, adscrit a l'àrea de Serveis Territorials, per lliure designació, la consellera delegada de Serveis Centrals va resoldre convocar aquest procés per decret 7836/2007 de data 25 de setembre de 2007.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:

Únic

.- Ratificar el decret número 7836/2007 de data 25 de setembre de 2007, el contingut del qual és el següent:

"L'Ajuntament de Mataró necessita proveir el lloc de treball de cap de servei d'Habitatge i Llicències, adscrit a l'àrea de Serveis Territorials, per lliure designació, entre personal funcionari de carrera, categoria Arquitecte grup A1 (grup A).

Aquest lloc de treball es crea com a conseqüència dels acords de govern i de la directiva municipal en matèria de serveis territorials, tal com es fa constar als informes adjunts, i es crearà a la modificació de la Relació de Llocs de treball de la Corporació, que es portarà a aprovació el proper ple d'Octubre. Aquest nou lloc de treball, també es farà constar en el Decret d'Alcaldia que aprovi l'Organigrama Municipal. Les funcions del lloc de treball són:

Missió

Analitzar, proposar i impulsar la construcció, adquisició i rehabilitació d'habitatges i instal·lació d'ascensors d'acord amb el Pla Local d'Habitatge, el Programa d'actuació municipal, la dotació econòmica dels pressupostos municipals i els ajuts de les administracions locals o estatals, amb la finalitat de millorar el parc existent i fer possible l'accés al habitatge com a dret de la ciutadania.

Funcions:

 • Millorar les eines municipals per una eficient gestió en la concessió de llicències urbanístiques i el control de la seva execució.
 • Promoure i planificar l'estratègia en adquisició d'habitatge, rehabilitació i instal·lació d'ascensors.
 • Dirigir l'equip tècnic del servei i els equips de col·laboradors externs i col·laborar amb la resta de serveis de l'Ajuntament.
 • Assistir el Regidor del Servei en les presentacions i debats que origina en el si de les associacions, entitats, veïns , altres, d'un sector.
 • Establir la negociació estratègica dels temes del seu àmbit d'actuació, per l'assoliment dels objectius polítics.
 • Qualsevol altra funció de la competència professional de l'ocupant de la plaça que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.

La Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2003, acordà aprovar les bases per a regular la provisió de llocs de treball entre personal indefinit i/o funcionari de carrera de l'Ajuntament.

D'acord amb les atribucions que em corresponen segons l'art. 55 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aproven el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals i demés disposicions concordants i les atribucions delegades per decret d'alcaldia de data 16 de juny de 2007, Resolc:

Primer.-

Convocar i obrir termini de presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu per a proveir el lloc de treball de cap de servei d'Habitatge i Llicències de l'Àrea de Serveis Territorials, del dia 26 de setembre fins el 3 d'octubre, ambdós inclosos, d'acord amb la descripció i requisits de participació que es fan constar a l'annex d'aquest decret.

Segon.-

Condicionar aquesta convocatòria a l'aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de treball.

Tercer.-

Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

17 APROVACIÓ INICIAL DE L'ADDENDA PRESENTADA PER PUMSA AL PROJECTE DELS TREBALLS D'ENDERROC I CONSOLIDACIÓ D'EDIFICI, PREVIS L'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA DEL SECTOR DE CAN CRUZATE, CARRERS D'EN PALAU, DE SANTA MARIA I EL CARRERÓ, APROVAT EN DATA 17 DE SETEMBRE DE 2007.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió informativa municipal de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"La Junta de Govern Local en data 17 de setembre de 2007 va aprovar inicialment el Projecte dels treballs d'enderroc i consolidació d'edificis, previs a la l'actuació arqueològica del sector de Can Cruzate, carrers d'en Palau, de Santa Maria i el Carreró, de Mataró, en el qual es descriuen i es valoren les feines d'enderroc total o parcial d'una sèrie d'edificis d'habitatges ubicats al casc antic de la ciutat, com a primera fase de les actuacions a desenvolupar en el sector de planejament PEMU 06 Can Cruzate, gestionat per PUMSA, segons encàrrec del Ple de l'Ajuntament de data 1 d'octubre de 2002.

En concret, els edificis a enderrocar, descrits en el projecte aprovat, són:

El Carreró:

núm. 24-24 bis, 28-28 bis, enderroc total.

núm. 30, enderroc amb estintolament total de façana.

Carrer de Santa Maria

núm. 16,18,20 Enderroc amb estintolament de la façana.

Carrer d'en Palau

núm. 31 Enderroc total

núms. 33,36 i 37 Enderroc amb estintolament de la façana.

En data 24 de setembre d'enguany, una vegada aprovat inicialment l'esmentat projecte, el cap de l'Àrea Tècnica de l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA, promotora del projecte, manifesta que s'han detectat una sèrie d'errors, tant en la identificació dels habitatges a enderrocar, com en la numeració dels mateixos, i sol·licita la seva correcció.

Els errors detectats consisteixen en:

El Carreró, s'ha d'afegir el núm. 26, com edifici també a enderrocar.

Aquesta incidència suposa l'ampliació de l'objecte del projecte i s'ha de respectar la tramitació prevista en l'article 37 del ROAS, sobre l'aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

Carrer d'en Palau, el número 36, s'ha de canviar pel 35.

Aquesta rectificació la contempla l'article 105.2 de la Llei de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sobre la rectificació dels errors materials.

Per tal de procedir a les modificacions sol·licitades, l'equip redactor del projecte ha redactat una Addenda al projecte, la qual ha de ser aprovada inicialment pel mateix òrgan municipal que va aprovar el projecte i incorporar-la a aquest.

Vist l'informe favorable emès pel cap del Servei d'Obres de data 1 d'octubre de 2007, sobre l'examen previ dels projectes que estableix l'article 36 del ROAS, quan aquests no han estat elaborats pel serveis tècnics municipals.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, proposo l'adopció del següents acords:

Primer

.- Aprovar inicialment l'Addenda al "Projecte dels treballs d'enderroc i consolidació d'edificis, previs a l'actuació arqueològica del sector de Can Cruzate, carrers d'en Palau, Santa Maria i Carreró de Mataró", redactada per l'arquitecte tècnic Antoni Rosiñol i Riera, i promoguda per l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA, que inclou el núm. 26 del carrer Carreró com edifici també a enderrocar i canviar el número 36 que apareix en el projecte pel número 35 del carrer d'en Palau i incorporar-la al document tècnic aprovat.

Els canvis recollits en l'addenda no suposen cap altra alteració substancial, respecte al projecte aprovat inicialment en data 17 de setembre de 2007.

Segon

.- Sotmetre l'esmentada addenda amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents.

Tant l'aprovació definitiva del projecte com de l'addenda es realitzaran conjuntament, una vegada finalitzin els respectius tràmits de la informació pública.

Tercer.-

Notificar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat, Urbanisme, Gestió Econòmica, al Patronat Municipal de Cultura, al Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró i a la Secció de Patrimoni als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

-Servei d'Urbanisme-

18 DONAR COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, DE 6/10/2006 I RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM DE 5/9/2007 QUE DENEGUEN RECURS UTILITZAT CONTRA DECRET DE 2/1/2006 SOBRE INTERESSOS JUSTIPREU EXPROPIACIÓ "BON RECÉS.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat del Servei d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Jurat d'Expropiació de Catalunya, a través de Resolució dictada el 13 d'octubre de 2004, va fixar el justipreu per a l'expropiació del conjunt de tres finques anomenat "Bon Recés", situat al carrer Foneria, 2 de Mataró per un import total d'un milió set-cents quinze mil cent vint-i-quatre euros i setze cèntims - 1.715.124,16 € - a favor dels seus copropietaris, la societat mercantil Bon Recés SL i la Sra. Mª Victoria de Zeidt.

L'administració expropiant, Ajuntament de Mataró, va efectuar el pagament d'aquest import als seus copropietaris a través de dos actes. El primer pagament, efectuat el dia 11 d'agost de 2005 a través d'acta de pagament i ocupació a favor de Bon Recés, SL, i, el segon pagament el dia 21 d'octubre de 2005, a través d'una acta només de pagament €no d'ocupació- a favor de la Sra. De Zeidt.

A través d'escrits de 24 d'octubre i 10 de novembre de 2005, la Sra. De Zeidt i la societat Bon Recés SL van presentar respectivament davant l'Ajuntament de Mataró petició d'interessos de demora en la tramitació del justipreu i per la demora en el pagament, en relació a la Resolució del Jurat d'Expropiació de Catalunya.

En resposta a la petició d'interessos de demora, per Resolució del Conseller-Delegat d'Urbanisme de l'Ajuntament de Mataró, Decret 1/2006 de 2 de gener de 2006, es va resoldre estimar en part la reclamació d'interessos de demora i prèvia liquidació raonada pagar en concepte d'interès l'import de 6.258,80 euros a favor de la societat mercantil Bon Recés, SL i l'import de 6.247,24 euros a favor de la Sra. de Zeidt.

Contra l'esmentada resolució de 2 de gener de 2006 els expropiats van interposar recurs de reposició que va ser desestimat per Decret de 9 de març de 2006.

Aquests actes van ser impugnats, com a mesura cautelar, en el Recurs Contenciós € Administratiu num. 465/2004 € secció Segona, seguit davant el Tribunal Superior de Justícia, des de l'any 2004 pel tema principal: el justipreu. Aquest Recurs sobre el justipreu en data d'avui encara no està resolt, però la qüestió incidental o mesura cautelar dels interessos el Tribunal sí la va resoldre, a través de les Resolucions de les quals en donem compte.

Concretament l'Auto de 6 d'octubre de 2006 que desestima la pretensió dels demandants per entendre que no era una qüestió a plantejar en aquest recurs de forma incidental, l'Auto de 24 de novembre de 2006 que desestima el recurs de súplica interposat contra l'Auto desestimatori de la pretensió i Auto de 5 de setembre de 2007 del Tribunal Suprem pel qual dona per finalitzat el recurs de cassació interposat contra els citats Autos pels representants de la Sra. de Zeidt i Bon Reces, SL , per desistiment d'aquests.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic i el contingut de la Sentència, PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Acceptar el contingut de la Resolució del Tribunal Suprem de 5 de setembre de 2007 per la qual te per desistits als recurrents Sra. Victoria de Zeidt Coromina i Bon Reces, SL , del recurs de cassació interposat per la pretensió d'impugnar la resolució municipal sobre els interessos acreditats pel justipreu de l'expropiació de la finca "Bon Recés".

Segon.-

Comunicar el precedent acord a la Secció Segona de la Sala Contenciós-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tercer.-

Comunicar els precedents acords al Gabinet Jurídic de Secretaria General i al Servei municipal de Gestió Econòmica."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

19 APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL D'ORDENACIÓ DE VOLUMS DE L'EDIFICI ADMINISTRATIU DEL CEMENTIRI DE LES VALLS.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat del Servei d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'objecte de la present Proposta és l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall, redactat pel servei tècnic del Servei d'Urbanisme, per definir la volumetria d'un nou edifici de Serveis al Cementiri de Les Valls, de conformitat amb el que disposa l'art. 279.3 de les Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació.

L'ús de Cementiri assignat a l'equipament de "Les Valls" pel pla especial d'equipaments "Torrent de les Valls" admet com Serveis Annexes, definits en el punt 23.7 , el conjunt d'edificacions destinades a allotjar els serveis sanitaris, cerimonials, de manteniment, comercials, etc. , lligats a l'activitat del cementiri.

Les premisses tècniques que defineixen la intervenció són les següents:

 • Minimitzar l'impacte visual fruit d'una posició elevada en el terrenys
 • La resolució de les necessitats funcionals pròpies de l'edifici funerari
 • Els mínims canvis en la topografia del terreny
 • La necessitat de definir d'un nou accés al cementiri i de connectar les barres de nínxols.

És per això que es proposa un edifici que es desenvolupa en planta baixa, amb una divisió funcional entre els espais oberts al públic i els espais d'ús intern. Aquestes dues àrees es connecten a través d'un porxo.

L'edifici resultant és de geometria rectangular i coberta plana, orientat la façana principal a sud-est. Es disposa sobre el territori realitzant la mínima intervenció sobre el terreny, de manera que s'afavoreix l'accés des de l'avinguda del Parc Forestal i es proporcionen unes vistes i control general de totes les barres del Cementiri.

Així mateix, amb la nova intervenció, s'ordena un nou accés al cementiri i la connexió entre les barres de nínxols existents.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposa la Disposició Transitòria Novena del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat , i per tant, el Text Refós Urbanístic Català €D.L.1/90 de 12/7-, i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment l'Estudi de Detall d'un edifici de Serveis al Cementiri de Les Valls redactat per l'equip tècnic del Servei d'Urbanisme, en compliment del que disposa l'art. 279.3 de les Normes Urbanístiques del Pla General vigent.

Segon.-

Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals, inclòs l'espai web municipal.

Tercer.-

Notificar els acords als propietaris de les finques veïnes del solar de l'equipament

Quart.-

Comunicar la present resolució al Servei de Manteniment."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

-Servei d'Habitatge-

20 ACCEPTACIÓ DE SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA, DE 31 DE JULIOL DE 2007, QUE ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS NÚM. 412/2006, INTERPOSAT PER TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA, EN EL SENTIT DE CONFIRMAR L'ORDRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE RETIRADA DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA BASE DE TELEFONIA MÒBIL AL CAMÍ DELS CAPUTXINS, 45, I REDUIR LA MULTA PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA AL MÍNIM LEGAL PREVIST.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona ha dictat sentència el 31 de juliol de 2007, que estima parcialment el recurs núm. 412/2006, interposat per Telefónica Móviles España, SA, contra l'ordre de la Junta de Govern Local de retirada de la instal·lació de la base de telefonia mòbil al Camí dels Caputxins, 45, i del decret d'imposició de multa per infracció urbanística.

Considera la Sentència que l'ordre de retirada de la instal·lació està ajustada a dret en no haver acreditat la recurrent la possibilitat de legalització conforme el Pla especial, en tràmit, que regula aquest tipus d'instal·lació, ni haver-la instat encara que el procediment hagués de quedar suspès. En relació a la multa per infracció urbanística considera que l'aplicació de la sanció màxima de 3.000 euros, no està suficientment justificada pel fet d'haver efectuat la instal·lació en període de suspensió d'aquest tipus d'instal·lació, doncs es una mera descripció de l'il·lícit. El risc per a la salut pública no està acreditat, com tampoc la reiteració o reincidència, ni aprecia una particular entitat econòmica de la instal·lació en comparació amb el valor econòmic usual en les infraccions urbanístiques, pel que redueix la multa al mínim legal previst de 300 euros.

La sentència és en part desfavorable als interessos municipals però aconseguir un increment de la multa en recurs d'apel·lació, que difícilment seria fins la sanció màxima possible, no compensaria la despesa necessària, més quan ja ha estat aprovat definitivament el Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació, causa de la suspensió de llicències que impedia la legalització de l'antena, prèvia comprovació del seu compliment.

Vist l'article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo els següents acords:

Primer.-

Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, de 31 de juliol de 2007, que estima parcialment el recurs núm. 412/2006, interposat per Telefónica Móviles España, SA, en el sentit de confirmar l'ordre de la Junta de Govern Local de retirada de la instal·lació de la base de telefonia mòbil al Camí dels Caputxins, 45, i reduir la multa per infracció urbanística al mínim legal previst.

Segon.-

Comunicar l'acord al Jutjat als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (6).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.