Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

16/04/2007

Escoltar

16/04/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

3332/2007 de 12 de abril

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 16 d'abril de 2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 16 d'abril de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 2 d'abril de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació decret núm. 2880/2007 de 23 de març, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'acorda iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses en el projecte d'execució dels treballs d'acabament del CEIP de dues línies "Anxaneta" amb un pressupost de fins a 119.984,52.-EUR, IVA, inclòs així com l'aprovació dels plecs de clàusules.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de manteniment de solars municipals, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 100.000 €, IVA inclòs pels dos anys de durada del contracte.

5 Aprovar la proposta per la qual s'acorda arrendar un local situat al carrer Alemanya, 27, baixos de Mataró, per donar més espai a l'associació de veÏns Nova Mataró ja que el local del que disposen actualment és petit per a realitzar totes les activitats que desenvolupen.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de reg de l'arbrat de la ciutat, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 144.000 €, IVA inclòs pels dos anys de durada del contracte.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del Projecte executiu d'enderroc dels edificis existents a l'antic parc de bombers, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 117.020,32. -EUR, IVA inclòs.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Can Xalant, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 500.000.-EUR, IVA, inclòs

9 Adjudicació del concurs per a la contractació de les obres del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Germanes Bertomeu, a favor de l'empresa Electricitat Boquet, SL, per un import de 159.999,95 EUR, IVA inclòs.

10 Adjudicació del concurs per a la contractació de les obres de reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP La Llàntia, a favor de l'empresa Electricitat Boquet, SL, per un import de 177.914,93 EUR, IVA inclòs.

11 Adjudicació del concurs per al subministrament i instal·lació de 3 mòduls de WC a l'empresa LORKE Systems SL, per un import de 146.700 EUR, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

12 Aprovació del Projecte d'instal·lacions de centre de transformació i instal·lació auxiliar per xarxa de subministrament d'aigua potable en el circuit de Cross.

13 Presentació del Projecte de reurbanització de l'Av. Perú, entre la plaça Josep Cusachs i el carrer Pablo Ruiz Picasso, dins de la convocatòria IUE/786/2007 de 8 de març per a la concessió d'incentius en l'àmbit dels projectes col·lectius de cooperació empresarial i millora de les infraestructures de caràcter comercial.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 8/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 16 D'ABRIL DE 2007.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el setze d'abril de dos mil set, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

Na Maria Rosa Cuscó i Alberó 3ra. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència el senyor Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 - És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 2 d'abril de 2007.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

2 - En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - RATIFICACIÓ DECRET NÚM. 2880/2007 DE 23 DE MARÇ, DE L'IL·LM. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PEL QUAL S'ACORDA INICIAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS D'ACABAMENT DEL CEIP DE DUES LÍNIES "ANXANETA" AMB UN PRESSUPOST DE FINS A 119.984,52.-EUR, IVA, INCLÒS AIXÍ COM L'APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 2880/2007, de 23 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses en el projecte d'execució dels treballs d'acabament del CEIP de dues línies Anxaneta i aprovar els plecs de clàusules, disposant en el decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 2880/2007, de 23 de març, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Antecedents de fet

1. La Junta de Govern Local, en data 21 de febrer de 2005, va adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de construcció d'un centre d'educació infantil i primària de dues línies(Anxaneta) a l'empresa Vías y Construcciones, SA, fins un import de 3.254.860'81 €, IVA inclòs.

2.En data 8 de març de 2007, la direcció facultativa de l'obra ha informat que, una vegada finalitzades les obres, s'ha evidenciat la necessitat d'executar una sèrie de treballs addicionals que no estaven previstos en el projecte objecte de la contractació.

3. D'acord amb el que preveu l'article 146.2 del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, per decret 2575/2007, de 15 de març, de la consellera delegada d'Obres es va acordar aprovar el projecte d'execució del treballs d'acabament del CEIP de dues línies "Anxaneta", amb un pressupost d'execució de 119.984,52 €, IVA inclòs, i facilitar un exemplar a l'empresa adjudicatària Vias y Construcciones, SA, perquè en el termini de tres dies demanés la seva adjudicació o expressés el seu desistiment.

4. Mitjançant escrit de data 19 de març de 2007, amb entrada en el Registre General d'aquesta Corporació en data 23 de març, Vias y Construcciones, SA expressa el seu desistiment en l'execució dels treballs d'acabament del CEIP Anxaneta.

5. L'import dels treballs addicionals correspon a un 3,27 % de l'import del contracte inicial.

6. En l'esmentat decret 2575/2007 de la consellera delegada d'Obres, es justifica la urgència de contracte aquests treballs, degut a que s'ha previst que a mitjans del mes d'abril, el centre educatiu entri en funcionament.

Fonaments de Dret

En relació amb la modificació del contracte d'obres, l'article 146.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, disposa: " Quan les modificacions suposin la introducció d'unitats d'obra no compreses en el projecte o les característiques del qual difereixin substancialment d'elles, els preus d'aplicació de les mateixes seran fixats per l'Administració, a la vista de la proposta del director facultatiu de les obres i de les observacions del contractista a aquesta proposta en tràmit d'audiència, per termini mínim de tres dies hàbils. Si aquest no acceptés els preus fixats, l'òrgan de contractació podrà contractar-les amb altre empresari en els mateixos preus que hagués fixat o executar-les directament.

La contractació amb altre empresari podrà realitzar-se pel procediment negociat sense publicitat, sempre que el seu import no excedeixi del 20 per 100 del preu primitiu del contracte."

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat d'iniciar la licitació el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

Primer. Iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses en el projecte d'execució del treballs d'acabament del CEIP de dues línies "Anxaneta"., amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 119.984,52 €, IVA inclòs.

Segon. Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres a les que fa esment el punt anterior, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Tercer. Sol·licitar un mínim de tres ofertes a professionals amb capacitat tècnica per a l'execució del contracte.

Quart. Atendre la despesa de 119.984,52 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 40220/42251C/62200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat (op. tipus A núm. 200700012104)

Cinquè. Acordar la tramitació urgent del present expedient de contractació degut a que s'ha previst que a mitjans del mes d'abril, el centre educatiu entri en funcionament.

Sisè. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE SOLARS MUNICIPALS, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 100.000 €, IVA INCLÒS PELS DOS ANYS DE DURADA DEL CONTRACTE.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes per la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment, de data 15/03/2007, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de manteniment de solars municipals, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 100.000.-EUR., IVA. inclòs., a raó de 18.750,10.-EUR, IVA, inclòs pel 2007, 50.000.-EUR, IVA, inclòs pel 2008 i 31.249,90.-EUR, IVA, inclòs pel 2009.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 03/04/2007, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que es preveu consignar a la partida 40533/511170/21001 crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi pel 2008 i 2009.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de manteniment de solars municipals, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 100.000.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 100.000.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de la partida 40533/511170/21001 amb els imports i anualitats següents:

Any 2007

18.750,10.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 12710)

Any 2008

50.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 12711, Projecte 5111705001)

Any 2009

31.249,90.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 12712, Projecte 5111705001)

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 40533/511170/21001 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2008 i 2009, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.-

Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

5 - APROVAR LA PROPOSTA PER LA QUAL S'ACORDA ARRENDAR UN LOCAL SITUAT AL CARRER ALEMANYA, 27, BAIXOS DE MATARÓ, PER DONAR MÉS ESPAI A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS NOVA MATARÓ JA QUE EL LOCAL DEL QUE DISPOSEN ACTUALMENT ÉS PETIT PER A REALITZAR TOTES LES ACTIVITATS QUE DESENVOLUPEN.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Segons es justifica mitjançant informe de data 19 de març de 2007, del tècnic del Servei de Participació Ciutadana, l'Ajuntament té la necessitat de disposar d'un local al carrer Alemanya per tal de proporcionar més espai a l'associació de veïns Nova Mataró ja que el local del que disposen actualment és petit per a realitzar totes les activitats que desenvolupen.

Consta informe de l'arquitecte tècnic de la Secció de Patrimoni sobre la conveniència de llogar als efectes esmentats el local situat al carrer Alemanya, 27, planta baixa, de Mataró.

Per tot l'anterior es proposa llogar el local situat al carrer Alemanya, 27, propietat del Sr. Igor Semenov i la Sra. Justa Lucas Requena, per proporcionar més espai a l'associació de veïns Nova Mataró. Aquest contracte regeix a tots els efectes el dia 17/04/2007, per un termini de quatre anys.

L'informe de les assessores jurídiques de la Secció de Patrimoni i del Servei de Compres i Contractacions, de data 20/03/2007, acredita tant l'adequació a dret del procediment de contractació com del contracte d'arrendament la subscripció del qual es proposa.

Resulta d'aplicació el Real decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en especial els articles 5.3 i 9.1 i 182.c, el reglament que el desenvolupa, la Llei 33/2003, del Patrimoni de les Administracions Públiques, i la Llei 29/1994, d'arrendaments urbans.

Atès que a la partida núm. 30821/463260/20200 del pressupost municipal aprovat per enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions econòmiques que es derivin a càrrec d'aquesta Corporació per l'execució del present contracte, essent que per a les anualitats 2008 a 2011, ambdues incloses, es preveu destinar crèdit adequat i suficient a l'expressada partida, als mateixos efectes abans esmentats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Arrendar al Sr. Igor Semenov, amb NIF E64518368 i la Sra. Justa Lucas, amb NIF 38.792.018-B, el local de la seva propietat situat al carrer Alemanya, 27, planta baixa, de Mataró, amb referència cadastral 2696003 DF5929 N0147-BB, arrendament el qual tindrà una durada de quatre anys, a comptar des del 17/04/2007.

Segon.-

Aprovar el model de contracte d'arrendament que s'adjunta a la present proposta, en les condicions contingudes al mateix, amb submissió a les quals es regularà la relació arrendatícia que s'aprova.

Tercer.-

Aprovar la renda mensual a la que ascendirà l'arrendament expressat en els punts anteriors, per import de 1.082 euros, quantitat a la qual s'haurà d'afegir el corresponent percentatge d'IVA i la repercussió de l'IBI.

Quart.-

Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l'arrendament que aquí s'aprova amb càrrec a la partida núm. 30821/463260/20200 del pressupost municipal, d'acord amb els imports i anualitats que a continuació s'expressen:

Exercici 2007: 9.070,04 € (operació tipus AD núm. 200700013668).

Exercici 2008: 15.548,64 € (operació tipus ADFUT núm. 200700013669).

Exercici 2009: 15.548,64 € (operació tipus ADFUT núm. 200700013670).

Exercici 2010: 15.548,64 € (operació tipus ADFUT núm. 200700013671).

Exercici 2011: 6.564,98 € (operació tipus ADFUT núm. 200700013673).

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, la contractació aprovada mitjançant el present acord resta sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida que s'esmenta en els pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2008 a 2011.

Cinquè.-

Excloure als arrendadors del dipòsit de garantia definitiva quant a l'adjudicació de la present contractació, per aplicació analògica del previst a l'article 39 del Text Refós 2/2000."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REG DE L'ARBRAT DE LA CIUTAT, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 144.000 €, IVA INCLÒS PELS DOS ANYS DE DURADA DEL CONTRACTE.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emes per la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment, de data 21/03/2007, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei reg de l'arbrat de la ciutat, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 144.000.-EUR., IVA. Inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 03/04/2007, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior, en relació amb els plecs generals aprovats per la Corporació per a l'execució de serveis, així com de la seva adequació a la legislació actualment en vigor per a la contractació de les administracions públiques.

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 40533/434140/21000 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant el 2007, essent que es preveu consignar a l'esmentada partida crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi pel 2008 i 2009, als mateixos efectes abans expressats.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de reg de l'arbrat de la ciutat, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 144.000.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de 144.000.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de la partida 40533/434140/21000 del pressupost municipal d'acord amb els següents imports i anualitats:

Any 2007:

49.170,73.-EUR, IVA, inclòs (operació A núm. 14398).

Any 2008:

72.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 12474).

Any 2009:

22.829,27.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 14404).

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 40533/434140/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2008 i 2009, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

Quart.-

Convocar licitació, amb la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D'ENDERROC DELS EDIFICIS EXISTENTS A L'ANTIC PARC DE BOMBERS, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 117.020,32. -EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El Cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament sol·licita mitjançant informe de data 27/03/2007 la tramitació de l'expedient de contractació de les obres del Projecte executiu d'enderroc dels edificis existents a l'antic parc de bombers de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 117.020,32.-EUR., IVA. inclòs.

El Secretari General informa en la data de 04/04/2007 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/42216E/62200 del pressupost municipal aprovat per l'anualitat del 2007 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres del Projecte executiu d'enderroc dels edificis existents a l'antic parc de bombers de Mataró atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 117.020,32.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres esmentades en el punt anterior, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 117.020,32.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/42216E/62200 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2007 (doc. comptable tipus A 12743).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte executiu d'enderroc dels edificis existents a l'antic parc de bombers de Mataró el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 02/04/2007, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL DE CAN XALANT, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 500.000.-EUR, IVA, INCLÒS

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, de data 23 de març de 2007, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Can Xalant, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 500.000 euros, IVA inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 10/04/2007, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/45232M/63200 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2007 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Can Xalant, atesa la utilitat pública de les obres i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 500.000 euros, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Can Xalant, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 500.000 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/45232M/63200 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació A núm. 13100).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Can Xalant, al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

9 - ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP GERMANES BERTOMEU, A FAVOR DE L'EMPRESA ELECTRICITAT BOQUET, SL, PER UN IMPORT DE 159.999,95 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Germanes Bertomeu, de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 16 de març de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 159.999'95 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40543/42251K/63310 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Germanes Bertomeu, de Mataró, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 159.999'95 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/42251K/63310 del pressupost municipal de 2007.

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa d'un import 30.837'97 € corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real de l'adjudicació.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 6.399'00 €.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

10 - ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP LA LLÀNTIA, A FAVOR DE L'EMPRESA ELECTRICITAT BOQUET, SL, PER UN IMPORT DE 177.914,93 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP La Llàntia, de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 30 de març de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 177.914'93 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40543/42251D/63310 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP La Llàntia, de Mataró, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 177.914'93 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/42251D/63310 del pressupost municipal de 2007 (doc. D núm. 13923).

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa d'un import 42.623'82 € corresponent a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real de l'adjudicació (doc. A/ núm. 13924).

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 7.116'60 €.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

11 - ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 3 MÒDULS DE WC A L'EMPRESA LORKE SYSTEMS SL, PER UN IMPORT DE 146.700 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament i instal·lació de tres mòduls de WC al passeig marítim de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei de Manteniment i Serveis, de data 10 d'abril de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament esmentat a favor de l'empresa "Lorke Systems, SL", fins un import de 146.700,00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la consignació de la partida 40543/44511P/62310 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament i instal·lació de tres mòduls de WC al passeig marítim de Mataró, a favor de l'empresa "Lorke Systems, SL", fins un import de 146.700,00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 40543/44511P/62310 del pressupost municipal de 2007 (doc. D núm. 15058)

Tercer.-

Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 15059, de 3.300,00 € corresponent a la diferència entre la previsió inicial de la licitació i l'import real de l'adjudicació.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 5.868 € i pagui l'import de 354,31 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

12 - APROVACIÓ DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIONS DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I INSTAL·LACIÓ AUXILIAR PER XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE EN EL CIRCUIT DE CROSS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En data 4 d'abril de 2005 la Junta de Govern Local va aprovar el Projecte executiu d'arranjament de circuit de cross per un import de 198.962,65 € IVA inclòs, que tenia per objecte l'arranjament i condicionament d'una zona a la qual se li donava un ús esportiu esporàdic i amb l'execució de les obres del projecte es consolida com a recinte esportiu i en concret apte per a celebrar competicions de cross a camp obert.

L'àmbit de les obres és la zona de l'antic abocador amb accés des del carrer Doctor Trueta.

En data 5 d'agost de 2005 es va formalitzar el contracte d'obra 52/2005 entre l'Ajuntament i la constructora Incunart Servicios y Obras SA pel preu de fins a 176.833,79 IVA inclòs.

A data d'avui s'ha certificat i liquidat l'obra per un import de 207.845,80 €, quantitat que compren la totalitat del contracte i una certificació addicional-liquidació, per excés d'amidaments, d'un import de 31.012,01 € IVA inclòs, que suposa un augment respecte al preu del contracte del 17,53%.

En el decurs de les obres es va evidenciar la necessitat d'instal·lar un centre de transformació ja que la zona no esta equipada convenientment per donar servei a les instal·lacions elèctriques d'enllumenat i la implantació d'una nova xarxa d'aigua potable.

A tal efecte la direcció facultativa, l'arquitecte tècnic Àngel Gil Hernández, ha redactar el Projecte d'instal·lacions de centre de transformació i instal·lació auxiliar per xarxa de subministrament d'aigua potable en el circuit de cross, amb un pressupost d'execució per contracte de 33.268,14 € IVA inclòs.

El projecte esmentat ha estat consensuat amb el responsables del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Mataró i té per objecte la instal·lació d'un nou CT per a donar servei a la instal·lació de columnes d'enllumenat per poder fer us de les pistes d'entrenament a la part baixa del recinte.

Contempla la implantació d'una nova xarxa d'abastament d'aigua i d'electricitat per a donar servei a un equip de bombes auxiliar per la manca de pressió suficient per companyia per garantir el nivell mínim.

L'import d'aquest projecte suposa un augment del 16,729 % respecte al projecte aprovat en el seu dia.

L'esmentat projecte reuneix la documentació mínima exigible que estableix l'article 24 del Reglament d'Obres i Serveis per executar aquest tipus d'obres locals ordinàries.

Com sigui que l'objecte del projecte es refereix a unitats d'obres no previstes en el projecte, ni en el contracte d'obra formalitzat en el seu dia, i com sigui que s'executen dins de l'àmbit de l'obra, la tramitació que li correspon és la que estableix l'article 146.2 de la Llei de contractes de les administracions públiques.

L'òrgan municipal competent per aprovar aquest projecte és la Junta de Govern Local.

La consellera delegada d'Obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar el Projecte d'instal·lació de centre de transformació i instal·lació auxiliar per xarxa de subministrament d'aigua potable, en el circuit de Cross, redactat per l'arquitecte tècnic Àngel Gil Hernández, que contempla la instal·lació d'un centre de transformació per a donar serveis a les instal·lacions elèctriques de l'enllumenat per poder fer ús de les pistes d'entrenament a la part baixa del circuit i una nova xarxa d'abastament d'aigua potable, amb un pressupost d'execució per contracte de 33.268,14 € IVA inclòs.

Aquesta actuació no figurava contemplada en el Projecte executiu d'arranjament del circuit de cross, adjudicat a la constructora Incunart Servicios y Obras SA, mitjançant contracte d'obra 52/2005, però donat que la zona per on discorre el circuit no estava convenientment equipada per a donar servei a les instal·lacions elèctriques de l'enllumenat ni s'havia previst el subministre d'aigua potable; s'ha fet necessari la implantació d'aquestes instal·lacions per tal de convertir al circuit de cos en un equipament esportiu apte per celebrar aquest tipus de competicions.

Segon.-

Notificar els anteriors acords a l'empresa constructora INCUNART, Servicios i Obras SA. conjuntament amb un exemplar del projecte, als efectes de sol·licitar la seva adjudicació en les mateixes condicions que l'establert en el contracte d'obra 52/2005 (baixa 11'12%).

Tercer.-

Facilitar al servei de Compres i Contractacions la documentació que preveu la Llei de Contractes de les Administracions Públiques per tal de procedir a la seva adjudicació.

Quart.-

Comunicar aquests acords al Patronat Municipal d'Esports i al servei municipal de Gestió Econòmica."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

13 - PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'AV. PERÚ, ENTRE LA PLAÇA JOSEP CUSACHS I EL CARRER PABLO RUIZ PICASSO, DINS DE LA CONVOCATÒRIA IUE/786/2007 DE 8 DE MARÇ PER A LA CONCESSIÓ D'INCENTIUS EN L'ÀMBIT DELS PROJECTES COL·LECTIUS DE COOPERACIÓ EMPRESARIAL I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES DE CARÀCTER COMERCIAL.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4848 de 23/03/2007 es publica la RESOLUCIÓ IUE/786/2007 de 8 de març dictada per la Presidenta del Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, sobre la convocatòria per a la concessió d'incentius en l'àmbit dels projectes col·lectius de cooperació empresarial i millora de les infrastructures de caràcter comercial.

La base 1.2 c) de l'esmentada convocatòria preveu que les actuacions per a les quals es sol·liciti la subvenció s'hauran d'iniciar de manera efectiva durant l'any 2007.

Segons les bases del Programa 2 per a la concessió de subvencions per a la millora i condicionament de l'espai urbà l'ajut pot assolir fins al 30% de la inversió prevista per projectes de millora i condicionament de l'espai urbà mitjançant la creació, l'ampliació i la millora de zones de preferència de vianants en espais de concentració comercial existent.

L'Ajuntament de Mataró ha seleccionat el " Projecte de reurbanització de l'Av. del Perú, entre la plaça Josep Cusachs i el carrer Pablo Ruiz Picasso", com objecte de la petició municipal d'ajut perquè s'ajusta a les condicions exigides en les bases de la convocatòria.

El projecte es va aprovar inicialment en data 2 d'octubre 2006 per la Junta de Govern Local amb un pressupost d'execució per contracte de 983.293,66 € IVA inclòs.

Una vegada superat el tràmit de la informació publica i celebrat el pertinent concurs obert, es varen adjudicar les obres a l'empresa Constraula Enginyeria i Obres SA per la quantitat de 865.298,42 € IVA inclòs mitjançant acord de la Junta de Govern del dia 11 de desembre de 2006. (baixa 12%)

En data 20 de desembre es formalitza el contracte d'obres 122/2006 entre l'Ajuntament de Mataró i la constructora esmentada.

L'import de la subvenció que es demana és de 259.589,53 €, quantitat que representa el 30% de 865.298,42 €, que respon a la inversió prevista realitzar fins a finals de l'any 2007 que coincidirà també amb l'acabament de l'obra.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el proper dia 3 de maig de 2007.

Les bases de la convocatoria regulen també la documentació tècnica administrativa i de modelatge que s'ha d'adjuntar a la petició de subvenció.

La consellera delegada d'Obres en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents, acords:

Primer

.- Sol·licitar davant l'Agència per a la Promoció del Comerç, Departament d'Innovació , Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, dins de la convocatòria aprovada per la Resolució IUE /786/2007 de 8 de març de 2007 i publicada en el DOGC núm. 4848 de 23 de març de 2007, un ajut de 259.589,53 €, destinat a la millora i condicionament de l'espai urbà, mitjançant la creació i ampliació de zones de preferència de vianants, actuacions que venen recollides i valorades en el Projecte de reurbanització de l'avinguda del Perú, tram comprés entre la plaça de Josep Cusachs i el carrer Pablo Ruiz Picasso.

L'esmentada actuació municipal no te concedides ni ha rebut subvencions, incentius o ajuts d'altres administracions, ni ingressos privats per aquest concepte ( base 1.7).

Segon

.- Facultar a la consellera delegada d'Obres per gestionar i formalitzar la documentació que segons les bases de la convocatòria cal adjuntar a l€escrit de sol·licitud.

Tercer .-

Notificar els anteriors acords, mitjançant certificat, a l'Agència per a la Promoció del Comerç, Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, als seus efectes.

Quart

.- Comunicar aquests acords a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró i als serveis municipals d'Ingressos i de Gestió Econòmica als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.