Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

19/02/2007

Escoltar

19/02/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

1624/2007 de 15 de febrer

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 19.2.2007

Òrgan:

ALCALDIA

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 19 de febrer de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 5 de febrer de 2007

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Aprovar el Conveni entre l'Ajuntament i la Fundació Tecnocampus, per a la regulació de l'aportació de l'exercici 2007, i ratificar els decrets núms. 10674 i 11211 d'aprovació dels protocols addicionals del conveni del 2006.

4 Ratificar el decret núm. 1055 de 31 de gener de 2007 d'aprovació de documents comptables de l'any 2006

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació el subministrament de hardware estàndard de microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró, durant l'any 2007, mitjançant procediment negociat.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres pel tancament de l'anella i estesa de fibra òptica entre els centres cívics de Molins i Rocafonda, mitjançant subhasta i procediment obert.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

7 Aprovació inicial de l'estudi de detall dels habitatges dotacionals del c/ Alarcon cantonada amb el c/Fortuny (UA-53 EL VERDET).

-Servei de Manteniment-

8 Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP La Llàntia situat al carrer Sant Josep de Calassanç, 2.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut i Dona-

9 Ratificar el decret núm. 1244/2007, de 5 de febrer d'aprovació de les bases particulars per a la concessió de subvencions per a casals d'estiu i la seva convocatòria

-Nova Ciutadania-

10 Ratificar el decret núm.1193/2007, de 2 de febrer d'acceptació de la subvenció per un import total de 200.000 euros, atorgada per la Direcció General d'Integració dels Immigrats, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

 

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor

 

ACTA NÚM. 4/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 19 DE FEBRER DE 2007.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dinou de febrer de dos mil set, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

Na Maria Rosa Cuscó i Alberó 3ra. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència el senyor Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

1 - És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 5 de febrer de 2007.

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

2 - En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 - APROVAR EL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT I LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS, PER A LA REGULACIÓ DE L'APORTACIÓ DE L'EXERCICI 2007, I RATIFICAR ELS DECRETS NÚMS. 10674 I 11211 D'APROVACIÓ DELS PROTOCOLS ADDICIONALS DEL CONVENI DEL 2006.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta les propostes següents:

"Que en data 20 de juliol de 1999 es va constituir la Fundació Tecnocampus de Mataró, patrocinada per l'Ajuntament de Mataró i la Caixa d'Estalvis Laietana.

Que el Ple de l'Ajuntament en data 8 de febrer de 2001 va aprovar el projecte Mataró, Ciutat del TecnoCampusMataró, elaborat conjuntament per la Fundació Tecnocampus de Mataró, l'Ajuntament de Mataró, l'IMPEM, i l'EUPMT, així com les actuacions a desenvolupar per la Fundació Tecnocampus de Mataró que es defineixen com objecte del present conveni.

Que el Ple de l'Ajuntament de Mataró en data 21 de desembre de 2006 ha aprovat definitivament el pressupost de l'exercici 2007, on s'inclou partida pressupostària amb crèdit destinat a aportació a la Fundació Tecnocampus, per l'impuls del projecte Mataró, Ciutat del TecnoCampusMataró.

Vistos els informes obrants en l'expedient .

Fent ús de les atribucions conferides per la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, Llei 8/87, Municipal, la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l'Art. 18 punt 3.A.2 de les Bases d'Execució del pressupost 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Primer.-

Aprovar el conveni regulador de la subvenció atorgada a la Fundació Tecnocampus per a l'exercici 2007 per a la implementació dels eixos de treball inclosos en el seu Programa d'Actuació, segons model adjunt a aquesta resolució.

Segon.-

Autoritzar i disposar a favor de la Fundació Tecnocampus la despesa de 379.438,00 euros que s'atendrà amb càrrec a la partida pressupostària del pressupost de l'exercici 2007 30000/422430/48900 (document AD núm. 2.450).

Tercer.-

Requerir a la Fundació Tecnocampus, fundació privada perquè aporti la documentació corresponent per justificar la subvenció atorgada per l'Ajuntament per a l'exercici 2006 i d'import 404.173,01 euros.

Quart.-

.- Facultar a la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, Sra. Pilar González Agàpito, per a la signatura d'aquest conveni."

 

Decret 11211/2006 de 29 de desembre

"En data 20 de juliol de 1999 es va constituir la Fundació Tecnocampus de Mataró, patrocinada per l'Ajuntament de Mataró i la Caixa d'Estalvis Laietana.

El Ple de l'Ajuntament en data 8 de febrer de 2001 va aprovar el projecte Mataró, Ciutat del TecnoCampusMataró, elaborat conjuntament per la Fundació Tecnocampus de Mataró, l'Ajuntament de Mataró, l'IMPEM i l'EUPMT, així com les actuacions a desenvolupar per la Fundació Tecnocampus de Mataró que es defineixen com objecte del present conveni.

Vistos els informes obrants en l'expedient.

Fent ús de les atribucions conferides per la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, Llei 8/87, Municipal, la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l'art. 18 punt 3.A.2 de les Bases d'Execució del Pressupost 2006,RESOLC

Primer. - Aprovar el protocol addicional annex, que s'incorpora al conveni regulador de la subvenció atorgada a la Fundació Tecnocampus per a l'exercici 2006, per a la participació en la Plataforma Audiovisual Multicanal i en xarxa local Mataró/Maresme.

Segon. - Ratificar el present acord en la Junta de Govern."

 

Decret10674/2006 d'11 de desembre

"Que el Ple de l'Ajuntament de Mataró en data 22 de desembre de 2005 va aprovar definitivament el pressupost de l'exercici 2006, on s'incloïa partida pressupostària amb crèdit destinat a aportació a la Fundació Tecnocampus, per l'impuls del projecte Mataró, Ciutat del TecnoCampusMataró.

Que la Junta de Govern Local en data 16 de març de 2006 ha aprovat el conveni regulador de la subvenció a la Fundació Tecnocampus per a l'exercici 2006 per a la implementació dels eixos de treball inclosos en el seu Programa d'Actuació.

Que la Junta de Govern Local en data 27 de novembre va aprovar el protocol addicional al present conveni.

Que el Ple de l'Ajuntament de Mataró en data 7 de novembre de 2006 ha aprovat definitivament la modificació pressupostària del Pressupost 2006, on s'inclou l'increment de la partida d'aportació a la Fundació Tecnocampus 30000/422430/48900, per import de 10.000,00 euros.

 

Vistos els informes obrants en l'expedient .

Fent ús de les atribucions conferides per la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, Llei 8/87, Municipal, la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l'Art. 18 punt 3 de les Bases d'Execució del pressupost 2006, DISPOSO

Primer.- Aprovar el protocol addicional al conveni regulador de la subvenció atorgada a la Fundació Tecnocampus per a l'exercici 2006 per l'execució d'un estudi per determinar les necessitats d'oferta i demanda en R+D+i al territori d'influència i la definició del quadrant oferta/demanda en activitats R+D+i.

Segon.- Autoritzar i disposar a favor de la Fundació Tecnocampus la despesa de 10.000,00 euros que s'atendrà amb càrrec a la partida pressupostària del pressupost de l'exercici 2006 30000/422430/48900 (document AD núm. 57963).

Tercer.- Facultar a l'Alcalde-President, Sr. Joan Antoni Baron Espinar, per a la signatura d'aquest conveni.

Quart.- Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern Local, per a la seva ratificació, en la propera sessió que tingui lloc. "

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

4 - RATIFICAR EL DECRET NÚM. 1055 DE 31 DE GENER DE 2007 D'APROVACIÓ DE DOCUMENTS COMPTABLES DE L'ANY 2006

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

 

"Degut a la necessitat de procedir al tancament pressupostari de l'exercici 2006, d'acord amb l'article 46è de les Bases d'Execució, cal aprovar amb urgència els documents comptables d'aquell exercici.

 

Fent ús de l'article 21.k de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i la resta de disposicions legals, així com el que disposen els articles 18, 19, 20 i 25 de les Bases d'execució del Pressupost, RESOLC:

Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions incloses dins la relació de documents comptables ADO núm. 3230, que consta d'una pàgina i suma l'import total de 234.662,40 euros, i que comença amb el document núm. 64489, de 103.476,00 euros, a favor de Promocions Urbanístiques de Mataró SA i acaba amb el document núm. 66574, de 55.186,40 euros, a favor de Consorci Port de Mataró.

Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació ADOPJ núm. 81708, en concepte de pagament avançat pendent de justificar de l'aportació al Consorci Sanitari del Maresme, per import de 130.000,00 euros.

Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern Local, per a la seva ratificació, en la propera sessió que tingui lloc. "

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

-Servei de Compres i Contractacions-

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ EL SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE ESTÀNDARD DE MICROINFORMÀTICA PER A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, DURANT L'ANY 2007, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emès pel coordinador de Suport i pel cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicació, de data 24/01/2007, manifestant la necessitat d'adquirir material de hardware estàndard per microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró, durant l'any 2007, amb un import de licitació de fins a 90.000'00 €, IVA inclòs.

Atesa l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la utilització del catàleg de béns i productes homologats, efectuada per acord del Ple d'aquesta Corporació en data de 07/01/2001.

Atès l'informe efectuat pel secretari general, de data 07/02/2007, sobre la procedència i legalitat dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran el subministrament a la legislació vigent per a la contractació pública.

Tenint en compte que a la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2007 existeix crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa.

Atès el disposat als arts. 92, 182g), 182.1), i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, qui subscriu, la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró, durant l'any 2007, per quedar justificat l'interès públic de l'objecte de la contractació, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un preu de licitació de fins a 90.000'00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives particulars i tècniques que regiran la contractació del subministrament de material informàtic durant l'any 2007, mitjançant procediment negociat sense publicitat, segons el previst a l'art. 182.g) i 182.I) del RDL. 2/2000, de 16 de juny.

Tercer.-

Sol·licitar oferta a totes les empreses incloses en el Lot 1( Equips client, modalitat compra) de l'acord marc 2005/6, convocat per la Generalitat de Catalunya, per al subministrament i instal·lació de maquinari digital, programari informàtic i audiovisuals amb destinació als Departaments de l'Administració de la Generalitat i entitats adherides.

Quart.-

Atendre la despesa de 90.000'00 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 30620/12132Z/62600 (operació tipus A núm. 200700003207) del pressupost municipal aprovat per al present any 2007."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PEL TANCAMENT DE L'ANELLA I ESTESA DE FIBRA ÒPTICA ENTRE ELS CENTRES CÍVICS DE MOLINS I ROCAFONDA, MITJANÇANT SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"El Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions d'aquest Ajuntament sol·licita mitjançant informe de data 19/01/2007 la tramitació de l'expedient de contractació de les obres pel tancament de l'anella i estesa de fibra òptica entre els centres cívics de Molins i Rocafonda, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 93.985,84 €, IVA inclòs.

El secretari general informa el 09/02/2007 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 30630/52112Z/62600 del pressupost municipal aprovat per l'anualitat del 2006 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres pel tancament de l'anella i estesa de fibra òptica entre els centres cívics de Molins i Rocafonda, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 93.985,84 €, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres esmentades en el punt anterior, mitjançant subhasta i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de fins a 93.985,84 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 30630/52112Z/62600 del pressupost municipal aprovat per a l'any 2007 (doc. comptable tipus A 200700002811).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

7 - APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL DELS HABITATGES DOTACIONALS DEL C/ ALARCON CANTONADA AMB EL C/FORTUNY (UA-53 EL VERDET).

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'objecte de la present Proposta és l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall redactat per Lluis Jubert ARQ.i presentat el 8 de febrer de 2007, per PUMSA, relatiu a tres parcel·les situades a la cantonada del carrer Marià Fortuny i Pedro Antonio de Alarcon, on es preveu implantar un projecte de conjunt destinat a habitatge de règim protegit per a joves, un equipament en planta baixa i aparcament soterrani.

L'objectiu d'aquest Estudi de Detall és la definició de les condicions d'edificació d'aquest conjunt edificatori, concretant la volumetria de la implantació, justificant l'edificabilitat, els accessos i aparcament previstos, l'adequació del tractament de façanes i la coberta respecte l'entorn, d'acord amb el que s'estableix al document que regula la implantació de les Dotacions d'Habitatge Públic.

El document proposa una ordenació volumètrica formada per dos volums de quatre plantes d'alçada cada un, alineats a vial, connectats entre ells per un l'element de comunicació vertical intermig, que permet absorbir la diferències de topografia entre els carrers Marià Fortuny i Pedro Antonio de Alarcon, decalant una planta entre ambdós. Fruit d'aquesta ordenació s'ajusten i es concreten els paràmetres complementaris, també conté un apartat normatiu, que concreta les condicions particulars que regiran per aquest àmbit, incloent els aspectes abans indicats.

Consta a l'expedient l'informe de l'arquitecte del Servei d'Urbanisme favorable a la tramitació de l'Estudi de Detall .

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposa la Disposició Transitòria Novena del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat , i per tant, el Text Refós Urbanístic Català -D.L.1/90 de 12/7-, i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment l'Estudi de Detall dels habitatges dotacionals situats a la cantonada del carrer Marià Fortuny i Pedro Antonio de Alarcon (UA.53 "El Verdet"), on es preveu implantar un projecte de conjunt destinat a habitatge de règim protegit per a joves, un equipament en planta baixa i aparcament soterrani.

Segon.-

Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

Tercer.-

Notificar els acords a la Sociedad PUMSA a PROHABITATGE, a Lluis Jubert ARQ. i als propietaris de les finques de l'entorn de la finca objecte de l'Estudi de Detall.

Quart.-

Comunicar la present resolució al Servei de Ciutat Sostenible - Llicencies d'obres-, i al Servei de Gestió Econòmica- Secció Patrimoni-."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

 

-Servei de Manteniment-

8 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEIP LA LLÀNTIA SITUAT AL CARRER SANT JOSEP DE CALASSANÇ, 2.

El senyor Arcadi Vilert Soler, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP La Llàntia situat al carrer Sant Josep de Calassanç, 2 de Mataró", redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 220.538,75 EUR., IVA inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP La Llàntia situat al carrer Sant Josep de Calassanç, 2 de Mataró", redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 220.538,75 EUR., IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut i Dona-

9 - RATIFICAR EL DECRET NÚM. 1244/2007, DE 5 DE FEBRER D'APROVACIÓ DE LES BASES PARTICULARS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A CASALS D'ESTIU I LA SEVA CONVOCATÒRIA

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

Per decret núm. 1244/2007, de 5 de febrer, el conseller delegat de Joventut i Esports va resoldre per urgència aprovar les bases particulars reguladores de la concessió de subvencions per a casals d'estiu i la seva convocatòria.

En el mateix decret es justificaven les raons d'urgència que van portar a l'acord encara que la matèria en qüestió fos competència de la Junta de Govern Local i es disposava que seria ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per l'any 2007.

En conseqüència aquest conseller delegat proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.- Ratificar el decret núm. 1244/2007, de 5 de febrer, que en la seva part resolutiva estableix el següent:

"1. Aprovar les bases particulars reguladores de la concessió de subvencions per a casals d'estiu.

2. Les subvencions atorgades aniran a càrrec de la partida 60300.3131205001.48900 del pressupost municipal de l'exercici 2007, per un import màxim de 117.232,62 euros.

3. Convocar concurs públic per a la concessió d'aquestes subvencions, la qual es regirà per les bases particulars adjuntes i per les bases generals aprovades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 4 de desembre de 1997.

4. Nomenar a la funcionària M. Assumpció Massaguer Ferrer, cap del Servei de Joventut, com a instructora d'aquest procediment de concessió de subvenció.

5. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Nova Ciutadania-

10 - RATIFICAR EL DECRET NÚM.1193/2007, DE 2 DE FEBRER D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER UN IMPORT TOTAL DE 200.000 EUROS, ATORGADA PER LA DIRECCIÓ GENERAL D'INTEGRACIÓ DELS IMMIGRATS, DEL MINISTERI DE TREBALL I ASSUMPTES SOCIALS.

El senyor Jaume Graupera Vilanova, president de la comissió municipal informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"Per decret número 1343/07, de 7 de febrer, el conseller delegat de Nova Ciutadania ha resolt acceptar una subvenció per al desenvolupament de programes innovadors a favor de la integració d'immigrants, atorgada per la Direcció General d'Integració dels Immigrants, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

El mateix decret disposa que ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per l'any 2006.

En conseqüència, el sotasignat proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent acord:

Únic.- Ratificar el decret número 1343/07, de data 7 de febrer, que en la seva part dispositiva resol el següent:

"1.- Acceptar la subvenció per un import total de 200.000 euros, atorgada per la Direcció General d'Integració dels Immigrants, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, dins la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de programes innovadors a favor de la integració d'immigrants, i destinades concretament a la realització dels següents programes i pels següents imports:

- joves emprenedors: 15.000 euros

- rebuda i acollida: 50.000 euros

- accions preventives contra el racisme i la xenofòbia: 55.000 euros

- empadronament i foment de la participació social de les dones immigrants: 80.000 euros.

2.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d'Integració dels Immigrants, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, als efectes escaients.

3.- Ratificar aquest decret per la Junta de Govern Local."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.