Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

26/11/2007

Escoltar

26/11/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

9618/2007 de 22 de novembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 26 de novembre de 2007

Òrgan: ALCALDIA

 

 

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  26 de novembre de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

 

 

ORDRE DEL DIA

 

 

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 12 de novembre de 2007

 

 

2         DESPATX OFICIAL

 

 

 

           CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

 

           -Secció de Civisme i Cooperació-

 3        Aportació fins a final d'any al Fons Català de Cooperació per a projectes de cooperació.

 

           -Presidència-

 4        Donar compte del decret d'Alcaldia 8824/2007 de 25 d'octubre, relatiu a la modificació del conveni de col·laboració amb el Col·lectiu Mitjans Audiovisuals Mataró.

 

 

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 

           -Servei de Secretaria General-

5         Desestimar les al·legacions presentades i aprovar l'exercici del dret de repetició contra la Unió de Botiguers de Mataró de la indemnització abonada a la Sra. Maria Ibern Prat, en compliment de la sentencia de la secció cinquena del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 286, de data 3 d'abril de 2007, i de conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2007.

 

 

           -Servei de Compres i Contractacions-

 

6         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de subhasta i procediment obert, de les obres i instal·lació de baixa freqüència incloses al projecte executiu de l'ampliació dels estudis de Mataró Ràdio, i convocar licitació.

 

7         Acordar l'ampliació del contracte del servei de manteniment, conservació i millora de les instal·lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de la ciutat de Mataró, adjudicat a favor de l'empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA (ACISA), en 124.400,00 €, IVA inclòs.

 

8         Pròrroga i modificació del contracte de gestió del servei de mediació intercultural i comunitària, adjudicat a favor de l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)

 

9         Adjudicar el subministrament d'un camió grua i bolquet per al Servei de Manteniment de l'Ajuntament, a favor de l'empresa "Cayvol Comercial, SL", fins un import de 64.603'00 €, IVA inclòs.

 

10        Adjudicar les obres d' enderroc de l'escola d'adults de l'equipament municipal de "Can Marfà", a favor de l'empresa "Excavacions Iluro, SL", fins un import de 73.080'00 €, IVA inclòs.

 

11        Adjudicar el servei d'atenció social i menjador del Centre d'Acollida, a favor de "L'Assemblea Local de la Creu Roja a Mataró", fins un import de 338.546'69 EUR.

 

12        Adjudicar el subministrament de dos vehicles tipus furgó pel grups de jardiners del Servei de Manteniment, a favor de l'empresa "Grup Auser 3000, SA", fins un import de 37.276'24 €, IVA inclòs.

 

           -Servei de Recursos Humans-

 

13        Aprovació bases específiques i convocatòria dels següents processos selectius:

-2 places d'assistent/a social, escala d'administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic grau mitjà, grup A2 (B), nomenament de funcionari/ària de carrera.

-1 plaça d'animador/a sociocultural, grup A2 (B), de la plantilla de personal laboral fix, mitjançant concurs oposició lliure.

 

14        Aprovació de les bases específiques que regularan els següents processos selectius:

-1 plaça d'arquitecte, escala d'administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic superior, grup A1 (A), nomenament de funcionari/ària de carrera.

-1 plaça de tècnic/a especialista d'Inspecció Fiscal, de l'escala d'administració especial, classe comeses especials, categoria tècnic/a especialista, grup C1 (C).

 

15        Ratificació del decret 9068/2007, de data 06 de novembre, referent a la convocatòria per proveir una plaça de delineant, grup C1 (C), mitjançant concurs de mèrits lliure i nomenament de funcionari/ària interí/na mentre duri la situació de reserva que té la persona titular.

 

16        Ratificació del decret 9276/2007, de data 12 de novembre, referent a la convocatòria per proveir una plaça de pedagog/a, grup A1 (A), mitjançant concurs de mèrits lliure i nomenament de funcionari/ària interí/na.

 

17        Ratificació del decret 9236/2007, de data 12 de novembre, referent a la convocatòria per proveir una plaça de psicòleg/oga, grup A1 (A), mitjançant concurs de mèrits lliure i nomenament de funcionari/ària interí/na.

 

 

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

 

           -Servei d'Obres-

 

18        Acceptar una subvenció de 129.794,76 € atorgada per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb la Resolució IUE/786/20007 de 8 de març, destinada al finançament de les de les obres de reurbanització de l'av. Perú, entre plaça Josep Cusachs i carrer Pablo Ruiz Picasso.

 

           -Servei d'Urbanisme-

 

19       Aprovació inicial de l'Estudi de detall c/ Gibraltar 3-13.

 

20        Donar compliment a la Sentència 289 de 4/10/07 del Jutjat Contenciós administratiu nº 13 de Barcelona dictada en RCA 9/2005, interposat per Inmobiliaria Teluro SA, contra l'aprovació definitiva de l'operació jurídica complementària del projecte de reparcel.lació del Sector Vallveric.

 

           -Servei de Llicències-

 

21       Ordre d'enderroc de perfils metàl·lics instal·lats a la terrassa al c. Valencia, 15

 

22       Ordre de retirada d'escala d'accés a terrat no transitable al c. Mare de Déu del Pilar, 22.

 

 

           CMI SERVEIS PERSONALS

 

           -Servei de Benestar Social-

 

23        Aprovació de la despesa de 123.211,55 euros amb càrrec a la partida 60540 313330 48000, de pagament de la taxa d'escombraries corresponent a l'any 2007 a favor de diverses persones, segons documentació que consta a l'expedient.

 

 

           PRECS I PREGUNTES

 

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

 

 

 

ACTA NÚM. 21/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL  26 DE NOVEMBRE  DE 2007.

=================================================================

 

A la ciutat de Mataró, el  vint-i-sis de novembre de dos mil set, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

          

Hi concorren els Senyors:

 

En Joan Antoni Baron Espinar           Alcalde

En Ramon Bassas Segura                   1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán                 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont                 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano                     4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa           5èna Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 7è Tinent d'Alcalde                 

 

 

Assistits del Secretari General  Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

 

Excusa la seva assistència el senyor Oriol Batista Gázquez  6è Tinent d'Alcalde

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 12 de novembre de 2007.

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

 

-Secció de Civisme i Cooperació-

 

3          APORTACIÓ FINS A FINAL D'ANY AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ.

 

El senyor Esteve Terradas Yus, conseller delegat de Presidencia, presenta la proposta següent:

 

"Relació de fets

 

1.       L'any 1987, l'Ajuntament de Mataró es va adherir al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir al desenvolupament i a la cooperació internacional.

 

2.        En data 21 d'abril de 2004 es va renovar el conveni de col·laboració entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l'Ajuntament de Mataró. En el marc d'aquest conveni l'Ajuntament de Mataró es compromet a transferir al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament una aportació als projectes de cooperació escollits al llarg de l'any, dins els límits pressupostaris de l'Ajuntament.                

 

3.       Els projectes presentats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que s'adjunten a l'expedient.

 

4.       En data 9 de novembre de 2007 es va reunir la Comissió d'Avaluació dels projectes formada per: Sr. Carlos Fernández, conseller delegat de Participació Ciutadana, la Sra. M. Àngels Briansó, cap de la secció de Civisme i Cooperació, i la Sra. Maria Dolors Fernández, tècnica de Cooperació i Victòria Costa Coto, assessora jurídica de Serveis Personals.

 

La Comissió Qualificadora valora els projectes presentats pel Fons Català de Cooperació en funció de:

 

1.- Projectes promoguts per entitats de la ciutat juntament amb l'Ajuntament de Mataró

A.- Projectes que finalitzen s'han aplicat el següents criteris:

·         Si la quantitat pendent és inferior de 30.000 euros s'ha subvencionat la quantitat total.

 

A.- Projectes de continuïtat s'han aplicat els següents criteris:

·         La consignació pressupostaria pendent.

·         Anys que resten per finalitzar el projecte.

 

5.       L'informe de la secció de Civisme  i Cooperació i l'informe de la Intervenció de Fons Municipals.

 

Per tot això exposat, considero oportú proposar l'adopció, per part de la Junta de Govern Local, de l'acord següent:

 

1.       Autoritzar i disposar una subvenció de  71.217,19 euros  atorgada al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en el marc del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Mataró signat el 21 d'abril de 2004 destinada als projectes següents:

 

-          Cooperació amb pobles de procedència de la immigració  i cooperació de les entitats ciutadanes:

 

Núm

Títol

País

Entitat

Aportació

1521

Enfortiment de les capacitats organitzatives, productives i educatives per a les dones organitzades de MUSA

Mèxic

Fundació Grup Tercer Món/La Selva/MUSA

11.189,86

1377

Suport al proveïment d'aigua potable i al rellançament d'activitats agropastorals a Kassa

Senegal

Ass. Planeta/AJAEDO

9.738,89

1724

Construcció d'un pou, distribució d'aigua i producció hortícola a Sandaga

Senegal

As. Sandaga

9.835,12

1727

Construcció d'una residència d'estudiants a Santo Domingo

República Dominicana

As. Amics de la República Dominicana

1.383,10

1528

Construcció i funcionament d'un Centre Social i Comunitari a Kabrousse

Senegal

Ass. Amics de l'Escola Pia al Senegal/Education Solidaire

26.703,00

 

 

 

1393

Promoció i Desenvolupament integral per a la població de San Gabán

Perú

Ass. Amics del Bisbe Joan Godayol/Parr. Nuestra Señora de San Gabán

11.935,24

543

NAAFA-equipament per a l'Hospital Victòria de Banjul

Gàmbia

As. Jama Kafo/As. Musu Kaffo

431,99

TOTAL

71.217,19

 

2.- Carregar aquesta despesa a la partida 10020 460110 49000 en concepte "Aportacions països subdesenvolupats" de la qual es preveu avançar el 100% de l'aportació, condicionada a l'aprovació definitiva de les modificacions del pressupost aprovades en el Ple Municipal de 8 de novembre.

 

3.- Comunicar aquest acord al Fons Català de Cooperació al desenvolupament i a les entitats promotores dels projectes."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

-Presidència-

 

4          DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 8824/2007 DE 25 D'OCTUBRE, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL COL·LECTIU MITJANS AUDIOVISUALS MATARÓ.

 

El senyor Esteve Terradas Yus, conseller delegat de Presidencia, presenta la proposta següent:

 

Relació de fets

I.- Que l'Ajuntament de Mataró i Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró varen signar un conveni de col·laboració dins del marc del Pla de Comunicació Municipal per acord de la Junta de Govern Local de 5 de març del 2007.

 

II.- L'esmentat conveni preveu una aportació de 134.500€, dels quals 15.500€ restaven condicionats a la seva habilitació pressupostària. Establint el conveni que aquest import es pagaria un cop justificat el total de l'aportació municipal.

III.- En data 12 d'abril el Ple va aprovar la major aportació municipal com a subvenció

nominativa a favor de Col.lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró per major import per 15.5000 euros quedant totalment una subvenció de 139.500 euros.

 

IV.- En data 16 d'octubre del 2007 es va procedir a generar crèdit a la partida 10100 463710 47000 per import de 15.500 euros. Restant la partida amb un import total de 134.500 euros.

 

V.- L'Entitat beneficiària de la subvenció, Col.lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró, comuniquen que tenen dificultats de tresoreria, per la qual cosa sol·liciten l'avançament en el cobrament de la part de subvenció del 2007 encara no pagada per l'Ajuntament d'import 15.500 euros.

 

VI.- Que degut a la urgència i necessitats per part del Col.lectiu de Mitjans Audiovisuals en el cobrament d'aquesta subvenció s'aprova la modificació del conveni assenyalat en l'apartat I per decret havent-se de ratificar per la Junta de Govern.

 

Fonaments de dret

 

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre , General de subvencions.

2. Decret 179/1995, pel qual s'aprova el reglament d'obres, Activitats i Serveis dels ens locals.

3. Bases reguladores per a la concessió de subvencions aprovades pel Ple de l'Ajuntament en data 4 de desembre de l'exercici 2007.

4. Bases d'execució del pressupost de l'exercici 2007.

 

En ús de les atribucions que m'atorga l'article 21.1.K) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, RESOLC:

 

1. Aprovar modificar el conveni entre l'Ajuntament i el Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró de data 5 de Març del 2007 en l'apartat del pagament de la subvenció atorgada a aquesta entitat. Acordant el pagament de l'import de 15.500 euros previ a la justificació del total de la subvenció atorgada en aquets conveni.

 

2. Ratificar aquest acord en la propera Junta de Govern Local."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 

-Servei de Secretaria General-

 

5          DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVAR L'EXERCICI DEL DRET DE REPETICIÓ CONTRA LA UNIÓ DE BOTIGUERS DE MATARÓ DE LA INDEMNITZACIÓ ABONADA A LA SRA. MARIA IBERN PRAT, EN COMPLIMENT DE LA SENTENCIA DE LA SECCIÓ CINQUENA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA NÚMERO 286, DE DATA 3 D'ABRIL DE 2007, I DE CONFORMITAT AMB L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 DE JULIOL DE 2007.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

I.                     "Fets

 

En data 23 de juliol de 2007 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró va acordar donar compliment de la sentència número 286, de 3 d'abril de 2007, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, dictada en el Recurs Ordinari número 139/2006, interposat per la Sra. Maria Ibern Prats, contra el decret número 3096/2002, del conseller-delegat de Serveis Centrals, de data 15 de maig, que va desestimar el recurs de reposició contra la denegació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per caiguda a la via pública.

La sentencia estima parcialment el recurs contenciós-administratiu, anul·la la resolució desestimatòria i reconeix a la reclamant el dret a percebre una indemnització del 50% del seu import, corresponent a la quantitat d'11.114,74 euros que ha estat consignada davant el Tribunal per la companyia asseguradora, obligada al pagament en virtut del contracte subscrit amb l'Ajuntament.

 

La Junta de Govern Local també va acordar exercir el dret de repetició de l'Ajuntament de Mataró contra la Unió de Botiguers de Mataró reconegut en el fonament de dret tercer de la sentència i de conformitat amb l'art. 174 del Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals. L'exercici d'aquest dret s'emparava en què, a la vista de l'expedient administratiu i de les actuacions jurisdiccionals practicades, havia quedat acreditat que va ser la Unió de Botiguers l'empresa que instal·lava els llums de Nadal en la Pl. de les Tereses, el dia 16 de novembre de 2000, en el moment de produir-se la caiguda de la reclamant.

 

Aquest acord de la Junta de Govern Local es va notificar a la Unió de Botiguers de Mataró perquè pugues practicar l'audiència a l'expedient i fer al·legacions abans de la seva resolució.

 

En data 3 d'octubre de 2007 es va complir el tràmit d'audiència i el dia 5 del mateix mes es van lliurar les fotocòpies de l'expedient demanades per la representació legal d'Unió de Botiguers Mataró. Finalment, el dia 19 d'octubre de 2007, la Unió de Botiguers han presentat escrit d'al·legacions en el que, en resum, afirmen que:

 

1.      L'acord de la Junta de Govern és nul de ple dret perquè:

 

a)      No procedeix l'aplicació de l'art.174 del Decret 336/1998, de 17 d'octubre, ja que regula supòsits de fet molt diferents; Unió de Botiguers no tenia al seu càrrec la gestió de cap bé ni s'ha produït cap pèrdua, detriment o dany i perjudici de cap bé de l'Ajuntament de Mataró i, en cap cas, s'ha actuat amb dol, culpa o negligència greu.

 

b)      S'ha infringit total i absolutament el procediment administratiu en matèria de responsabilitat patrimonial perquè no es pondera ni la intencionalitat ni la relació de causalitat; a mes a més, l'empresa contractada per la Unió de Botiguers de Mataró instal·ladora de les llums de Nadal era Comercial Papiol 54 SL a la que li seria imputable la intencionalitat i relació de causalitat entre l'actuació dolosa, culposa o negligència greu i la caiguda de la reclamant.

 

c)      L'acció de repetició contra la Unió de Botiguers no es por exercir perquè no existeix cap vincle contractual ni adjudicació de cap servei públic que permeti l'exercici de l'acció en via administrativa. L'Ajuntament de Mataró va concedir a Unió de Botiguers només una subvenció per a la realització d'accions de promoció comercial i enllumenat durant el Nadal de l'any 2000.

 

2.      L'acció de repetició és civil i ha prescrit perquè ha transcorregut el termini de l'any establert en l'art. 1902 del Codi Civil.

 

3.      En conclusió, el subjecte responsable és Comercial Papiol 54 SL perquè és qui materialment va posar l'escala que impedia passar per la vorera el dia que va caure la reclamant. En qualsevol cas, també la culpa és de l'Ajuntament de Mataró perquè no va exercir les funcions d'inspecció i policia, ometent el deure de col·locació de les tanques i precintes que impedeixen el pas als ciutadans en la via pública ("culpa in vigilando"). En tot cas, coexisteix una concurrència de culpes entre l'Ajuntament i Comercial Papiol 54 SL.

 

II.                   Antecedents

 

A la vista de les al·legacions presentades per la Unió de Botiguers és necessari efectuar un acurat examen de l'expedient administratiu i del procediment jurisdiccional.

 

L'expedient administratiu acredita que el dia 1 de febrer de 2001, la Sra. Maria Ibern Prats va presentar en el Registre General de l'Ajuntament de Mataró, reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública el dia 16 de novembre de 2000. Segons la reclamant, la causa de la caiguda va ser que hi havia una escala de grans dimensions per a la col·locació dels llums de Nadal que estava recolzada en la base a la paret i formant angle de 45º amb l'arbre existent en aquell punt.

 

El dia 19 de març de 2001, l'Ajuntament de Mataró va trametre un fax de la reclamació a la Unió de Botiguers; el dia 4 de juliol del mateix any es va enviar també per fax a Comercial Papiol 54 SL. Posteriorment, ambdues empreses van ser emplaçades en el Recurs Contenciós Administratiu - respectivament, en dates 21 i 25 d'octubre de 2002 - sense que haguessin comparegut com a codemandats.

 

En definitiva, ambdues empreses van tenir coneixement de la reclamació presentada per la Sra. Maria Ibern Prats i dels fets al·legats per la perjudicada sense cap actuació encaminada a la defensa dels seus interessos.

 

III.                  Fonaments de Dret

 

L'expedient administratiu i el recurs jurisdiccional acrediten que Unió de Botiguers de Mataró és responsable dels danys produïts a la Sra. Maria Ibern Prats, al caure a la via pública el dia 16 de novembre de 2000, per les raons que seguidament s'indiquen, que desestimen les al·legacions presentades a l'exercici del dret de repetició exercit per l'Ajuntament de Mataró:

 

a)      En primer lloc, amb caràcter preliminar, és precís analitzar si concorre l'al·legada prescripció de l'acció de repetició. La resposta és negativa perquè l'acció de repetició té per finalitat el reembors del pagament efectuat per l'Ajuntament de Mataró, que no és qui va produir el dany. El dret de repetició contra l'empresa instal·ladora, per aplicació de l'art. 142 LJRAP, prescriu a l'any d'haver-se dictat la sentencia definitiva. I en l'àmbit estrictament civil, els preceptes del codi civil català, estableixen que les pretensions derivades de responsabilitat extracontractual prescriuen als tres anys (art. 121-21) i que el termini de prescripció s'inicia quan, nascuda i exercible la pretensió, la persona titular d'aquesta coneix o pot conèixer raonablement les circumstàncies que la fonamenten i la persona contra la qual es pot exercir (art. 121-23).

 

b)      En segon lloc, s'admet l'al·legació d'inexistència de relació contractual entre l'Ajuntament i Unió de Botiguers. Efectivament, tal i com afirma l'associació, aquesta va percebre una subvenció l'any 2000. En aquell moment, es van aprovar les "Bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a accions de promoció comercial, hostaleria i enllumenat nadalenc 2000"; la Unió de Botiguers va presentar una sol·licitud i se li van concedir, prèvia justificació, 2.269.500 PTA (13.640 euros) perquè havia instal·lat l'enllumenat nadalenc. Per aquesta raó, no és directament aplicable el precepte que regula la responsabilitat administrativa del contractista municipal de l'art. 97.1 LCAP, malgrat que la situació pugui semblar, a primera vista, anàloga.

 

En definitiva, el dret de retorn exercit per l'Ajuntament de Mataró contra la Unió de Botiguers és una acció de repetició independent i autònoma del contracte administratiu i la seva finalitat és recuperar una indemnització pagada, a resultes del contingut de la sentencia, per la responsabilitat d'un fet aliè com és un sinistre produït per l'activitat d'Unió de Botiguers en la via pública.

 

c)      En tercer lloc, l'art. 145.2 LRJAP estableix que l'administració, quan hagi indemnitzat directament els lesionats, exigirà d'ofici la responsabilitat en la que hagin pogut incorre els agents actuants. En el mateix sentit, es pronuncia l'art. 233 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, quan diu que "les persones que tenen a llur càrrec la gestió dels béns o els drets dels ens locals són obligades a tenir cura de llur custòdia, conservació i aprofitament, i responen davant la corporació respectiva dels danys i els perjudicis". Finalment, l'art. 174 del Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, reconeix a l'Ajuntament l'exercici de l'acció d'ofici enfront l'agent culpable dels danys i perjudicis causats pel personal que tingui cura de la gestió dels béns o els drets.

 

En el concret cas, la Unió de Botiguers va utilitzar el sol de la Pl. de les Tereses per efectuar la instal·lació de les llums de Nadal, sense que sigui admissible pretendre la derivació de la seva responsabilitat a l'empresa Comercial Papiol 54, SL perquè no tenia cap relació amb l'Ajuntament de Mataró. De fet, la subvenció per a la instal·lació de les llums de Nadal al carrer sempre l'ha demanat Unió de Botiguers de Mataró, motiu més que suficient per considerar-la el subjecte responsable de les actuacions en la via pública.

 

d)      Finalment, ha quedat acreditat en l'expedient judicial i així ho estableix la sentencia, que quan van instal·lar les llums de Nadal es va col·locar una escala a la Pl. de les Tereses envaint l'amplada del carrer, sense que cap operari advertís de la seva existència motiu pel que va caure la reclamant. Les al·legacions presentades no desvirtuen els fets declarats provats en la sentencia ni la falta de participació en l'actuació culposa que va provocar la indemnització. En definitiva, el resultat del dany produït ha quedat clarament acreditat per l'import de la indemnització així com la culpa exclusiva de la Unió de Botiguers de Mataró, entitat que actuava en el carrer en virtut de la seva pròpia activitat, que no ha comparegut en el recurs contenciós-administratiu per a la defensa dels seus interessos i la qual ha de respondre per haver causat danys a terceres persones.

 

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

 

Primer.- Declarar la responsabilitat de l'associació UNIO DE BOTIGUERS DE MATARO per caiguda a la via pública de la Sra. MARIA IBERN PRATS , el dia 16 de novembre de 2000 atès que, a la vista de l'expedient administratiu i de les actuacions jurisdiccionals practicades, ha quedat acreditat que Unió de Botiguers eren els que estaven executant la instal·lació de les llums de Nadal en el moment de produir-se l'accident.

 

Segon.- Desestimar les al·legacions presentades en data 3 d'octubre de 2007 per Unió de Botiguers de Mataró.

 

Tercer.- Liquidar a la UNIÓ DE BOTIGUERS DE MATARÓ la quantitat següent, en compliment del que disposa el fonament de dret tercer de la sentència número 286, de 3 d'abril de 2007, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, dictada en el Recurs Ordinari número 139/2006, interposat per la Sra. Maria Ibern Prats, i en compliment de l'art. 142 LJRAP i de l'art. 174 i següents del Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pels qual s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals:

 

UNIÓ DE BOTIGUERS DE MATARÓ (NIF G-62439849)

11.114,74 euros

 

Quart.- Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena i a la Unió de Botiguers de Mataró."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

-Servei de Compres i Contractacions-

 

6          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES I INSTAL·LACIÓ DE BAIXA FREQÜÈNCIA INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DE L'AMPLIACIÓ DELS ESTUDIS DE MATARÓ RÀDIO, I CONVOCAR LICITACIÓ.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"El cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament sol·licita mitjançant informe de data 16/10/2007 la tramitació de l'expedient de contractació de les obres i instal·lació de baixa freqüència incloses al projecte executiu de l'ampliació dels estudis de Mataró Ràdio, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 224.165,21 €, IVA inclòs, dividit en 2 lots: Lot 1: Distribució, insonorització i climatització, per import de 109.383,21 €, IVA inclòs; Lot 2: Instal·lació de baixa freqüència, per import de 114.782,00 €, IVA inclòs.

 

El secretari general informa en la data de 19/11/2007 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

 

Es preveu l'existència de crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/46371B/62310 del pressupost municipal que s'aprovi per l'anualitat 2008 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

 

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

 

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Decret de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres i instal·lació de baixa freqüència incloses al projecte executiu de l'ampliació dels estudis de Mataró Ràdio, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 224.165,21 €, IVA inclòs, dividit en 2 lots: Lot 1: Distribució, insonorització i climatització, per import de 109.383,21 €, IVA inclòs; Lot 2: Instal·lació de baixa freqüència, per import de 114.782,00 €, IVA inclòs.

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres esmentades en el punt anterior, mitjançant subhasta i procediment obert.

 

Tercer.- Autoritzar l'import de 224.165,21 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/46371B/62310 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'any 2008, de la següent manera:

 

- Lot 1: Distribució, insonorització i climatització, per import de 109.383,21 €, IVA inclòs (op. tipus AFUT núm. 42262)

 

- Lot 2: Instal·lació de baixa freqüència, per import de 114.782,00 €, IVA inclòs. (op. tipus AFUT núm. 42264)

 

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 40220/46371B/62310 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2008, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

 

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

7          ACORDAR L'AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES, DE SENYALITZACIÓ VARIABLE O DINÀMICA I DE CONTROL D'ACCESSOS DE LA CIUTAT DE MATARÓ, ADJUDICAT A FAVOR DE L'EMPRESA AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA (ACISA), EN 124.400,00 €, IVA INCLÒS.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Vist el contingut del contracte del servei de manteniment, conservació i millora de les instal·lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de la ciutat de Mataró durant els anys 2006 i 2007, adjudicat per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2005 a favor de l'empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA (ACISA), per un import global de 600.000.-EUR., IVA. inclòs, pels 2 anys de durada del contracte.

 

Atès l'informe de data 29/10/2007 efectuat pel tècnic de Mobilitat i el Cap del mateix Servei en el que sol·liciten l'ampliació del contracte en 124.400.-EUR, IVA, inclòs, degut a que cal ampliar el software d'informació del trànsit a temps real, a les modificacions de regulació semafòrica i ampliació del centre de control per integrar la regulació del Camí del Mig, de Mataró i també cal ampliar-lo per a millores i accidents ja que en cas d'accidents en que no es tingui les dades de l'infractor les despeses de reparació les paga l'Ajuntament.

 

Aquesta ampliació suposa un increment del  20,73 % del preu inicial del contracte per la qual cosa cal l'acceptació de l'adjudicatari.

 

Consta aquesta acceptació amb data d'entrada al registre 13/11/2007.

 

Atès l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres de Contractació de data 16/11/2007, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat per la secció administrativa promotora de la contractació.

 

Atès que existeix a les partides 20100/513210/21000 i 20100/51321Z/60500 del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2007 consignació pressupostària adequada i suficient per atendre les despeses derivades de l'ampliació del contracte.

 

D'acord amb el previst als articles 101, 212, 214.c) i concordants del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

 

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer. Acordar l'ampliació del contracte del servei de manteniment, conservació i millora de les instal·lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de la ciutat de Mataró durant els anys 2006 i 2007, adjudicat per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2005 a favor de l'empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA (ACISA), en 124.400.-EUR, IVA inclòs.

 

Segon. Autoritzar i disposar a favor de "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA (ACISA)", l'import de fins a 124.400.- Euros, IVA. inclòs, import el qual s'atendrà a càrrec de les següents partides i imports del pressupost aprovat per la present anualitat:

 

Partida 20100/513210/21000: 25.400,00.-EUR, IVA, inclòs (operació ADC núm. 58589)

Partida 20100/51321Z/60500: 99.000,00.-EUR, IVA, inclòs (operació ADC núm. 58588)

Tercer. Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà a la rebuda de la notificació del present acord dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Corporació una garantia addicional per l'import de 4.976.-EUR."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

8          PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE MEDIACIÓ INTERCULTURAL I COMUNITÀRIA, ADJUDICAT A FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ PER A LA CREACIÓ D'ESTUDIS I PROJECTES SOCIALS (CEPS)

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Antecedents de fets

1. El servei de mediació intercultural i comunitària de l'Ajuntament de Mataró s'adjudicà a favor de "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", per decret núm. 9268/2004 de 2 de desembre de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, posteriorment ratificat per la Junta de Govern Local de data 13/12/2004, per un import de 278.392,68.-EUR., IVA. exclòs, pels dos anys de durada del contracte.

 

2. Aquest contracte ha estat objecte de les següents modificacions:

 

           - Ampliació per import de 19.000,00 € en data 05-10-2005.

           - Ampliació per import de 36.833,00 € en data 09-01-2006.

           - Ampliació per import de 96.195,00 € en data 20-02-2006.

           - Ampliació per import de 9.911,40 € en data 30-11-2006.

           - Pròrroga del contracte i ampliació per import de 9.911,40 € en data 30-11-2006.

 

3. Mitjançant informe de data 01/10/2007 el cap del Servei de Participació Ciutadana posa de manifest que, tot i que el present contracte es prorrogable per un any més, sol·licita la seva pròrroga únicament per un mes addicional, des del 1/12/2007 al 31/12/2007, per tal de preparar un nou concurs, necessari per a la nova definició i estructuració dels servei.

 

4. Per una altra banda, el comissionat pel Pla de Nova Ciutadana, mitjançant informe de data 18/10/2007, sol·licita la pròrroga del contracte per un any addicional, des del 1/12/2007 al 30/11/2008, i a més una modificació del contracte, en el sentit de disminuir el nombre de mediadors, que passarien a ser tres. Aquesta modificació comporta una disminució del 59,95 % respecte del preu primitiu del contracte.

 

5. Consta l'acceptació de l'entitat adjudicatària a la sol·licitud de pròrroga i disminució efectuades pels serveis que promouen la contractació.

 

6. Consta igualment informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 29-10-2007, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pels serveis gestors de la contractació.

 

7. Existeix que crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present pròrroga i modificació en la present anualitat i es preveu consignar-ne en el pressupost municipal que s'aprovi per l'exercici 2008 per atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació.

 

Fonaments de dret

 

1. L'art. 198 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i clàusula cinquena del plec de clàusules econòmiques administratives particulars que regeixen el contracte, aprovades per la Junta de Govern Local en la data de 17/05/2006, respecte a la possibilitat de pròrroga el contracte.

 

2. L'art. 101 en relació amb l'art. 214 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques manifesta la possibilitat de modificar el contracte per raons d'interès públic, per causes noves o necessitats imprevistes, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal.

 

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Modificar del contracte del servei de mediació intercultural i comunitària, adjudicat a "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)",  en els següents extrems:

 

a) Pel que fa a la part de mediació comunitària, prorrogar el contracte per un mes addicional, des del 1/12/2007 al 31/12/2007, pròrroga la qual s'haurà de portar a terme amb subjecció a les mateixes condicions que les inicialment acordades per a la prestació d'aquest servei.

 

b) Pel que fa a la part de mediació intercultural, prorrogar el contracte  per un termini addicional d'un any, des del 01/12/2007 al 30/11/2008, pròrroga la qual s'haurà de portar a terme amb subjecció a les mateixes condicions que les inicialment acordades per a la prestació d'aquest servei.

 

c) Disminuir el nombre de mediadors interculturals, que passarien a ser tres, ja que a partir de l'1 de gener de 2008 l'Ajuntament de Mataró passa a prestar de forma directa part del servei de mediació intercultural (Programa de Comunicació Intercultural) Aquesta modificació comporta una disminució del 59,95 % respecte del preu primitiu del contracte.

 

Segon.- Autoritzar i disposar l'import total de 129.298,02 €, a favor "l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", import el qual anirà a càrrec de les següents partides i anualitats:

 

Any 2007

- 17.802,92 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 10200/463510/22706 (op. tipus AD núm. 44838)

- 19.134,63 € ,IVA inclòs, a càrrec de la partida 60100/463830/22706 (op. tipus AD núm. 51373)

 

Any 2008

- 92.360,47 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 60100/463830/22706 (op. tipus ADFUT núm. 51388)

 

 

Tercer.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, es sotmet l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida 60100/463830/22706 en el pressupost municipal que s'aprovi per l'anualitat 2008 a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentat exercici pressupostari."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

9          ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT D'UN CAMIÓ GRUA I BOLQUET PER AL SERVEI DE MANTENIMENT DE L'AJUNTAMENT, A FAVOR DE L'EMPRESA "CAYVOL COMERCIAL, SL", FINS UN IMPORT DE 64.603'00 €, IVA INCLÒS.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament d'un camió grua i bolquet pel grup de treball de trasllats del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró.

 

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció d'Obres del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 30 d'octubre de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament esmentat a favor de l'empresa "Cayvol Comercial, SL", fins un import global de 64.603'00 €, IVA inclòs.

 

Tenint en compte que a la consignació de la partida 40513/51117Z/62400 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

 

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Excloure de la licitació la plica presentada per l'empresa "Grues i Equipaments" en haver-se presentat fora de termini.

 

Segon.- Excloure de la licitació la plica presentada per l'empresa "Romauto Grup Concessionaris, SL", en haver presentat més d'una proposició, fet que d'acord amb l'art. 80 de la Llei 2/2000, de 16 de juny, de contractes de les administracions públiques impedeix l'admissió de cap de les ofertes presentades d'aquesta manera.

 

Tercer.- Excloure l'oferta presentada per l'empresa "Cobo, SA", ja que incompleix el plec de condicions tècniques que regeix aquesta contractació pel que fa al pes màxim de la grua, que havia d'estar comprès entre 500 i 700 Kg, mentre que la que ha ofert l'empresa pesa 1.100 Kg.

 

Quart.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament d'un camió grua i bolquet pel grup de treball de trasllats del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "Cayvol Comercial, SL", fins un import global de 64.603'00 €, IVA inclòs.

 

Cinquè.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40513/51117Z/62400 del pressupost municipal per a l'any 2007 (doc. D núm. 58214).

 

Sisè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança definitiva d'un import de 2.584'12 €, i pagui l'import de 283'05 €, corresponent a la publicació de l'anunci de licitació.

 

Setè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

10        ADJUDICAR LES OBRES D' ENDERROC DE L'ESCOLA D'ADULTS DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL DE "CAN MARFÀ", A FAVOR DE L'EMPRESA "EXCAVACIONS ILURO, SL", FINS UN IMPORT DE 73.080'00 €, IVA INCLÒS.

 

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de les obres d'enderroc de l'escola d'adults de l'equipament municipal de Can Marfà de Mataró.

 

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 25 d'octubre de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades a favor de l'empresa "Excavacions Iluro, SL", fins un import global de 73.080'00 €, IVA inclòs.

 

Tenint en compte que s'ha de variar la periodificació de la despesa prevista per les obres atès que començaran més tard de les previsions inicials.

 

Tenint en compte que les previsions de la consignació de la partida 40220/45183C/63200 dels pressupostos municipals per als anys 2007 i 2008 són suficients per a atendre la despesa que es proposa.

 

Tenint en compte que a la consignació de la partida 40220/45183C/63200 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

 

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres d'enderroc de l'escola d'adults de l'equipament municipal de Can Marfà de Mataró, a favor de l'empresa "Excavacions Iluro, SL", fins un import global de 73.080'00 €, IVA inclòs.

 

Segon.- Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti a l'Ajuntament de Mataró els documents que certifiquen que està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (certificats positius d'Hisenda i de la Seguretat Social).

 

Tercer.- Variar la periodificació de la despesa prevista per a fer front a la present contractació i satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 40220/45183C/63200, de la següent manera:

 

Any 2007        30.000'00 €      (doc. D núm. 58584)

Any 2008        43.080'00 €      (doc. ADFUT núm. 58585)

 

Quart.- Autoritzar l'anotació comptable inversa de 78.002'34 € (doc. A núm. 58586), corresponent a la diferència entre la previsió de la licitació i l'import real de l'adjudicació i al canvi en la periodificació de la despesa.

 

Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança definitiva d'un import de 14.616'00 €, equivalent al 20% de l'import d'adjudicació, en base al que disposa l'art. 36.4, en relació al 83.2.b, de la Lei 2/2000, de 16 de juny, de contractes de les administracions públiques, atès que la seva oferta estava incursa inicialment en presumpció de temeritat .

 

Sisè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, pagui l'import de 157'90 €, corresponent a la publicació de l'anunci de licitació.

 

Setè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

11        ADJUDICAR EL SERVEI D'ATENCIÓ SOCIAL I MENJADOR DEL CENTRE D'ACOLLIDA, A FAVOR DE "L'ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA A MATARÓ", FINS UN IMPORT DE 338.546'69 EUR.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei públic d'atenció social i menjador al Centre d'Acollida de l'Ajuntament de Mataró.

 

Atès l'informe emès per la Cap del Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Mataró, de data 13 de novembre de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei públic esmentat a favor de "L'Assemblea Local de la Creu Roja de Mataró", fins un import global de 338.546'69 € pels dos anys de durada del contracte.

 

Tenint en compte que les previsions de la consignació de la partida 60550/313220/22706 dels pressupostos municipals per als anys 2007, 2008 i 2009 són suficients per a atendre la despesa que es proposa.

 

Tenint en compte que a la consignació de la partida 60550/313220/22706 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

 

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei públic d'atenció social i menjador al Centre d'Acollida de l'Ajuntament de Mataró, a favor de "L'Assemblea Local de la Creu Roja de Mataró", fins un import global de 338.546'69 € pels dos anys de durada del contracte.

 

Segon.- Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 60550/313220/22706, de la següent manera:

 

 

Any 2007          14.106'11 €    (doc. D núm. 59763)

Any 2008        169.273'35 €     (doc. ADFUT núm. 60231)

Any 2009        155.167'23 €     (doc. ADFUT núm. 60233)

Tercer.- Autoritzar les anotacions comptables inverses, corresponents a la diferència entre la previsió de la licitació i l'import real de l'adjudicació, següents:

 

Any 2007          24.008'89 €    (doc. A/ núm. 59777)

Any 2008        182.952'00 €     (doc. AFUT/ núm. 60230)

Any 2009        144.837'00 €     (doc. AFUT/ núm. 60232)

 

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança definitiva d'un import de 13.541'87 €, i  pagui l'import de 302'94 €, corresponent a la publicació de l'anunci de licitació.

 

Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

 

12        ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES TIPUS FURGÓ PEL GRUPS DE JARDINERS DEL SERVEI DE MANTENIMENT, A FAVOR DE L'EMPRESA "GRUP AUSER 3000, SA", FINS UN IMPORT DE 37.276'24 €, IVA INCLÒS.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, per al subministrament de dos vehicles tipus furgó pel grup de jardiners del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró.

 

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 9 de novembre de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament esmentat a favor de l'empresa "Grup Auser 3000, SA", fins un import global de 37.276'24 €, IVA inclòs, pels dos vehicles.

 

Tenint en compte que a la consignació de la partida 40513/51117Z/62400 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

 

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de dos vehicles tipus furgó pel grup de jardiners del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "Grup Auser 3000, SA", fins un import global de 37.276'24 €, IVA inclòs, pels dos vehicles.

 

Segon.- Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 40513/51117Z/62400 del pressupost municipal de 2007 (doc. D núm. 60268).

 

Tercer.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança definitiva d'un import de 1.491'05 €, i  pagui l'import de 149'72 €, corresponent a la publicació de l'anunci de licitació."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

-Servei de Recursos Humans-

 

13        APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DELS SEGÜENTS PROCESSOS SELECTIUS:

-2 PLACES D'ASSISTENT/A SOCIAL, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CATEGORIA TÈCNIC GRAU MITJÀ, GRUP A2 (B), NOMENAMENT DE FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA.

-1 PLAÇA D'ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL, GRUP A2 (B), DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Per decret 2659/2007, de 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

 

Per decret 2674/2007 de data 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació.

 

Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, tribunal qualificador, tipus de proves, etc.), es descriuen a les bases específiques.

 

L'objectiu d'aquesta proposta és la convocatòria i l'aprovació de les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals, els processos selectius per cobrir:

-          2 places d'assistent/a social, escala d'administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic grau mitjà, grup A2 (B), nomenament de funcionari/ària de carrera.

-          1 plaça d'animador/a sòciocultural, grup A2 (B), de la plantilla de personal laboral fix, mitjançant concurs oposició lliure.

 

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

 

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern l'adopció del següents ACORDS:

 

Primer .- Aprovar les bases específiques, que s'adjunten com a annex, que regularan juntament amb les bases generals, els processos selectius per cobrir:

 

-          2 places d'assistent/a social, escala d'administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic grau mitjà, grup A2 (B), nomenament de funcionari/ària de carrera.

-          1 plaça d'animador/a sòciocultural, grup A2 (B), de la plantilla de personal laboral fix, mitjançant concurs oposició lliure.

 

Segon.- Convocar els següents processos selectius:

 

-          2 places d'assistent/a social, escala d'administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic grau mitjà, grup A2 (B), nomenament de funcionari/ària de carrera.

-          1 plaça d'animador/a sòciocultural, grup A2 (B), de la plantilla de personal laboral fix, mitjançant concurs oposició lliure.

 

Tercer.- El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC, en el benentés que si durant aquests vint dies s'estimès alguna possible al·legació contra les bases específiques que ara s'aproven, es tornarà a obrir nou termini de presentació  de sol·licituds.

 

Quart.- Publicar aquesta proposta i els seus annexos al BOP, en extracte al DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

14        APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE REGULARAN ELS SEGÜENTS PROCESSOS SELECTIUS:

-1 PLAÇA D'ARQUITECTE, ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CATEGORIA TÈCNIC SUPERIOR, GRUP A1 (A), NOMENAMENT DE FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA.

-1 PLAÇA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA D'INSPECCIÓ FISCAL, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, CLASSE COMESES ESPECIALS, CATEGORIA TÈCNIC/A ESPECIALISTA, GRUP C1 (C).

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Per decret 2659/2007, de 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

 

Per decret 2674/2007 de data 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació.

 

Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, tribunal qualificador, tipus de proves, etc.), es descriuen a les bases específiques.

 

L'objectiu d'aquesta proposta és l'aprovació de les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals, els processos selectius per cobrir:

 

-          1 plaça d'arquitecte/a, escala d'administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic/a superior, grup A1 (A), nomenament de funcionari/ària de carrera.

-          1 plaça de tècnic/a especialista d'Inspecció Fiscal, de l'Escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe Comeses Especials, categoria Tècnic/a Especialista, grup C1 (C).

 

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

 

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern l'adopció del següents acords:

 

Primer .- Aprovar les bases específiques, que s'adjunten com a annex, que regularan juntament amb les bases generals, els processos selectius per cobrir:

 

-          1 plaça d'arquitecte/a, escala d'administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic/a superior, grup A1 (A), nomenament de funcionari/ària de carrera.

-          1 plaça de tècnic/a especialista d'Inspecció Fiscal, de l'Escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe Comeses Especials, categoria Tècnic/a Especialista, grup C1 (C).

 

Segon. - Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

15        RATIFICACIÓ DEL DECRET 9068/2007, DE DATA 06 DE NOVEMBRE, REFERENT A LA CONVOCATÒRIA PER PROVEIR UNA PLAÇA DE DELINEANT, GRUP C1 (C), MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS LLIURE I NOMENAMENT DE FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/NA MENTRE DURI LA SITUACIÓ DE RESERVA QUE TÉ LA PERSONA TITULAR.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per tal de poder iniciar el procés selectiu per proveir un/a delineant, amb un nomenament de funcionari/ària interi/na de substitució, mentre duri la situació de reserva de la persona titular de la plaça, la consellera delegada de Serveis Centrals va resoldre convocar aquest procés per decret 9068/2007 de data 06 de novembre de 2007.

 

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:

 

Únic.- Ratificar el decret número 9068/2007 de data 06 de novembre de 2007, el contingut del qual és el següent:

 

"Aquesta Corporació necessita contractar un/a delineant, amb un nomenament de funcionari/ària interí/na de substitució, mentre duri la situació de reserva de la persona titular de la plaça.

 

El 17 de maig de 2005, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Mataró va aprovar les Bases Generals dels processos selectius per a la cobertura de vacants temporals, ja sigui de la plantilla de funcionaris o de laborals. Aquestes bases van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 132, de 3 de juny de 2005.

 

Les bases són la normativa reguladora d'aquesta convocatòria i per tant és imprescindible conèixer el seu contingut, si es participa en el procés selectiu.

 

De conformitat amb la Relació de llocs de treball d'aquesta corporació, les característiques i funcions són les següents:

 

Funcions:

 

1. Assessorament especialitzat  a la resta de l'organització en ubicacions físiques dels serveis municipals i redacció dels projectes (inclosa l'elaboració de plànols amb eina informàtica AUTOCAD).

2. Redacció de projectes.

3. Assessorament, estudi i propostes per a la gestió i rendibilitat del patrimoni municipal: concessions, lloguers, adquisicions i alienacions.

4. Relació i atenció amb els implicats en les tasques descrites anteriorment: serveis interns, proveïdors, comunitats de propietaris, associacions i ciutadans.

5. Organització, distribució, gestió i supervisió del programa d'espais electorals (tant per les votacions com per a d'actes electorals).

6. Donar suport en l'elaboració i tramitació de documentació davant d'organismes públics (registrals, cadastrals), derivats d'actes de gestió patrimonial.

7. Suport al manteniment, actualització i correcció de l'inventari de béns municipal.

8. Qualsevol altra tasca de la competència professional del lloc de treball, que els seus caps jeràrquics li puguin encomanar.

 

Retribució: 26.516,70 .- € bruts any.

 

Requisits de participació:

 

Tenir el títol de tècnic/a superior d'un cicle formatiu de la família d'Edificació i Obra Civil (desenvolupament i aplicació de projectes de construcció, etc.), el títol de tècnic/a especialista en delineació, o altres títols equivalents.

 

Per poder participar a la convocatòria, la persona ha de tenir el títol o estar en condicions d'obtenir-lo com a màxim, en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds.

 

D'acord amb les atribucions que em corresponen segons l'art. 55 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aproven el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals i disposicions concordants,

 

R E S O L C:

 

Primer.- Convocar proves selectives pel sistema de concurs de mèrits, que contindrà les següents parts:

 

-   Proves pràctiques de caràcter eliminatori, sobre les funcions que es realitzen al lloc de treball. La puntuació màxima serà de 20 punts i la mínima per superar-les 10 punts.

-   Prova de nivell C de llengua catalana amb qualificació apte/no apte. D'acord amb el punt 4 de les bases generals de selecció de personal, les persones que acreditin certificat del nivell o equivalència, no hauran de realitzar la prova.

-   Valoració de mèrits, d'acord amb el punt 7 de les bases. La puntuació màxima és de 10 punts i no té caràcter eliminatori.

-   Si l'òrgan de selecció així ho acorda, es podrà realitzar una entrevista personal, que podrà contenir proves psicotècniques. La puntuació màxima són 4 punts i no té caràcter eliminatori.

 

Segon.- Nomenar les següents persones com a membres de l'òrgan de selecció d'aquest procés:

 

Presidenta: Sra. M. Adela Gonzàlez Solà, cap del servei de Gestió Econòmica, de l'àrea de Serveis Centrals.

President suplent: Sr. Josep Canal i Codina, sotsdirector de Serveis Econòmics i Interventor.

 

Vocal 1: Sra. Mireia Bermejo Pradell, cap de la secció de Patrimoni, servei de Gestió Econòmica.

Vocal 2: Sr. Xavier Obradors Guerrero, arquitecte del servei de Ciutat Sostenible.

Vocal 3: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del Servei de Recursos Humans.

 

Vocals suplents: Sra. Montserrat Hernàndez Padial, tècnica superior d'Organització i Qualitat del servei de Recursos Humans; Sra. Eva Maeso Viladoms, cap de secció d'Informació Urbanística i Planejament.

 

Secretaria: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, administrativa del servei de Recursos Humans;

Secretari suplent: Sr. Carles Ruiz Nogueras, administratiu del servei de Recursos Humans.

 

Hi serà present durant tot el procés selectiu, amb veu i sense vot, un membre de la Junta de Personal.

 

Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

 

Quart.- Elevar aquest decret a la Junta de Govern per la seva ratificació."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

16        RATIFICACIÓ DEL DECRET 9276/2007, DE DATA 12 DE NOVEMBRE, REFERENT A LA CONVOCATÒRIA PER PROVEIR UNA PLAÇA DE PEDAGOG/A, GRUP A1 (A), MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS LLIURE I NOMENAMENT DE FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/NA.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Per tal de poder iniciar el procés per proveir una plaça de pedagog/a, amb un nomenament de funcionari/ària interí/na, per a l'EAIA de Mataró (equip d'Atenció a l'Infància i l'Adolescència), la consellera delegada de Serveis Centrals va resoldre convocar aquest procés per decret 9276/2007 de data 12 de novembre de 2007.

 

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:

 

Únic.- Ratificar el decret número 9276/2007 de data 12 de novembre de 2007, el contingut del qual és el següent:

 

"Aquesta Corporació necessita contractar un/a pedagog/a, amb un nomenament de funcionari/ària interí/na, per a l'EAIA de Mataró (equip d'Atenció a l'Infància i l'Adolescència).

 

Els EAIA són serveis d'atenció i protecció de menors en situació de risc, d'acord amb la llei de protecció de menors desemparats, aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 1991. Els professionals de l'EAIA, intervenen en aquelles situacions on els infants pateixen algun tipus de maltractament físic, psicològic, abandó, negligència, abús sexual, etc. La retribució del pedagog/a és de 36.372,23 .- € bruts any.

 

El requisit de participació és tenir el títol de llicenciat/da en Pedagogia. Per poder ser admès a la convocatòria, la persona ha de tenir el títol o estar en condicions d'obtenir-lo com a màxim, en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds.

 

El 17 de maig de 2005, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Mataró va aprovar les Bases Generals dels processos selectius per a la cobertura de vacants temporals, ja sigui de la plantilla de funcionaris o de laborals. Aquestes bases van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 132, de 3 de juny de 2005.

 

Les bases són la normativa reguladora d'aquesta convocatòria i per tant és imprescindible conèixer el seu contingut, si es participa en el procés selectiu.

 

D'acord amb les atribucions que em corresponen segons l'art. 55 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aproven el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals i disposicions concordants,

 

R E S O L C:

 

Primer.- Convocar proves selectives pel sistema de concurs de mèrits, que contindrà les següents parts:

 

-   Proves pràctiques de caràcter eliminatori, sobre les funcions que es realitzen al lloc de treball. La puntuació màxima serà de 20 punts i la mínima per superar-les 10 punts.

-   Prova de nivell C de llengua catalana amb qualificació apte/no apte. D'acord amb el punt 4 de les bases generals de selecció de personal, les persones que acreditin certificat del nivell o equivalència, no hauran de realitzar la prova.

-   Valoració de mèrits, d'acord amb el punt 7 de les bases. La puntuació màxima és de 10 punts i no té caràcter eliminatori.

-   Si l'òrgan de selecció així ho acorda, es podrà realitzar una entrevista personal, que podrà contenir proves psicotècniques. La puntuació màxima són 4 punts i no té caràcter eliminatori.

 

Segon.- Nomenar les següents persones com a membres de l'òrgan de selecció d'aquest procés:

 

Presidenta: Sra. Lola Ruiz Lombardo, cap de la secció d'Infància i Família, de Serveis Socials.

 

Vocal 1 i presidenta suplent: Sra. Esther Merino Tarafa, cap de la secció de Promoció social, de Serveis Socials.

Vocal 2: Una persona designada per la DGAIA.

Vocal 3: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del Servei de Recursos Humans.

 

Vocals suplents: Sra. Montserrat Hernàndez Padial, tècnica superior d'Organització i Qualitat del servei de Recursos Humans; Sra. Maria Gil Amaya, cap de la secció Agencia de la gent gran i persones dependents; una persona designada per la DGAIA.

 

Secretària: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, administrativa del servei de Recursos Humans;

Secretari suplent: Sr. Carles Ruiz Nogueras, administratiu del servei de Recursos Humans.

 

Hi serà present durant tot el procés selectiu, amb veu i sense vot, un membre de la Junta de Personal.

 

Tercer- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

 

Quart.- Elevar aquest decret a la Junta de Govern per la seva ratificació."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

17        RATIFICACIÓ DEL DECRET 9236/2007, DE DATA 12 DE NOVEMBRE, REFERENT A LA CONVOCATÒRIA PER PROVEIR UNA PLAÇA DE PSICÒLEG/OGA, GRUP A1 (A), MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS LLIURE I NOMENAMENT DE FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/NA.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Per tal de poder iniciar el procés per proveir una plaça de psicòleg/oga, amb un nomenament de funcionari/ària interí/na, per a l'EAIA de Mataró (equip d'Atenció a l'Infància i l'Adolescència), la consellera delegada de Serveis Centrals va resoldre convocar aquest procés per decret 9236/2007 de data 12 de novembre de 2007.

 

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern l'adopció del següent ACORD:

 

Únic.- Ratificar el decret número 9236/2007 de data 12 de novembre de 2007, el contingut del qual és el següent:

 

"Aquesta Corporació necessita contractar un/a psicòleg/a, amb un nomenament de funcionari/ària interí/na, per a l'EAIA de Mataró (equip d'Atenció a l'Infància i l'Adolescència).

 

Els EAIA són serveis d'atenció i protecció de menors en situació de risc, d'acord amb la llei de protecció de menors desemparats, aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 1991. Els professionals de l'EAIA, intervenen en aquelles situacions on els infants pateixen algun tipus de maltractament físic, psicològic, abandó, negligència, abús sexual, etc. La retribució del/ del psicòleg/a és de 36.372,23 .- € bruts any.

 

El requisit de participació és tenir el títol de llicenciat/da en Psicologia. Per poder ser admès a la convocatòria, la persona ha de tenir el títol o estar en condicions d'obtenir-lo com a màxim, en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds.

 

El 17 de maig de 2005, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Mataró va aprovar les Bases Generals dels processos selectius per a la cobertura de vacants temporals, ja sigui de la plantilla de funcionaris o de laborals. Aquestes bases van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 132, de 3 de juny de 2005.

 

Les bases són la normativa reguladora d'aquesta convocatòria i per tant és imprescindible conèixer el seu contingut, si es participa en el procés selectiu.

D'acord amb les atribucions que em corresponen segons l'art. 55 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aproven el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals i disposicions concordants,

 

R E S O L C:

 

Primer.- Convocar proves selectives pel sistema de concurs de mèrits, que contindrà les següents parts:

 

-   Proves pràctiques de caràcter eliminatori, sobre les funcions que es realitzen al lloc de treball. La puntuació màxima serà de 20 punts i la mínima per superar-les 10 punts.

-   Prova de nivell C de llengua catalana amb qualificació apte/no apte. D'acord amb el punt 4 de les bases generals de selecció de personal, les persones que acreditin certificat del nivell o equivalència, no hauran de realitzar la prova.

-   Valoració de mèrits, d'acord amb el punt 7 de les bases. La puntuació màxima és de 10 punts i no té caràcter eliminatori.

-   Si l'òrgan de selecció així ho acorda, es podrà realitzar una entrevista personal, que podrà contenir proves psicotècniques. La puntuació màxima són 4 punts i no té caràcter eliminatori.

 

Segon.- Nomenar les següents persones com a membres de l'òrgan de selecció d'aquest procés:

 

Presidenta: Sra. Lola Ruiz Lombardo, cap de la secció d'Infància i Família, de Serveis Socials.

 

Vocal 1 i presidenta suplent: Sra. Esther Merino Tarafa, cap de la secció de Promoció social, de Serveis Socials.

Vocal 2: Una persona designada per la DGAIA.

Vocal 3: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del Servei de Recursos Humans.

 

Vocals suplents: Sra. Montserrat Hernàndez Padial, tècnica superior d'Organització i Qualitat del servei de Recursos Humans; Sra. Maria Gil Amaya, cap de la secció Agencia de la gent gran i persones dependents; una persona designada per la DGAIA.

 

Secretària: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, administrativa del servei de Recursos Humans;

Secretari suplent: Sr. Carles Ruiz Nogueras, administratiu del servei de Recursos Humans.

 

Hi serà present durant tot el procés selectiu, amb veu i sense vot, un membre de la Junta de Personal.

 

Tercer- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

 

Quart.- Elevar aquest decret a la Junta de Govern per la seva ratificació.

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

 

-Servei d'Obres-

 

18        ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ DE 129.794,76 € ATORGADA PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, D'ACORD AMB LA RESOLUCIÓ IUE/786/20007 DE 8 DE MARÇ, DESTINADA AL FINANÇAMENT DE LES DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DE L'AV. PERÚ, ENTRE PLAÇA JOSEP CUSACHS I CARRER PABLO RUIZ PICASSO.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

 

"En data 30 d'abril de 2007 l'Ajuntament de Mataró presenta davant l'Agència per a la Promoció del Comerç, Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, una sol·licitud d'incentiu del programa 2 per a la reurbanització de l'avinguda del Perú, entre la plaça de Josep Cusachs i el carrer de Pablo Ruiz Picasso, d'acord amb la resolució IUE/786/2007, de 8 de març,  publicada en el DOGC número 4848, de 23 de març de 2007, amb un pressupost del projecte previst  865.298,42 €.

En data 5 de novembre de 2007 ha tingut entrada a l'Ajuntament de Mataró la notificació, amb número de registre de sortida 7284 de 22/10/2007, de la Resolució dictada en data 19 d'octubre de 2007 per la presidenta del Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial, comunicant l'atorgament d'una subvenció per un import de 129.794,76 € que correspon a un 15 % sobre la inversió prevista del pressupost subvencionable de 865.298,42 €, relatiu  a la reurbanització de l'avinguda del Perú, entre la plaça de Josep Cusachs i el carrer de Pablo Ruiz Picasso (exp. ZV-08-07).

 

Per a fer efectiva la subvenció, l'Ajuntament haurà de comunicar l'acabament de les obres, objecte d'aquest ajut,  i presentar els justificants de la inversió prevista dins del termini atorgat, que finalitza el dia 31 de gener de 2008.

 

Ateses les condicions establertes a les bases de la convocatòria per a fer efectiva l'ajuda atorgada.

 

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 proposo l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Acceptar la subvenció  per un import de 129.794,76 euros, atorgada per Resolució de la presidenta del Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial, de data 19 d'octubre de 2007, segons convocatòria IUE/786/2007, de 8 de març (DOGC número 4848, de 23 de març de 2007), adreçada a l'atorgament d'incentius en l'àmbit dels projectes col·lectius de cooperació empresarial i millora de les infraestructures de caràcter comercial, quantitat que correspon a un 15% sobre la inversió prevista de 865.298,42 € per a la reurbanització de l'avinguda del Perú, entre la plaça de Josep Cusachs i el carrer de Pablo Ruiz Picasso.  Programa 2.

 

Segon.- Sol·licitar una pròrroga, fins al 31 de març de 2008,  per a aportar la totalitat dels justificants de l'import total de la inversió, tota vegada que encara que l'obra esta previst que finalitzi el dia 10 de desembre de 2007,  l'Ajuntament no disposarà  de la liquidació de l'obra abans d'acabar el mes de març del 2008.

 

Tercer.- Donar trasllat dels anteriors acords a la Direcció General de Comerç del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, i als serveis municipals d'Ingressos, de Gestió Econòmica, i a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

-Servei d'Urbanisme-

 

19        APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL C/ GIBRALTAR 3-13.

 

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

 

"L'objecte de la present Proposta és l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall, promogut per la societat municipal Pumsa, a través de Prohabitatge, i redactat per l'arquitecte Llorenç Campdepadrós, referit al solar situat al carrer Gibraltar 3-13.

 

Es tracta d'una parcel·la qualificada de zona residencial, en front carrer, on l'Ajuntament té previst ubicar un equipament en planta baixa i planta primera.

 

L'objecte de l'estudi de detall és augmentar l'alçada reguladora màxima d'aquest edifici establerta segons el Pla General en 13 m, per tal d'adaptar l'edificació a les necessitats  que requereix la implantació d'aquests nous usos. En aquest sentit, cal dir que serà necessària la  implantació d'un ascensor diferent del que s'utilitzi per a l'ús residencial de les plantes superiors i les instal·lacions pròpies d'un equipament i que no són necessàries per a un ús d'habitatge, cosa que fa incrementar l'alçada lliure necessària en les plantes baixa i primera.

 

L'estudi de detall s'ha redactat de conformitat amb l'art. 292.2 de les Normes urbanístiques del Pla General, on s'indica que l'alçada reguladora màxima és un paràmetre complementari i que, per tant, es pot modificar a través d'un Estudi de Detall.

 

Així doncs, es proposa ajustar l'alçada reguladora de la parcel·la de 13 a 14 metres, sense que es variï el nombre màxim de plantes.

 

Consta a l'expedient informe favorable del servei tècnic del Servei municipal d'Urbanisme.

 

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic i tècnic precedent i el que disposa la Disposició Transitòria Novena del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat , i per tant, el Text Refós Urbanístic Català €D.L.1/90 de 12/7-, i en virtut del Decret de 18 de juny de 2007, de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS:

 

Primer.- Aprovar inicialment l'Estudi de Detall promogut per les societats municipals Pumsa i Prohabitatge, SL, i redactat per l'arquitecte Llorenç Campdepadrós, referit al solar situat al carrer Gibraltar 3-13, per modificar l'alçada reguladora màxima d'aquest edifici, de conformitat amb el que disposa l'art. 279.2 de les Normes Urbanístiques del Pla General vigent.

 

Segon.- Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals, inclòs l'espai web municipal.

 

Tercer.- Notificar els acords als propietaris de les finques veïnes del solar de l'equipament

 

Quart.-  Comunicar la present resolució al Servei d'Obres i al de Llicencies"

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

20        DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA 289 DE 4/10/07 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 13 DE BARCELONA DICTADA EN RCA 9/2005, INTERPOSAT PER INMOBILIARIA TELURO SA, CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'OPERACIÓ JURÍDICA COMPLEMENTÀRIA DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL SECTOR VALLVERIC.

 

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

 

"En data 4 d'octubre de 2.007 el Jutjat contenciós-administratiu nº 13 de Barcelona ha dictat Sentència estimant el recurs contenciós-administratiu nº 9/2005 interposat per l'entitat «INMOBILIARIA TELURO, S.A.» contra el Decret d'Alcaldia de Mataró de data 3 d'agost de 2.004, que va acordar aprovar definitivament l'operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació del Sector Vallveric de Mataró.

Consta a l'expedient l'informe de l'advocat que ha defensat a l'Ajuntament en aquest recurs, en el qual conta la següent valoració de la Sentència als efectes d'un possible recurs d'apel·lació:

 

           1er) La vulneració del  principi  de justa  distribució de beneficis i càrregues.

 

La Sentència disposa  que l'operació jurídica complementària (i el planejament urbanístic d'aplicació) vulnera la justa distribució de beneficis i càrregues  atès que:

 

a.- Les plusvàlues són més elevades que les càrregues en el sòl residencial.

b.- Malgrat no s'ha efectuat cap divisió poligonal, s'exclou de l'operació jurídica complementària, el sòl industrial.

c.- La inexistència de diferències significatives entre la parcel·la nº 43 i la resta i l'existència de desajustos pel que  fa a les estacions transformadores (segons  prova pericial practicada en autos).

 

           2on) La procedència de tramitar una  reparcel·lació econòmica.

 

La Sentència disposa i mana a l'Ajuntament que tramiti un projecte de reparcel·lació econòmica i que resultava  improcedent la figura d'una operació jurídica complementària atès que aquests instruments no poden alterar la participació dels titulars  de les finques aportades o la  quantificació de l'aprofitament urbanístic atribuït a les finques resultants.

 

Contra la Sentència, es pot interposar recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia en un termini que finalitza el proper dia 30 d'octubre de 2.007.

 

Els pronunciaments de la Sentència relatius a la  suposada  vulneració del principi de justa distribució de beneficis i càrregues  serien en principi discutibles en seu d'un recurs d'apel·lació.  Especialment aquella conclusió judicial relativa a l'esmentada vulneració adoptada simplement en base a la diferència numèrica existent entre el valor  (estimat) de les plusvàlues i el valor (igualment estimat) de les càrregues determinades  en l'operació, tota vegada que és evident que no serà fins el moment en que s'efectuï la liquidació definitiva que seran objecte de regularització la quantificació d'ambdós conceptes.

 

           Això no obstant, val a dir que  altres conclusions judicials es fonamenten en el resultat del dictamen pericial emès en les actuacions, desfavorable  pel  que fa als interessos municipals,  i quines conclusions serien difícilment substituïdes per l'òrgan jurisdiccional superior en seu d'una  apel·lació.

 

Pel que fa als pronunciaments de la Sentència relatius a la tramitació d'una  reparcel·lació econòmica, qui  subscriu manté  la opinió de  que l'apartat f) de l'article 14 del Decret 303/1.997 permetia que les operacions jurídiques complementàries tinguessin per objecte alterar la participació dels titulars  de les finques o la quantificació de l'aprofitament, entre altres determinacions. En aquests casos, com el que ens ocupa, l'esmentat precepte reglamentari era molt clar al disposar únicament com  a requisit de les operacions jurídiques, que es tramitessin seguint el mateix procediment que els projectes de reparcel·lació. Tal i com precisament s'ha fet en el present supòsit.

Això no obstant, és cert, tal i com s'estableix en la Sentència que el vigent ordenament jurídic urbanístic i, en concret, l'article 168 del Regalment de la Llei d'Urbanisme, disposa més restrictivament que les operacions jurídiques complementàries, quan tinguin per objecte introduir canvis excessius, no  resulten l'instrument de gestió  procedent,  havent-se de tramitat una modificació del projecte de reparcel·lació.

 

           Si bé  evidentment l'article 168 del Reglament de la Llei d'Urbanisme no resulta d'aplicació a l'operació jurídica que ens ocupa, el que podria donar lloc  a una possible estimació parcial d'un recurs d'apel·lació, el cert  és que, a efectes pràctics, i un cop dictada Sentència en apel·lació, el resultat  seria el mateix, és a dir, l'Ajuntament estaria obligat a redactar i tramitar una reparcel·lació econòmica.

 

Per tot el que s'ha exposat fins aquí, s'ha de concloure que no resulta aconsellable la interposició de recurs d'apel·lació contra la Sentència dictada en data 4 d'octubre últim, així com donar compliment al  dictaminat judicialment mitjançant la tramitació d'un projecte de reparcel·lació econòmica".

 

Consta a l'expedient informe del servei jurídic del Servei municipal d'Urbanisme que coincideix amb la valoració feta sobre la Sentència i la proposta de no interposar recurs contra la mateixa.

 

Com sigui que l'administració actuant en aquest Sector és la societat municipal Pumsa, se li donarà trasllat de la Sentència a fi i efecte de que, dintre del marc del l'encàrrec de gestió, doni compliment de la mateixa.

 

Per tot el que s'acaba d'exposar, i en virtut del Decret de 18 de juny de 2007, de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS:

 

Primer.- Donar compliment a la Sentència núm.  289 de 4 d'octubre de 2007 del Jutjat contenciós-administratiu nº 13 de Barcelona que estima el recurs contenciós-administratiu nº 9/2005 interposat per l'entitat «INMOBILIARIA TELURO, S.A.» contra el Decret d'Alcaldia de Mataró de data 3 d'agost de 2.004, que va acordar aprovar definitivament l'operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació del Sector Vallveric de Mataró, en el següent sentit:

"FALLO: ESTIMAR el presente recurso contencioso-administrativo ordinario nº 9/2005-B promovido por INMOBILIARIA TELURO,SA contra el ILMO. AYUNTAMIENTO DE MATARÓ. Y en su consecuencia anular los actos administrativos, por ser contrarios a derecho y condenar al Municipio demandado a tramitar un proyecto de reparcelación económica -en su caso- que sea respectuoso con los principios de equidistribución e integridad de la comunidad reparcelatoria. Sin costas"

 

Segon.-  Donar trasllat a la societat municipal PUMSA de la Sentència núm. 289 de 4 d'octubre de 2007 del Jutjat contenciós-administratiu nº 13 de Barcelona, a fi i efecte de que dintre del marc de l'encàrrec de gestió en el Sector de Vallveric, efectuí les actuacions necessàries per què l'Ajuntament pugui executar la Sentència en els seus termes.

 

Tercer.- Comunicar els precedents acords al Jutjat contenciós-administratiu nº 13 de Barcelona.

 

Quart.- Comunicar els precedents acords al Gabinet Jurídic de Secretaria General i al Servei municipal de Gestió Econòmica."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

-Servei de Llicències-

 

21        ORDRE D'ENDERROC DE PERFILS METÀL·LICS INSTAL·LATS A LA TERRASSA AL C. VALENCIA, 15

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per Decret de 8 d'octubre de 2007 s'ha suspès a Francisco Sánchez Gallego i Francisco Sánchez Alabarce les obres sense llicència consistents en instal·lar uns perfils metàl·lics en un lateral de la terrassa de la planta primera que ocupa tota la llargada de la terrassa fins al final de la parcel·la del c. Valencia, 15, i li ha estat concedit el termini de 15 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

 

Francisco Sánchez Gallego ha al·legat que és l'únic responsable de la instal·lació, que creia que al ser desmuntable no es considerava obra, que la va instal·lar per evitar humitats al veí, que està d'acord en variar les mides o desmuntar la instal·lació, que pensava que es podia muntar com tots els veïns que en tenen a Mataró.

 

Respecte aquestes al·legacions resulta que no és la primera vegada que se li ha de suspendre les obres per realitzar-les sense llicència, i que se li adverteix que és preceptiva l'obtenció de la llicència municipal per la realització d'obres, cas contrari la seva execució constituiria una infracció urbanística. Per decret de 3 de febrer de 2006 es va ordenar la suspensió de les obres sense llicència consistent en l'aixecament d'un pis en planta segona de la mateixa finca. Referent a les característiques de la instal·lació, la normativa urbanística no diferència les construccions i instal·lacions segons el material emprat o de si es pot demuntar, un element compleix o no compleix amb el planejament amb independència de si és d'obra, vidre, fusta o metàl·lic. D'acord amb l'article 179 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme estan subjectes a llicència urbanística prèvia, entre d'altres, l'autorització d'obres i usos de manera provisional i les instal·lacions prefabricades, siguin provisionals o permanents.

 

El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables per ocupar tota la llargada de la terrassa fins al final de la parcel·la. Segons la Normes urbanístiques del Pla general, es tracta d'obres en volum disconforme, ja que s'estan fent fora de la fondària edificable.

 

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes precedents; els articles 78 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.- Ordenar a Francisco Sánchez Gallego que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui els perfils metàl·lics instal·lats en la terrassa, al c. Valencia, 15, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

 

22        ORDRE DE RETIRADA D'ESCALA D'ACCÉS A TERRAT NO TRANSITABLE AL C. MARE DE DÉU DEL PILAR, 22.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per decret del conseller delegat d'Habitatge de data 3 d juliol de 2007 es va ordenar a Pedro del Amor López la retirada de l'escala d'accés al terrat del c. Mare de Déu del Pilar, 22.

 

L'Ajuntament Ple en sessió extraordinària celebrada el 28 de juny de 2007 va acordar delegar a la Junta de Govern Local les competències per ordenar l'enderroc o retirada de les obres efectuades sense llicència o ordre d'execució o sense ajustar-se a les condicions de llicència concedida, a càrrec de l'interessat.

 

Per tant aquell decret pateix un defecte de forma en acordar una ordre de retirada o enderroc sense competència per acordar-ho en haver-se delegat a la Junta de Govern Local, essent aquest òrgan qui l'haurà d'acordar la retirada de l'escala d'accés.

 

S'ha concedit a l'interessat el termini de quinze dies d'audiència prèvia abans d'ordenar la retirada de l'escala d'accés. Aquest va al·legar que no té plantes al terrat i que l'escala només la utilitzaran pel manteniment del terrat

 

Respecte aquesta al·legació només es pot considerar com una declaració de bones intencions però no hi ha cap garantia de que realment compliran aquesta obligació en tant i quan no la retirin. Si considerem suficient aquesta declaració s'estaria atorgant una dispensa particular que s'ha considerar com un acte nul de ple dret per contravenir l'ordenament urbanístic vigent.L'Ajuntament no pot disposar lliurement en temes de disciplina urbanística, l'article 11 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, estableix que són nul·les de ple dret les reserves de dispensació que concedeixin les administracions públiques al marge dels plans i les normes d'ordenació urbanística, això vol dir que qualsevol activitat municipal destinada a permetre les infraccions urbanístiques al ser nul·la de ple dret és com sinó s'hagués produït mai i no té cap efecte jurídic.

 

L'escala d'accés al terrat no és legalitzable ja que els patis d'illa amb ocupació parcial, clau %, com és el cas de la referida finca, si la construcció annexa està en el fons del pati la coberta no pot ser transitable segons estableix l'article 79.4 del Pla general d'ordenació de Mataró.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes precedents; els articles 79.4 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.- Ordenar a Pedro del Amor López que en el termini màxim de dos mesos, retiri l'escala d'accés al terrat, al c. Mare de Déu del Pilar, 22, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

CMI SERVEIS PERSONALS

 

-Servei de Benestar Social-

 

23        APROVACIÓ DE LA DESPESA DE 123.211,55 EUROS AMB CÀRREC A LA PARTIDA 60540 313330 48000, DE PAGAMENT DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES CORRESPONENT A L'ANY 2007 A FAVOR DE DIVERSES PERSONES, SEGONS DOCUMENTACIÓ QUE CONSTA A L'EXPEDIENT.

 

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

 

"Relació de fets

 

1.      La Secció de Gestió Tributària ha tramès la relació de rebuts i liquidacions de la taxa de la brossa domiciliària a liquidar per l'any 2007, en què consten els rebuts de la taxa que han resultat objecte de sol·licitud de subvenció per disposar de carnet blau amb subvenció, per haver-la sol·licitat expressament i  els resultants de l'actualització de les incidències que s'han produït al llarg de l'any.

 

2.      L'import total de la despesa esmentada és de 123.211,55 euros.

 

3.      Per l'esmentat import s'ha tramitat document ADO número 50611.

 

Fonaments de dret

 

1.      Ordenança Municipal de la taxa per la recollida, tractament i eliminació de brossa domiciliària o residus sòlids urbans, mobles i utensilis domèstics inservibles.

2.      Bases d'execució del pressupost municipal per l'any 2007

3.      Resolució d'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, de delegació de competències.

 

Per tot el que s'ha exposat proposo que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

 

Únic.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'import 123.211,55 euros, amb càrrec a la partida 60540 313330 48000, dins el projecte 3133305001, segons document ADO núm. 50611, en concepte de pagament de la taxa d'escombraries corresponent a l'any 2007 a favor de diverses persones, segons documentació que consta a l'expedient."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.