Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

29/10/2007

Escoltar

29/10/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

8804/2007 de 25 de octubre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 29.10.2007

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  29 d'octubre de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 15 d'octubre de 2007.

2         DESPATX OFICIAL

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Compres i Contractacions-

3         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs, procediment obert i modalitat de concessió, del servei públic de gestió de les deixalleries de Mataró (Pla d'En Boet i La Llàntia), i convocar licitació.

4         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres del Projecte bàsic i executiu d'edifici annex al Ceip Cirera-menjador, i convocar licitació.

          

           CMI SERVEIS PERSONALS

           -Servei de Benestar Social-

 

5         Aprovar la signatura d'un conveni de cooperació entre l'Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme, per l'any 2007, per a la gestió del servei de transport adaptat "porta a porta".

 

           PRECS I PREGUNTES

 

 

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

 

 

 

ACTA NÚM. 19/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 29 D'OCTUBRE  DE 2007.

=================================================================

 

A la ciutat de Mataró, el vint-i-nou d'octubre de dos mil set, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

          

Hi concorren els Senyors:

 

En Joan Antoni Baron Espinar           Alcalde

En Ramon Bassas Segura                   1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán                 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont                 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano                     4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa           5èna Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus                     7è Tinent d'Alcalde                                         

 

 

Assistits del Secretari General  Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

 

Excusen la seva assistència el senyor Oriol Batista Gázquez, 6è Tinent d'Alcalde.

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

 

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

 

3          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS, PROCEDIMENT OBERT I MODALITAT DE CONCESSIÓ, DEL SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ DE LES DEIXALLERIES DE MATARÓ (PLA D'EN BOET I LA LLÀNTIA), I CONVOCAR LICITACIÓ.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Vist l'informe emes pel Tècnic de residus i neteja viària, en el que es sol·licita la tramitació del contracte del servei públic de gestió de les deixalleries de Mataró (Pla d'En Boet i La Llàntia), amb una durada de dos anys, a comptar des del dia 01/01/2008 i fins el 31/12/2009, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de 848.640,00 €, IVA inclòs, per l'any de durada del contracte.

 

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 19/10/2007, sobre el contingut dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior.

 

Atès el disposat als arts. 67.1, 196, 208 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

 

Atès que es preveu consignar crèdit adequat i suficient a la partida 40553/442350/22707 del pressupost que s'aprovi pels anys 2008 i 2009.

 

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del servei públic de gestió de les deixalleries de Mataró, amb una durada de dos anys, a comptar des del dia 01/01/2008 i fins el 31/12/2009, ambdós inclosos, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 848.640,00 €, IVA inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

 

Tercer.- Atendre la despesa de 848.640,00 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 40553/442350/22707, amb els imports i anualitats següents:

 

Any 2008: 424.320,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 45898)

Any 2009: 424.320,00.-EUR, IVA, inclòs (operació AFUT núm. 45899)

 

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 40553/442350/22707 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2008 I 2009, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

 

Quart.- Convocar licitació, amb la modalitat de concurs, procediment obert i modalitat de concessió, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

4          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'EDIFICI ANNEX AL CEIP CIRERA-MENJADOR, I CONVOCAR LICITACIÓ.

           

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei de Manteniment i Serveis, de data 17/10/2007, per a la tramitació de l'expedient de contractació de les obres del Projecte bàsic i executiu d'edifici annex al Ceip Cirera-menjador, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 421.044,10 €, IVA inclòs.

 

Vist l'informe emès pel secretari general de data 22/10/2007, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

 

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/42251H/62200 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

 

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

 

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres del Projecte bàsic i executiu d'edifici annex al Ceip Cirera-menjador, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 421.044,10 €, IVA inclòs.

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del Projecte bàsic i executiu d'edifici annex al Ceip Cirera-menjador, mitjançant concurs i procediment obert.

 

Tercer.- Autoritzar l'import de 421.044,10 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/42251H/62200 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació A núm. 49273).

 

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

 

Cinquè.- Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu d'edifici annex al Ceip Cirera-menjador, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 1/10/2007, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

 

5          APROVAR LA SIGNATURA D'UN CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, PER L'ANY 2007, PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT "PORTA A PORTA".

 

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

 

"Relació de fets

 

  1. La competència en matèria de transport adaptat recau a nivell local en l'Ajuntament i pel què fa als municipis de menys de 50.000 habitants en el Consell Comarcal.
  2. És voluntat d'ambdues parts, Ajuntament i Consell Comarcal, el cooperar per tal de portar a terme el servei de transport adaptat a favor de persones que requereixin ser ateses en centres socials d'atenció especialitzada, centres ocupacionals i centres de formació per tal de facilitar la seva integració social per tal d'optimitzar els recursos i millorar la qualitat del servei.
  3. El conveni objecte d'aquest expedient regularà la prestació del servei de transport adaptat per part del Consell Comarcal del Maresme als ciutadans i ciutadanes de Mataró que ho requereixin, sense que l'Ajuntament de Mataró en perdi la titularitat.
  4. L'Ajuntament de Mataró té previst realitzar una aportació econòmica de 63.063,95 euros al Consell Comarcal del Maresme pel que fa a l'objecte d'aquest conveni.
  5. A les bases d'execució del pressupost municipal consta una aportació econòmica al Consell Comarcal del Maresme, per un import de 45.550,80 euros (quaranta-cinc mil cinc-cents cinquanta euros amb vuitanta cèntims d'euro) amb càrrec a la partida 60550 313410 46500 del pressupost municipal vigent per l'any 2007.
  6. L'aportació dels 17.513,15 euros (disset mil cinc-cents tretze euros amb quinze cèntims d'euro) restants queda condicionada a l'aprovació de la modificació de les basses d'execució del pressupost de despeses de 2007.

 

Vista la proposta de conveni corresponent a l'any 2007, un exemplar del qual consta adjunt a l'expedient.

Per tot el que s'ha exposat la sotasignant proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

 

Primer.- Aprovar la signatura d'un conveni de cooperació entre l'Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme, per l'any 2007, per tal d'optimitzar els recursos i millorar la qualitat del servei per a la gestió del servei de transport adaptat "porta a porta" a favor de persones de Mataró, que ho requereixin per accedir a serveis socials d'atenció especialitzada, centres ocupacionals i centres de formació, que facilitin la seva integració social. La vigència d'aquest conveni és de l'1de gener al 31 de desembre de 2007.

 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que representa l'aportació econòmica referida al present conveni, de 63.063,95 euros, amb càrrec a la partida 60550 313410 46500 del pressupost de 2007.

 

L'aportació econòmica que regula aquest conveni comprèn:

  • una aportació de 45.550,80 euros, que consta a les bases d'execució del pressupost i
  • una aportació de 17.513,15 euros condicionada a la modificació de les bases d'execució del  pressupost de l'exercici 2007.

 

Tercer.- Facultar la consellera delegada de Benestar Social, Gent Gran, Salut i Consum, Carme Esteban Sánchez, per a la signatura del conveni.

 

Quart.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Maresme per tal de procedir a la signatura del conveni."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

FORA DE CONVOCATÒRIA

 

Conclòs l'ordre del dia de la Junta de Govern Local, el Sr. Alcalde destaca la urgència del punt núm. 6 relatiu a  "Aprovar el conveni a subscriure amb el Consorci per al tractament dels residus sòlids urbans del Maresme, la Mancomunitat de l'alt Maresme per a la gestió de residus sòlids urbans i el medi ambient i l'Ajuntament de Mataró", que s'ha inclòs a l'ordre del dia de la present Junta de Govern malgrat no haver estat dictaminat previament per la Comissió Informativa.

 

La urgència és apreciada per la Junta de Govern Local per unanimitat dels 7 assistents a la Junta.

 

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei de Serveis i Manteniment-

 

6         APROVAR EL CONVENI A SUBSCRIURE AMB EL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME, LA MANCOMUNITAT DE L'ALT MARESME PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I EL MEDI AMBIENT I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

 

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

 

"Vist l'informe del Cap del Servei de Manteniment i Serveis.

 

Vist el Conveni marc de col·laboració entre el Consorci per al tractament dels residus sòlids urbans del maresme, la Mancomunitat de l'alt Maresme per a la gestió de residus sòlids urbans i el medi ambient i l'Ajuntament de Mataró.

 

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Aprovar el Conveni a subscriure amb el Consorci per al tractament dels residus sòlids urbans del Maresme, la Mancomunitat de l'alt Maresme per a la gestió de residus sòlids urbans i el medi ambient i l'Ajuntament de Mataró, segons el text que s'adjunta a aquest document.

Segon.- Comunicar el present acord al Consorci per al tractament dels residus sòlids urbans del Maresme, a la Mancomunitat de l'alt Maresme per a la gestió de residus sòlids urbans i el medi ambient, al Servei municipal de Gestió Econòmica i al Servei d'Ingressos."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.