Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

30/04/2007

Escoltar

30/04/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

3806/2007 de 26 de abril

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 30 d'abril de 2007

Òrgan:

ALCALDIA

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 30 d'abril de 2007, a un quart de deu del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 16 d'abril de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

PRESIDÈNCIA

3 Donar compte de l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Patronat Municipal de Cultura, l'Ajuntament de Mataró, l'IMPEM i la entitat Gospel Sons per a l'organització de la 1ª Trobada de Cors de Gospel de Catalunya

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Ratificar el decret núm. 3347/2007 de 12 d'abril, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'acorda adjudicar el contracte dels treballs d'acabament del CEIP de dues línies "Anxaneta" a favor de l'empresa Construcciones Juanes, SA, per un import de fins a 119.984,52 €, IVA inclòs.

5 Ratificar el decret núm. 3498/2007 de 18 de abril de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'acorda la resolució definitiva del contracte administratiu per a l'execució de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", adjudicat a l'empresa Constructora i Rehabilitadora "Secla, SA.

6 Ratificar el decret núm. 3498/2007 de 18 de abril de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'acorda la resolució definitiva del contracte administratiu per a l'execució de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", adjudicat a l'empresa Constructora i Rehabilitadora "Secla, SA.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de mobiliari, complements, cadires i cortines per a l'escola bressol Elna i altres serveis de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant procediment negociat, i convocar licitació.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del , instal·lació i muntatge de mobiliari específic per a la nova escola bressol Elna, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

9 Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres pel tancament de l'anella i estesa de fibra òptica entre els centres cívics de Molins i Rocafonda a l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 79.499,15 €, IVA inclòs.

10 Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació del servei de manteniment de les franges de protecció perimetral a favor de l'empresa Forestal OUAAMMI, SL, per import de 46.320 EUR. IVA inclòs

11 Adjudicació del concurs celebrat pel subministrament de vehicles per al Servei de Policia Local a favor de l'empresa Prades Motor, SL, pel que fa el lot núm. 1, per un import de 68.900 €, IVA, inclòs; Lumacar, pel que fa el lot núm. 2, per un import de 31.462,50 €, IVA, inclòs i Fraferant, SL, pel que fa el lot núm. 3 per import de 65.366 €, IVA, inclòs.

 

-Servei de Secretaria General-

12 Donar-se per assabentats de la Sentència número 199/2007, de data 16 de març de 2007, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 968/2003, interposat per l'empresa TRANSMENDO SL.

-Servei de Recursos Humans-

13 Aprovació de bases i convocatòria d'una plaça de caporal

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

14 Aprovació inicial del Projecte executiu de reurbanització del Camí Ral, tram comprès entre el carrer de Sant Pere i el carrer de Jordi Joan.

 

-Servei d'Urbanisme-

15 Aprovació inicial del Pla de millora urbana Pmu-05 "Àmbit illa 1a - Torre Barceló".

16 Aprovació inicial de l'estudi de detall de la zona 6a2 del Sector Can Quirze (Escola Meritxell).

17 Aprovació inicial de l'estudi de detall per la legalització de la 4ª planta soterrani de l'edifici del carrer Meléndez Valdés 11-17.

18 Ordre de retirada de suplement de tanca instal·lat sobre un mur al pg. del Callao, 2.

19 Ordre de retirada de rètol a la rda. President Irla, 34, bxs.

20 Ordre de retirada de rètol i tres focus al c. Jaume I, 6, bxs.

21 Ordre de retirada de rètol al Camí de la Geganta, 27-29, bxs.

 

-Servei de Manteniment-

22 Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "AY" - "BH", que afecta als carrers Antoni de Capmany, Antonio de Solís, José Francisco Pacheco, Fèlix Campllonch, Floridablanca, Enric Prat de la Riba, Antoni Viladomat i Francisco Herrera.

23 Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "V " - "AM", que afecta als carrers Pare Tomàs Viñas, Diego de Velázquez, Tetuan i Jaume Isern.

 

-Ciutat Sostenible-

24 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia que desestima el recurs d'apel·lació de La Trobada 2002, SCP, en relació a la suspensió d'actuacions per prejudicialitat penal, del bar frankfurt a l'av. Europa, 189-193.

 

 

CMI VIA PÚBLICA

-Servei de Policia Local-

25 Donar compte de la Sentència ferma núm. 162, de data 22 de març de 2007, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.1de Barcelona, en relació al procediment abreujat núm. 571/2006-1 promogut per la Sra. Carolina Rodríguez García.

26 Donar compte de la Sentència núm. 208/2007, de data 20 de març de 2007, dictada per la Sala del Contenciós Administratiu, Secció Quarta, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació al recurs contenciós - administratiu 1019/2003 interposat per la Junta de Personal de l'Ajuntament de Mataró contra el Reglament de la Policia Local de Mataró.

 

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor

 

 

ACTA NÚM. 9/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 30 D'ABRIL DE 2007.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el trenta d'abril de dos mil set, essent un quart de deu del matí, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

Na Maria Rosa Cuscó i Alberó 3ra. Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Joaquim Fernández i Oller Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 - És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 16 d'abril de 2007.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

2 - En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

PRESIDÈNCIA

3 - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, L'IMPEM I LA ENTITAT GOSPEL SONS PER A L'ORGANITZACIÓ DE LA 1ª TROBADA DE CORS DE GOSPEL DE CATALUNYA

El senyor Esteve Terradas Yus, conseller delegat de Presidència, presenta la proposta següent:

"Antecedents

L'Ajuntament de Mataró vol promoure i potenciar la participació ciutadana en la organització de les activitats festives de la ciutat amb la implicació de les entitats en la seva definició, programació, organització i realització.

L'entitat Gospel Sons de Mataró és l'entitat ciutadana, sense afany de lucre, legalment constituïda, té entre els seus objectius la difusió de la música gospel a la ciutat de Mataró i més enllà del marc local.

Es voluntat de l'Ajuntament col·laborar amb l'Entitat Gospel Sons per la organització de la I Trobada de Cors de Gospel de Catalunya a Mataró els dies 12 i 13 de Maig de 2007.

Per informe del Coordinador de l'Àrea de Presidència de data 26/04/2007 es detallen els aspectes de la col·laboració de l'Ajuntament de Mataró i es fa una valoració del cost estimat, per un import de 1.100'00.-EUR., el qual serà atès per les diferents partides del pressupost municipal que gestiona l'àrea.

Fonaments de dret

En virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 i en virtut del previst als arts. 303 a 311, ambdós inclosos, del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, RESOLC:

Primer.-

Aprovar el conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Mataró, el PMC, l'IMPEM i l'Entitat Gospel Sons per la organització de la I Trobada de Cors de Gospel de Catalunya a Mataró.

Segon.-

Notificar aquest acord a l'entitat Gospel Sons per tal de procedir a la signatura del conveni.

Tercer.-

Donar compte de l'aprovació d'aquest acord a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Municipal."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

CMI SERVEIS CENTRALSSOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

4 - RATIFICAR EL DECRET NÚM. 3347/2007 DE 12 D'ABRIL, DE L'IL·LM. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PEL QUAL S'ACORDA ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS TREBALLS D'ACABAMENT DEL CEIP DE DUES LÍNIES "ANXANETA" A FAVOR DE L'EMPRESA CONSTRUCCIONES JUANES, SA, PER UN IMPORT DE FINS A 119.984,52 €, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 3347/2007, de 12 d'abril, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar l'adjudicació de la contractació dels treballs d'acabament del CEIP de dues línies Anxaneta de Mataró a favor de l'empresa Construcciones Juanes, SA, fins un import de 119.984,52.-EUR, IVA, inclòs disposant en el mateix decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 3347/2007, de 12 d'abril, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

"Mitjançant decret d'Alcaldia núm. 2880/2007 de 23 de març, s'acordà l'inici de l'expedient per a contractació dels treballs d'acabament del CEIP de dues línies Anxaneta, amb un import màxim per a la seva adjudicació de fins a 119.984,52 €, IVA inclòs, acordant així mateix l'aprovació dels plecs econòmics-administratius i tècnics particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, d'acord amb l'article 146.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, ja que l'anterior empresa adjudicatària va desistir de la realització dels treballs addicionals necessaris.

Mitjançant informe de data 29/03/2007, el cap del Servei d'Obres manifesta que s'han demanat ofertes a tres empreses -La Cornisa, SCCL, Bassa Mar, SA i Construcciones Juanes, SA- i proposa l'adjudicació a favor d'aquesta última ja que és la que és l'única que ha presentat oferta i la seva proposta s'ajusta als requisits exigits als plecs.

Atès el previst als arts. 146.2, 92, 86, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que existeix crèdit suficient i adient a la partida 40220/42251C/62200 del pressupost municipal aprovat pel present exercici 2007 per atendre la despesa que es proposa.

Atès el calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat d'iniciar els treballs el més aviat possible.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

RESOLC:

Primer. Adjudicar el contracte dels treballs d'acabament del CEIP de dues liniers Anxaneta a favor de l'empresa Construcciones Juanes, SA, per un import de fins a 119.984,52 €, IVA inclòs.

Segon. Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 40220/42251C/62200 del pressupost municipal aprovat pel present exercici 2007 (op. tipus D núm. 13626)

Tercer. Requerir l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 4.799,38 €."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

5 - RATIFICAR EL DECRET NÚM. 3498/2007 DE 18 DE ABRIL DE L'IL·LM. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PEL QUAL S'ACORDA LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE LA NAU DE LA COOPERATIVA "LA OBRERA MATARONENSE", ADJUDICAT A L'EMPRESA CONSTRUCTORA I REHABILITADORA "SECLA, SA.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per Decret 3498/2007, de 18 de març, L'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró va acordar declarar resolt el contracte administratiu per a l'execució de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", disposant en el mateix que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

Únic.-

Ratificar el Decret 3498/2007, de 18 d'abril, de l'Il·lm. Alcalde. de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

Antecedents de fet

Mitjançant decret 9041/2006, de 16 d'octubre, ratificat per acord de la Junta de Govern Local de data 30 d'octubre de 2006, s'acordà iniciar els tràmits administratius corresponents per la resolució del contracte d'obres formalitzat amb la mercantil Constructora i Rehabilitadora SECLA SA, per a l'execució de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense" i acabament de la urbanització plaça MODIFICAT 2005, per incompliment culpable de la contractista.

En el tràmit d'audiència, l'adjudicatària Constructora i Rehabilitadora SECLA SA va presentar escrit d'oposició, per la qual cosa en data 22 de desembre de 2006 es va remetre l'expedient a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, a fi de que emeti el preceptiu informe, de conformitat amb el que disposa l'article 59.3.a) del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i l'article 109 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En data 21/03/2007 ha tingut entrada en aquesta Corporació dictamen núm. 58/2007 de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, el qual conclou que "es procedent informar favorablement sobre la resolució del contracte d'execució d'obres per a la rehabilitació de la cooperativa "La Obrera Mataronense" i acabament de la urbanització plaça, signat entre l'Ajuntament de Mataró i l'empresa constructora i rehabilitadora "Secla, SA", i confiscar la garantia constituïda en el termes recollits al darrer fonament jurídic"

Fonaments de dret

1. Articles 109, 111. e), g) i h) i 112 del Reial decret legislatiu 2/2000, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, sobre l'extinció dels contractes per resolució dels mateixos.

2. Art. 109 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, pel que respecta al procediment a seguir per a la resolució dels contractes.

Tenint en compte el calendari de reunions dels òrgans de govern i la necessitat d'ajustar-se al termini de tramitació de l'expedient.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

1. Declarar resolt el contracte administratiu per a l'execució de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la nau de la cooperativa "La Obrera Mataronense", adjudicat a l'empresa Constructora i Rehabilitadora "Secla, SA", per acord de la Junta de Govern Local de data 3 d'octubre de 2005, en considerar que hi ha hagut un incompliment contractual imputable al contractista, de conformitat amb els informes tècnics que consten en l'expedient administratiu tramitat a aquest efecte, amb el tràmit d'audiència atorgat al contractista i amb allò que disposen els articles 95, 96,111.e) i 149 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques (LCAP), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

2. Incautar la garantia definitiva constituïda pel contractista per un import de 52.100,91 euros, en virtut del que estableixen els articles 113.4 de la LCAP, tenint en compte que el contracte es resol per culpa del contractista, sense perjudici de la liquidació definitiva de danys i perjudicis derivats de l'incompliment.

3. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

El punt número 6 de l'ordre del dia no es tracta, ja que és duplicat del punt número 5.

7 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI, COMPLEMENTS, CADIRES I CORTINES PER A L'ESCOLA BRESSOL ELNA I ALTRES SERVEIS DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Atès l'informe del tècnic de Compres del Servei de Compres i Contractacions en el qual es sol·licita la tramitació d'expedient administratiu per al subministrament de mobiliari, complements, cadires i cortines per a l'escola bressol Elna i altres serveis de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 29.631,23 €, IVA inclòs.

Atès que en la data de 06/09/04 la Junta de Govern Local va declarar l'homologació del mobiliari i complements, cadires, cortines i mobiliari per centres esportius d'ús comú per aquesta Corporació així com als proveïdors habilitats per al lliurament dels subministraments.

Atès que l'art. 182.g del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques contempla l'aplicació del procediment negociat sense publicitat per a aquells béns declarats uniformes per a l'Administració, prèvia adopció dels tipus de béns mitjançant la corresponent convocatòria amb concurs.

S'acompanya plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regularà tant l'execució del subministrament com el sistema emprat per obtenir la millor oferta econòmica, consistent en la millora a la baixa de l'import fixat com a base per a aquesta contractació, a través de l'ús de la plataforma electrònica PECAP, a la que aquest Ajuntament s'adherí per decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació.

Vist l'informe emès pel secretari general i l'interventor de fons, ambdós de data 20/04/2007 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Tenint en compte que al pressupost municipal aprovat per a la present anualitat hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que meriti el subministrament objecte de contracte.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120, 182.g) i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Modificar el contracte d'homologació de mobiliari per l'Ajuntament de Mataró en el sentit d'ampliar-lo en 29.631,23 €, IVA inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, d'acord amb el previst a l'art. 67 en relació amb el 182.g) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, del subministrament de mobiliari, complements, cadires i cortines per a l'escola bressol Elna i altres serveis de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 29.631,23 €, IVA inclòs, dividit en els següents lots:

- Lot 1: Mobiliari homologat i complements: fins a 22.698,90 €, IVA inclòs.

- Lot 2: Mobiliari homologat corresponent a cadires: fins a 4.484,33 €, IVA inclòs.

- Lot 3: Cortines fins a 2.448,00 €, IVA inclòs

Tercer. -

Autoritzar l'import de fins a 29.631,23 €, IVA inclòs, a càrrec de les següents partides del pressupost municipal aprovat per a l'any 2007:

Lot 1

- Partida 30401/42216O/62500: 17.312,85 €, IVA inclòs (op. tipus A núm. 17238)

- Partida 30401/12161Z/62500: 2.864,53 €, IVA inclòs (op. tipus A núm. 17241)

- Partida 30401/422160/22000: 2.521,52 €, IVA inclòs (op. tipus A núm. 17234)

Lot 2

- Partida 30401/42216O/62500: 1.158,73 €, IVA inclòs (op. tipus A núm. 17240)

- Partida 30401/12161Z/62500: 3.325,60 €, IVA inclòs (op. tipus A núm. 17242)

Lot 3

- Partida 30401/422160/22000: 2.448,00 €, IVA inclòs (op. tipus A núm. 17235)

Quart.-

Sol·licitar ofertes a les empreses homologades als respectius lots dels establerts al concurs de mobiliari, complements i cadires, segons establí l'acord de data 06/09/04 adoptat per la Junta de Govern Local, per al seu ús comú per aquesta Corporació. Aquesta consulta s'efectuarà a través de la plataforma electrònica PECAP, essent que els proveïdors homologats disposaran de 11 dies naturals a comptar des de l'endemà a l'aprovació del present acord per efectuar la seva oferta a través de l'expressada plataforma, en el moment que a aquests efectes indiqui la PECAP."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL , INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE MOBILIARI ESPECÍFIC PER A LA NOVA ESCOLA BRESSOL ELNA, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de data 20/04/2007, el tècnic de Compres del Servei de Compres i Contractacions sol·licita la contractació del subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari específic per a la nova escola bressol Elna, mitjançant concurs i procediment obert, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 55.304,12 €, IVA inclòs. L'objecte del contracte, es dividirà en els següents lots:

Lot núm. 1: mobiliari i complements: amb un tipus de licitació de fins a 46.933,39, IVA inclòs.

Lot núm. 2: cadires: amb un tipus de licitació de fins a 8.370,73 €, IVA inclòs.

Es justifica així mateix a l'expedient la necessitat de l'adquisició del mobiliari, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 20/04/2007, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tenint en compte que a les partides 30401/422160/22000 i 30401/42216O/62500 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2007 existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti, d'acord amb l'informe efectuat en la data de 20/04/2007 per l'interventor de Fons Municipal d'aquest Ajuntament.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari específic per a la nova escola bressol Elna, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 55.304,12 €, IVA inclòs, (a raó de 46.933,39 €, IVA inclòs pel lot núm. 1 i 8.370,73 €, IVA inclòs pel lot núm. 2).

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Atendre la despesa de fins a 55.304,12 €, IVA inclòs, a càrrec de les següents partides i imports del pressupost aprovat per la present anualitat.

Lot 1

Partida 30401/422160/22000: 43.313,10 €, IVA inclòs (op. tipus A núm. 17236)

Lot 2

Partida 30401/42216O/62500: 8.370,73 €, IVA inclòs (op. tipus A núm. 17239)

Quart.-

Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

9 - ADJUDICAR LA SUBHASTA CELEBRADA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PEL TANCAMENT DE L'ANELLA I ESTESA DE FIBRA ÒPTICA ENTRE ELS CENTRES CÍVICS DE MOLINS I ROCAFONDA A L'EMPRESA "ELECTRICITAT BOQUET, SL" FINS UN IMPORT DE 79.499,15 €, IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de les obres pel tancament de l'anella i estesa de fibra òptica entre els centres cívics de Molins i Rocafonda, del municipi de Mataró.

Atès l'informe emès pel Coordinador de Projectes i el Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions, de data 13 d'abril de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres pel tancament de l'anella i estesa de fibra òptica entre els centres cívics de Molins i Rocafonda, del municipi de Mataró, a l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import global de 79.499,15 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 30630/52112Z/62600 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres pel tancament de l'anella i estesa de fibra òptica entre els centre cívics de Molins i Rocafonda, del municipi de Mataró, a l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 79.499,15 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa de 79.499,15.-EUR, IVA, inclòs, que es proposa amb càrrec a la partida 30630/52112Z/62600 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació D núm. 200700015965)

Tercer

.- Autoritzar l'anotació comptable inversa a càrrec de la mateixa partida per import de 14.486,69.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 15962)

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.179,96 € i pagui l'import de 222,98 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

10 - ADJUDICAR LA SUBHASTA CELEBRADA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ PERIMETRAL A FAVOR DE L'EMPRESA FORESTAL OUAAMMI, SL, PER IMPORT DE 46.320 EUR. IVA INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, del servei de manteniment de les franges de protecció perimetral .

Atès l'informe emès per la tècnica de Secció de Jardineria del Servei de Manteniment, de data 17 d'abril de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei de manteniment de les franges de protecció perimetral, a l'empresa "Forestal Ouaammi, SL" fins un import global de 46.320 EUR, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la partida 40533/445140/21000 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de manteniment de franges de protecció perimetral, a l'empresa "Forestal Ouaammi, SL (Nif: B-64361975)" fins un import de 46.320,00 €, IVA inclòs.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40533/445140/21000 del pressupost aprovat per l'anualitat del 2007 (operació D núm. 16393)

Tercer.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.763,79 € i pagui l'import de 141,53 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Quart.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

11 - ADJUDICACIÓ DEL CONCURS CELEBRAT PEL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER AL SERVEI DE POLICIA LOCAL A FAVOR DE L'EMPRESA PRADES MOTOR, SL, PEL QUE FA EL LOT NÚM. 1, PER UN IMPORT DE 68.900 €, IVA, INCLÒS; LUMACAR, PEL QUE FA EL LOT NÚM. 2, PER UN IMPORT DE 31.462,50 €, IVA, INCLÒS I FRAFERANT, SL, PEL QUE FA EL LOT NÚM. 3 PER IMPORT DE 65.366 €, IVA, INCLÒS.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del subministrament de vehicles pel Servei de Policia Local.

Atès l'informe emès per l'Intendent Major, Cap de la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró, de data 13 d'abril de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del subministrament esmentat a favor de l'empresa "Prades Motor, SL", fins un import de 68.900.-EUR, IVA inclòs, pel que fa el lot núm. 1 (tres vehicles turisme), Lumacar, fins un import de 31.462,50.-EUR, IVA, inclòs, pel que fa el lot núm. 2 (una furgoneta) i Fraferant, SL, fins un import global de 65.366.-EUR, IVA, inclòs pel que fa el lot núm. 3 (dues motos i sis escúters).

Tenint en compte que a la consignació de la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament de vehicles pel Servei de Policia Local, a favor de l'empresa Prades Motor, SL, fins un import de 68.900.-EUR, IVA, inclòs pel lot núm. 1, Lumacar, fins un import de 31.462,50.-EUR, IVA, inclòs pel que fa el lot núm. 2 i Fraferant, SL, fins un import global de 65.366.-EUR, IVA, inclòs pel que fa el lot núm. 3.

Segon.-

Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal de 2007, amb els següents imports i operacions desglossats per lots:

Lot núm. 1: (Prades Motor, SL): 68.900.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 17584). D'aquest import 8.580,00 €, s'abonaran en espècie mitjançant la transmissió de tres vehicles.

Lot núm. 2: (Lumacar): 31.462,50.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 17587).

Lot núm. 3: (Fraferant, SL):

motos; 23.816.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 17738)

escúters; 41.550.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 17740)

D'aquest imports, 6.090,00 €, s'abonaran en espècie mitjançant la transmissió de vuit vehicles.

Tercer.-

Autoritzar les anotacions inverses que s'esmenten a continuació corresponents a la diferència entre la previsió inicial de la licitació i l'import real de l'adjudicació.

Lot núm. 2: (Lumacar): 3.137,50.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 17588)

Lot núm. 3: (Fraferant, SL):

motos; 684.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 17739)

escúters; 650.-EUR, IVA, inclòs (operació A/ núm. 17742)

Quart.-

Requerir a les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixin a favor de l'Ajuntament les fiances i l'import corresponent a la publicació de l'anunci de licitació següents:

Prades Motor, SL: Ha de constituir un import de 2.756.-EUR en concepte de fiança definitiva i 71,36 en concepte de la publicació de l'anunci al BOP.

Lumacar: Ha de constituir un import de 1.258,5.-EUR en concepte de fiança definitiva i 71,36 en concepte de la publicació de l'anunci al BOP.

Fraferant, SL: Ha de constituir un import de 2.614,64.-EUR en concepte de fiança definitiva i 71,36 en concepte de la publicació de l'anunci al BOP."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

-Servei de Secretaria General-

12 - DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 199/2007, DE DATA 16 DE MARÇ DE 2007, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, RECAIGUDA EN EL RECURS NÚMERO 968/2003, INTERPOSAT PER L'EMPRESA TRANSMENDO SL.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"En data 28 de març de 2007, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, ha notificat la sentencia número 199, de 26 de març de 2007, dictada en el Recurs Ordinari número 968/2003, interposat per TRANSMENDO SL, contra el decret d'alcaldia número 6131/2003, de data 7 d'agost.

El Decret d'alcaldia número 6131/2003, de 7 d'agost, va desestimar el recurs de reposició interposat contra el decret número 3319/2003, de 5 de maig, del Conseller-Delegat de Serveis Centrals, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per l'empresa TRANSMENDO SL per danys causats al camió matrícula B-4898-WN, el dia 24 de juny de 2001, degut a un incendi del vehicle Peugeot, model 504, de color gris clar matrícula B-8895-DJ, propietat d'un particular. La reclamació quantificava el dany en 26.492,61 euros (4.408.000 PTA).

La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima el recurs contenciós administratiu, perquè:

"La prueba practicada en autos nos ha de llevar a la conclusión de que la demanda ha de ser desestimada. En efecto, el informe de la policía local deja claro que ellos se limitaron a trasladar el vehículo al descampado una vez los bomberos intervinieron conectando la batería. No les consta que, en aquel momento hubiera ningún camión aparcado donde dejaron el vehículo. Además, atendidas las horas transcurridas desde el depósito del vehículo Peugeot -según el demandante junto al camión- hasta que se inició el incendio - y partiendo de que se había desconectado la batería queda claro, según el informe emitido, que dicho incendio no guardó relación alguna con el accidente. Por lo demás, el testigo que comunicó por teléfono la existencia del incendio a la policía, manifiesta que, desde donde se encontraba - en su terraza a unos trescientos metros o más - él vio el coche en el momento que vio salir el humo, y en aquel momento había unos chavales echando petardos".

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Donar-se per assabentats de la Sentència número 199/2007, de data 16 de març de 2007, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el Recurs número 968/2003, interposat per l'empresa TRANSMENDO SL, contra el Decret d'alcaldia número 6131/2003, de 7 d'agost, va desestimar el recurs de reposició interposat contra el decret número 3319/2003, de 5 de maig, del conseller-delegat de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC62/01)

Segon.-

Comunicar l'Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

-Servei de Recursos Humans-

13 - APROVACIÓ DE BASES I CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA DE CAPORAL.

La senyora Pilar González Agàpito, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent:

"Per decret 2659/2007, de 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

Per decret 2674/2007 de data 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació.

Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, tribunal qualificador, tipus de proves, etc.), es descriuen a les bases específiques.

L'objectiu d'aquesta proposta és la convocatòria i l'aprovació de les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals, el procés selectiu per ocupar una plaça caporal, mitjançant concurs oposició per promoció interna, nomenament de funcionari/ària de carrera.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern l'adopció del següents ACORDS:

Primer .-

Aprovar les bases específiques, que s'adjunten com a annex, que regularan juntament amb les bases generals el procés de selecció de la plaça que s'ha descrit a la part expositiva.

Segon.-

Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu d'una plaça de caporal, que serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, entenent que si durant aquests vint dies s'estima alguna al·legació contra les bases específiques que ara s'aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar candidatures.

Tercer .-

Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

14 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CAMÍ RAL, TRAM COMPRÈS ENTRE EL CARRER DE SANT PERE I EL CARRER DE JORDI JOAN.

El senyor Arcadi Vilert Soler, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte executiu de reurbanització del Camí Ral, tram comprès entre el carrer de Sant Pere i el carrer de Jordi Joan", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres que s'han d'executar per tal de reurbanitzar el tram del Camí Ral comprès entre el carrer de Sant Pere i el carrer de Jordi Joan, amb un pressupost d'execució per contracte de 114.644,44 €, IVA inclòs.

L'objectiu d'aquesta actuació és el de recuperar l'espai públic dels carrers existents per a la millora de la qualitat de vida de les persones, millorant l'accessibilitat amb la supressió de barreres arquitectòniques, millorant l'espai de voreres per als vianants i ordenant l'espai per a la circulació dels vehicles.

El tram del Camí Ral que es reurbanitzarà, entre el carrer de Sant Pere i el carrer de Jordi Joan, està situat al barri del Centre i té una llargària de 110 m i una amplada entre 6 i 10 m.

La superfície total a urbanitzar és de 850 m2.

Els serveis i infraestructures urbanes que s'han d'instal·lar de nou afecten:

el drenatge de les aigües pluvials

clavegueram

els serveis d'abastament d'aigua i xarxa contraincendis

el servei d'electricitat

el servei de telèfon

l'enllumenat públic

la pavimentació dels carrers

la senyalització vertical

la senyalització horitzontal

mobiliari urbà

No s'afectaran propietats privades i es mantindrà el mateix espai de via pública, sense modificar les alineacions existents.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

La consellera d'Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte executiu de reurbanització del Camí Ral, tram comprès entre el carrer de Sant Pere i el carrer de Jordi Joan", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres que s'han d'executar per tal de reurbanitzar el tram del Camí Ral comprès entre el carrer de Sant Pere i el carrer de Jordi Joan, amb un pressupost d'execució per contracte de 114.644,44 €, IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer

.- Notificar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

-Servei d'Urbanisme-

15 - APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA PMU-05 "ÀMBIT ILLA 1A - TORRE BARCELÓ".

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Pla de Millora Urbana de tot l'àmbit Pmu-01d "Ronda Barceló- Illa Fàbregas i de Caralt", aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 25 de gener de 2007, preveu la redacció d'un planejament derivat específic per complementar i ajustar aspectes que no comporten canvis en els paràmetres esencials del planejament vigent per a dues de les Illes de l'àmbit, la Illa 1a i la Illa 6.

Amb aquesta finalitat i pel que fa a la Illa 6, s'ha tramitat ja l'aprovació inicial d'aquest planejament derivat.

Amb la present Proposta es tramita el document redactat pel Servei municipal de Desenvolupament Urbà corresponent a la Illa 1 a, concretament el Pmu-05 "Àmbit illa 1a - Torre Barceló"-.

El punt de partida d'aquest Pla especial, el Pla de millora urbana Pmu-01d, estableix una ordenació concreta amb una part de sòl públic adjacent a la Ronda Barceló i una plaça com espai lliure que queda configurada per un sòcol comercial-terciari i l'edifici torre de 80 metres d'alçada.

Aquesta ordenació és objecte d' un reajust d'alineacions i volums originals, a la vegada que es defineixen aspectes compositius de façana i criteris de tractament de la urbanització de l'espai lliure, resolent a la vegada totes les entregues amb l'ordenació aprovada del Pmu-01d de la Ronda Barceló.

Certament el Reglament del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya permet concretar volums i fins i tot reajustar les alineacions del sòl públic en la manera establerta, en el tràmit de la llicència d'obres. No obstant, el document justifica les causes que determinen la tramitació d'aquest Pla de Millora Urbana. Concretament, l'edifici-torre i l'entorn delimitat en el Pmu-01d te un caràcter de singularitat que li ve donat per la situació estratègica en la ciutat i per la gran alçada de la torre, convertint-se en l'edifici singular més alt de la ciutat. L'avantprojecte que s'està dibuixant en base a l'ordenació del Pla de millora aprovat, representa un apropament a la realitat projectual i lògicament la seva major concreció modifica els paràmetres secundaris de les condicions d'edificació i provablement les delimitacions entre el sòl públic i el privat, creant les subzones necessàries per la regulació de les condicions d'edificació, parcel.lació i usos.

A més, el subsòl previst, és a dir la planta que rodeja la plaça deprimida conté activitats terciàries en continuïtat amb el hall de la torre i amb l'aparcament soterrat; per tant és necessari localitzar la distribució d'usos en aquesta planta i establir les àrees o espais que tinguin consideració de planta baixa amb aprofitament urbanístic i les superfícies privades amb servitud d'ús públic.

Per tot el que s'acaba d'exposar, i de conformitat amb el que s'estableix a l'art. 68 i concordants del Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret de delegació de competències de 11 de maig de 2004 i l'article 87 del ROM, PROPOSO a la Junta de Govern local, l'adopció si s'escau dels següents, acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el Pla de millora urbana Pmu-05 "Àmbit illa 1a - Torre Barceló" redactat pel Servei de Desenvolupament Urbà.

Segon.-

Obrir un nou període d'informació pública d'un mes, a comptar des de la publicació de l'acord precedent en el Butlletí Oficial de la Província, a fi de que es pugui aportar per qui interessi els suggeriments o al·legacions a la proposta de modificació puntual del Pla General.

Tercer.-

Publicar el precedents acords en el BOP, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i premsa local, així com en els taulers d'edictes municipals inclòs en l'espai web municipal.

Quart.-

Notificar el precedent acord als propietaris del sector, a la societat municipal PUMSA, i al Servei municipal de Ciutat sostenible."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Abstencions: 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

16 - APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL DE LA ZONA 6A2 DEL SECTOR CAN QUIRZE (ESCOLA MERITXELL).

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'objecte de la present Proposta és l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall presentat per La Fundació Meritxell i redactat per l'arquitecte Llorenç Campdepadrós Cebrià, relatiu a la parcel·la situada al C/ Moianès 17, on es preveu implantar un edifici destinat a un ús educatiu com a ampliació del centre existent situat al nord de la citada parcel·la.

L'objectiu d'aquest Estudi de Detall és la definició del volum, l'edificabilitat, la composició i materials, rasants i alineacions.

Consta a l'expedient l'informe del servei tècnic del Servei d'Urbanisme, favorable a la tramitació de l'Estudi de Detall.

El document s'ha redactat d'acord amb les disposicions de la clau 6a2 (on se situa el solar objecte d'estudi) contingudes en l'art.319bis del Text Refós de les Normes Urbanístiques del Pla General de Mataró, i proposa una ordenació volumètrica formada per una sola edificació aïllada, respectant les separacions als límits de parcel·la, disposada en una planta en T situada en un terreny amb un pendent molt pronunciat.

La única prescripció que es preveu a l'Estudi de Detall fa referència al seu annex el qual recull l'avantprojecte arquitectònic.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposa la Disposició Transitòria Novena del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat , i per tant, el Text Refós Urbanístic Català -D.L.1/90 de 12/7-, i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment l'Estudi de Detall presentat per La Fundació Meritxell i redactat per l'arquitecte Llorenç Campdepadrós Cebrià, relatiu a la parcel·la situada al C/ Moianès 17, on es preveu implantar un edifici destinat a un ús educatiu com a ampliació del centre existent situat al nord de la citada parcel·la, amb el benentès de que l'annex del projecte arquitectònic s'ha d'excloure de la documentació de l'estudi de detall i no serà tramitat, atès que no s'ajusta completament a la volumetria proposada.

Abans de l'aprovació definitiva els promotors hauran d'aportar un exemplar en suport informàtic.

Segon.-

Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

Tercer.-

Notificar els acords a la Fundació Meritxell, a l'arquitecte redactor Llorenç Campdepadros i als propietaris de les finques de l'entorn de la finca objecte de Projecte de l'Estudi de Detall.

Quart.-

Comunicar la present resolució al Servei de Ciutat Sostenible - Llicencies d'obres-. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

17 - APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL PER LA LEGALITZACIÓ DE LA 4ª PLANTA SOTERRANI DE L'EDIFICI DEL CARRER MELÉNDEZ VALDÉS 11-17.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"L'Estudi de Detall objecte de la present proposta ha estat presentat per GRET MAI SL i la societat municipal PUMSA, i ha estat redactat per l'arquitecte Lluís Grau i Molist. Es refereix a les parcel·les situades al C/ Meléndez Valdés 11- 13 i 15-17 on es preveu construir dos edificis d'habitatges i un aparcament conjunt als dos edificis el qual estarà format per quatre plantes soterrani.

L'Estudi de Detall és necessari per les determinacions de l'art. 101.4a del Text refós de les Normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació on s'indica "El límit de plantes soterranis no sobrepassarà el de tres nivells equivalent a nou metres (9m) de profunditat. Excepcionalment es podrà ampliar a més plantes soterrani prèvia aprovació d'un Estudi de Detall o Pla Especial on es justifiqui que no es produeixen perjudicis per a l'ús públic del subsòl"

El document proposa la construcció de quatre soterranis disposats en semiplantes alternes que arriben a una cota de profunditat màxima de -11,42 m. A la Memòria del document es justifica l'interès de construir aquesta quarta planta per aparcament. Així mateix, s'aporta l'estudi geotècnic del solar on s'indica que no s'ha detectat presència de nivell freàtic.

Consta a l'expedient l'informe tècnic del Servei d'Urbanisme favorable a la tramitació de l'Estudi de Detall i a on es preveu aquest Estudi de Detall no es veu afectat per cap àmbit de protecció de jaciment arqueològic i s'informa de la necessitat de demanar informe a Aigües de Mataró perquè es pronunciï sobre possibles afectacions.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic precedent i el que disposa la Disposició Transitòria Novena del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, segons la qual és d'aplicació l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat , i per tant, el Text Refós Urbanístic Català -D.L.1/90 de 12/7-, i en virtut del Decret de 11 de maig de 2004 de delegació de competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment l'Estudi de Detall presentat per GRET MAI SL i la societat municipal PUMSA, i redactat per l'arquitecte Lluís Grau, relatiu a la construcció d'una quarta planta soterrani per aparcament conjunt de les parcel·les situades al C/ Meléndez Valdés 11, 13 i 15-17, en compliment de l'obligació prevista a l'art. 101.4a del Text refós de les Normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació.

Abans de l'aprovació definitiva els promotors hauran d'aportar un exemplar en suport informàtic.

Segon.-

Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

Tercer.-

Sol·licitar informe a la societat municipal Aigües de Mataró, SA.

Quart.-

Notificar els acords a tots els interessats que es relacionen a l'informe tècnic del Servei d'urbanisme i a l'arquitecte redactor de l'Estudi de Detall.

Cinquè.-

Comunicar la present resolució al Servei de Ciutat Sostenible - Llicències d'obres-. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

18 - ORDRE DE RETIRADA DE SUPLEMENT DE TANCA INSTAL·LAT SOBRE UN MUR AL PASSEIG DEL CALLAO, 2.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 17 de gener de 2007 ha estat incoat a Adam Alsina Noé expedient de protecció de la legalitat urbanística, per la instal·lació de tanca sense llicència i il·legalitzable, al pg. del Callao, 2, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que la tanca és il·legalitzable per superar un metre l'alçada màxima permesa. Per sobre de la tanca de dos metres d'alçada s'ha instal·lat material vegetal del que resulta una tanca d'uns tres metres. Les tanques han de tenir de mitjana, si la rasant de l'alineació és en pendent, una alçada màxima de dos metres dels quals només la meitat pot ser massís i la resta calat o amb material vegetal, d'acord amb l'article 95 de les Normes urbanístiques del Pla general. A més la casa està catalogada pel Pla especial del patrimoni arquitectònic, amb nivell de protecció de façana i volumetria del conjunt

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article esmentat de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Adam Alsina Noé que en el termini màxim de dos mesos, retiri el suplement de tanca instal·lat sobre el mur que excedeix dels dos metre màxims permesos per la normativa del Pla general d'ordenació, al pg. del Callao, 2.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

19 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A LA RDA. PRESIDENT IRLA, 34, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 7 de març de 2007 ha estat incoat a Romauto Grup Concessionaris, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, a la rda. President Irla, 34, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que es pot considerar publicitat en coberta, està a la part superior de l'edifici i en polígon comercial industrial, a més el sardinell sobresurt més que els cartells. Per altra banda tenen altres instal·lacions en Barcelona i Blanes amb el mateix tipus de rètol en ser la imatge corporativa. Si bé cada ajuntament té les seves normatives, sol·licita avaluar els rètols com instal·lat en coberta per poder-los legalitzar.

Respecte a dites al·legacions resulta que els rètols en façana no poden considerar-se instal·lats en coberta, doncs s'haurien d'instal·lar sobre la pròpia coberta, a més d'acord amb l'article 22 de l'Ordenança de publicitat, únicament es permet un únic rètol en coberta de lletres o signes retallats sense fons i que correspongui exclusivament a la denominació genèrica de l'edifici o nom comercial de l'empresa, situat enretirat del pla de façana i amb una alçada màxima. L'edifici comercial on estan instal·lats els rètols disposa de varis forats arquitectònics que permeten l'actual publicitat amb la imatge corporativa, tot i que ha de variar les mides i el lloc d'instal·lació.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Desestimar les al·legacions de Romauto Grup Concessionaris, SL i ordenar-li que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols enquadrats en fons opac sobre el parament de façana, a la rda. President Irla, 34, bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

20 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL I TRES FOCUS AL C. JAUME I, 6, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 20 de febrer de 2007 ha estat incoat a 2002 Investmar Grup, SL, com a propietària de la finca, expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable i de tres focus, al c. Jaume I, 6, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

Restaurantes Lus Fuxiao, SL, ha manifestat que retirarà el rètol, i sol·licitarà llicència de rètol ajustat a normativa i d'activitats per restaurant-bar.

Respecte a dita al·legació i la manifestació de voluntat de complir la normativa es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries, sense que la concessió d'un termini per retirar el rètol sigui contrari a l'anterior manifestació.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol i els focus són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, i les Normes urbanístiques del Pla general .

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

Els focus infringeixen l'article 108 de les Normes urbanístiques del Pla general, que regula el vol màxim dels elements sortints en funció de l'amplada del carrer i la vorera, però en qualsevol cas no poden volar més de 15 cm.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Restaurantes Lus Fuxiao, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol enquadrat en fons opac sobre el parament de façana i els tres focus, al c. Jaume I, 6, bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

21 - ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL CAMÍ DE LA GEGANTA, 27-29, BXS.

El senyor Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 15 de març de 2007 ha estat incoat a Sandra Delgado Banderas expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al Camí de la Geganta, 27-29, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Ordenar a Sandra Delgado Banderas que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al Camí de la Geganta, 27-29, bxs.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8, 6 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 2, 1 corresponent al membre del Grup Municipal de Convergència i Unió i 1 corresponent al membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

-Servei de Manteniment-

22 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DELS QUADRES "AY" - "BH", QUE AFECTA ALS CARRERS ANTONI DE CAPMANY, ANTONIO DE SOLÍS, JOSÉ FRANCISCO PACHECO, FÈLIX CAMPLLONCH, FLORIDABLANCA, ENRIC PRAT DE LA RIBA, ANTONI VILADOMAT I FRANCISCO HERRERA.

El senyor Arcadi Vilert Soler, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "AY " - "BH", que afecta als carrers Antoni de Capmany, Antonio de Solís, José Francisco Pacheco, Fèlix Campllonch, Floridablanca, Enric Prat de la Riba, Antoni Viladomat i Francisco Herrera, redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez i Gassiot, amb un pressupost per contracte de 265.872,37 Euros, IVA Inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen es documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2006 de 28 d'abril , pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El Conseller Delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer .

Aprovar inicialment el " Projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "AY " - "BH", que afecta als carrers Antoni de Capmany, Antonio de Solís, José Francisco Pacheco, Fèlix Campllonch, Floridablanca, Enric Prat de la Riba, Antoni Viladomat i Francisco Herrera,, redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez i Gassiot, amb un pressupost per contracte de 265.872,37 Euros, IVA Inclòs.

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP, perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions i reclamacions que es consideren adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

23 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DELS QUADRES "V " - "AM", QUE AFECTA ALS CARRERS PARE TOMÀS VIÑAS, DIEGO DE VELÁZQUEZ, TETUAN I JAUME ISERN.

El senyor Arcadi Vilert Soler, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "V " - "AM", que afecta als carrers Pare Tomàs Viñas, Diego de Velázquez, Tetuan i Jaume Isern, redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez i Gassiot, amb un pressupost per contracte de 184.726,26 Euros, IVA Inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen es documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2006 de 28 d'abril , pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El Conseller Delegat de Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el " Projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "V " - "AM", que afecta als carrers Pare Tomàs Viñas, Diego de Velázquez, Tetuan i Jaume Isern, redactat per l'enginyer industrial Josep Ibáñez i Gassiot, amb un pressupost per contracte de 184.726,26 Euros, IVA Inclòs.

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP, perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions i reclamacions que es consideren adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

-Ciutat Sostenible-

24 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA QUE DESESTIMA EL RECURS D'APEL·LACIÓ DE LA TROBADA 2002, SCP, EN RELACIÓ A LA SUSPENSIÓ D'ACTUACIONS PER PREJUDICIALITAT PENAL, DEL BAR FRANKFURT A L'AV. EUROPA, 189-193.

El senyor Arcadi Vilert Soler, President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció 3a, ha dictat sentència el 8 de març de 2007, que desestima el recurs d'apel·lació núm. 82/2006, interposat per La Trobada 2002 SCP, contra la Interlocutòria de 9 de març de 2006, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en recurs ordinari 179/2005, que acordà prosseguir les actuacions fins que quedin vistes per Sentència, moment en que es suspendrà, per prejudicialitat penal, a l'espera de la resolució definitiva de les diligències prèvies 1119/2004 seguides en el Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Mataró, per denuncia penal de sorolls i olors presentada per la Comunitat de propietaris de Via Europa, 189-193, contra La Trobada 2002 SCP.

La Sentència ferma i no susceptible de recurs de cassació, considera que concorre prejudicialitat penal en ser evident la relació entre els fets objecte del procediment penal i el fets continguts en el recurs contenciós administratiu, o sigui que el soroll i les olors deriven del sistema d'extracció del local.

Vist l'article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposo els següents acords:

Únic.-

Donar-se per assabentats de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 8 de març de 2007, que desestima el recurs d'apel·lació núm. 82/2006, interposat per La Trobada 2002 SCP, contra la Interlocutòria de 9 de març de 2006, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en recurs ordinari 179/2005, que acordà prosseguir les actuacions fins que quedin vistes per Sentència, moment en que es suspendrà, per prejudicialitat penal."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

CMI VIA PÚBLICA

-Servei de Policia Local-

25 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA FERMA NÚM. 162, DE DATA 22 DE MARÇ DE 2007, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.1DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 571/2006-1 PROMOGUT PER LA SRA. CAROLINA RODRÍGUEZ GARCÍA.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"Arran de la festa celebrada al local de la plaça Pintor Cusachs el dia 31/12/2005 i l'01/01/2006 pel col·lectiu okupa, s'incoà expedient sancionador per presumpta infracció de la normativa en matèria de policia d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics, mitjançant la resolució núm. 1077/2006, de 3 de febrer, del Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció d'aquesta Corporació.

En data 31 de juliol de 2006 i per resolució d'Alcaldia núm 7153/2006 es desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret 6768/2006, de 18 de juliol, de retroacció d'actuacions al moment de nova notificació de la proposta de resolució i es desestimà les al·legacions formulades imposant-se, de forma solidària, una sanció de 5.500 euros a les persones de na Carolina Rodríguez García i na Aran Bonamusa Venturare per infracció molt greu, tipificada a l'article 23 b) de la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, consistent en la realització d'espectacles sense tenir les llicències o autoritzacions pertinents.

En data 2 d'octubre de 2006 s'interposà mitjançant demanda recurs contenciós administratiu contra l'esmentada resolució d'Alcaldia núm. 7153/2006, conferint-se-li a les actuacions judicials el procediment abreujat núm. 571/2006-1, sent-ne competent el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona. Celebrada la vista oral en data 6 de març de 2007, a les 10:40 hores, es dictà Sentència ferma núm 162, amb data 22 de març de 2007, desestimatòria de les pretensions de la part actora i sense imposició de costes.

Fent ús de les atribucions conferides a alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de desembre, de "medidas para la modernización del gobierno local"i per la resta de disposicions legals, i d'acord amb les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, a la Junta de Govern, proposo:

Primer.-

Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la Sentència ferma núm. 162, de data 22 de març de 2007, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.1de Barcelona, en relació al procediment abreujat núm. 571/2006-1 promogut per la Sra. Carolina Rodríguez García contra l'Ajuntament de Mataró amb motiu del Decret d'Alcaldia núm. 7153/2006, de 31 de juliol, pel qual es desestimava el recurs de reposició interposat contra el Decret 6768/2006, de 18 de juliol, de retroacció d'actuacions al moment de nova notificació de la proposta de resolució, de desestimació de les al·legacions formulades i d'imposició, de forma solidària, d'una sanció de 5.500 euros a les persones de na Carolina Rodríguez García i na Aran Bonamusa Ventura per infracció molt greu, tipificada a l'article 23 b) de la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, consistent en la realització d'espectacles sense tenir les llicències o autoritzacions.

Segon.-

Comunicar l'acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per a que procedeixi a la seva execució."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

26 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 208/2007, DE DATA 20 DE MARÇ DE 2007, DICTADA PER LA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, SECCIÓ QUARTA, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS - ADMINISTRATIU 1019/2003 INTERPOSAT PER LA JUNTA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ CONTRA EL REGLAMENT DE LA POLICIA LOCAL DE MATARÓ.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"En data 24 de març de 2004, l'Alcalde - President de l'Ajuntament de Mataró resolgué, en el seu extrem primer, comparèixer en el Recurs 1019/2003, interposat per la Junta de Personal de l'Ajuntament de Mataró contra els articles 13, 17, capítol IV en relació a la Provisió de destinacions, 52, 60.1, 65, 87, 97 i 154 del Reglament de la Policia Local de Mataró, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Mataró en Sessió ordinària de 14 de novembre de 2002 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 300, de data 16 de desembre de 2002.

Per Auto de 24 d'octubre de 2003, la Sala del Contenciós Administratiu, Secció Quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, fixà la competència d'aqueixa Sala per a l'enjudiciament de l' esmentat Recurs 1019/2003, acordant donar als autos l' impuls processal corresponent.

Segons diligència d'ordenació, de 9 de juny de 2004, del Secretari del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció quarta, es tingué per formalitzada en temps i forma la demanda presentada, com a part demandada, per l'Ajuntament de Mataró.

Per providencia de 17 d'octubre de 2006, la Sala del Contenciós Administratiu, Secció Quarta, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, acordà l'assenyalament dels corresponents autos per a votació i "fallo" pel dia 9 de novembre de 2006 a les 08:55 hores, suspenent-se l'esmentat assenyalament a fi de que es designés un nou Procurador per part de la Junta de Personal de l'Ajuntament de Mataró.

Recorregut l'Auto dictat per la Sala del Contenciós Administratiu, Secció Quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Tribunal, de 13 de desembre de 2006, de declaració de caducitat del dret de la part recurrent Junta de Personal de l'Ajuntament de Mataró i de decret d'arxiu de les actuacions, en data 20 de febrer, i una vegada reconeguda per la Sala la compareixença de Procurador en nom i representació de la Junta de Personal, assenyalà novament data per a votació y "fallo" pel dia 8 de març de 2007 a les 8:40 hores.

A la vista del contingut de la Sentència núm. 208/2007, de data 20 de març de 2007, dictada per la Sala del Contenciós Administratiu, Secció Quarta, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la que estima parcialment el recurs contenciós - administratiu 1019/2003 interposat per la Junta de Personal de l'Ajuntament de Mataró contra el Reglament de la Policia Local de Mataró, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en la seva sessió ordinària de 14/11/02, en el sentit que acorda l'anul·lació dels articles 17 y 60.1 del citat Reglament i desestima la resta de pretensions contingudes a la demanda, i no imposa les costes processals a cap de les parts.

Atès que del vuit articles recorreguts a la demanda, la sentència declara la nul·litat de l'article 17 -circumstància aquesta que en definitiva permetrà iniciar un projecte de millora i racionalització de l'arxiu del Servei de Recursos Humans, cridat com arxiu únic a donar servei a la resta de l'organització- i que d'altra banda, l'anul·lació de l'article 60.1 no representa cap repercussió pràctica i que, per tant, es considera en global una sentència positiva i favorable.

Fent ús de les atribucions conferides a alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de desembre, de "medidas para la modernización del gobierno local"i per la resta de disposicions legals, i d'acord amb les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004, a la Junta de Govern, proposo:

Primer.-

Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la Sentència núm. 208/2007, de data 20 de març de 2007, dictada per la Sala del Contenciós Administratiu, Secció Quarta, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la que estima parcialment el recurs contenciós - administratiu 1019/2003 interposat per la Junta de Personal de l'Ajuntament de Mataró contra el Reglament de la Policia Local de Mataró, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en la seva sessió ordinària de 14/11/02, en el sentit que acorda l'anul·lació dels articles 17 y 60.1 del citat Reglament i desestima la resta de pretensions contingudes a la demanda, i no imposa les costes processals.

Segon.-

Comunicar l'acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per a que procedeixi a la seva execució."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (10).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.