Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Escolar Municipal de 10/04/2007

Escoltar

Acta Consell Escolar Municipal de 10/04/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Data: 10/04/07

Caràcter: Ordinari

Hora: de 19,10 a 20,35 h.

Lloc: Sala de Sessions de l'Ajuntament

Hi assisteixen:

S'inicia la sessió amb la presència dels assistents en llista annexa.

Desenvolupament de la reunió:

1 Acta anterior

S'aprova per unanimitat dels assistents.

2 Planificació curs 2007-2008

Per indicació del President, en Joan Noè explica com es planificarà el nou curs 2007-08, pel que fa a l'educació infantil de primer cicle i ensenyaments obligatoris.

Pel que fa a les escoles bressol de l'IME, es destaca, en comparació al curs actual, l'obertura dels nous centres Els Menuts i Elna, que representen 214 places més que a l'inici del curs actual

Pel que fa a P3, es preveu posar en marxa 58 línies, 5 més que el curs actual, i a primer curs d'ESO, l'oferta serà la mateixa que l'actual curs: 17 línies al sector públic i 25 al sector privat concertat.

3 Proposta de zonificació educativa curs 2007-2008

Pel que fa a educació infantil i primària, el President del Consell fa la proposta de mantenir les mateixes dues àrees d'influència que l'actual curs i treballar cara el proper curs amb un altre tipus de zonificació, més acord amb la distribució de la població i ubicació dels centres, ja que la que s'havia proposat inicialment de l'ampliació fins a tres zones, tampoc representava una millora substancial en la distribució de places.

Pel que fa a l'escola bressol, es presenta una nova proposta que consisteix en identificar a partir del domicili dels alumnes o del lloc de treball dels pares o tutors, les tres escoles que li són més

properes i que li atorguen 30 punts de criteri de proximitat pel que fa al domicili, o 20 punts en cas d'optar pel lloc de treball.

S'aproven per unanimitat les dues propostes.

4 Planificació educativa 2005-2013

Es presenta, per a la seva aprovació, la nova versió del document de planificació, que ja s'havia avançat en una reunió de febrer de l'any passat. L'actual versió està actualitzada, amb algunes actuacions ja dutes a terme, i altres amb calendari d'execució.

Aquesta planificació consta d'unes previsions de construcció d'habitatges, d'una projecció demogràfica, el mapa educatiu que es conforma, les propostes de zonificació, planificació de les noves construccions i documents annexos.

En Ramon Grau manifesta que a l'apartat 3 (educació secundària), falta consignar el Curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior, que s'està impartint des de l'IES Miquel Biada. També va incidir en que les especialitats de mecànica i electrònica, que s'imparteixen en aquest institut des de fa ja molts anys, no han de desaparèixer.

5 Torn obert de paraules

El Sr. Joaquim Llorens expresa el seu agraïment al President, per tota la informació de caràcter estadístic presentada durant tot el període.

I sense més temes per tractar, a les 20,35 h. s'aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Josep Comas i Valls Joan Noè i Roca

President Secretari

Mataró, 15 de maig de 2007