Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Mobilitat. 24/07/2007

Escoltar

Acta Consell Mobilitat. 24/07/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

consell de MOBILITAT

Data: 24 de juliol del 2007

Núm: 1

Caràcter: Ordinari

Hora: 18:00 hores

Lloc: Sala de reunions - Via Pública

Hi assisteixen:

Francesc Melero i Collado Vice-President del Consell

Adolfo Pérez Merchan Grup Municipal PSC

Octavi Nonell i Carulla Grup Municipal CiU

Jaume Torrent i Oriol Grup Municipal ERC

Juan de Haro Marmolejo Grup Municipal ICV- EUIA (19.30 h)

Javier Sánchez del Campo Federació d'Associacions de Veïns

Antoni Reniu Móra Federació d'Associacions de Veïns

Josep Filbà i Esquerra Unió de Botiguers

Juan Balaguer Ass. de comerciants i professionals Nou Centre Mataró

Felix Colominas Unió de Xofers (Assistencial Club)

Helena Domínguez Reial Automòbil Club de Catalunya

Miguel Garcia Cabrera Taxistes de Mataró

Jaume Bruguera i Pont CTSA-Mataró Bus

Antoni Fernández Casas/Grup Sarbus (representant al Sr. Anselmo G.Ruiz)

Miquel Àngel Casas Masedo Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Albert Gragera i Lladó Promoció del Transport Públic

Joan Soler Serratosa Coordinador Àrea de la Via Pública

Ferran Àngel Garcia Cap Servei de Mobilitat

Leonardo Ávila García Cap Àrea Operativa Policia Local

Josep Ninou i Guàrdia Enginyer del Servei de Mobilitat

Salvador Serra Abellan Secretari accidental

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron i Espinar Ilm Sr. Alcalde-President

Marc Fernàndez Domínguez Grup Municipal PP

Jordi Morales Rodríguez Grup Municipal CUP

Francesc Teixidó i Pont President Àrea Serveis Territorials

Victoria Geijo Sindicat CCOO

Antoni Castellví Associació Comercial Plaça de Cuba i rodalies

Jose Luis Soriano Associació de comerç Pla d'en Boet

Joan Josep Soler i Madera Gremi d'Hostaleria

Jordi Escobar Ruiz Mossos d'Esquadra-Policia de la Generalitat

Manel Catà Zaragoza Bombers de la Generalitat

Gregorio García Álvarez Treballadors Mataró BUS

Pere Badía Ribas Organització Nacional Cecs d'Espanya

Joan Campmajó Vallmajor Cap Servei de Manteniment i Serveis

 

Altres assistents no vocals:

Alonso Sánchez Aunión Taxis de Mataró

Antoni Roca i Juncà Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

 

Ordre del dia

  1. Constitució del Consell de Mobilitat
  2. Tarificació per minuts dels aparcaments públics
  3. Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
  4. Temes sobrevinguts
  5. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la reunió

S'inicia la reunió a les 18:05 hores.

Constitució del Consell de Mobilitat

El Sr. Vice-President explica la seva substitució temporal del regidor de Mobilitat Sr. Oriol Batista, per baixa mèdica, tot exposant que s'ocupa provisionalment dels temes de Mobilitat amb l'entusiasme que mereix aquesta tasca.

El Sr. Javier Sánchez desitja una ràpida recuperació del Sr. Batista, desig que és ampliat pel plenari del Consell.

El Sr. Antoni Roca excusa al Sr. Pere Badia de la ONCE, ja que ha comunicat que no podia venir per afers laborals.

El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre els vocals absents en la reunió d'avui, al que es fa lectura i repàs dels membres nomenats per les entitats.

Es dona doncs per constituït el Consell de Mobilitat, atès que hi ha una assistència superior al 50% dels membres nomenats. Es procedirà doncs a decretar els membres del Consell i a comunicar-los aquest nomenament.

Tarificació per minuts dels aparcaments públics

El Sr. Vice-President explica que a partir de l'ú de setembre, ha d'entrar en vigor el cobrament per minuts en els aparcaments públics, en resultes de l'aplicació de la Llei 44/2006 de millora de la protecció dels consumidors i usuaris, que modifica la Llei 40/2002 reguladora del Contracte d'Aparcament de Vehicles. Els aparcaments privats ja han començat a aplicar aquesta mesura, i per tant serveix la seva experiència per treure'n algunes conclusions. S'han encarregat uns estudis per tal de fixar les tarifes, en quant s'ha de garantir l'equilibri econòmic de l'explotació que és en règim de concessió. Els aparcaments públics municipals als quals afecta aquest canvi són els de la plaça de les Tereses, Can Xammar, Santa Anna, Tomás y Valiente, Parc Central i Plaça de Granollers, ja que els més recents ja estan aplicant aquesta nova tarificació.

El Sr. Ferran Àngel explica el contingut de l'estudi, en el que s'ha tingut en compte 2 factors: el fraccionament inicial i la distribució de la demanda. Com a conclusió es preveu que més del 50% dels usuaris veuran abaratit el cost de l'ús dels aparcaments.

Val a dir també que les tarifes estimades per als aparcaments públics estaran per sota dels 0,04 €/minut que es el preu més usual per als privats o dels 0,05€/minuts que s'estan establint i assolint a la ciutat de Barcelona.

Com que l'estudi conclou que realitzar una tarificació no lineal requereix d'un estudi més profund, de moment es proposa en una primera fase aplicar unes tarifes lineals, i deixar per una segona fase un sistema tarifari per trams.

El Sr. Josep Filbà pregunta si hi ha cap interès especial en l'aplicació d'aquest sistema tarifari lineal, al que el Sr. Joan Soler contesta que s'opta per aquesta opció degut a la necessitat d'aplicació a partir de l'ú de setembre.

El Sr. Josep Filbà pregunta sobre quins aparcaments s'aplica aquesta mesura, al que el Sr. Vice-President contesta que als aparcaments de rotació de concessió municipal.

El Sr. Jaume Bruguera qüestiona si l'Ajuntament controla els ingressos per vehicle dels aparcaments, només en el sentit que la modificació tarifària no sigui dissuasòria i hagi un traspàs d'usuaris entre un mode de transport i unaltre, al que el Sr. Joan Soler contesta que en l'estudi s'ha cercat l'equilibri econòmic per tal de mantenir les condicions de concessió anterior, i a tal efecte hi ha un estudi de les estades mitjanes dels vehicles.

El Sr. Miguel García pregunta si sempre s'acomplirà aquestes tarifes, al que el Sr. Ferran Àngel respon que aquestes són tarifes màximes aprovades per l'Ajuntament, però que el concessionari pot aplicar les tarifes que més estimi convenient, sempre per sota del preu màxim aprovat.

El Sr. Albert Gragera pregunta per quan està prevista doncs aquesta segona fase de tarificació no lineal, al que el Sr. Vice-President contesta que s'ha de treballar en un marc més global, amb les tarifes de la zona blava i inclús amb les tarifes del transport urbà col·lectiu. El Sr. Ferran Àngel explica que l'aplicació ha estat tardana perquè s'ha esperat a veure com funcionaven els aparcaments privats.

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (SMSS)

El Sr. Vice-President exposa que hi ha un problema històric de la SMSS, des de fa els 8 anys que es celebra el Dia Sense Cotxes i posteriorment la SMSS, en el sentit que si bé es configuraven unes accions puntuals a celebrar durant la jornada i unes accions perdurables, aquestes s'han anant introduint de forma ordinària i sistemàtica en els Programes d'Actuació Municipals. Per altra banda, l'any passat es va tallar a la circulació el carrer de Sant Josep de forma simbòlica, i es van produir les queixes comprensibles ja que no s'hi efectuava cap activitat. Finalment, la repetida coincidència de la setmana amb l'inici del curs escolar és desafortunada. Enguany s'afegeix que aquesta Setmana coincideix amb l'inici del mandat.

Com a conclusió de les darreres edicions, es considera que les accions a realitzar han de provocar l'empatia del públic, i no pas ser restrictives sense motiu aparent.

El Sr. Ferran Àngel recorda que en diferents plenaris del Consell, ja es va avaluar el tema de la SMSS, i es va concloure que l'èmfasi més important s'ha de fer en actuacions permanents, tot i així, des de l'administració local es pot donar el suport necessari i possible a totes les entitats que vulguin fer activitats més puntuals durant la setmana. En aquest sentit, l'Antoni Roca del GIMM ja preveu muntar un stand a la plaça de Santa Anna de sensibilització sobre les dificultats de les persones de mobilitat reduïda, amb participació ciutadana. El Sr. Vice-President esmenta que des de l'Ajuntament es vol canviar aquest model, però que es pot donar el suport necessari. El Sr. Ferran Àngel reitera que es donarà suport, però en cap cas s'assumiran obligacions de muntatge d'activitats.

El Sr. Jaume Bruguera reitera en la no idoneïtat de les dates i que es percep que la sensibilització de la SMSS baixa any rere any. De totes maneres suposa l'adhesió de la ciutat de Mataró a la campanya institucional, i com sempre CTSA participarà amb campanyes de promoció.

El Sr. Albert Gragera recorda que es va parlar de definir una "marca" que distingís totes aquelles actuacions municipals, que tinguessin relació amb la sostenibilitat de la mobilitat. També ofereix els serveis que des de la PTP realitzen d'activitats, com fan a Barcelona. El Sr. Joan Soler respon que s'ha de treballar el tema de la marca.

El Sr. Belenguer creu que és interessant enfocar i introduir aquests temes en l'educació dels més joves. També el fet que es vegin agents de Policia Local en bicicleta, com ara a l'estiu, és positiu, i seria convenient veure'ls també més a peu pel carrer.

El Sr. Adolfo Pérez esmenta que mai no es nota una baixada de vehicles durant aquesta setmana.

El Sr. Antoni Fernàndez considera que la SMSS és una bona setmana per donar informació de les possibilitats de modes de transport més sostenibles.


El Sr. Vice-President, per concloure, esmenta que totes les entitats que fan activitats normalitzades i consolidades, rebran el recolzament municipal, com així aquelles que proposin noves activitats, i que cal treballar per aquest canvi de model.

Temes sobrevinguts

No n'hi ha.

Precs i preguntes

El Sr. Javier Sánchez comenta les qüestions ja avançades per correu. En primer terme esmenta que degut a la desaparició de l'antic parc de bombers del passeig de Ramon Berenguer III, s'entén es lliurarà l'espai del davant per a aparcament de vehicles. En aquest sentit doncs proposa des de la FAVM un repartiment de l'espai vial més equitatiu, compensant l'espai per al vianant amb l'ampliació de les voreres d'altres trams del passeig. El Sr. Vice-President exposa que hi ha una demanda important d'aparcament, i que hi ha 2 compromisos per aquest espai dels bombers, que és realitzar un aparcament subterrani i una escola bressol. Paral·lelament, i dins el Pla Integral de Cerdanyola, s'haurà de treballar en aquesta "pastilla" i en els carrers de l'entorn, en el sentit que esmenta de recuperar l'espai per als vianants.

El Sr. Javier Sánchez del Campo proposa la instal·lació d'una marquesina a la parada "Ronda Cerdanya", que podria ser una mica diferent de les estándards. Se li contesta tant per part del Sr. Ferran Àngel com pel Sr. Jaume Bruguera que un dels inconvenients d'aquesta parada és el pendent del carrer que fa inviable la instal·lació a priori d'una marquesina sigui el tipus que sigui, ja que hauria de ser molt especial el seu disseny, i per tant queda relegat a un estudi previ.

El Sr. Javier Sánchez demana el perquè de la desaparició del Bus Platja, al que el Sr. Vice-President contesta que s'ha fet un canvi de model, enguany amb aquest trenet-platja. És una primera experiència, i caldrà valorar-la al final de l'estiu, per tal de potenciar-la o bé erradicar-la. També el Sr. Javier Sánchez pregunta sobre si hi haurà Bus-Focs, al que se li contesta que si.

El Sr. Javier Sánchez pregunta sobre l'estat de la definició del nou contracte d'explotació del Servei Mataró Bus, donat la imminent caducitat del contracte actual per l'any vinent, tot considerant que hi ha d'haver un procés participatiu de definició de línies. El Sr. Vice-President contesta que en el proper plenari del Consell de Mobilitat es començaran a treballar i fixar els grans objectius, si bé hi ha un mínim estudi previ per part dels serveis tècnics, d'objectius generals i prioritats, ja que a part de la definició de les línies s'ha de treballar el plec de condicions econòmiques i administratives.

El Sr. Antoni Reniu exposa uns problemes a la línia 3 del Mataró Bus i pregunta sobre quan comença l'horari d'estiu, al que el Sr. Jaume Bruguera exposa els reforços aplicats a les línies 3 i 4, i que l'horari d'estiu comença el dilluns 30 de juliol després de la Festa Major. EL Sr. Reniu exposa que el Servei Bus Focs té molta acceptació i proposa que sigui gratuït, al que el Sr. Vice-President exposa que no existeix la gratuïtat, que els serveis similars de busos gratuïts per les Fires són subvencionats per l'IMPEM, argumentació ratificada pel cap del Servei de Mobilitat. El Sr. Joan Soler afegeix que el que no es paga no es valora, i el servei urbà ja està suficientment subvencionat al voltant del 50% del cost real, al que el Sr. Reniu afirma que n'és conscient però que es podria aprofitar aquests esdeveniments per promocionar-lo més.

El Sr. Javier Sánchez pregunta el perquè de fer la reunió a les 18 hores, al que el Sr. Vice-President justifica que ha estat puntual per problemes d'agenda i degut a la inauguració següent de l'aparcament de la pl. d'Occitània, però l'horari normal de les reunions serà les 19 hores.

El Sr. Miguel Cabrera exposa que cada cop s'utilitza més el Passeig Marítim com a alternativa a la carretera N-II, al que el Sr. Ferran Àngel esmenta el problema addicional d'aquests dies en que degut a una afectació a l'avinguda del Maresme amb autorització ministerial per les obres del carrer de Jaume Balmes € PERI Cafè del Mar, es veu una retenció afegida, i per tant és possible que un trasllat de la circulació al passeig Marítim. Qualsevol mesura prèvia no tindria sentit fins que es retorni a la normalitat la situació a l'avinguda del Maresme (N-IIa).

El Sr. Antoni Roca traspassa una pregunta del Sr. Pere Badia sobre el funcionament de la megafonia en els autobusos. També esmenta que no funciona cap rampa dels autobusos, al que el Sr. Bruguera mostra la seva rotunda disconformitat sobre aquesta afirmació, i avança que la tecnologia és la millor que existeix en el mercat, i que al final s'haurà d'optar per rampes que puguin ser actuades també manualment.

El Sr. Antoni Roca manifesta que troba innaceptable que el trenet-platja no sigui adaptat per a persones de mobilitat reduïda, al que el Sr. Ferran Àngel respon que aquesta qüestió va ser contestada per escrit, que el Codi d'Accessibilitat no normativitza sobre aquest tipus de transport, el qual tampoc és un vehicle nou i per tant sense l'obligació de complir aquesta, i que l'administració local està fent un esforç considerable amb diferents actuacions de millora de l'accessibilitat, si bé s'ha de tenir en compte que el trenet és accessible en quant pot ser utilitzat amb ajuda del personal que presta el servei.

El Sr. Alonso Sánchez sol·licita que s'estudiï el sentit definitiu del carrer de Neil Armstrong , ja que considera que es millor el sentit de sortida.

El Sr. Octavi Nonell sol·licita l'estudi de tarificació horària dels aparcaments comentat al punt número 2, al que s'accepta la seva petició i serà enviat als membres del Consell.

Finalment, es tanca la sessió a les 19:40 hores.

El conseller delegat de Mobilitat

(Vice-President del Consell )

Francesc MELERO i COLLADO

L'enginyer del Servei de Mobilitat (secretari accidental)

Salvador SERRA ABELLAN