Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Territorial del Pla Integral de Rocafonda-El Palau. 22/11/2006

Escoltar

Acta Consell Territorial del Pla Integral de Rocafonda-El Palau. 22/11/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL TERRITORIAL DEL PLA INTEGRAL DE ROCAFONDA-EL PALAU

Data: 22 de novembre de 2006

Hora: 20:10h

Lloc: Centre Cívic de Rocafonda-El Palau

Hi assisteixen:

El Sr. Josep Bermúdez i Núria Ibran, representant l'AV de Rocafonda-l'Esperança i Ciutat Jardí; el Sr. Josep Ma. Manté, representant del grup municipal d'ICV-EuiA; el Sr. Cayetano Garcia Ruiz representant del Club petanca Roca 8; la Sr. Fina Pavón representant de la Vocalia de la Dona; la Sra. Maria Zaloña, representant de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró; la Sra. Visitación Romero, representant del Grup Municipal PSC; el Sr. Albert Bruguera, representant de l'AMPA CEIP Germanes Bertomeu el Sr. Joan Pere Mozas, en representació del Club Futbol Rocafonda; el Sr. Manuel Jiménez, representant de l'AV de El

Palau.

El senyor Oriol Batista, President del Consell del Pla integral de Rocafonda- El Palau, el Sr. Josep Lloveras, Cap de Secció per l'àrea de manteniment i serveis municipals; el Sr. César Fernàndez, gerent de PUMSA; el Sr. José Javier Ordoñez i la Sr. Eva Caldés del Servei de Mediació Ciutadana; el Sr. Jordi Tarradellas, Tècnic dels Plans integrals territorials.

S'excusen:

El Sr. José Ramon Soria, representant de l'AMPA de l'Escola Bressol de Rocafonda; el Sr. Miquel Torner, en representació de l'entitat Marxaires Mataró-Canigó; la Sra. Carmen Díez, representant de l'Associació de Gent Gran de Rocafonda; el Sr. Mohamed el Armi, representant

de l'Associació Cultural Musulmana Al-Ouahda.

Ordre del dia

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

2. Presentació proposta de treball mediadors/es ciutadans/es.

3. Informació sobre els projectes de l'Avinguda Amèrica i l'Avinguda Perú.

4. Informació referent al nou sistema de recollida selectiva de la brossa.

5. Explicació de la Taula Local de l'Habitatge i elecció d'un/a representant.

6. Retorn de les propostes realitzades en el procés participatiu d'elaboració del PAM

2007

7. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la reunió

El President, senyor Oriol Batista inicia la sessió donant la benvinguda als assistents i fent una prèvia respecte l'enderrocament dels interiors de la nau del carrer Gibraltar, que sense previ avis s'ha iniciat. Reconeixent que ha estat un error de coordinació, demana disculpes al assistents, entenent a més, que és un tema sensible i ja tractat en altres consell territorials. També per aquest motiu també participa la reunió el Sr. César Fernàndez gerent de PUMSA, a fi de poder donar més explicacions.

El senyor César Fernàndez explica el procés que inicialment va ser difícil degut a què l'empresa responsable de treure la uralita tenia de ser especialitzada, en segon lloc es netejava i desmuntava l'interior de la nau (ferros, pilars, fustes, altell...) per deixar-ho net, mantenint la façana i un solar net.

El senyor Pep Manté, comenta que la gent es sent enganyada amb el tema de les uralites, quan en realitat no és exactament de la manera que s'exposa. Es considera que és fa la política de fets consumats, amb l'excusa de tirar-ho a terra fer-hi el que sigui ràpidament. Quan es va portar a terme l'enderrocament de les uralites va quedar tot trinxat indiscriminadament, sense cap tipus de normes de seguretat. Cal que s'expliquin les coses amb antelació i construir conjuntament el barri.

La senyora Maria Zaloña, recolza el dit anteriorment i com a veïna del carrer afegeix, que durant la segona fase d'enderrocament dels interiors, la seguretat segueix sent totalment deficient, i com a veïna no ha rebut cap notificació informant-ne. El Sr. Batista, com a president del PIRP hauria de tenir la informació i la responsabilitat de facilitar-la.

La senyora Núria Ibran reitera la necessitat de parlar i consensuar, llavors el resultat serà més adequat pel barri, cal que es reculli en paper i es porti a terme. També pregunta si el fet de deixar la façana sola no comportarà un perill.

El senyor Oriol Batista respon a varies qüestions plantejades, respecte la política de fets consumats no és així, doncs el tema de l'uralita es va tractar, i l'enderrocament dels interiors ha estat una descoordinació tècnico-política. Respecte la responsabilitat política comentada per la Sr. Zaloña, comenta que és clar que la té, i que sap quina és, i no és tota, doncs al mateix temps hi ha altres serveis implicats.

El senyor César Fernàndez explica que fa uns 8 o 9 anys que PUMSA va adquirir la nau amb l'objectiu inicial de fer-hi vivenda social. És un espai en del qual se n'ha parlat molt i ara per ara no hi ha fet res per la manca d'acord durant els darrers 4 anys. Ja hi ha un avantprojecte, però mentrestant cal fer-li alguna cosa de neteja i anar avançant. El procediment s'ha fet amb tots els permisos, assegurances, empreses homologades i tècnics homologats... Sovint la gents treu conclusions molt ràpidament de les coses, l'adjudicació de les obres està feta des de l'abril i és per tot l'enderrocament i la construcció d'un petit mur de 1,80 metres, però l'empresa ho està fent per fases. Ara per ara es pot aturar l'enderrocament de la façana i deixar-la dreta amb uns

contraforts al darrera. Pel que fa al tema de la seguretat s'investigarà.

La senyora Maria Zaloña diu que cal posar sobre la taula el tema del carrer Gibraltar i fer un debat clar, cal que es prengui un compromís real que el proper pas a fer es consulti en el CT del PIRP.. També està d'acord amb deixar la façana si això es fa amb seguretat, però ara per ara aquesta generalment ha estat inexistent en els passos realitzats.

El senyor César Fernàndez explica que el tema dels subcontractes ells difícilment el puguin controlar, pel que fa a la façana la deixaran com està i l'asseguraran. PUMSA seguirà treballant amb el projecte tenint present que hem d'estar contents de tenir un solar en el barri.

El senyor Oriol Batista reitera amb demanar disculpes i es compromet a no fer res fins que no l'encetí el procés de debat, al mateix temps i per resoldre els aspectes de seguretat demanaré un informe a PUMSA. El senyor Cèsar Fernàndez afegeix que marcaran un termini de finalització de les obres.

4. Informació referent al nou sistema de recollida selectiva de la brossa.

Passem al següent punt, i per explicar-nos-el intervé el senyor Josep Lloveras, Cap de Secció per l'àrea de manteniment i serveis municipals. Des del dia 1 de juliol es va realitzar el nou contracte de la concessió de neteja i recollida de brossa. Aquest és de 7.300.000 € anuals i una de les diferències més significatives entre el nou contracte i l'actual és que la durada d'aquesta nova concessió serà a vuit anys, no com fins ara que es feia a quatre.

El canvi que mes notarà el ciutadà és que a partir d'ara, es tindrà de dirigir directament a l'empresa concessionària per a qualsevol queixa o suggeriment, es a dir, fins ara es feia a traves de l'administració, i aquesta o comunicava a la concessionària , però com sigui que és l'empresa l'experta i la que te de solucionar els problemes que es plantegin , és per això que s'ha cregut convenient que el millor sistema per a gestionar-ho el bon funcionament és d'aquesta manera.

En quan als nous serveis i ampliacions del servei es destaca :

- Fregat de les zones peatonals amb dutxa d'aigua freàtica.

- Neteja viària amb aigua. Màquines d'escombrar amb ruixadors per trencar la percepció que hi ha de pols a causa de la poca pluja que tenim.

- Manteniment de papereres.

- Implantació de recollida robotitzada. Els camions actuals recullen tant sols la brossa per la dreta i aquests nous camions robotitzats de nova generació podran recollir també els col·locats a l'esquerra, això farà un estalvi molt important de temps.

- Recollida concertada de voluminosos a diari.

- Ampliació de la recollida FORM (Fracció orgànica de residus municipals) a tota la

ciutat.

- Adquisició de 4 màquines més de neteja, 4 camions més de caixa oberta, 3 camions

cuba, 1 furgó-taller, 2 camions grua robotitzada, 1 rentacontenidors i 3 camions de

càrrega posterior. Avui mateix s'han presentat part d'aquest material en el carrer Carles Padrós.

També s'incrementa el número de personal per poder garantir aquests nous serveis:

- 17 persones més de neteja.

- 1 persona més pel manteniment de les papereres.

L'Ajuntament desitja que aquest nou Servei arribi a tots els ciutadans i que amb el respecte de tots en vers la ciutat, s'aconsegueixi un bon rendiment.

El senyor Josep Bermudez comenta que hi ha una manca de cultura am el tema de la neteja, en aquest barri encara estem en la fase anterior de reciclar el vidre, el paper... Cal mentalitzar la gent amb allò primordial. En el cas dels comerços que la majoria són d'altres cultures, generalment no segueixen la normativa vigent, i en el cas dels trastos vells passa el mateix.

El senyor Lloveras respon que és cert que sovint hi ha persones que no fan reciclatge, però no perquè no n'estiguin informats, per la seva banda no castigaran, però si que es realitzaran més campanyes d'informació, sensibilització i revisió.

Les senyores Maria Zaloña, Núria Ibran i el senyor Manuel Jiménez manifesten que en general està bé la recollida selectiva, però que cal educar. També que a vegades no és només un tema de voluntat, educació o origen cultural, sinó d'una correcte aplicació dels projectes i normes de civisme, i de l'aplicació correcte d'allò que s'ha conveniat amb les empreses de neteja, fent les possible adaptacions a barris en concret. En aquest sentit caldrien persones que fessin més educació, control i sensació si fos necessari.

El senyor Josep Lloveras respon a varies de les qüestions plantejades. Respecte a la difusió, formació i control, un 3% del pressupost estarà destinat a campanyes d'informació, un 1,5% a inspecció i informació, també per a detectar problemes i així generar un plec de resolució de problemes per així millorar el servei. Amb l'empresa hi haurà una facturació per objectius. Pel tema de voluminosos, és vol eliminar els mobles del carrer, però és clar que aquest servei no té tota la disponibilitat possible (amb els mobles de casa, com a molt es trigarà 1 o 2 setmanes en retirar els trastos). En el cas del mobles al carrer, entre la detecció i l'extracció del voluminós no podrà passar més de 48 hores.

2. Presentació proposta de treball mediadors/es ciutadans/es.

El senyor José Javier Ordoñez i la senyora Eva Caldés del Servei de Mediació Ciutadana presenten el servei i l'ampliació del mateix. En l'actualitat són 8 mediadors/es, per tant la capacitat de treball ha augmentat substancial, respecte els 3 que eren abans de l'estiu. Aquest fet a ajudat dissenyar un serveis amb referents territorials, posant més esforços en la zona de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau. La referent a Rocafonda serà la senyora Eva Caldés, la qual connectarà amb les associacions més profundament mitjançant reunions periòdiques. Es vol crear una relació estreta amb les entitats per ajudar a crear mapes de conflicte.

El senyor Albert Bruguera intervé exposant que en l'escola Germanes Bertomeu hi ha forces conflictes explicats reiteradament a l'IME i altres serveis de l'ajuntament, però no es dona cap solució. Què hi pot fer el servei de mediació. El senyor José Javier Ordoñez respon que per actuar a l'escola cal el recolzament explícit de l'IME, però si es realitzar el projecte escolar, l'escola Germanes Bertomeu serà de les prioritàries.

La senyora Núria Ibran pregunta què és exactament el servei, doncs primer va sorgir el tema dels/les agents cívics, després els dos educadors/es de carrer... El senyor José Javier Ordoñez respon que la feina dels mediadors/es és treballar el conflicte mitjançant el diàleg i la voluntarietat. No donem la solució ni ens posicionem a favor de cap de les parts. Amb les escales de veïns/es també fem actuacions, però en aquest cas grupalment.

El senyor Pep Manté comenta que sovint hi ha canvis en el barri i generalment mai sabem com ni perquè. El tema de la mediació és molt eteri, cal valorar la seva efectivitat. La senyora Fina Pavon afegeix que cal enfocar la mediació al carrer, coordinant-se molt amb les entitats del barri i la policia entre d'altres.

La senyora Eva Caldés respon que el servei de mediació és un recurs més, i confirma la certesa i la necessitat de la coordinació amb el territori. El servei treballa el conflicte i la prevenció dels mateixos (fent detecció en els carrers), tot i així és un procés lent.

El senyor Josep Bermudez creu que el tema de Germanes Bertomeu és prou greu com per demanar explicacions a l'IME. El senyor Oriol Batista es compromet a demanar explicacions al regidor de l'IME.

Finalment el senyor Oriol Batista conclou la sessió posposant la resta de punts pel proper consell territorial

 

Es tanca la sessió a les 22'15h.

President del Pla integral de Rocafonda-El Palau

Oriol Batista i Gàzquez

Secretari del Consell del Pla Integral de Rocafonda-El Palau

Jordi Tarradellas i Codina

Mataró, 1 de desembre de 2006