Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta de la Junta del Patronat Municipal de Cultura. 17/01/2007

Escoltar

Acta de la Junta del Patronat Municipal de Cultura. 17/01/2007

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Identificació de la sessió

Núm : 1/07

Òrgan : JUNTA EXECUTIVA

Caràcter : ordinari

Data : 17 de gener de 2007

Horari : de 20:45 hores a 21:05 hores

Lloc : Patronat Municipal de Cultura, Sant Josep num.9 de Mataró


Assistents :

Jaume Graupera i Vilanova, President del PMC

Mª José Recoder i Sellares, representant del grup municipal CIU

Manel Roca i Cuadrada, representant del grup municipal PP


No assisteixen :

Ivan Pera i Itxart, Vice-president del PMC

Esteban Martínez, representant del grup municipal ICV-EUIA

Ramon Prujà i Noè, representant del grup municipal ERC

També hi assisteix en qualitat de Director del PMC : Rafael Milán i Amat

Actua de Secretària-delegada : Rosa Maria Vila i Carrau

 

ORDRE DEL DIA

 

1.

Aprovació de les actes num. 13/06 de 27 de novembre i 14/06 de 20 de desembre

2.

Adjudicació dels treballs Arqueològics a la Basílica de Santa Maria

3.

Adjudicació dels treballs de Redacció del projecte bàsic i d'execució i l'estudi de seguretat i salut de les obres de restauració de la Basílica de Santa Maria

4.

Informació temes a tractar al Consell Plenari

5.

Informacions Presidència

6.

Donar compte de les Resolucions de la Presidència

7.

Torn obert de paraules

 

Oberta la sessió a tres quarts de nou del vespre, una vegada comprovat el quòrum d'assistència, es passa a conèixer els assumptes que figuren en l'ordre del dia.


Aprovació de les actes num.13/06 de 27 de novembre i 14/06 de 20 de desembre.

L'acta 13/06 de 27 de novembre s'aprova per unanimitat amb la següent esmena: Incloure-hi el Sr.Rafael Milán, director del PMC, que hi era present.

L'acta 14/06 de 20 de desembre, s'aprova per unanimitat.

Adjudicació dels treballs Arqueològics a la Basílica de Santa Maria.

La Presidència proposa a la Junta Executiva del Patronat l'adopció del següents acords:

"La Junta del PMC en sessió celebrada el 27 de novembre de 2006 va aprovar el Plec de clàusules pels treballs Arqueològics a la Basílica de Santa Maria de Mataró.

La Mesa de contractació celebrada el dia 2 de gener, va procedir a l'obertura de les pliques de les tres ofertes presentades dins el termini establert.

El Servei d'Arqueologia del PMC ha emès informe indicant que l'oferta de l'empresa ATICS, SL es la que ha obtingut major puntuació, d'acord amb els criteris de valoració de la clàusula dotzena del Plec de condicions.

La Mesa de contractació en sessió celebrada el dia 15 de gener, va proposar l'adjudicació dels treballs arqueològics a l'empresa ATICS, SL

 

En virtut de les competències conferides per decret d'Alcaldia de 11 de maig de 2004, proposo a la Junta del Patronat l'adopció dels següents:

ACORDS:

Primer.-

Adjudicar a l'empresa ATICS, SL, els treballs Arqueològics a la Basílica de Santa Maria de Mataró per un import total de 53.012,68 € (IVA inclòs)

Segon .-

Disposar l'esmentada despesa a càrrec de la partida 451110.22707 del pressupost del PMC.

Tercer .-

Requerir a l'adjudicatari per a que dipositi la garantia definitiva del 4% del preu d'adjudicació a favor del PMC, en el termini de 15 dies, d'acord amb el que disposa l'article 36 i 41 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per RDL 2/2000 de 16 de juny i la clàusula setena del plec de clàusules d'aquest procediment.

Quart .-

Facultar al President del Patronat Municipal de Cultura per a la formalització del contracte administratiu previst a la clàusula catorzena del plec de clàusules.

Cinquè.-

Comunicar el present acord a les empreses que han participat en aquest procediment."

S'acorda:

Aprovar-ho per unanimitat.

 

Adjudicació dels treballs de redacció del projecte bàsic i d'execució i l'estudi de seguretat i salut de les obres de restauració de la Basilica de Santa Maria.

La Presidència proposa a la Junta Executiva del Patronat l'adopció del següents acords:

"La Junta del PMC en sessió celebrada el 27 de novembre de 2006 va aprovar el Plec de clàusules pels treballs de Redacció del Projecte bàsic i d'execució i l'estudi de seguretat i salut de les obres de restauració de la Basílica de Santa Maria de Mataró.

La Mesa de contractació celebrada el dia 2 de gener, va procedir a l'obertura de la única oferta presentada dins el termini establert, havent-se comprovat que mancava la documentació relativa a la solvència econòmica i financera, aquesta va ser requerida al licitador i aportada en data 3 de gener.

Els Serveis tècnics de l'Ajuntament, Secció de Patrimoni Arquitectònic, han emès informe indicant que l'oferta del Sr. Agàpit Borras compleix totes les condicions establertes al plec de condicions.

La Mesa de contractació en sessió celebrada el dia 15 de gener, va proposar l'adjudicació dels treballs de redacció del projecte al Sr. Agàpit Borras.

En virtut de les competències conferides per decret d'Alcaldia de 11 de maig de 2004, proposo a la Junta del Patronat l'adopció dels següents:

ACORDS:

Primer.-

Adjudicar al Sr. Agàpit Borras i Plana Arcana, els treballs de Redacció del Projecte bàsic i d'execució i l'estudi de seguretat i salut de les obres de restauració de la Basílica de Santa Maria de Mataró per un import total de 72.000 € (IVA inclòs)

Segon .-

Disposar l'esmentada despesa a càrrec de la partida 451130.22706 del pressupost del PMC.

Tercer .-

Requerir a l'adjudicatari per a que dipositi la garantia definitiva del 4% del preu d'adjudicació a favor del PMC, en el termini de 15 dies, d'acord amb el que disposa l'article 36 i 41 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per RDL 2/2000 de 16 de juny i la clàusula setena del plec de clàusules d'aquest procediment.

Quart .

- Requerir a l'adjudicatari per a que abans de la formalització del contracte presenti la documentació de la clàusula 8.i) del Plec, consistent en : Pòlissa en vigor de l'assegurança de responsabilitat civil de l'empresa, amb una cobertura mínima de 100.000 €.

Cinquè .-

Facultar al President del Patronat Municipal de Cultura per a la formalització del contracte administratiu previst a la clàusula catorzena del plec de clàusules.

Sisè .-

Comunicar el present acord a les empreses que han participat en aquest procediment."

S'aprova:

Aprovar-ho per unanimitat.

 

Informació temes a tractar al Consell Plenari.

 

Els temes del Consell Plenari seran tractats a la sessió que es celebrarà a continuació.

Informacions Presidència.

La Presidència i el Director informen que en motiu de la sol·licitud de llicència per Assumptes Propis de la Sra. Tere Almar, s'ha aprofitat per fer una reorganització de tasques i treball dins del PMC, en lloc de substituir a la persona per algú de fora del Patronat, s'ha cregut més interessant fer promoció interna i repartir la seva feina entre diferents persones. Així, el Sr. Jordi Bibolas, actual Cap Tècnic del Teatre Monumental, farà part de les tasques de la Sra. Tere Almar, aquest fet no suposa cap cost econòmic perquè tenen la mateixa categoria professional.

La Sra. Cristina Navarro, portarà a terme les tasques de la Cantània, Dinamització, Gent Gran, projecte "Mataró Ciutat Pubilla", etc€

El Sr. Albert Graupera es promociona temporalment i farà les tasques del Sr. Jordi Bibolas al Teatre.

 

Donar compte de les Resolucions de la Presidència.

La Presidència dóna compte de les resolucions num.766 de 24 de novembre a la num.912 de 29 de desembre.

Torn obert de paraules.

No hi ha intervencions.

I, sense més assumptes a tractar, essent les vint-i-una hores i cinc minuts del vespre, s'aixeca la sessió, de tot el qual com a Secretària certifico.

 

Vist i Plau

El President

Jaume Graupera i Vilanova Rosa Mª Vila i Carrau