Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta de la Junta executiva del Patronat Municipal de Cultura. 21/03/2007

Escoltar

Acta de la Junta executiva del Patronat Municipal de Cultura. 21/03/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA EXECUTIVA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE MATARO

Identificació de la sessió

Núm : 3/07

Òrgan : JUNTA EXECUTIVA

Caràcter : ordinari

Data : 21 de març 2007

Horari : de 20:45 hores a 21:00 hores

Lloc : Patronat Municipal de Cultura, Sant Josep num.9 de Mataró

Assistents :

Jaume Graupera i Vilanova, President del PMC

Iván Pera i Itxart, Vice-president del PMC

Manel Roca i Cuadrada, representant del grup municipal PP

Ramon Prujà i Noè, representant del grup municipal ERC

MªJosé Recoder i Sellares, representant del grup municipal CIU.

No assisteixen :

Esteban Martínez, representant del grup municipal ICV-EUIA

 

També hi assisteix en qualitat de Director del PMC : Rafael Milán i Amat

Actua de Secretària-delegada : Rosa Maria Vila i Carrau

 

ORDRE DEL DIA

1.

Aprovació de l'acta num. 2/07 de 12 de febrer

2.

Aprovació de la modificació i prorroga dels contractes pels serveis d'assistència tècnica i serveis del Teatre Monumental.

3.

Aprovació de l'ampliació de contracte pels serveis de visites guiades i tallers.

4.

Aprovació exempcions utilització preus públics utilització equipaments culturals.

5.

Aprovació Conveni amb la Diputació de Barcelona per la " Col.laboració amb la producció de l'exposició "Abecedari de la Rumba. 50 anys de rumba catalana".

6.

Ratificació Decrets Presidència. Contractació urgència X.Ramírez.

7.

Informació temes a tractar al Consell Plenari.

8.

Informacions Presidència.

9.

Donar compte de les Resolucions de la Presidència.

10.

Torn obert de paraules.

Oberta la sessió a les vuit i quaranta-cinc minuts del vespre, una vegada comprovat el quòrum d'assistència, es passa a conèixer els assumptes que figuren en l'ordre del dia.

1. Aprovació de l'acta num. 2/07 de 12 de febrer

L'acta 2/07 corresponent a la sessió del 12 de febrer s'aprova per unanimitat.

2. Aprovació de la modificació i prorroga dels contractes pels serveis d'assistència tècnica i serveis del Teatre Monumental.

El Director diu que els motius de modificació i prorroga de sis mesos dels contractes pels serveis d'assitència tècnica, és degut a que el Teatre Monumental cada cop té més activitat. Es preveu que a l'octubre es faci un nou concurs.

La Presidència proposa a la Junta l'adopció del següent acord:

"Primer.-

La Junta Executiva del PMC, en sessió celebrada el dia 6 de març de 2006, va aprovar l'adjudicació dels serveis objecte del, repartits en quatre lots de la forma següent:

LOT I

. Serveis d'assistència tècnica de suport a les activitats d'arts escèniques, a l'empresa: STEM, S.C.C.L.

LOT II

. Serveis d'acollida i d'atenció al públic, a l'empresa: TRIFUSIÓ, PROJECTES CULTURALS, S.L.,

LOT III.

Serveis de regidories d'espectacles al carrer, a l'empresa: TRIFUSIÓ, PROJECTES CULTURALS, S.L.,

LOT IV

. Serveis tècnics d'operador cinematogràfic de cabina del Teatre Monumental, a l'empresa: STEM, S.C.C.L.

Segon.-

Que a l'inici del contracte el PMC comptava amb personal propi que prestava els seus serveis al Teatre Monumental i que degut a baixes voluntàries i al trasllat del personal a les oficines el PMC s'ha evidenciat una mancança de personal que ha derivat en un increment de la despesa prevista en el contracte inicial pels serveis referenciats.

Tercer.-

El contracte i el plec de clàsules administratives i la clàusula tercera del contracte preveuen la possibilitat de pròrroga per mutu acord de les parts, sense que la durada de la pròrroga superi el temps del contracte original.

Quart.-

El contracte s'està complint amb total regularitat i de forma satisfactòria per part de les empreses adjudicatàries.

Cinquè.-

Que s'ha demanat consentiment a les empreses adjudicatàries per procedir a l'ampliació del contracte i la posterior pròrroga del contracte per sis mesos i que les empreses adjudicatàries han contestat favorablement.

Sisè

.- Segons s'indica en l'informe de la Cap de gestió econòmica i administració s'han observat discordàncies entre les dates d'inici de contracte i durada, que cal corregir.

En virtut de les competències delegades per Resolució de l'alcalde de data 11 de maig de 2004, proposo a la Junta del Patronat l'adopció dels següents acords:

Primer.

Fixar el dia 1 d'abril de 2006 com a data d'inici dels contractes dels serveis d'assistències tècniques i de suport a les activitats del Teatre Monumental i regidories del PMC, adjudicats a les empreses STEM i TRIFUSIO, amb una durada d'un any prorrogable

Segon.

L'Ampliació de l'import dels contractes actuals fins el proper 31 de març per tal de donar continuïtat als serveis objecte dels contractes amb el detall següent:

LOT I

. STEM. Serveis d'assistència tècnica: 14.415,00€

LOT II

. TRIFUSIO. Serveis d'acollida i d'atenció al públic: 3.075,00€

LOT IV

. STEM. Serveis tècnics d'operador cinematogràfic: 2.295,00 €

Tercer.

Atendre l'esmentada despesa a càrrec de la partida 22703- Contractes amb empreses del pressupost de despeses del PMC per l'any 2007 en base als imports i projectes següents:

Lot Projecte Descripció Import Total per lot

I 45126-001 Calendari festiu 581,25 €

I 45133-001 Programació d'arts escèniques 9.765,00 €

I 45135-001 Formació i recerca de nous públics 2.325,00 €

I 45136-001 Programació de música 1.743,75 € 14.415,00€

II 45133-001 Programació arts escèniques 3.075,00 € 3.075,00€

IV 45158-001 Programació estable cinema 2.295,00 € 2.295,00€

Quart. Requerir als adjudicataris una fiança complementària del 4% de l'import de l'ampliació, per tant, Stem, S.C.C.L. haurà de constituir una fiança de 668,40 euros i Trifusió, Projectes Culturals, S.L. de 123 euros, que hauran de fer efectiva en un termini màxim de 15 dies a partir de la seva notificació.

Cinquè.

Aprovar la pròrroga dels contractes per un període de sis mesos, és a dir, fins el proper 30 de setembre de 2007, amb el detall següent:

LOT I. STEM. Serveis d'assistència tècnica: 30.225,00€

LOT II. TRIFUSIO. Serveis d'acollida i d'atenció al públic: 6.750,00€

LOT III.TRIFUSIO. Serveis de regidories i coordinació act.culturals: 9.032,86€

LOT IV. STEM. Serveis tècnics d'operador cinematogràfic: 2.700,00€

Sisè.

Atendre l'esmentada despesa a càrrec de la partida 22703- Contractes amb empreses del pressupost de despeses del PMC per l'any 2007 en base als imports i projectes següents:

Lot Projecte Descripció Import Total per lot

I 45126-001 Calendari festiu 1.395,25 €

I 45129-001 Entitats i territori 930,00 €

I 45133-001 Programació d'arts escèniques 16.275,00 €

I 45134-001 Incentiu a la creació 930,00 €

I 45135-001 Formació i recerca de nous públics 2.092,50 €

I 45136-001 Programació de música 8.602,50 € 30.225,00 €

II 45133-001 Programació arts escèniques 6.750,00 € 6.750,00 €

III 45126-001 Calendari festiu 4.516,43 €

III 45135-001 Formació i recerca nous públics 950,83 €

III 45136-001 Programació música 2.377,07 €

III 45157-001 Programació arts visuals 475,41 €

III 45159-001 Incentius creació cinema 713,12 € 9.032,86 €

IV 45158-001 Programació estable cinema 2.700,00 € 2.700,00 €

Setè.

Hi ha crèdit adequat i suficient a les partides del pressupost vigent per a la imputació de les esmentades despeses".

S'acorda:

Aprovar-ho amb l'abstenció de la Sra.MªJosep Recoder, representat del Grup Municipal CIU.

3. Aprovació de l'ampliació contracte pels serveis de visites guiades i tallers.

El Director del Patronat Explica que degut al gran èxit que tenen entre les escoles els tallers que s'han organitzat a Ca l'Arenas cal fer una ampliació del contracte.

La Sra. Mª Josep Recoder pregunta al President del Patronat d'on sortiran els diners per finançar aquest increment.

El President del Patronat diu que una part sortirà d'una major aportació per part de l'Ajuntament.

La Presidència proposa a la Junta l'adopció del següent acord:

"El PMC va adjudicar els serveis per realitzar el programa de visites guiades i tallers didàctics a l'empresa Actium Patrimoni Cultural, SL, per un import de 68.764,80 euros i per un període de 2 anys.

El director del Patronat emet informe el dia 19 de febrer de 2007, en el que proposa la modificació del contracte amb l'ampliació de les activitats previstes ocasionada per l'obertura de Ca l'Arenas, Centre d'Art del Museu de Mataró.

En virtut de les competències que tinc conferides pel decret d'Alcaldia del dia 11 de maig de 2004, proposo a la Junta executiva l'adopció dels següents acords:

Aprovar la modificació del contracte signat amb l'empresa Actium Patrimoni Cultural, SL, per dur a terme els 83 tallers didàctics d'art a Ca l'Arenas, Centre d'Art del Museu de Mataró, per un import de 6.643,32 euros en les condicions previstes al contracte.

Atendre l'esmentada despesa a càrrec de la partida PMC00-4511606 -22606, del projecte 4511606, difusió del patrimoni.

Tercer.

Ampliar la garantia definitiva per import de 265,73 euros a favor del Patronat Municipal de Cultura.

Quart.

Comunicar el present acord a l'empresa adjudicatàri".

S'acorda: Aprovar-ho amb l'abstenció de la Sra.MªJosep Recoder representant del Grup Municipal CIU.

4. Aprovació exempcions utilització preus públics utilització equipaments culturals.

Les ordenences fiscals vigents preveuen que s'otorgin exempcions en la utilització dels equipaments culturals.

La Presidència proposa a la Junta l'adopció del següent acord:

"L'ordenança fiscal reguladora dels Preus públics de les activitats del Patronat Municipal de Cultura, en el seu apartat relatiu a la utilització dels equipaments culturals gestionats pel Patronat, estableix : "El PMC podrà acordar la cessió gratuïta (1 vegada a l'any) dels seus equipaments a aquelles entitats socials o culturals per a la realització d'activitats pròpies i/o benèfiques, la finalitat de les quals sigui d'interès general".

Diverses entitats del municipi han sol.licitat acollir-se a aquests exempció, havent-se comprovat que compleixen els requisits per a poder-los atorgar l'exempció, en virtut de les competències que tinc conferides pel Decret de 11 de maig de 2004, proposo a la Junta Executiva del Patronat l'adopció dels següents

ACORDS

:

Primer.-

Aprovar l'exempció del preu públic per la utilització dels equipaments culturals que gestiona el Patronat a les entitats que es relacionen:

ENTITAT

EQUIPAMENT

   

Aules senior de Mataro

Teatre Monumental

Associació Taghrast

Sala d'actes Biblioteca Pompeu Fabra

Associacio Veins Pla d'en Boet

Teatre Monumental

Sala Cabañes

Teatre Monumental

Associació Cultural Felix Cucurull

Sala d'actes Biblioteca Pompeu Fabra

Esquerra Republicana de Catalunya - Mataró

Can Palauet

Associació Adelfa

Sala d'actes Biblioteca Pompeu Fabra

Partit dels Socialistes de Catalunya - Mataró

Can Palauet

Partit Popular - Mataró

Sala d'actes Biblioteca Pompeu Fabra

Asociación Cultural Rodeños Andaluces en Cataluña

Teatre Monumental

Segon.-

Comunicar el present acord a les entitats interessades".

S'acorda:

Aprovar-ho per unanimitat.

5. Aprovació Conveni amb la Diputació de Barcelona per la "Col.laboració amb la producció de l'exposició "Abecedari de la Rumba. 50 anys de rumba catalana".

La Presidència proposa a la Junta l'adopció del següent acord:

"L'Area de Cultura de la Diputació de Barcelona desenvolupa un programa de suport als Museus locals anomenat Xarxa de Museus Locals del qual forma part el Museu de Mataró.

Entre els projectes hi ha l'organització d'una exposició itinerant sobre la rumba catalana, en que el Museu de Mataró vol col.laborar.

Vist l'Informe emès pel Cap de Patrimoni, i en virtut de les competències conferides per decret d'Alcaldia de 11 de maig de 2004, proposo a la Junta Executiva l'adopció del següent

ACORD :

Primer.- Aprovar el Conveni de Col.laboració entre el Patronat Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona per la col.laboració en la producció de l'exposició "Abecedari de la rumba. 50 anys de rumba catalana".

Segon.- Autoritzar una despesa màxima en difusió i comunicació de l'exposició de 1.100 € amb càrrec a la partida 45115.22611 Exposicions del pressupost de despeses de l'exercici 2007.

Tercer.- Facultar al President del Patronat Municipal de Cultura per a la formalització del conveni.

Quart.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona, Oficina de Patrimoni Cultural".

S'acorda: Aprovar-ho per unanimitat.

6. Ratificació Decrets Presidència.

La Presidència proposa a la Junta la ratificació del següent acord:

"El Sr. Eduard Serra i Fortuny, personal laboral fix del PMC amb una dedicació del 50 % de la jornada laboral i amb la categoria d'Ajudant de serveis, ha sol.licitat un permís sense retribució durant un període de 6 mesos, a partir del dia 20 de març i fins el 19 de setembre de 2007.

Atès que d'acord amb l'art.23 del conveni, el personal laboral fix pot sol.licitar una suspensió del contracte per assumptes propis, amb reserva de plaça i lloc de treball per un període que no pot excedir els sis mesos cada dos anys. Examinats els antecedents de que es disposa s'ha comprovat que el Sr. Eduard Serra no sol.licitat cap suspensió de contracte en els darrers dos anys.

Vista la necessitat urgent de contractar una persona que cobreixi la plaça d'ajudant de serveis de manera temporal mentre dura la suspensió de contracte, s'ha consultat a les cinc persones que formen part de la llista d'espera per cobrir vacants o substitucions d'ajudant de serveis, que va estar aprovada per la Junta Executiva de 6 de febrer de 2006, no havent estat acceptada la substitució per cap de les persones que hi consten.

Atès que el Sr. Xavier Ramirez es troba des del mes de novembre de 2006 realitzant la substitució del Sr. Eduard Serra en motiu d'una baixa per IT, havent-se previst aquesta despesa fins a 30 de juny, essent el seu rendiment satisfactori i atès coneix les tasques a realitzar.

RESOLC

Primer.- CONTRACTAR

per raons de màxima urgència de manera temporalment durant el període comprés entre el 20 de març i el 19 de setembre de 2007 mitjançant contracte laboral d'interinatge a temps parcial amb una dedicació de 18,125 hores setmanals el Sr. Xavier Ramirez i Garcia per substituir el Sr. Eduard Serra Fortuny, mentre duri la seva suspensió de contracte.

Segon.-

Autoritzar la despesa de 2.202,97 € amb càrrec a la partida 451000.14100 i de 731,05 € amb càrrec a la partida 45100.16000 del pressupost de despeses de l'exercici 2007.

Tercer .-

Ratificar el present Decret en la propera sessió de la Junta Executiva del Patronat que es celebri i donar-ne compte al Consell Plenari.

Quart .-

Donar publicitat a la present contractació mitjançant anunci al BOP i el DOGC.

Cinquè .-

Notificar el present acord a l'interessat i al Comité de pesonal".

S'acorda:

Ratificar-ho per unanimitat.

7. Informacions temes a tractar al Consell Plenari.

La Presidència informa que els temes del Consell Plenari seran tractats en la sessió que es celebrarà a continuació són:

Donar compte aprovació Liquidació 2006.

Proposta de Modificació del pressupost i de les basses d'execució.

Presentació document Santes 2007.

Aprovació Plec de clàusules per la contractació mitjançant concurs i procediment dels serveis pels espectacles de focs de les Santes 2007.

Aprovació de la creació d'una nova figura institucional: El Dragalió.

8. Informacions Presidència.

No hi ha temes a tractar.

9. Donar compte de les Resolucions de la Presidència.

La Presidència dona compte de les Resolucions nº 51 a 112.

10. Torn obert de paraules

No hi ha temes a tractar.

I, sense més assumptes a tractar, essent les nou del vespre s'aixeca la sessió de tot el qual com a secretària certifico.

 

Vist i Plau

El President

Jaume Graupera i Vilanova Rosa Mª Vila i Carrau

Secretària-Delegada del PMC