Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta de reunió del plenari del consell municipal de la gent gran. 15/09/2006

Escoltar

Acta de reunió del plenari del consell municipal de la gent gran. 15/09/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

ACTA DE REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

A la sala de l'espai 1 del teatre Municipal de l'Ajuntament de Mataró es reuneix el Consell Municipal de la Gent Gran el dia 15 de setembre de 2006, la primera convocatòria a les 9.30h i la segona convocatòria a les 10.00 h amb el següent ordre del dia:

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
 2. Presentació del procés d'aprovació del Programa d'Actuació Municipal i pressupost 2007:

 • Consens de les prioritats de les conclusions aprovades en el 1er Congrés de la Gent Gran de Mataró.

 1. Valoració del Congrés de la Gent Gran 2006
 2. - Creació de la comissió de seguiment de les conclusions del congrés.

 3. Presentació del grup de treball sobre civisme.
 4. Presentació de la comissió de treball de la radio municipal.
 5. Precs i preguntes

Les persones que han estat convocades són presents a la reunió en qualitat de membres del Consell Municipal de Gent Gran.

Hi assisteixen:

Sr. Oriol Batista Gàzquez, regidor de Benestar Social, Salut, Consum i Nova Ciutadania

Sra. Asun Muñoz, cap de servei de Benestar social

Sra. Maria Gil, cap de secció gent gran de Benestar social

Sra. Carla Mulet Matas secretària tècnica del Consell Municipal de Gent Gran

Sra. Loreto Montaña, responsable dels casals municipals de gent gran

Sr. Emilio Gimeno, CCOO

Sra. Àngels Fradera, Associació familiars d'Alzheimer

Sr. Josep Sánchez, Associació de Gent Gran de Jaume Terrades

Sra. Begoña Monge, Casal Jaume Terrades

Sra. Lidia Piñol, residència Laia

Sr. Pep Llauder, Associació de Gent Gran del Casal del Parc

Sra. Mercè Besalú, Associació Catalana de Parkinson

Sr. Josep Puy Badia, Associació Jubilats i Pensionistes del Maresme

Sr. Joan Roca, Aules Sènior

Sr. Miquel Salrach, Associació Gent Gran Gatassa.

Sr. Luis Urzua, Associació Gent Gran del Pla d'en Boet

Sr. Angel Calvo, Associació Patronat Local de la Vellesa

Sra. Assumpta Itxart Calls, Senat del MEM

Sr. Francesc Soler Cantón, Federació d'Associacions de Veïns

S'excusen:

Sr. Joan Anton Baron Espinar, alcalde president de l'Ajuntament de Mataró

Sr. Pascual Fernández Pruñan, Grup Municipal Socialista

Sra. Guadalupe Angelina Gil, ABS de Cirera Molins

Sr. Francesc Tristany Alsina, Associació Jubilats i Pensionistes d' UGT Maresme Sra. Sra. Teresa Amenós, Casal de la Residència de Mataró

Sra. Juana Martínez, Casal Municipal d'Avis Molins

Sr. Miquel Patuel, Associació de Gent Gran del Casal del Parc

Sr. Joaquim Felipe, Associació de Jubilats i Pensionistes de la Caixa Laietana

Sr. Romuald Grané Vilaseca, Grup Municipal IC-V

Sra. Núria Manté Bartra, Senat del MEM

Abans de començar la sessió és dona el condol a la família del Sr. Antonio Gómez i es recorda la seva participació en el consell com a representant de l'Associació de Gent Gran del Casal del Parc.

 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

El Sr. Oriol Batista procedeix a l'obertura de la sessió del Consell Municipal de Gent Gran i dóna pas als punts de l'ordre del dia. Abans però es fa esment de l'acta de la sessió anterior a proposta de les persones del Consell de la Gent Gran i després es dona pas a la seva aprovació. No hi ha cap esmena.

 • Presentació del procés d'aprovació del Programa d'Actuació Municipal i pressupost 2007:
  • Consens de les prioritats de les conclusions aprovades en el 1er Congrés de la Gent Gran de Mataró.

  Es passa un document amb les 10 prioritats més votades ( cinc de cada taula) de les conclusions establertes durant del primer congrés de la gent gran de Mataró.

  La Sr. Maria Gil explica cada una d'elles i es passa al torn de preguntes.

  El Sr. Francesc Soler comenta que del primer punt no veu gaire clar el tema de fer residències mixtes i després comenta la proposta que el propi consell pogués tenir el seu propi pressupost per poder tenir una grau d'autonomia més gran.

  El Sr. Josep Sánchez comenta que els punts 6 i 7 estan molt bé però que implicaran més despeses i pregunta com es farà això.

  El Sr. Luis Urzua pregunta sobre la proposta 5 si les activitats de dinamització també es realitzaran en els altres menjadors municipals que s'han d'implantar de nou a la ciutat.

  El Sr. Josep Puy comenta el tema de les residències mixtes i pregunta que passa quan una parella hi va a viure i un es molt vàlid i l'altre no, i la persona vàlida s'hi queda sola.

  El Sr. Àngel Calvo pregunta si s'està atenen a les persones grans que estan soles a casa i s'ha de pensar en donar suport a les persones que tenen gent gran a casa.

  El Sr. Oriol Batista respon a les preguntes, a la primera sobre el tema de les residències, comenta que en el congrés la gent va expressar aquesta necessitat de que la gent vàlida tingués cabuda en les residències i així poder canviar el model de residències també va comentar aquest canvi no depèn dels ajuntaments sinó d'un tema legislatiu i que estem a l'espera dels nous canvis que implicarà les dues noves lleis que s'han d'aprovar que són la nova llei de serveis socials i la nova llei de suport a l'autonomia personal i atenció a la dependència. Aquestes dues lleis seran el referent i això afavorirà les propostes que van sortir en el congrés.

  El Sr. Oriol Batista respon sobre el tema de millorar el pressupost i comenta que el consell no pot disposar de partida pressupostària per gestionar.

  La Sra. Asun comenta que les funcions del consell són prioritzar les actuacions que tindran cabuda en el pressupost municipal i que el consell valida, aquestes actuacions que queden reflectides en el PAM (Pla d'actuació municipal) i el pressupost.

  El Sr. Francesc Soler fa una intervenció per comentar que creu que hi ha una manca de pressupost per poder fer més activitats sobre tot en el tema cultural.

  La Sra. Asun respon que en el pressupost nou de l'any 2007 s'ha està mirant d'ampliar pressupost per noves activitats i que algunes de les activitats de cultura en tema de pressupost aniran conjuntament amb el departament de cultura.

  El Sr. Oriol Batista contesta responent a la pregunta del senyor Luis Urzua que sobre el tema de menjadors als casals, s'amplia amb un nou menjador a Rocafonda i que aquest tindrà també les activitats de dinamització, aquest menjador tindrà 24 places.

  El Sr. Pep Llauder comenta que el tema de la disponibilitat econòmica per poder fer activitats en els casals està molt limitat, ja que les subvencions que reben els casals de l'Ajuntament no donen més de si i que els casals per oferir més activitats s'ha d'espavilar d'altres maneres.

  La Sra. Asun li contesta que l'Ajuntament estableix un conveni amb cada associació i oferta cursos gratuïts de formació, i que té raó en que les diferents associacions com a tal tenen altres opcions amb altres entitats per demanar subvencions. El municipi ha de garantir els mínims en activitats i aquestes cada any s'han anat ampliant.

  El Sr. Pep Llauder pregunta sobre que passa amb el menjador del casal de la gent gran del Parc

  El Sr. Oriol Batista contesta que ara s'ha fet el menjador de Rocafonda, aprofitant la cessió del local de part de la Caixa era un bon moment per poder-lo ubicar.

  En el Parc també hi ha interès per fer el menjador però la seva ubicació depèn d'unes obres.

  La Sra. Asun explica que pel menjador el casal de Parc ja hi ha una dotació econòmica per a la seva gestió i que la dotació econòmica per les obres està pendent, tema que no depèn del departament de Benestar Social.

  La Sra. Begoña Monge pregunta si el preu del menjador s'unificarà amb el preu dels menjadors dels casals de la Generalitat, ara els menjadors dels casals municipals fan pagar 4'13 euros, és respon que aquest tema depèn del departament d'economia de l'Ajuntament però que es mirarà.

  El Sr. Oriol Batista comenta que com a futur la idea seria que el preu estigués unificat.

  El Sr. Oriol Batista comenta que en relació a les prioritats presentades pel consell de participació de la gent gran que es passaran a l'equip de govern per traspassar-les al consell de ciutat, s'haurien de concretar més i elaborar-les com a actuacions a realitzar en el proper Pla d'Actuació Municipal.

  1. Valoració del Congrés de la Gent Gran 2006

  • Creació de la comissió de seguiment de les conclusions del congrés.

  El Sr. Oriol Batista confirma que tothom hagi rebut les conclusions del congrés i explica la possibilitat de poder crear una comissió de seguiment d'aquestes conclusions.

  La Sra. Asun comenta la possibilitat que la gent que va participar en el consell assessor formés part d'aquesta comissió de seguiment, i comenta que serà una comissió participativa i que està oberta a noves incorporacions.

  El Sr. Josep Sánchez comenta el tema que ja en va parlar en el congrés de treballar l'aspecte de com atreure persones jubilades joves en els casals, i de quina manera aquesta gent podria tenir informació i fer que s'incorporessin en els diferents casals de la ciutat. Pregunta si s'ha pensat com atreure aquest col·lectiu.

  La Sra. Asun li respon que aquest tema si que s'ha plantejat des del departament i que s'està estudiant a través del cicle d'activitats formatives per a la gent gran poder informar i captar l'atenció d'aquest col·lectiu.

  El Sr. Emilio Gimeno comenta que des de comissions obreres també estan intentant aquest plantejament però que es molt difícil que la gent jubilada i jove respongui.

  La Sra. Mercè Besalú pregunta perquè en relació als cursos de català, en el centre de la ciutat no se'n fan.

  El Sr. Oriol Batista respon que això no depèn de benestar social però que ho mirarà de saber el perquè.

  El Sr. Francesc Soler comenta que en les conclusions del congrés el tema cultural ho toca molt poc i molt per sobre.

  El Sr. Oriol Batista contesta que és complicat que en el congrés es treballin temes específics amb profunditat.

  El Sr. Emilio Gimeno comenta que el congrés va ser molt positiu.

  1. Presentació del grup de treball sobre civisme.
  2. Es presenta els objectius i les funcions del grup de treball de civisme que serien les de col·laborar amb l'Ajuntament en el seguiment i desenvolupament del Pla de Civisme i participar en el debat de les accions per a la millora del civisme a la nostra ciutat.

   Es preveu que com a màxim es convoquin 3 reunions a l'any i es convida a la gent del consell de poder-hi participar.

  3. Presentació de la comissió de treball de la radio municipal.
  4. S'explica la creació d'una nova comissió de treball anomenada comissió de ràdio que s'encarregarà de dissenyar el nou programa de ràdio de la gent gran, aquesta comissió treballarà sobre quins temes es parlaran i de l'estructura del programa, es convida a que la gent hi participi.

   Els casals de la gent gran hi tindran un espai propi on podran parlar de cada casal.

   El Sr. Pep Llauder comenta que ells com associació van demanar un espai a la ràdio i no els hi ha contestat a la sol·licitud, com a entitat es mirarà que ha passat.

   El Sr. Luis Urzua comenta que a ell li agradaria formar part de la comissió.

  5. Presentació de la unitat mòbil que farà el seguiment de la gent gran que té telegrama
  6. El Sr. Oriol Batista explica que es posarà en marxa una unitat mòbil per donar suport a les persones que tenen telealarma.

   El vehicle portarà les claus de les cases per poder entrar-hi si hi ha una emergència i farà prevenció a les persones beneficiaries del programa de teleassistència.

   De cara al 2007 es creixerà molt amb el servei de telealarma i passarem a 1200 mitjançant un programa universal a les persones de més de 80 anys i que viuen soles i la gent que està en parella però hi ha fragilitat en l'entorn.

   La telealarma serà gratuïta i estarà finançada per l'Ajuntament i per la Diputació.

  7. Precs i preguntes

  Es recorda la invitació del dissabte 23 de setembre de la inauguració del casal de la gent gran de Rocafonda.

  La Sr. Àngela Fradera informa que el dia 21 de setembre serà el dia mundial de l'Alzeimer i que organitzen diversos actes relacionats.

   

  A les dotze es dona per finalitzada la reunió

  El vice-president del Consell

   

  La secretària del Consell