Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell de Mobilitat 26-09-2007

Escoltar

Acta del Consell de Mobilitat 26-09-2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

consell de MOBILITAT

Data: 26 de setembre del 2007

Núm: 2

Caràcter: Ordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala de reunions - Via Pública

Hi assisteixen:

Francesc Melero i Collado Vice-President del Consell

Adolfo Pérez Merchan Grup Municipal PSC

Octavi Nonell i Carulla Grup Municipal CiU

Jaume Torrent i Oriol Grup Municipal ERC

Juan de Haro Marmolejo Grup Municipal ICV- EUIA

Marc Fernàndez Domínguez Grup Municipal PP

Jordi Morales Rodríguez Grup Municipal CUP

Javier Sánchez del Campo Federació d'Associacions de Veïns

Antoni Reniu Móra Federació d'Associacions de Veïns

Juan Balaguer Ass. de comerciants i professionals Nou Centre Mataró

Miguel Garcia Cabrera Taxistes de Mataró

Jaume Bruguera i Pont CTSA-Mataró Bus

Gregorio García Álvarez Treballadors Mataró BUS

Antoni Fernández Casas/Grup Sarbus (representant al Sr. Anselmo G.Ruiz)

Miquel Àngel Casas Masedo Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Pere Badía Ribas Organització Nacional Cecs d'Espanya

Albert Gragera i Lladó Promoció del Transport Públic

Joan Soler Serratosa Coordinador Àrea de la Via Pública

Ferran Àngel Garcia Cap Servei de Mobilitat

Leonardo Ávila García Cap Àrea Operativa Policia Local

Salvador Serra Abellan Secretari accidental

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron i Espinar Ilm Sr. Alcalde-President

Francesc Teixidó i Pont President Àrea Serveis Territorials

Victoria Geijo Sindicat CCOO

Josep Filbà i Esquerra Unió de Botiguers

Antoni Castellví Associació Comercial Plaça de Cuba i rodalies

Jose Luis Soriano Associació de comerç Pla d'en Boet

Joan Josep Soler i Madera Gremi d'Hostaleria

Felix Colominas Unió de Xofers (Assistencial Club)

Helena Domínguez Reial Automòbil Club de Catalunya

Jordi Escobar Ruiz Mossos d'Esquadra-Policia de la Generalitat

Manel Catà Zaragoza Bombers de la Generalitat

Josep Ninou i Guàrdia Enginyer del Servei de Mobilitat

Joan Campmajó Vallmajor Cap Servei de Manteniment i Serveis

Altres assistents no vocals:

Antoni Roca i Juncà Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta anterior

2. Criteris nova licitació Mataró Bus

3. Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

4. Sentit de circulació del carrer de Neil Armstrong

5. Proposta de tarifes taxis

6. Temes sobrevinguts

7. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la reunió

S'inicia la reunió a les 19.13 hores.

Aprovació de l'acta anterior

No es formula cap esmena, pel que queda aprovada.

Criteris nova licitació Mataró Bus

El Sr. Vice-President exposa la situació contractual i la necessitat de començar a fer els treballs previs, i alhora abordar-ho amb la major participació possible, tant dins del Consell com amb l'àmbit associatiu, amb qui es vol establir els criteris generals que regiran les línies bàsiques del nou plec de condicions del Mataró Bus. També anuncia una possible pròrroga que possibiliti la màxima participació, així com explica el calendari general, posant com a primera data el 30 de novembre per fixar aquests criteris, tasca que desenvoluparà una Subcomissió especial a crear. El Sr. Ferran Àngel explica que la intenció, després del procés administratiu complex que aquests contractes comporten, és que l'adjudicació estigui abans de l'estiu del 2008.

El Consell manifesta la seva conformitat, amb els matisos següents:

Tant el Sr. Javier Sánchez com el Sr. Albert Gragera, consideren que aquest tema és molt important ja que condicionarà el tema del transport públic durant anys, i consideren que l'Ajuntament hauria d'exposar les seves intencions inicials. El Sr. Joan de Haro proposa una reunió de pluja d'idees i proposa extrapolar el tema també a d'altres consells municipals, si bé això s'ha de fer amb agilitat ja que comportaria molt de temps.

El Sr. Jaume Bruguera exposa que cal diferenciar entre criteris de la concessió i d'adjudicació, i de la definició de la nova xarxa. El Sr. Ferran Àngel diu que l'experiència demostra positivament que les empreses que participin en el concurs, també presentin alternatives pròpies de la xarxa.

El Sr. Vice-President conclou doncs que aquest punt del nou plec sortirà a cada reunió del Consell de Mobilitat, si bé es crearà una sub-comissió d'estudi del plec per a la nova concessió del transport urbà de viatgers a Mataró, obert als vocals que ho considerin. Respecte la participació de representants d'empreses interessades, queda supeditat al que el Servei Jurídic estipuli.

El Sr. Gregorio Garcia, sol·licita com la darrera vegada, que la relació de personal es mantingui amb la nova concessió, se li respon que legalment l'empresa adjudicatària té l'obligació de subrogar el personal de l'anterior empresa, si bé les regulacions establertes a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal de l'any 1999 poden condicionar la publicació del nom de tots els treballadors al plec del concurs.

El Sr. Juan Balaguer fa diferents preguntes sobre els actius, personal, coeficient de cobertura i de les diferents formes de contractació d'aquest tipus de serveis, que li son respostes en el moment.

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (SMSS)


S'explica les diferents activitats programades en el si de la setmana, entre d'altres una obra de teatre que parlarà sobre l'educació vial, enfocada als més infants.

Sentit de circulació del carrer de Neil Armstrong

A petició dels representants taxistes en la darrera reunió, s'exposa que el sentit de circulació del carrer de Neil Armstrong actual respon a una minimització de trànsit per l'interior de l'àrea cívica, ja que la sortida és inmediata cap a l'avinguda d'Amèrica, en canvi en sentit contrari cal accedir pels carrers interiors. El cap del Servei de Mobilitat planteja com a possible solució el dotar de doble sentit el tram petit del carrer de Neil Armstrong entre els carrers dels Bombers Madern i Clariana i el Passatge del Mercat Petit.

Proposta de tarifes taxis

El Sr. Ferran Àngel explica la proposta de tarifes del servei d'auto-taxi a aprovar pel Ple, si bé la Comissió de Preus de Catalunya té la darrera paraula en aquest tema. Explica el canvi d'horari del servei nocturn, que l'any vinent començaria a les 21 hores, d'acord amb d'altres municipis. L'increment, d'acord amb un estudi de costos, està al voltant del 2%, si bé hi ha una tarifa d'un suplement, poc significativa, de nits especials, que progressivament s'adequa a la que hi ha en d'altres municipis.

Temes sobrevinguts

Bicicleta

El Sr. Ferran Àngel recorda el projecte By-Pad, d'auditoria del carril bicicleta. El Sr. Vice-President exposa que s'enviarà al correu electrònic dels vocals del Consell de Mobilitat, la petició per tal que respongui qui vulgui un qüestionari facilitat per l'auditor. El Sr. Pere Badia diu que la bicicleta pot representar un inconvenient per al col·lectiu invident, si es permet o es disposa carrils bicicleta per les voreres, creient necessari en aquest cas que es faci amb paviments diferenciats.

Audiència Pública

El Sr. Joan Soler exposa que la data de l'Audiència Pública serà el proper 17 d'octubre al Centre Cívic Pla d'en Boet.

Precs i preguntes

El Sr. Javier Sánchez exposa que les línies de l'Empresa Casas que connecten amb Barcelona poden morir d'èxit per l'augment de viatgers, ja que això també comporta certes incomoditats, al que el Sr. Antonio Fernández explica que hi ha una proposta d'increment de freqüències per part de l'Empresa Casas a presentar a la Direcció General de Transports. El Sr. Javier Sánchez demana també una millor organització a la parada de la ronda Universitat de Barcelona, així com esmenta que la publicitat tapa en un autocar el número de línia. Finalment demana dades sobre l'evolució de passatge, que pot trobar a la web de ATM, però no tant detallades.

El Sr. Vice-President vol aprofitar per deixar constància de la bona i ràpida resposta que l'Empresa Casas va oferir enmig de l'estiu incrementant el servei, arran dels problemes apareguts a Renfe, i a partir de la petició des de l'Ajuntament, tot informant que hi ha prevista una reunió amb l'Empresa per fixar objectius de cara a l'estiu vinent i de millora de la informació.

El Sr. Albert Gragera pregunta sobre la relació entre l'Ajuntament i la Direcció General de Transports, al que se li contesta que és bona. També s'avalua positivament el carril bus de la C-32 tant per part del representant taxista Sr. Miguel Garcia, com pel Sr. Antonio Fernández.

El Sr. Gregorio Garcia exposa els inconvenients de la parada Hospital de Mataró, en la que coincideixen autocars de l'Empresa Casas fent regulació i els autobusos urbans.

El Sr. Javier Sánchez exposa que la informació del Mataró Bus que es facilita via 010 és, quan no es pot passar la trucada al propi servei de Mataró Bus, insuficient o no tenen disponibilitat d'incidències. EL Sr. Jaume Bruguera respon que el servei 010 és de l'Ajuntament, i el Sr. Ferran Àngel amplia que és una empresa externa contractada. El Sr. Vice-President resol que es revisarà el procediment d'aquesta informació que transmet o disposa el 010.

El Sr. Javier Sánchez demana valoració i balanç del Trenet platja, al que el Sr. Vice-President respon que hi ha Comissió del Front Marítim que les avaluarà i es donarà resposta en propers plenaris del consell. El Sr. Octavi Nonell critica que s'hauria d'haver fet un estudi previ.

El Sr. Javier Sánchez sol·licita informació sobre el sistema d'identificació de vehicles (vehicle de suport del Mataró Bus). El Sr. Jaume Bruguera aprofita per destacar l'efectivitat d'aquest sistema, ja que s'ha notat i es té una millor percepció del respecte per les parades del bus. El Sr. Joan Soler comenta que les últimes dades facilitades al respectes són les que el regidor de Via Pública va presentar al Ple del mes d'abril, en resposta a una pregunta de CiU, i que per tant caldrà realitzar un treball d'actualització de la informació. El Sr. Juan Balaguer exposa que alguns ciutadans no estan d'acord amb aquest sistema.

El Sr. Javier Sánchez exposa que es produeixen retencions a l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch, al que el Sr. Ferran Àngel respon que es verificarà la sincronització, si bé de moment aquests semàfors no estan centralitzats.

El Sr. Javier Sánchez del Campo exposa que alguns vehicles que estacionen a la cantonada de l'avinguda de Josep Puig i Cadafalch amb la ronda de la Cerdanya, dificulten el gir del bus, tot proposant la instal·lació d'algun element per impedir l'aturada.

El Sr. Antoni Reniu celebra que l'Ajuntament aprovi reclamar que la línia de RENFE del Maresme tingui la major facilitat d'accés i millor connectivitat a l'aeroport, però considera que aquesta reclamació arriba tard. El Sr. Vice-President respon que aquesta decisió ja prové des del 2002, però que s'ha d'anar insistint. També amplia que s'ha d'estudiar la connexió amb l'aeroport de Girona, ja que està tenint cada cop un ús més important. El Sr. Antonio Fernández explica que hi ha una línia d'autocars que està estudiant aquesta connexió.

El Sr. Albert Gragera pregunta sobre la implantació del Carsharing, al que se li contesta que està dins les línies de treball. També qüestiona sobre les plataformes logístiques i el seu ús, al que el Sr. Vice-President contesta que hi ha la voluntat política de regular-ho via la nova Ordenança de Circulació, en estat avançat.

El Sr. Albert Gragera qüestiona els procediments sobre l'atorgament d'autoritzacions de targetes de residents, en la zona del Centre Històric, ja que considera que un resident sense vehicle propi no pot tenir menys drets. El Sr. Vice-President respon que es revisarà la norma general i procediments, i el Sr. Ferran Àngel que es poden estudiar d'altres sistemes de control, però que cal comptar amb totes les possibles casuístiques, i picaresques que es poden produir.

El Sr. Pere Badia sol·licita sigui enviada la documentació dels Consells , prèviament per correu electrònic.

Finalment, es tanca la sessió a les 21:25 hores.

El conseller delegat de Mobilitat

(Vice-President del Consell )

Francesc MELERO i COLLADO

L'enginyer del Servei de Mobilitat (secretari accidental)

Salvador SERRA ABELLAN

Mataró, 21 d'octubre del 2007