Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Territorial del Pla Integral de Cerdanyola. 28/11/2006

Escoltar

Acta del Consell Territorial del Pla Integral de Cerdanyola. 28/11/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

PLENARI DEL CONSELL TERRITORIAL DEL PLA INTEGRAL DE CERDANYOLA


Data: 28 de novembre de 2006

Hora: 19.45 h

Lloc: sala d€actes del Centre Cívic Cerdanyola


Hi assisteixen:

Sr. Julián Hernández, de l'AV de Cerdanyola; Sra. Laura Sánchez, en representació de

l'Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola; Sr. Javier Naya, com a ciutadans a títol individual; Sr. Joaquim Fernàndez, del grup municipal CIU; Juan de Maya, com a veí de Cerdanyola; Sra. Anna Maria Gómez del grup municipal de ICV- EUiA; Sra. Montse López, del grup municipal del PSC; Sra. Quitèria Guirao, Presidenta del Consell.

També assitseixen:

Sr. Fermí Manchado, Conseller delgat de Mobilitat, Ferran Angel Cap del Servei de Mobilitat; Sra. Ainhoa Borrell, Mediadora del Servei de Mediació Ciutadana; Sr. Jordi Tarradellas, tècnic dels Plans Integrals Territorials.

S'excusen:

Sr. Ramon Castany, representant de l'entitat GIMM; Sr. Salvador Herraiz, de l€AMPA IES Miquel Biada; Sra. Manoli Barrera de l'Associació ADELFA; Sr. Francisco Javier del Hoyo, com a veí de Cerdanyola; Sr. Àngel Prats, representant de l'entitat FAVM, Sr. Francesc Ramón Molina, de l'AMPA CEIP Camí del Cros.

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors.

2. Mediació ciutadana: proposta de treball dels/les mediadors/es.

3. Mobilitat: proposta de canvis en el barri

4. PAM i Pressupost 2007: retorn de les propostes acordades en el CT

5. Elecció d'un representant del CT a la Mesa Local de l'Habitatge.

6. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la reunió

La Sra. Quiti Guirao inicia la sessió presentant els punts de l'ordre del dia, i tractant el primer punt de l'ordre del dia

1. Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors.

Degut a l'acumulació d'actes sense aprovar, la senyora Quiti Guirao proposa que si cap dels presents té res a dir, donar per aprovades. També afegeix que hi ha hagut dos canvis en els representants dels grups municpals d'ERC i ICV- EUiA. Així s'incorporen el senyor Pol Ramentol pel grup municipal d'ERC i la senyora Anna Maria Gómez pel grup municipal de ICV- EUiA.

A continuació la senyora Quiti Guirao dona pas al punt 3, afegint que a diferència d'altres Plans Integrals els quals tenen grups de treball de mobilitat, en el cas de Cerdanyola no és així, i per aquest motiu es tracta el tema de mobilitat en el CT.

3. Mobilitat: proposta de canvis en el barri

El senyor Fermí Manchado inicia l'explicació dels canvis a nivell de mobilitat dels carrers Nàpols que al finalitzar les obres passarà a ser de baixada, i el carrer Sant Joan Bosco el qual es sortirà per carrer Provença, i respecte el carrer Mallorca, part dels seu veïns han demanat de poder sortir per carrer Sicília per no fer una volta innecessària, però això no s'ha contemplat, idea amb la qual l'associació de veïns/es també hi està d'acord.

El senyor Julián Hernández comenta en primer lloc que en realitat si que hi ha un grup de mobilitat, que és el d'Urbanisme, Mobilitat i Medi ambient, però darrerament ha tingut un tema monogràfic que ha modificat el seu funcionament, el Sorrall. Respecte les noves modificacions de mobilitat, l'AV és de l'opinió que aquesta àrea sigui principalment peatonal, per tant estan encantats amb la proposta realitzada. Cal tenir present que s'han d'anular les targetes d'accés al carrer Rosellò, pels veïns/es de la zona, doncs ara ja no serà necessària.

El senyor Ferran Angel respon que ja està previst mitjançant l'enviament d'una carta la qual demanarà el retorn de les targetes, i si això no passa, al cap de poc temps quedaran anul·lades automàticament.

Pel tema de l'aparcament del Parc de Cerdanyola, el senyor Fermí Manchado comenta que es farà una reunió amb els comerciants comunicant-els-hi, la opció de facilitar 60 places de rotació durant 1 any.

El senyor Julián Hernández diu de la proposta que cal provar-ho, doncs potser no funciona, doncs la gent no està acostumada a pagar.

La senyora Quiti Guirao comenta que és important no entrar en lluites entre els comerciants i els veïns respecte les diferencies de la visió comercial de la zona del carrer Roselló. El senyor Julián Hernández respon que no hi ha conflictes entre els comerciants (Cerdanyola Comercial) i els veïns/es, l'AV miren pels ciutadans, tot i que potser a vegades estiguem equivocats.

2. Mediació ciutadana: proposta de treball dels/les mediadors/es.

La senyora Ainhoa Borrell del Servei de Mediació Ciutadana, ens exposa el funcionament del mateix. Aquest serveis és un procés alternatiu als processos judicials/policials, el qual parteix dels principis de voluntarietat, respecte, interès en col·laborar, en el qual el mediador vetlla pel procés. El servei té com a objectius principals, la difusió, la formació i l'acció preventiva i activa. Comenta que el servei després de la incorporació de 5 persones més respecte les tres que ja hi havia, ha de permetre la obertura a tota la ciutat, mitjançant referents territorials específics

en barris concrets com Cerdanyola. Actualment a Cerdanyola hi ha 22 casos oberts, i 56 a tot Mataró, i des del 2005 al 2006 hem passat de 190 casos a 300. Per part del CiC es té coneixement de la demanda que s'ha fet respecte el perfil de la figura que ha de tenir a Cerdanyola el mediador/a, amb més presència i obertura.

El senyor Julián Hernández comenta que al març l'AV ja va dir el que diu ara el CiC, doncs es necessita més dinàmica i presència en el barri doncs som quasi 30.000 habitants. L'AV té un coneixement important dels llocs conflictius i la resta d'entitats també, per tant s'ha de treballar amb elles, i per això ens oferíem a ajudar.

La seyora Anna Maria Gómez, demana saber quina presència tindrà la mediadora en el CT. La senyora Ainhoa Borrell respon que es poden preveure 2 trobades anuals per tractar el tema. El senyor Juan De Maya pregunta com es farà arribar la informació del Serveis de Mediació a tot els veïns/es, doncs creu que és una cosa prou important. La senyora Ainhoa Borrell comenta que s'informarà i ja s'està informant amb xerrades informatives als veïns/es i entitats, a l'ajuntament, centres cívics, al 010... El senyor De Maya opina que ja que normalment s'envien moltes coses, no costaria gaire fer-ho arribar a totes les cases.

4. PAM i Pressupost 2007: retorn de les propostes acordades en el CT

La senyora Quiti Guirao explica que el passat 2 de novembre es va aprovar inicialment el PAM2007, i de cara al 21 de desembre s'aprovarà definitivament. Un cop aprovat caldrà que des del CT es faci el seguiment de l'aplicació principalment d'aquelles propostes que s'han aprovat totalment o parcialment.

Respecte un punt del PAM 2007 el qual tracta la possible nova ubicació/ampliació de l'espai jove, el senyor Julián Hernández comenta que ja està decidit, i que això passa sovint, i per tant el CT no hi té res a dir. Aquesta opinió també la recolza la senyora Laura Sánchez, i el senyor Juan De Maya afegeix que sovint no es té prou en compte la opinió ni la gent que participa en el Pla Integral.

La seyora Quiti Guirao és de l'opinió que l'Ajuntament ha de poder fer consultes prèvies amb els afectats directament, el senyora Julián Hernández respon que no és que s'estigui en contra del casal de Joves, sinó que sovint les informacions arriben a "toro passat", i simplement es demana estar informats. A més caldria que aquesta informació arribes amb el temps suficient per poder-la tractar amb les respectives associacions.

El senyor Joaquim Fernàndez, opina que cal omplir de contingut la participació. Cal que l'Ajuntament vetlli per el correcte funcionament dels organismes participatius, que cal tenir la voluntat de debatre i tractar els temes, doncs sovint les coses s'expliquen tard i sense possibilitat de participar.

El senyor Javier Naya recolza la opinió que quan es realitzin treballa previs amb alguna entitat s'informi paral·lelament en el marc del consell territorial. El senyor Joaquim Fernàndez afegeix que el consell territorial també hauria d'estar informat periòdicament de la feina feta pels grups de treball.

El senyor Julián Hernández comenta que cal diferenciar entre informar i participar, i en aquest últim cas, només cal veure el procés del Sorrall on es veu clarament les avantatges de treballar amb les entitats, en el qual va ser l'AV que va proposar la construcció en el camp de futbol.

També en el cas de la Llei de Barris l'inici ja es va fer malament, doncs no es va tractar en el marc del PIC i es va fer tècnicament. Finalment recolza la possibilitat de que les actes dels grups de treball arribin al CT, demana que les convocatòries del CT arribin amb prou temps per tractar els punts de l'orde del dia amb l'entitat, i que se'l torni a trucar per confirmar la seva assistència.

5. Elecció d'un representant del CT a la Mesa Local de l'Habitatge.

La senyora Quiti Guirao comenta que potser caldria passar el punt pel proper CT per manca de quòrum. Tot i així, el senyor Julián Hernández s'ofereix per ser-ne el representant, fet el qual el senyor Joaquim Fernàndez opina que ja li està bé, però que amb el quòrum del moment caldria posposar la ratificació final per el proper CT a fi de que aquesta candidatura sigui consensuada per una majoria. Aquesta aportació també la recolza la senyora Anna Maria Gómez, el senyor Javier Naya i la senyora Quiti Guirao. La senyora Laura Sánchez, el senyor Juan De Maya, i el mateix senyor Julián Hernández ja ho donarien per fet. Finalment es conclou que en el proper Consell Territorial es ratificarà l'oferiment del senyor Julián Hernández.

6. Torn obert de paraules

La senyora Laura Sánchez, demana poder tenir informació sobre els pressupostos de cara l'any vinent.


Es tanca la sessió a les 21'25h


Sra. Quitèria Guirao i Abellan Sr.

Presidenta del Consell Territorial de Cerdanyola


Jordi Tarradellas i Codina

Secretari del Consell Territorial


Mataró, 5 de novembre de 2006