Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta sessió extraordinària Consell Plenari de l'IME de 20/03/2007

Escoltar

Acta sessió extraordinària Consell Plenari de l'IME de 20/03/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ.

Data: 20 de març de 2007

Núm: 2/07

Caràcter: Sessió extraordinària

Hora: de les 19.45 a les 22.05 hores

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró

Hi assisteixen:

Josep Comas Valls President

J. Vicent Garcia Caurin Vocal (CiU)

Albert M. Geronés Llinarés Vocal (CIU)

Saturnino Martín del Pozo Vocal (PP)

Esteve Buscà Valdé Vocal (ICV-EUiA)

Carme Reboreda Jiménez Vocal (Comitè d'empresa)

Emili Muñoz Martínez Director

Montserrat Cabré Roca Secretària

Excusen la seva absència:

Oriol Batista Gàzquez Vicepresident (PSC)

Remigio Herrero García Vocal (PSC)

Santiago Ortego Carazo Vocal (PSC)

Sílvia Pont Munzó Vocal (Món empresarial)

Joan Pérez Coll Vocal (CEM-famílies)

Joan Puig Llaudó Vocal (CEM-directors)

M. Encarnació Safont-Tria Ximenes Vocal (Consell Municipal Cultura)

Josep Canal Codina Interventor municipal

Carles Bailo Mompart Vocal (Reconegut prestigi)

Pere Manzanos González Vocal (Comitè d'empresa)

No assisteixen:

Magda Huguet Maén Vocal (ERC)

Josep Illa Ximenes Vocal (Central Sindical majoritària)

Anna Maria Martínez Rosselló Vocal (CEM-estudiants)

Jaume Aguilar Vallès Vocal (Reconegut prestigi)


Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 30 de gener de 2007.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

2. Despatx oficial.

No hi hagué cap assumpte.

3. Línies d'actuació:

3.1. Planificació curs escolar 2007-2008

Es reparteix als assistents un document explicatiu del qual el Sr. Josep Comas comenta els aspectes més destacables previstos per al curs escolar 2007-2008 a Mataró: previsions d'escolarització per setembre de 2007 i actuacions en reformes i millores als centres.

El Sr. Emili Muñoz explica la planificació de l'oferta de formació professional i en l'àmbit de la dinamització educativa descriu les actuacions previstes dins el Pla Educatiu d'Entorn i el Pla de xoc per a la promoció de l'èxit escolar.

Es donaren per assabentats.

3.2. Oferta formativa IES Miquel Biada curs 2007-2008

Seguint el document adjuntat a l'ordre del dia, el Sr. Emili Muñoz explica els criteris per a fonamentar l'oferta de formació professional de l'IES Miquel Biada. La proposta ha resultat del consens entre la direcció de l'IES, de l'IME, de l'IMPEM, atenent a les línies de treball del PEDES, i amb la constant col·laboració del Departament d'Educació de la Generalitat.

Comenta que el marc estratègic de l'evolució de l'oferta del centre és la consideració de l'IES Miquel Biada com a futur institut d'oferta integrada dels tres subsistemes de la formació professional, reglada, ocupacional i contínua.

A partir d'aquest marc es promourien les següents línies d'evolució:

-Establir tres famílies claus com a referències del centre: Manteniment i Serveis a la producció, Edificació i Obra civil i Química.

-Mantenir l'oferta de les famílies de Vehicles autopropulsats i Administració.

-Incloure progressivament en la família de Manteniment i Serveis a la producció les famílies d'Electricitat i Electrònica i Fabricació mecànica.

-No iniciar la família professional de Comunicació, imatge i so.

-Introduir la formació en emprenedoria en tots els cicles.

-Integrar l'actual oferta formativa de garantia social en el centre i iniciar la introducció del Programa de Qualificació Professional Inicial.

Es donaren per assabentats.


4. Propostes al Consell:

4.1. Donar compte del decret de presidència sobre l'aprovació inicial de la liquidació del pressupost 2006.

Seguint el document explicatiu repartit als assistents es dóna compte de l'aprovació inicial de la liquidació pressupostària de l'IME corresponent a l'exercici 2006 amb un resultat pressupostari de 107.358,35 euros i un romanent de tresoreria de 52.304,08 euros.

S'explica que el resultat de les operacions pressupostàries de l'exercici ve determinat per la diferència entre els drets pressupostaris liquidats durant l'exercici i les obligacions pressupostàries reconegudes durant el mateix període i que aquest resultat s'ha ajustat en funció de les diferències de finançament derivades de despeses amb finançament afectat.

Pel que fa al romanent de tresoreria està integrat pels drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagament i els fons líquids, tots ells referits a 31 de desembre de l'exercici, es conclou que ara se'n dóna compte en el Consell Plenari i es ratificarà en el Ple de l'Ajuntament.

Es donaren per assabentats.

4.2. Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2007 de l'Institut Municipal d'Educació.

El Sr. Emili Muñoz exposa que els criteris considerats a l'hora de confeccionar la proposta d'oferta pública són que les places responguin a necessitats consolidades dels serveis que s'ofereixen i promoure situacions laborals estables.

L'oferta pública d'ocupació per a l'any 2007 és la següent:

1. Per modalitat d'accés per promoció interna: una plaça de tècnic/a mitjà/ana de recursos humans.

2. Per modalitat d'accés lliure: dues places de professor/a titular A de secundària, una plaça de tècnic/a superior economista, dues places de mestre/a d'adults, dotze places d'educador/a infantil 1r cicle i tres places de conserge CEIP/CFA.

La Sra. Carme Reboreda explica que com a Comitè foren convocats per la Direcció de l'IME per exposar-los l'oferta pública, el Comitè sol·licitava incrementar l'oferta de places d'educador/a de 1r Cicle i que les de conserge CEIP/CFA es fessin per provisió de lloc.

El Sr. Emili Muñoz respon pel que fa a les places d'educador/a de 1r Cicle, que es treuen a oferta pública tots les places de jornada plena (12) ocupades interinament amb data anterior a 1/9/2006 (inclòs). Pel que fa a les places de conserge, s'ha optat per la modalitat d'accés lliure pel fet que aquestes places estan ocupades per persones amb caràcter interí fins a la resolució del concurs. Els concursets de mèrits per a provisions de llocs es consideren adients per ocupar places de nova creació dins la mateixa categoria per part de personal fix.

S'aprovà amb l'abstenció de la representant del Comitè d'empresa i el vot favorable de la resta dels assistents.

4.3. Aprovar inicialment l'expedient modificatiu número 4 del pressupost de l'IME de 2007 de crèdit extraordinari, suplement de crèdit, baixes per anul·lació i modificació de les bases d'execució del pressupost de 2007.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

4.4. Aprovar l'adjudicació per a la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, d'una empresa per a la realització de les obres per a la substitució de la fusteria exterior a l'IES Miquel Biada.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

4.5. Ratificar el decret 216/2007, de 8 de març, d'aprovació de l'ampliació de l'atorgament d'ajut d'Escola bressol, degut a canvi de modalitat horària.

Es ratificà per unanimitat.

4.6. Donar compte del decret 18/2007, de 25 de gener, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Helena Fernàndez Boter de Palau com a educadora de les escoles bressol per substitució de la titular en situació de baixa per IT.

Es donaren per assabentats.

4.7. Donar compte del decret 26/2007, de 25 de gener, de contractació, per via d'urgència, del senyor Marco Antonio Rodríguez Fernàndez com a professor titular A de l'IES Miquel Biada per substitució del titular en situació de baixa per IT.

Es donaren per assabentats.

4.8. Donar compte del decret 38/2007, de 30 de gener, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Helena Fernàndez Boter de Palau com a educadora de les escoles bressol per substitució de la titular en situació de baixa per IT.

Es donaren per assabentats.

4.9. Donar compte del decret 58/2007, de 12 de febrer, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Silvia Valle Porcar com a bibliotecària de l'IES Miquel Biada amb un contracte d'interinitat fins a la resolució del concurs.

Es donaren per assabentats.

4.10. Donar compte del decret 61/2007, de 12 de febrer, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Helena Fernàndez Boter de Palau com a educadora de les escoles bressol per substitució de la titular en situació de baixa per IT.

Es donaren per assabentats.

4.11. Donar compte del decret 67/2007, de 14 de febrer, d'atorgament del complement de coordinació a la Sra. Núria Castanyer Buch, professora titular A de l'IES Miquel Biada.

Es donaren per assabentats.

4.12. Donar compte del decret 167/2007, de 27 de febrer, de contractació, per via d'urgència, de la senyora M.Dolores Fernández Fernández com a netejadora de l'EB La Llàntia per substitució de la titular en situació de baixa per IT.

Es donaren per assabentats.

4.13. Donar compte del decret d'alcaldia 1831/2007, de 21 de febrer, d'aprovació de l'acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per al desenvolupament de la campanya "Coneguem els nostres parcs".

Es donaren per assabentats.

4.14. Donar compte del decret 207/2007, de 6 de març, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Eulàlia Castells Bellavista, com a professora titular B de l'IES Miquel Biada per substitució de la titular en situació de baixa per IT.

Es donaren per assabentats.

5. Propostes al Ple:

5.1. Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per Resolució de data 14 de febrer de 2007, per la qual s'atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars d'infants per al curs 2006-2007.

Es dictaminà favorablement per unanimitat.

5.2. Aprovació nova zonificació per al procés de preinscripció i matrícula de les Escoles bressol municipals.

El Sr. Josep Comas explica que, d'acord amb el Decret d'ordenació de les llars d'infants, l'Ajuntament ha sol·licitat les competències de preinscripció i matrícula. Un dels criteris per prioritzar les sol·licituds, la proximitat de domicili, fins a l'any passat comptava amb una única zonificació per a tots els nivells educatius, quedant dividida la ciutat en dues zones per l'eix divisori de la Via Europa, Ronda Prim i Ronda Alfons XII. De seguir amb aquest criteri, pel proper curs se'ns plantejava una descompensació pel que fa a l'oferta d'escoles bressol, tres escoles a la zona oest i cinc a l'est. Traslladar l'eix actual tenia l'inconvenient d'una línia divisòria poc clara. Es pensà en adoptar el sistema de l'Ajuntament de Barcelona en què la proximitat del domicili no ve donada per una delimitació prèvia de la zona d'influència de cada escola sinó que pren com a referència el domicili de l'alumne/a. Així doncs, aplicant el criteri de proximitat en sentit estricte, una família podrà optar per tres escoles bressol per a obtenir la màxima puntuació en els criteris de prioritat. A l'efecte es comunicarà a cada família les seves tres escoles de preferència.

El mateix sistema s'aplicarà en relació al domicili del treball quan aquest s'al·legui en lloc del domicili familiar.

Si l'experiència és positiva, de cara a properes campanyes podria aplicar-se a la resta de nivells educatius.

Es dictaminà favorablement per unanimitat.

6. Informacions de la Presidència.

S'informa sobre els trasllats del CEIP Anxaneta i del CEIP Antonio Machado, i es dóna compte del calendari de reunions informatives previstes per a la presentació de les noves escoles que entraran en funcionament el curs 2007-2008.

Com a secretària del Consell, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del president.

El president

Josep Comas i Valls

La secretària

Montserrat Cabré i Roca