Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 25/04/2007

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 25/04/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

Sessió ordinària de la COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE VIA PÚBLICA

Dia : Dimecres, 25 d'abril de 2007

Hora : 9 h

Lloc: Sala de reunions de Via Pública. Pl. Granollers, 11

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Despatx oficial

3. Donar compte decrets signats de Via Pública.

4. Línies d'actuació.

Policia Local

4.1 Estadístiques del servei de grua del primer trimestre de 2007.

Protecció Civil

4.2 Informació sobre la jornada de plans d'autoprotecció i simulacres d'evacuació de 26 d'abril de 2007.

4.3 Presentació Campanya platges 2007.

Servei Jurídic-administratiu

4.4 Avantprojecte d'Ordenança de Via Pública.

4.5 Donar compte de la sentència del jutjat d'instrucció 2 de Mataró sobre els desordres originats durant el transcurs del Ple de data 11 de novembre de 2004.

5. Propostes a la Junta de Govern Local

Servei Jurídic-administratiu

5.1 Donar compte de la Sentència ferma núm. 162, de data 22 de març de 2007, dictada pel  Jutjat Contenciós Administratiu núm.1de Barcelona, en relació al procediment abreujat núm. 571/2006-1 promogut per la Sra. Carolina Rodríguez García contra l'Ajuntament de Mataró amb motiu del Decret d'Alcaldia núm. 7153/2006, de 31 de juliol, pel qual es desestimava el recurs de reposició interposat contra el Decret 6768/2006, de 18 de juliol, de retroacció d'actuacions al moment de nova notificació de la proposta de resolució, de desestimació de les al·legacions formulades i d'imposició, de forma solidària, d'una sanció de 5.500 euros a les persones de na Carolina Rodríguez García i na Aran Bonamusa Ventura per infracció molt greu, tipificada a l'article 23 b) de la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, consistent en la realització d'espectacles sense tenir les llicències o autoritzacions.

5.2 Donar compte de la Sentència núm. 208/2007, de data 20 de març de 2007, dictada per la  Sala del Contenciós Administratiu, Secció Quarta, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la que estima parcialment el recurs contenciós - administratiu 1019/2003 interposat per la Junta de Personal de l'Ajuntament de Mataró contra el Reglament de la Policia Local de Mataró, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en la seva sessió ordinària de 14/11/02, en el sentit que acorda l'anul·lació dels articles 17 y 60.1 del citat Reglament i desestima la resta de pretensions contingudes a la demanda, i no imposa les costes processals

6. Precs i preguntes


El secretari de la CMI de Via Pública

Luís M. Clemente Marín

Mataró, 20 d'abril de 2007