Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local.Sessió del 01/10/2007

Escoltar

Junta de Govern Local.Sessió del 01/10/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

7942/2007 de 27 de setembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió de l'1 d'octubre de 2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 1 d'octubre de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 17 de setembre de 2007

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació subministrament de dos vehicles tipus furgó pel grup de jardiners del Servei de Manteniment i Serveis, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de suport de la primera atenció de l'Agència d'atenció a la gent gran i persones amb dependència, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

5 Adjudicar la contractació dels treballs de consultoria del Pla de mobilitat dels nous eixos comercials i l'adaptació del Pla de mobilitat urbana als nous requeriments dels sistema urbà, a favor de la mercantil Ingenieria de Tráfico, SL (INTRA, SL), per import de 41.325,00, IVA inclòs

6 Adjudicar les obres del projecte de renovació dels quadres "V" i "AM" de l'enllumenat públic, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 139.991'79 €, IVA inclòs.

7 Adjudicar obres del projecte de renovació dels quadres "AY" i "BH" de l'enllumenat públic, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 194.996'66 €, IVA inclòs.

8 Adjudicar els treballs de manteniment de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals i escolars, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 255.480'62 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

-Servei de Recursos Humans

9 Aprovació bases específiques i convocatòria del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a de prevenció de riscos laborals.

10 Ratificació del decret 6561/2007 de data 18 de juliol de 2007, de la convocatòria de la provisió de llocs de treball per l'EAIA: treballador/a social i educador/a social.

11 Ratificació del decret 6590/2007 de data 18 de juliol de 2007, de la convocatòria de la provisió de lloc de treball d'administratiu/va de protocol i relacions laborals.

12 Ratificació del decret 6801/2007 de data 25 de juliol de 2007, de la convocatòria de la provisió de lloc de treball de delineant/a, secció de Patrimoni.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

13 Aprovació inicial del Projecte executiu de l'ampliació dels estudis de Mataró Radio.

14 Aprovació inicial del Projecte d'urbanització d'espais esportius al carrer Terrassa i encarregar l'execució de les obres a GINTRA.

-Servei de Manteniment-

15 Proposta d'aprovació inicial del projecte bàsic i executiu d'edifici annex al CEIP Cirera-menjador.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut i Dona-

16 Ratificar el decret número 6382/2007, de 16 de juliol, de la consellera delegada de Joventut i Dona, de modificació de les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu (convocatòria 11/07).

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor