Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 03/09/2007

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 03/09/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

7191/2007 de 30 de agost

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 3 de setembre de 2007.

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 de setembre de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 23 de juliol de 2007

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 6654/2007 de 20 de juliol pel qual s'aprova iniciar l'expedient de contractació del servei de centralització del reg automàtic, mitjançant procediment negociat sense publicitat, i adjudicar-lo a la mercantil SAMCLA-ESIC, SL, per l'import de fins a 57.553,30 €, IVA inclòs.

4 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 6671/2007 de 23 de juliol pel qual s'acorda adjudicar el contracte de les obres del projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal de Mataró, a favor de l'empresa Jardineria J. Buch, SL, per un import de fins a 202.057,30 €, IVA inclòs.

5 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 6818/2007 de 25 de juliol, pel qual s'aprova iniciar l'expedient de contractació del subministrament d'infaestructura de telefonia IP, aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars, mitjançant concurs i procediment obert i convocar licitació.

6 Acordar la modificació del contracte de subministrament de hardware estàndard per microinformàtica, adjudicat a ID GRUP, SA, en el sentit d'ampliar-lo en 90.000,00.-EUR, IVA, inclòs

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte executiu d'enderroc de l'escola d'adults de l'equipament municipal de Can Marfà, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 108.002,34 €, IVA, inclòs

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei d'atenció social i menjador del centre d'acollida municipal, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 365.904,00 €, IVA inclòs

9 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres per a l'execució del projecte d'actuació arqueològica als carrers Beata Maria, Sant Simó, Baixada d'En Feliu de la Penya i accés a la plaça de Fossar Xic, de Mataró, mitjançant subhasta i procediment obert, i convocar licitació.

10 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament i instal·lació de contenidors soterrats de recollida selectiva a la Rambla, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació.

11 Adjudicació del servei de manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals i escolars, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 166.989,19 EUR. IVA inclòs.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,
LA SECRETARIA Acctal.,
Elisabeth Massó Sanabre