Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 04/06/2007

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 04/06/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

4797/2007 de 31 de maig

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 4 de juny de 2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 4 de juny de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 14 de miag de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de tòners originals d'impressores laserjet i equips multifuncionals Ricoh per a l'Ajuntament de Mataró, l'Institut de Promoció Econòmica (IMPEM) i el Patronat Municipal d'Esports, mitjançant subhasta i procediment negociat, i convocar licitació.

4 Aprovar l'adjudicació del subministrament i instal·lació d'un sistema de vigilància del trànsit per circuit tancat de televisió a la Porta Laietana de Mataró, a favor de l'empresa "TEVA (Tecnologías Viales Aplicadas Teva, SL)", per un import de 39.153,76.-EUR, IVA, inclòs.

5 Aprovar l'adjudicació del servei de manteniment d'aplicacions a mida en Java a favor de l'empresa Sertec Soluciones Informáticas, S.A.U, per un import de 33.000.-EUR, IVA, inclòs.

6 Aprovar l'adjudicació de l'acondicionament i servei de gestió tècnica de l'emplaçament municipal de radiocomunicacions de Mataró a favor de l'empresa "Fone Comunicaciones, SL", per un import de 102.000.-EUR, IVA, inclòs .

7 Aprovar l'adjudicació del servei de reg de l'arbrat de la ciutat a favor de l'empresa " Fomento de Construcciones y Contratas, SA", per un import de 144.000.-EUR, IVA, inclòs.

8 Aprovar l'adjudicació del subministrament, instal·lació i muntatge de mobiliari específic per a la nova escola bressol Elna a favor de l'empresa "Ascra Distribucions, SL", per un import de 37.613,28.-EUR, IVA, inclòs pel que fa el lot núm. 1 i 8.334,86.-EUR, IVA, inclòs, pel que fa el lot núm. 2.

-Servei de Secretaria General-

9 Declarar la responsabilitat mancomunada de les empreses PROINOSA i MONTALGAS, SL, en compliment de la sentència núm. 894/2006 del TSJC de data 27 de novembre que reconeix a l'Ajuntament de Mataró el dret de repetició contra les empreses actuants el dia de la caiguda de la reclamant.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

10 Aprovació del Programa de Control de Qualitat de les obres del Projecte executiu del centre d'educació infantil i primària Montserrat Sola, 2 línies ( Cal Collut).

-Servei d'Urbanisme-

11 Aprovació inicial del projecte d'urbanització de la UA-76 "Cooperativa Agrària".

12 Ordre de retirada de rètol al c. Pablo Picasso, 74, bxs.

-Servei de Manteniment-

13 Aprovació inicial del projecte de subministrament i instal·lació de contenidors soterrats a la Rambla.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

14 Aprovar el conveni regulador de la subvenció nominativa prevista en el pressupost municipal d'enguany a favor de la Fundació Privada el Maresme.

-Institut Municipal d'Educació-

15 Ratificar el decret d'Alcaldia 3958/2007, de 2 de maig, d'aprovació de l'addenda al protocol d'adhesió al Programa "Anem al Teatre", organitzat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró, per al curs 2007-2008.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA ACCTAL.

Anna Ramirez Lara