Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 08/01/2007

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 08/01/2007

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 8 de gener de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 11 de desembre de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 10482/2006 de 30 de novembre, pel qual s'acordà prorrogar el contracte del servei de mediació intercultural i comunitària, adjudicat a l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS), per un termini addicional d'un any a comptar des del 01/12/2006 al 31/11/2007, així com aprovar l'ampliació del mateix degut a l'increment d'usuaris. (Exp. 80/2004).

4 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 10524/2006, de 4 de desembre pel qual s'acorda adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de gestió de les Fires de L'Infant de Mataró a favor de l'empresa Paités Jocs, SL, fins un import de 38.230, 00 EUR, IVA inclòs

5 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 10892/2006, de 15 de desembre pel qual s'acorda adjudicar el concurs celebrat per a l'adjudicació del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'obres a favor de l'empresa "STE Consulting, SA" fins un import de 69.400,00 EUR, IVA inclòs.

6 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 10893/2006, de 15 de desembre pel qual s'acorda adjudicar el concurs celebrat per a l'adjudicació del servei de desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'activitats a favor de l'empresa "STE Consulting, SA" fins un import de 147.000,00 EUR, IVA inclòs.

7 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 10894, de 15 de desembre pel qual s'acorda adjudicar el concurs celebrat per a l'adjudicació del servei de desenvolupament d'una infraestructura de definició i gestió de documents a favor de l'empresa "Tecsidel, SA" fins un import de 92.875,44 EUR, IVA inclòs.

8 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 10895/2006, de 15 de desembre pel qual s'acorda adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de conservació i manteniment de les instal·lacions de l'enllumenat públic durant els anys 2007 i 2008, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 1.475.929,75 EUR, IVA inclòs.

9 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 11059/2006, de 21 de desembre pel qual s'acorda adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del subministrament i instal·lació de components de telefonia IP, a favor de l'empresa "T-Systems ITC Iberia, SAU" fins un import de 59.989,04 EUR, IVA inclòs.

10 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm.11058/2006 de 21 de desembre pel qual s'acordà iniciar l'expedient de contractació del servei d'impressió del butlletí Municipal Més Mataró, per un import de 115.500,00.-EUR, IVA, inclòs així com l'aprovació dels plecs de clàusules. (Exp.144/06)

11 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 10890/2006 de 15 de desembre pel qual s'acordà adjudicar la contractació del subministrament d'equips multifuncionals a favor de la mercantil RICOH ESPAÑA, SL, per import de 130.599,54.-EUR,IVA, inclòs

12 Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 10777/2006 de 13 de desembre pel qual s'acordà iniciar els tràmits administratius per resolució contracte obres formalitzat amb Pasquina, SA per les obres incloses al projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers Provença, Arnau de Palau, Goya, Montserrat Cuadrada, Pg. Carles Padrós, per incompliment culpable al contractista.

13 Ratificació de decret d'Alcaldia núm. 11195/2006 de 28 de desembre pel qual s'acordà iniciar el concurs pel subministrament de 4 vehicles (1 vehicle furgoneta i 3 vehicles turisme 5 portes) per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 48.500,00.-EUR, IVA, inclòs.

14 Ratificació del decret de l'Alcaldia núm. 11162/2006 de 28 de desembre pel qual s'aprova l'ampliació del contracte del servei de fitosanitaris, adjudicat a l'empresa Ribas Fitosanitaris, SL, per un import de fins a 19.000,00 €, IVA inclòs, pels dos anys de pròrroga acordada.

15 Ratificació del decret de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació núm. 11164/2006 de 28 de desembre pel qual s'acordà iniciar l'expedient de contractació del servei de manteniment dels jocs infantils Kompan, l'aprovació dels plecs de clàusules. i la seva adjudicació a la mercantil "Juegos Kompan, SA.", per l'import de 59.398,86 €, IVA inclòs.

16 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament de vestuari per a la Policia Local, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 70.800,00 €, IVA. inclòs, i convocar licitació.

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

17 Aprovació inicial del Pla especial d'integració volumètrica PE-01 "àmbit illa 6 Fàbregas i de Caralt".

18 Aprovació inicial de la modificació del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró : fàbrica Fàbregas i de Caralt / fàbrica Can Minguell

19 Ratificació de la resolució 10620/2006 de 11 de desembre del Conseller Delegat d'Urbanisme relativa a l'aprovació del document comptable favor de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA en concepte de traspàs de l'import ingressat per BRICA, SA per les obres d'Urbanització de la UA 43 - Can Font, Ronda Barceló.

-Servei de Manteniment i Serveis-

20 Aprovació inicial del projecte de soterrament de contenidors al Sector 9 i encàrrec de la seva execució a PUMSA.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

21 Aprovar el Pla integral per a la infància i les famílies 2006-2010

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.
Anna Ramírez Lara