Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 09/07/2007

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 09/07/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

6111/2007 de 5 de juliol

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 9 de juliol de 2007.

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 9 de juliol de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Constitució de la Junta de Govern Local.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 5203/2007 de 8 de juny pel qual s'aprova el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte de millora dels accessos i eix principal del Parc Forestal mitjançant procediment negociat.

4 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 5274/2007 de 12 de juny pel qual s'aprova el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació d'un camió grua amb bolquet pel Servei de Manteniment, mitjançant concurs i procediment obert.

5 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 5276/2007 de 12 de juny pel qual s'aprova el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "V"-"AM", mitjançant concurs i procediment obert.

6 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 5277/2007 de 12 de juny pel qual s'aprova el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels quadres "AY-BH", mitjançant concurs i procediment obert.

7 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 5326/2007 de 13 de juny pel qual s'aprova el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals i edificis escolars de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

8 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 5324/2007 de 13 de juny pel qual s'aprova el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals i edificis escolars de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

9 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 5436/2007 de 18 de juny pel qual s'aprova el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres incloses al projecte executiu d'equipament al carrer Tres Roques de Mataró mitjançant procediment negociat.

10 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 5541/2007 de 22 de juny pel que s'acorda arrendar un local situat al carrer Sant Ramon, 16, baix de Mataró per ubicar-hi l'Associació de Familiars de Malalts Mentals.

11 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de desenvolupament de la "Base de dades de coneixement de la ciutat", mitjançant concurs i procediment obert.

12 Adjudicació del concurs celebrat per a la contractació de la consolidació i renovació de servidors per mitjà de tecnologia de virtualització, de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "Omega Peripherals", fins un import de 48.645, 31 EUR, IVA inclòs.

13 Ratificar el decret d'Alcaldia 5382/2007, de 14 de juny, pel qual s'adjudica el concurs celebrat per a la contractació dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Can Xalant, a favor de l'empresa "Mondo Ibérica, SA", fins un import de 448.988,76 EUR, IVA inclòs.

14 Ratificar el decret d'Alcaldia 5383/2007, de 14 de juny, pel qual s'adjudica el concurs celebrat per a la contractació del servei de manteniment de solars municipals, a favor de l'empresa "L'Associació, Centre de Formació i Prevenció"fins un import de 100.000 EUR, IVA inclòs.

15 Ratificar el decret d'Alcaldia 5252/2007, de 12 de juny pel qual s'adjudica la subhasta celebrada per a la contractació de les obres del Projecte executiu d'enderroc dels edificis existents a l'antic parc de Bombers de Mataró, a l'empresa "Urcotex I, SL" fins un import de 94.786,46 EUR. IVA inclòs.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor