Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 16/04/2007

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 16/04/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

3332/2007 de 12 de abril

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 16 d'abril de 2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 16 d'abril de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 2 d'abril de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Ratificació decret núm. 2880/2007 de 23 de març, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'acorda iniciar l'expedient de contractació de les obres incloses en el projecte d'execució dels treballs d'acabament del CEIP de dues línies "Anxaneta" amb un pressupost de fins a 119.984,52.-EUR, IVA, inclòs així com l'aprovació dels plecs de clàusules.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de manteniment de solars municipals, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 100.000 €, IVA inclòs pels dos anys de durada del contracte.

5 Aprovar la proposta per la qual s'acorda arrendar un local situat al carrer Alemanya, 27, baixos de Mataró, per donar més espai a l'associació de veÏns Nova Mataró ja que el local del que disposen actualment és petit per a realitzar totes les activitats que desenvolupen.

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei de reg de l'arbrat de la ciutat, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 144.000 €, IVA inclòs pels dos anys de durada del contracte.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres del Projecte executiu d'enderroc dels edificis existents a l'antic parc de bombers, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 117.020,32. -EUR, IVA inclòs.

8 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Can Xalant, mitjançant concurs i procediment obert, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 500.000.-EUR, IVA, inclòs

9 Adjudicació del concurs per a la contractació de les obres del projecte de reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP Germanes Bertomeu, a favor de l'empresa Electricitat Boquet, SL, per un import de 159.999,95 EUR, IVA inclòs.

10 Adjudicació del concurs per a la contractació de les obres de reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP La Llàntia, a favor de l'empresa Electricitat Boquet, SL, per un import de 177.914,93 EUR, IVA inclòs.

11 Adjudicació del concurs per al subministrament i instal·lació de 3 mòduls de WC a l'empresa LORKE Systems SL, per un import de 146.700 EUR, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

12 Aprovació del Projecte d'instal·lacions de centre de transformació i instal·lació auxiliar per xarxa de subministrament d'aigua potable en el circuit de Cross.

13 Presentació del Projecte de reurbanització de l'Av. Perú, entre la plaça Josep Cusachs i el carrer Pablo Ruiz Picasso, dins de la convocatòria IUE/786/2007 de 8 de març per a la concessió d'incentius en l'àmbit dels projectes col·lectius de cooperació empresarial i millora de les infraestructures de caràcter comercial.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor