Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 22/01/2007

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 22/01/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

535/2007 de 18 de gener

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 22 de gener de 2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 22 de gener de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 8 de gener de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d'Ingressos-
3 Donar compte de la sentència recaiguda en procediment judicial iniciat a instàncies de la senyora Teresa Nadal Badia contra liquidació Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.

4 Donar compte de la sentència recaiguda en procediment judicial iniciat a instàncies de la senyora Teresa Nadal Badia contra sanció imposada per manca de presentació de la documentació necessaria per liquidar l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

5 Donar compte de la sentència recaiguda en procediment judicial iniciat a instàncies de l'empresa WORLD FASHION SYCTEX S.L. contra la liquidació de l'Impost d'Activitats Econòmiques que no li reconeixia l'exempció per inici d'activitat.

6 Donar compte de la resolució recaiguda en procediment judicial iniciat a instàncies de BON RECÈS S.L.contra unes liquidacions de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.

-Servei de Compres i Contractacions-

7 Ratificació del decret d'Alcaldia núm. 11109/2006 de 22 de desembre pel qual s'acordà la resolució definitiva del contracte d'obres formalitzat amb la mercantil Pasquina, SA per l'execució de les obres incloses al projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers Provença, Arnau de Palau, Goya, Montserrat Cuadrada, Passeig Carles Padrós així com fixar els danys i perjudicis causats a aquesta Corporació per l'incompliment contractual.

8 Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei d'impressió del butlletí municipal, a favor de l'empresa "Impresiones Generales, SA" (IMGESA), fins un import de 115.390,00 EUR. IVA inclòs

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 Aprovació inicial del Projecte de clavegueram del carrer Sevilla, entre el Torrent de la Pólvora i carrer La Pietat, promogut per Aigües Mataró SA i autorització per executar les obres.

10 Aprovació inicial del Projecte de clavegueram del Torrent de la Pólvora i del carrer Segura, promogut per Aigües Mataró SA i autorització per executar les obres.

-Servei d'Urbanisme-

11 Aprovació inicial de l'estudi de detall de concreció de paràmetres de la zona de volumetria específica 3b23 (part de l'àmbit Uad 77 - Nau Central Fàbrica Cabot i Barba/Sector Prat de la Riba Floridablanca).

12 Ordre de retirada de tendal a l'av. Puig i Cadafalch, 216, bxs.

13 Desestimació d'al·legacions i ordre de retirada de rètol adossat a façana al c. dels Remences, 18, bxs.

14 Estimació del recurs de reposició contra l'ordre de retirada de rètols adossats a façana a l'av. Amèrica, 47, bxs.

15 Estimació en part del recurs de reposició contra l'ordre d'enderroc o retirada de coberts de protecció de vehicles del pati d'illa al c. Cuba, 4, bxs, interior.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut i Dona-

16 Ratificar el decret núm. 10968 del conseller delegat de Joventut i Esports d'aprovació de la relació comptable inversa AD/ núm. 200600002274, en relació amb la disminució de l'import de les subvencions per a Casal d'Estiu, convocatòria 11/06, atorgades a les entitats AMPA CEIP Menéndez y Pelayo, AMPA CEIP Josep Monserrat i AMPA CEIP Josep M. Peramàs, a causa de la disminució de l'ocupació real de places en relació a la previsió inicial.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor