Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 26/11/2007

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 26/11/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

9618/2007 de 22 de novembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 26 de novembre de 2007

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  26 de novembre de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 12 de novembre de 2007

2         DESPATX OFICIAL

           CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

-Secció de Civisme i Cooperació-

 3    Aportació fins a final d'any al Fons Català de Cooperació per a projectes de cooperació.

           -Presidència-

 4       Donar compte del decret d'Alcaldia 8824/2007 de 25 d'octubre, relatiu a la modificació del conveni de col·laboració amb el Col·lectiu Mitjans Audiovisuals Mataró.

         CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Secretaria General-

5   Desestimar les al·legacions presentades i aprovar l'exercici del dret de repetició contra la Unió de Botiguers de Mataró de la indemnització abonada a la Sra. Maria Ibern Prat, en compliment de la sentencia de la secció cinquena del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 286, de data 3 d'abril de 2007, i de conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2007.

 -Servei de Compres i Contractacions-

6 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de subhasta i procediment obert, de les obres i instal·lació de baixa freqüència incloses al projecte executiu de l'ampliació dels estudis de Mataró Ràdio, i convocar licitació.

7  Acordar l'ampliació del contracte del servei de manteniment, conservació i millora de les instal·lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de la ciutat de Mataró, adjudicat a favor de l'empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA (ACISA), en 124.400,00 €, IVA inclòs.

8  Pròrroga i modificació del contracte de gestió del servei de mediació intercultural i comunitària, adjudicat a favor de l'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)

9 Adjudicar el subministrament d'un camió grua i bolquet per al Servei de Manteniment de l'Ajuntament, a favor de l'empresa "Cayvol Comercial, SL", fins un import de 64.603'00 €, IVA inclòs

10 Adjudicar les obres d' enderroc de l'escola d'adults de l'equipament municipal de "Can Marfà", a favor de l'empresa "Excavacions Iluro, SL", fins un import de 73.080'00 €, IVA inclòs

11 Adjudicar el servei d'atenció social i menjador del Centre d'Acollida, a favor de "L'Assemblea Local de la Creu Roja a Mataró", fins un import de 338.546'69 EUR

12 Adjudicar el subministrament de dos vehicles tipus furgó pel grups de jardiners del Servei de Manteniment, a favor de l'empresa "Grup Auser 3000, SA", fins un import de 37.276'24 €, IVA inclòs
-Servei de Recursos Humans-

13     Aprovació bases específiques i convocatòria dels següents processos selectius:

-2 places d'assistent/a social, escala d'administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic grau mitjà, grup A2 (B), nomenament de funcionari/ària de carrera.

-1 plaça d'animador/a sociocultural, grup A2 (B), de la plantilla de personal laboral fix, mitjançant concurs oposició lliure

14   Aprovació de les bases específiques que regularan els següents processos selectius:

-1 plaça d'arquitecte, escala d'administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic superior, grup A1 (A), nomenament de funcionari/ària de carrera.

-1 plaça de tècnic/a especialista d'Inspecció Fiscal, de l'escala d'administració especial, classe comeses especials, categoria tècnic/a especialista, grup C1 (C)

15  Ratificació del decret 9068/2007, de data 06 de novembre, referent a la convocatòria per proveir una plaça de delineant, grup C1 (C), mitjançant concurs de mèrits lliure i nomenament de funcionari/ària interí/na mentre duri la situació de reserva que té la persona titular.

16   Ratificació del decret 9276/2007, de data 12 de novembre, referent a la convocatòria per proveir una plaça de pedagog/a, grup A1 (A), mitjançant concurs de mèrits lliure i nomenament de funcionari/ària interí/na

17 Ratificació del decret 9236/2007, de data 12 de novembre, referent a la convocatòria per proveir una plaça de psicòleg/oga, grup A1 (A), mitjançant concurs de mèrits lliure i nomenament de funcionari/ària interí/n

   CMI SERVEIS TERRITORIALS

    -Servei d'Obres-

18  Acceptar una subvenció de 129.794,76 € atorgada per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb la Resolució IUE/786/20007 de 8 de març, destinada al finançament de les de les obres de reurbanització de l'av. Perú, entre plaça Josep Cusachs i carrer Pablo Ruiz Picasso.

-Servei d'Urbanisme

19  Aprovació inicial de l'Estudi de detall c/ Gibraltar 3-13.

20  Donar compliment a la Sentència 289 de 4/10/07 del Jutjat Contenciós administratiu nº 13 de Barcelona dictada en RCA 9/2005, interposat per Inmobiliaria Teluro SA, contra l'aprovació definitiva de l'operació jurídica complementària del projecte de reparcel.lació del Sector Vallveric

 -Servei de Llicències

21  Ordre d'enderroc de perfils metàl·lics instal·lats a la terrassa al c. Valencia, 15

 

22       Ordre de retirada d'escala d'accés a terrat no transitable al c. Mare de Déu del Pilar, 22.

CMI SERVEIS PERSONALS      

-Servei de Benestar Social-

23  Aprovació de la despesa de 123.211,55 euros amb càrrec a la partida 60540 313330 48000, de pagament de la taxa d'escombraries corresponent a l'any 2007 a favor de diverses persones, segons documentació que consta a l'expedient.

PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor