Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal. 01/02/2007

Escoltar

Ple municipal. 01/02/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

958/2007 de 29 de gener

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 1 de febrer de 2007.

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 1 de febrer de 2007, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió extraordinària del dia 21 de desembre de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals per a sol·licitar l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a la Colla Castellera Capgrossos de Mataró.

DICTAMENS

-Alcaldia-

4 Acceptació donació dels Fons Documentals cedits pel Sr. Xavier Cateura i Valls.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

5 Modificació de les condicions del decret de superfície constituït a favor de Pumsa en relació al solar municipals situat al carrer Núñez de Balboa, 12, de Mataró

-Servei de Compres i Contractacions-

6 Ratificar el decret d'Alcaldía núm. 556/2007 de 18 de gener, pel qual s'acorda arrendar el local situat al carrer Sant Joaquim, 3-5 de Mataró, per ubicar els mediadors comunitaris, dependents del Servei de Participació Ciutadana.

7 Adjudicació de la concessió de construcció i explotació del quiosc B (premsa) al parc central, a favor de la fundació provada "GIMM", per un cànon anual de 1.136'72 €.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

8 Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOM per reajustar els límits de l'equipament del Cementiri dels Caputxins.

9 Aprovació provisional del Pla Especial de l'illa d'equipaments del Rengle "Tecnocampus.

-Servei de Ciutat Sostenible-

10 Aprovació del "Pla d'Usos de temporada a les platges de Mataró durant l'estiu de 2007".

11 Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicacions al terme municipal de Mataró.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

12 Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la delegació de competències en relació al primer cicle d'educació infantil

CMI DE VIA PÚBLICA

-Servei de Protecció Civil-

13 Aprovació del Pla d'Actuació Municipal per la revetlla de Sant Joan.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PRECS I PREGUNTES

14 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el futur del Teatre Monumental.

15 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les peticions de reagrupament familiar l'any 2006.

16 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'ocupació d'habitatges a Mataró.

17 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a les deficiències que presenta la pista poliesportiva del barri del Palau.

18 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'aplicació de la sisena hora i la repercussió que té als centres de primària a la ciutat de Mataró.

19 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'aplicació de descomptes en el peatge de l'autopista C-32 pels usuaris del Maresme.

20 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació del restaurant Tagliattela.

21 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'aparició de xeringues utilitzades per drogodependents a la via pública.

22 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la realització de campanyes institucionals per part de l'Ajuntament.

23 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el Centre d'Art Germans Arenas i Clavell.

24 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la presència de venedors ambulants il·legals a la Plaça Santa Anna.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor