Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal. 01/03/2007

Escoltar

Ple municipal. 01/03/2007

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Decret

1952/2007 de 26 de febrer

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 1 de març de 2007.

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 1 de març de 2007, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries de 11 de gener de 2007 i de 1 de febrer de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió a favor de les millores i el traspàs de RENFE a Catalunya.

4 Declaració Institucional que presenten els grups municipals ERC, PSC, ICV-EUIA I CIU en motiu del Dia Internacional de la Dona.

5 Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals d'aprovació del manifest del 1r Congrés Català de la Bicicleta.

6 Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals per tal que un dels trens "civia" porti el nom de GIMM en el marc del trenta aniversari de l'entitat

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

7 Adscripció d'una part del Centre Cívic Pla d'en Boet a favor del Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de Mataró

8 Sol.licitud d'autortizació prèvia per desafectar dues vivendes de mestres (pisos 4t C i 1r D, escala A, de l'edifici del c. Madoz, 28-30, de Mataró)

9 Constitució del patrimoni municipal del sòl.

10 Rescissió i cancel·lació del dret de superfície constituït a favor de la Fundació Mare Nostra, sobre una parcel·la municipal situada a la riera de Figuera Major.

-Servei de Compres i Contractacions-

11 Ratificació del decret núm. 11214/2006 de 29 de desembre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació que aprova la liquidació definitiva de l'any 2005 i la liquidació provisional 2006 del servei prestat per la mercantil Viatges Aran, SA, com a concessionària del servei de gestió i dinamització de l'alberg de Can Soleret.

-Servei de Recursos Humans-

12 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

13 Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOM 1996, àmbit "Lepanto-Churruca/El Rengle".

14 Aprovació provisional de quatre modificacions puntuals de les Normes Urbanístiques del PGOM 1996 ("regulació de la densitat d'habitatges i de l'ús de l'aparcament", "regulació de la instal·lació d'ascensors en edificis existents" i "regulació de l'ús de plantes baixes de determinats carrers").

15 Aprovació del Text Refós de la modificació del PGOM 1996, per la inclusió en el Sistema de Dotació d'Habitatge Públic (DHp) de set solars qualificats fins ara de Sistema d'Equipaments Comunitaris

-Servei de Ciutat Sostenible-

16 Aprovació del text refós del "Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació a Mataró".

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Patronat Municipal d'Esports-

17 Ratificació del decret d'alcaldia 1176/2007, d'1 de febrer d'aprovació de la denominació del nou Poliesportiu Municipal a Cirera amb el nom de Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca i Vallmajor.

-Servei de Joventut i Dona-

18 Adhesió de l'Ajuntament de Mataró a la xarxa local de Centres d'Informació i Recursos per a Dones

-Patronat Municipal de Cultura-

19 Inclusió de nous carrers al nomenclàtor de la ciutat

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la illa Fàbregas i de Caralt.

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la reconversió en parc públic del Turó de Cerdanyola.

22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència a la situació del CE Mataró SAE.

23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la creació d'un servei telefònic d'informació sobre la nova Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

PRECS I PREGUNTES

24 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la realització de campanyes institucionals per part de l'Ajuntament.

25 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la creació d'espais tancats específics pel gaudi dels gossos a la nostra ciutat.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el suport a l'esport de la ciutat.

27 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la donació d'obres d'artistes mataronins per al centre d'art Germans Arenas.

28 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la retirada del servei nocturn d'atenció al públic de la Comissaria de la Policia Local.

29 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la instal·lació d'un centre de creació escènica a Can Gassol.

30 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la instal·lació de la locomotora comercial a Mataró.

31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'ocupació d'una vivenda al carrer Argüelles.

32 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la supressió dels concerts familiars.

33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la renúncia d'agents a formar part de la UAC en el torn de nit.

34 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la gestió d'equipaments cívics de titularitat de la Generalitat a la nostra ciutat.

35 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la selecció d'obres del Fons d'Art Local de Ca l'Arenas.

36 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les actuacions realitzades per l'Ajuntament en casos d'amuntegament.

Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els compromisos adquirits entre l'Ajuntament i el CE Mataró.L'ALCALDESSA Acctal.,
Pilar González Agapito

En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor