Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal. 11/01/2007

Escoltar

Ple municipal. 11/01/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

30/2007 de 8 de gener

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 11 de gener de 2007.

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 11 de gener de 2007, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 11 de desembre de 2006.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'adequació a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del Reial Decret 1513/2006 pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims en Educació Primària.

4 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya sobre el Reial Decret 1513/2006 pel qual es regulen els ensenyaments mínims en Educació Primària.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei d'Ingressos-

5 Aprovació de preus públics de la publicitat al Butlletí Municipal "Més Mataró" 2007.

-Servei de Compres i Contractacions-

6 Aprovació de l'estructura de costos d'operació i aprovació del pressupost de subvenció per a l'any 2007, d'import total de 2.290.749,46 € del servei públic de transport urbà col·lectiu de viatgers a la ciutat de Mataró, adjudicat a l'empresa CTSA MATARÓ BUS.

7 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la concessió per a la construcció i explotació d'un mòdul de bar-restaurant de tipus fix ubicat a l'àmbit núm. 1 del passeig Marítim de Mataró, i convocar licitació

-Servei de Recursos Humans-

8 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 Aprovació inicial de l'Avantprojecte d'aparcament soterrat al Parc del Palau, promogut per l'empresa municipal Gestió Integral de Trànsit Mataró SL.(GINTRA).

-Servei d'Urbanisme-

10 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal àmbit "Riera de Cirera-Rocafonda".

11 Aprovació dels treballs preparatoris de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal, "Entorns del carrer Biada" .

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

12 Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de gener de 2007, relatiu a l'aprovació del Pla integral per a la infància i les famílies 2006-2010.

CMI DE VIA PÚBLICA

-Servei de Mobilitat-

13 Ratificació del decret núm. 9782/2006 de 9 de novembre, de sol·licitud d'una subvenció en matèria de transport públic de viatgers a la Generalitat de Catalunya.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena.

15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la revisió del Pla General.

PRECS I PREGUNTES

16 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la limitació de l'ús de la llibertat d'expressió en els centres cívics de la ciutat.

17 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el díptic de l'Associació de Veïns de Cirera, Mataró Millora, Millora Cirera.

18 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la construcció d'un centre comercial al front de mar.

19 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la resolució del contracte d'obres amb l'empresa SECLASA, concessionària del projecte executiu de rehabilitació de la nau Gaudí.

20 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'ús de les dependències del Casal de la Gent Gran de Cirera.

21 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la Nit de l'Empresa.

22 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació d'irregularitat de la Residència de gent gran Mare Nostra.

23 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la unitat d'atenció al ciutadà de la Policia Local.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor