Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari. 20/12/2007

Escoltar

Ple municipal extraordinari. 20/12/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA PLE EXTRAORDINARI 20 desembre 2007

Decret

10355/2007 de 17 de desembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 20 de desembre de 2007.

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 20 de desembre de 2007, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

1 Aprovació definitiva del Pressupost General de l'Ajuntament de Mataró per a l'exercici 2008.

2 Aprovació Escenari pressupostari plurianual 2008-2011 de l'Ajuntament de Mataró.

3 Aprovació de l'actualització dels contractes programa entre l'Ajuntament de Mataró i les Societats Municipals: PUMSA, GINTRA i AMSA.

4 Aprovació dels contractes programa entre l'Ajuntament de Mataró i les entitats públiques empresarials: Mataró Audiovisual i Parc Tecnocampus Mataró.

-Servei d'Ingressos-

5 Aprovació definitiva modificació ordenances fiscals reguladores dels impostos, taxes, i normes reguladores dels preus públics i tarifes.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETARIA Acctal.,

Elisabeth Massó i Sanabre