Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari. 28/06/2007

Escoltar

Ple municipal extraordinari. 28/06/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

5647/2007 de 25 de juny

Assumpte:

Ordre del dia Ple Municipal extraordinari que tindrà lloc el dijous 28 de juny de 2007.

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 28 de juny de 2007, a les 19,15 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Moció d'Alcaldia sobre règim de sessions del Ple.

2. Moció d'Alcaldia sobre creació i constitució de les Comissions Municipals Informatives.

3. Moció d'Alcaldia sobre règim de retribucions i dedicació dels regidors.

4. Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.

5. Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en diverses entitats.

6. Moció de l'Alcaldia sobre determinació del número, funcions i retribucions del personal eventual.

7. Moció de l'Alcaldia sobre delegacions a favor de la Junta de Govern Local.

8. Moció de l'Alcaldia de nomenament dels membres de Mataró Audiovisual EPE

9. Moció de l'Alcaldia de nomenament dels membres de Parc Tecnocampus EPE

10 Moció de delegació a l'Alcaldia per al nomenament de representants en els Consells Municipals.

11. Donar compte del Decret de l'Alcaldia sobre el nomenament de Tinents d'Alcalde.

12. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia sobre delegació de competències a consellers delegats.

13. Donar compte del Decret de l'Alcaldia sobre creació, composició i competències de la Junta de Govern Local.

14. Donar compte del Decret de l'Alcaldia sobre creació i composició de la Mesa de Contractació.

15. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegació de la presidència de la Fundació de Sant Jaume i Santa Magdalena.

16. Donar compte del Decret de l'Alcaldia delegant les competències en matèria de Plans Integrals.

17. Donar compte del Decret de l'Alcaldia nomenant els membres del Consell Rector de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor