Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

03/03/2008

Escoltar

03/03/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

1830/2008 de 28 de febrer

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 3 de març de 2008.

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 de març de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1            Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 18 de febrer de 2008.

2         DESPATX OFICIAL

            CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA    

            -Llicències d'Activitats-

3            Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona de 7 de gener de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 580/2006, Secció 5, interposat per France Telecom España, SA

4            Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona de 5 de febrer de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 580/2006, Secció 1A interposat per France Telecom España, SA

5            Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona de 21 de desembre de 2007, que desestima el recurs ordinari núm. 267/2006-C, interposat per France Telecom España, SA

           - Fundació Tecnocampus-

6         Donar compte del decret d'Alcaldia núm.10470/2007, de 17 de desembre, d€aprovació del protocol addicional del conveni entre l€Ajuntament de Mataró i la Fundació Tecnocampus per a l€any 2007.

            CMI SERVEIS CENTRALS

            SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

            -Servei de Compres i Contractacions-

7         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, del subministrament i instal€lació d'un sistema de megafonia per a les platges de Mataró, i convocar licitació.

8         Adjudicació del projecte executiu de l'ampliació dels estudis de Mataró Ràdio.

9         Adjudicació del servei de desenvolupament de la base de dades de coneixement de ciutat.

10        Adjudicació de la gestió del servei de mediació ciutadana.

            - Servei de Recursos Humans-

11          Aprovació de les bases específiques del procés de selecció per a cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na arquitecte/a tècnic/a, de l'escala d'Administració Especial, ubescala tècnica, grup A2 (B), mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera. (Oferta Pública d'Ocupació 2007).

            PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 6/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 3 DE MARÇ DE 2008.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el  tres de març de dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president     

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar           Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán                 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont                 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano                     4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa           5èna Tinent d'Alcalde

En Oriol Batista Gázquez                    6è Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus                     7è Tinent d'Alcalde                                         

Assistits del Secretari General  Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència el senyor  Ramon Bassas Segura, 1r Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 18 de febrer de 2008

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

-Llicències d'Activitats-

3          DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA DE 7 DE GENER DE 2008, QUE DESESTIMA EL RECURS ORDINARI NÚM. 580/2006, SECCIÓ 5, INTERPOSAT PER FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA

La senyora Alicia Romero Llano, consellera delegada d'Innovació i Promoció de Ciutat, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona ha dictat sentència el 7 de gener de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 580/2006, Secció 5, interposat per France Telecom España, S.A, contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra la resolució que ordena la desconnexió del sistema UMTS sense llicència de l'estació base de telefonia mòbil ubicada al carrer Veïnat de Mata, 86.

La sentència és favorable als interessos municipals i confirma que es ajustada a dret l'ordre de desconnexió del sistema UMTS sense llicència de l'estació base de telefonia mòbil, ja que la instal·lació d'aquest nou sistema constitueix una modificació substancial de l'antena, la qual obligatòriament havia de disposar de llicència, però va ser feta sense tenir-la. Constata que l'Ajuntament havia aprovat la suspensió pel termini d'un any de l'atorgament de llicències per a la instal·lació i l'ampliació d'estacions base de radiocomunicació, per acord de 7 d'abril de 2005 i de 3 d'abril de 2006, conforme l'article 71.2 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme. Conseqüentment, l'esmentada ampliació de l'estació no podia ser autoritzada i, per tant, l'operadora de telefonia mòbil no podia instal·lar el sistema UMTS. Manifesta que la conseqüència jurídica de la falta de llicència no pot ser una altra que la clausura de l'activitat.

Vist l'article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo els següents acords:

1r. Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona de 7 de gener de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 580/2006, Secció 5, interposat per France Telecom España, S.A, contra la resolució que ordena la desconnexió del sistema UMTS sense llicència de l'estació base de telefonia mòbil ubicada al carrer Veïnat de Mata, 86, i confirma la legalitat de l'acte objecte de recurs.

2n. Comunicar l'acord al Tribunal als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

4          DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA DE 5 DE FEBRER DE 2008, QUE DESESTIMA EL RECURS ORDINARI NÚM. 580/2006, SECCIÓ 1A INTERPOSAT PER FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA

La senyora Alicia Romero Llano, consellera delegada d'Innovació i Promoció de Ciutat, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona ha dictat sentència el 5 de febrer de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 580/2006, Secció 1A, interposat per France Telecom España, S.A, contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra la resolució que ordena la desconnexió del sistema UMTS sense llicència de l'estació base de telefonia mòbil ubicada al carrer Verge de la Fuensanta, 2-4.

La sentència és favorable als interessos municipals i confirma que es ajustada a dret l'ordre de desconnexió del sistema UMTS sense llicència de l'estació base de telefonia mòbil, ja que la instal·lació d'aquest nou sistema constitueix una modificació substancial de l'antena, la qual obligatòriament havia de disposar de llicència, però va ser feta sense tenir-la. Constata que l'Ajuntament havia aprovat la suspensió pel termini d'un any de l'atorgament de llicències per a la instal·lació i l'ampliació d'estacions base de radiocomunicació, per acord de 7 d'abril de 2005 i de 3 d'abril de 2006, conforme l'article 71.2 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme. Conseqüentment, l'esmentada ampliació de l'estació no podia ser autoritzada i, per tant, l'operadora de telefonia mòbil no podia instal·lar el sistema UMTS. Manifesta que la conseqüència jurídica de la falta de llicència no pot ser una altra que la clausura de l'activitat.

Vist l'article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo els següents acords:

1r. Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona de 5 de febrer de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 580/2006, Secció 1A interposat per France Telecom España, S.A, contra la resolució que ordena la desconnexió del sistema UMTS sense llicència de l'estació base de telefonia mòbil ubicada al carrer Verge de la Fuensanta, 2-4, i confirma la legalitat de l'acte objecte de recurs.

2n. Comunicar l'acord al Tribunal als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

5          DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 11 DE BARCELONA DE 21 DE DESEMBRE DE 2007, QUE DESESTIMA EL RECURS ORDINARI NÚM. 267/2006-C, INTERPOSAT PER FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA

La senyora Alicia Romero Llano, consellera delegada d'Innovació i Promoció de Ciutat, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona ha dictat sentència el 21 de desembre de 2007, que desestima el recurs ordinari núm. 267/2006-C, interposat per France Telecom España, S.A, contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra la resolució que ordena la desconnexió immediata i la desinstal·lació dels sistemes instal·lats sense llicència en l'estació base de telefonia mòbil ubicada al carrer Pere III el Cerimoniós, 2.

La sentència és favorable als interessos municipals i confirma que es ajustada a dret l'ordre de desconnexió immediata i la desinstal·lació dels sistemes instal·lats sense llicència en l'estació base de telefonia mòbil, ja que la lliure prestació de serveis de telefonia mòbil, com qualsevol empresa, se sotmet a les exigències derivades de la clàusula de l'Estat social; la nova instal·lació no estava emparada per la llicència anterior, ni podia ser objecte de llicència, ni era legalitzable; i la mesura ordenada per l'Ajuntament és proporcional i congruent amb els motius i finalitats justificatius.

Vist l'article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo els següents acords:

1r. Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona de 21 de desembre de 2007, que desestima el recurs ordinari núm. 267/2006-C, interposat per France Telecom España, S.A, contra la resolució que ordena la desconnexió immediata i la desinstal·lació dels sistemes instal·lats sense llicència en l'estació base de telefonia mòbil ubicada al carrer Pere III el Cerimoniós, 2.

2n. Comunicar l'acord al Tribunal als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

- Fundació Tecnocampus-

6          DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM.10470/2007, DE 17 DE DESEMBRE, D€APROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL DEL CONVENI ENTRE L€AJUNTAMENT DE MATARÓ I LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS PER A L€ANY 2007.

La senyora Alicia Romero Llano, consellera delegada d'Innovació i Promoció de Ciutat, presenta la proposta següent:

"Que el Ple de l'Ajuntament de Mataró en data 21 de desembre de 2006 va aprovar definitivament el pressupost de l'exercici 2007, on s'incloïa partida pressupostària amb crèdit destinat a aportació a la Fundació Tecnocampus, per l'impuls del projecte Mataró, Ciutat del TecnoCampusMataró.

Que la Junta de Govern Local en data 19 de febrer de 2007 ha aprovat el conveni regulador de la subvenció a la Fundació Tecnocampus per a l'exercici 2007 per a la implementació dels eixos de treball inclosos en el seu Programa d'Actuació.

Vistos els informes obrants en l'expedient .

Fent ús de les atribucions conferides per la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, Llei 8/87, Municipal, la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l'Art. 18 punt 3 de les Bases d'Execució del pressupost 2007,

DISPOSO

Primer.- Aprovar el protocol addicional al conveni regulador de la subvenció atorgada a la Fundació Tecnocampus per a l'exercici 2007  per tal de subvencionar les següents finalitats del programa de Foment de l'ús i la millora de les tecnologies de la informació i la comunicació:

Codi XBMQ     Finalitat           Quantia

P0812000H     Premis persones depenents

(desenvolupament TIC)         3.000,00

P0812000H     Posa't al dia    10.000,00

P0812000H     Observatori societat de la informació 2007  2.000,00

Segon.- Autoritzar i disposar a favor de la Fundació Tecnocampus la despesa de 15.000,00 euros que s'atendrà amb càrrec a la partida pressupostària del pressupost de l'exercici 2007  30000/422430/48900 (relació AD núms. 2556).

Tercer.- Facultar a l'Alcalde-President, Sr. Joan Antoni Baron Espinar, per a la signatura d'aquest conveni.

Quart.- Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern Local, per a la seva ratificació, en la propera sessió que tingui lloc."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

7          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL€LACIÓ D'UN SISTEMA DE MEGAFONIA PER A LES PLATGES DE MATARÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"La cap del Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Mataró sol·licita, mitjançant informe de data 14 de gener de 2008, el subministrament i instal·lació d'un sistema de megafonia per a les platges de Mataró. L'import base de licitació del subministrament és de fins a 42.000,00 euros, IVA inclòs.

Consta a l'expedient informes del secretari general i de l'interventor, ambdós de data 31-01-2008, sobre l'adequació del plec de clàusules econòmic administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública, així com als plecs generals aprovats pel  Ple Municipal per a la contractació de serveis i subministraments.

Tenint en compte que a la partida 20300/22311Z/62300 del pressupost municipal aprovat pel 2008 existeix crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del subministrament i instal·lació d'un sistema de megafonia per a les platges de Mataró, degut a l'interès públic de l'expressat subministrament segons recull l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. El subministrament tindrà un tipus de licitació de fins a 42.000,00 euros, IVA inclòs.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament esmentat en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert, segons el previst a l'art. 180.2) del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Tercer.- Convocar licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Quart.- Autoritzar l'import de 42.000,00 euros, IVA inclòs, al que ascendeix el tipus de licitació del contracte, a càrrec de la partida núm. 20300/22311Z/62300 del pressupost aprovat per la present anualitat (doc. comptable A núm. 2854)."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

8          ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE L'AMPLIACIÓ DELS ESTUDIS DE MATARÓ RÀDIO.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres i instal·lació de baixa freqüència incloses al projecte executiu de l'ampliació dels estudis de Mataró Ràdio, en dos lots:

-          Lot 1: distribució, insonorització i climatització.

-          Lot 2: instal·lació de baixa freqüència.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 14 de gener de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres i instal·lació esmentades de la següent manera:

-          Lot 1: declarar-lo desert, atès que l'oferta presentada no compleix amb les exigències del plec de condicions pel que fa a la necessitat que l'empresa proposada com a adjudicatària disposo de la norma ISO 9001:2000.

-          Lot 2: a favor de l'empresa "Aplicaciones Eléctricas Quasar, SA", fins un import global de 114.075'53 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la consignació de la partida 40220/46371B/62310 del pressupost municipal per a l'any 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.- Declarar desert el lot 1 del concurs celebrat per a la contractació de les obres i instal·lació de baixa freqüència incloses al projecte executiu de l'ampliació dels estudis de Mataró Ràdio (distribució, insonorització i climatització), en no poder admetre l'única oferta presentada perquè no està en possessió de la Norma ISO 9001:2000, que exigeix el plec de condicions.

Segon.- Adjudicar el lot 2 del concurs celebrat per a la contractació de les obres i instal·lació de baixa freqüència incloses al projecte executiu de l'ampliació dels estudis de Mataró Ràdio (instal·lació de baixa freqüència), a favor de l'empresa "Aplicaciones Eléctricas Quasar, SA", fins un import global de 114.075'53 €, IVA inclòs.

Tercer.- Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/46371B/62310 del pressupost municipal per a l'any 2008 (doc. D núm. 6456).

Quart.- Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 6457, de 706'47 €, corresponent a la diferència entre l'import previst per a la licitació i l'import real de l'adjudicació.

Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança definitiva d'un import de 4.563'02 €, equivalent al 4% de l'import d'adjudicació.

Sisè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

9          ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT DE LA BASE DE DADES DE CONEIXEMENT DE CIUTAT.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de desenvolupament de la base de dades de coneixement de la ciutat de Mataró.

Atès l'informe emès, conjuntament, pel Cap del Projecte, pel Coordinador de Projectes i pel Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 20 de desembre de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de l'esmentat servei, a favor de l'empresa "Centro de Cálculo de Sabadell, SA" fins un import de 180.000'00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que a la consignació de la partida 30610/12131Z/64000 del pressupost municipal de 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei desenvolupament de la base de dades de coneixement de la ciutat de Mataró, a favor de l'empresa "Centro de Cálculo de Sabadell, SA" fins un import de 180.000'00 €, IVA inclòs.

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 30610/12131Z/64000 del pressupost municipal de 2008.

Tercer.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 7.200'00 €.

Quart.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

10        ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Mataró, de data 14 de febrer de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de l'esmentat servei, a favor de l'empresa "Gedi, Gestió i Disseny, SCCL" fins un import de 425.194'89 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Tenint en compte que a la previsió de consignació per a la partida 10200/463510/22706 dels pressupostos municipals per als anys 2009 i 2010 hi haurà crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que a la consignació de la partida 10200/463510/22706 del pressupost municipal de 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "Gedi, Gestió i Disseny, SCCL" fins un import de 425.194'89 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 10200/463510/22706, de la següent manera:

Any 2008     177.164'53 € (doc. D núm. 8526).

Any 2009     212.597'45 € (doc. ADFUT núm. 8528).

Any 2008      35.432'91 € (doc. ADFUT núm. 8533).

Tercer.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a les partides abans esmentada dels pressupostos municipals i dels organismes autònoms que s'aprovin pels exercicis pressupostaris de 2009 i 2010, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Quart.- Autoritzar les anotacions comptables inverses corresponents a la diferència entre l'import previst de licitació i l'import real de l'adjudicació, següents:

Any 2008     37.835'47 € (doc. A/ núm. 8582)

Any 2009     215.000'00 € (doc. AFUT/-1 núm. 8578).

Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 17.007'80 €.

Sisè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

- Servei de Recursos Humans-

11        APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBRIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, UBESCALA TÈCNICA, GRUP A2 (B), MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE I NOMENAMENT DE FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA. (OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2007).

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per decret 2659/2007, de 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

Per decret 2674/2007 de data 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació.

Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, tribunal qualificador, tipus de proves, etc.), es descriuen a les bases específiques.

L'objectiu d'aquesta proposta és l'aprovació de les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals, el procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na arquitecte/a tècnic/a, de l'escala d'Administració Especial, subescala tècnica, grup A2 (B), mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents ACORDS:

Primer .- Aprovar les bases específiques, que s'adjunten com a annex, que regularan juntament amb les bases generals, el procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na arquitecte/a tècnic/a, de l'escala d'Administració Especial, subescala tècnica, grup A2 (B), mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.

Segon. - Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i deu minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.