Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

03/11/2008

Escoltar

03/11/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

8887/2008 de 30 d'octubre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 3 de novembre del 2008

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 de novembre de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 20 d'octubre del 2008

2         DESPATX OFICIAL

           CMI SERVEIS CENTRALS            

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Gestió Econòmica-

3         Arrendament del pis municipal situat al passatge Jaume II el Just, 20, baix 1a.

4         Assabentament de la sentencia dictada pel jutjat contenciós administratiu, en el procediment d'extinció del dret a l'ocupació de la vivenda de mestres del c. Pascual Madoz, 28-30, 3r B, escala A, i concessió de 5 dies al seu ocupant, per desallotjar el pis.

           -Servei de Recursos Humans-

5         Aprovar la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a especialista d'inspecció fiscal, mitjançant promoció interna.

           -Servei de Compres i Contractacions-

6         Aprovar l'ampliació del contracte de del servei de manteniment i conservació de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró, adjudicat a favor de l'empresa Bor Señalizaciones y Complementos, SL, amb un augment en el preu inicial del contracte per l'import de 122.000,00 €, IVA inclòs.

7         Acordar l'ampliació del contracte del servei de manteniment, conservació i millora de les instal€lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de la ciutat de Mataró, adjudicat a favor de l'empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA (ACISA), en 231.781,34 €, IVA inclòs

8         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, de les obres del projecte de renovació i millora de l'accessibilitat de les cruïlles en l'àmbit de la Llei de Barris de Cerdanyola, i convocar licitació.

9         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, del servei de tractaments fitosanitaris de l'arbrat viari i dels espais verds de Mataró, i convocar licitació.

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Urbanisme-

10        Aprovació inicial de l'estudi de detall d'ordenació de volums del CAP Ronda Prim de Mataró.

           -Servei de Llicències-

11        Ordre d'enderroc de les obres efectuades d'ampliació d'habitatge mitjançant el tancament d'alumini, al c. Sant Ignasi de Loiola, 10, 1r.

12        Ordre de retirada de la instal€lació de la grua torre, al carrer del Pou, 9 € carrer Transversal, 14.

            CMI VIA PÚBLICA

13        Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 290/2008, de 29 de setembre de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 689/2006 E, interposat per la senyora Carmen Moreno Martín.

14        Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 294/2008, de 2 d'octubre de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 224/2007 1B, interposat pel senyor Germán Garrote Borrull.

15        Autoritzar i disposar la despesa de 9.000,00 euros a càrrec de la partida 20300 445110 48900 del Servei de Protecció Civil, per a la realització d'activitats en l'àmbit de la protecció civil, del Pressupost de despeses del 2008, increment que estarà condicionat a la propera modificació del pressupost.

16        Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

           PRECS I PREGUNTES

 

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

Anna Ramírez Lara

ACTA NÚM. 21/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL  3 DE NOVEMBRE  DEL 2008.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el tres de novembre del dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar             Alcalde

En Ramon Bassas Segura                   1r Tinent d'Alcalde

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 7 de l'ordre del dia

Na Quiteria Guirao Abellán                 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont                 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano                     4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa           5èna Tinent d'Alcalde

En Oriol Batista Gázquez                    6è Tinent d'Alcalde

En Francesc Melero Collado               7è Tinent d'alcalde

Assistits de la Secretària General accidental senyora Anna Ramírez Lara, que certifica.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el 20 d'octubre del 2008.


VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3          ARRENDAMENT DEL PIS MUNICIPAL SITUAT AL PASSATGE JAUME II EL JUST, 20, BAIX 1A.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"L'Ajuntament és propietari del pis situat al passatge Jaume II el Just, 20, baix, 1a, de Mataró. Aquest habitatge està incorporat a l'inventari de béns municipal, amb la qualificació de bé patrimonial.

Des del Servei de Benestar Social, s'ha proposat arrendar l'esmentat habitatge a la Sra. Francisca Salcedo Pizarro, d'acord amb les consideracions socials contingudes al corresponent informe tècnic.

A l'expedient, consta informe jurídic sobre l'adequació a dret del model de contracte proposat. També consta informe tècnic relatiu al preu de l'arrendament.

Resulten d'aplicació la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, la normativa específica dels arrendaments, que és la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, pel que fa al contingut, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal de Catalunya, i el Decret 336/1988, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals (article 72 i següents), s'apliquen com a normes administratives específiques que regeixen per a la preparació i adjudicació del contracte, sens perjudici de la normativa que conté la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, amb caràcter de bàsica (en especial els articles 106 i 107).

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny  de 2007,  proposo el següent acord:

Primer.- Arrendar l'habitatge situat a la planta baixa, porta 1ª, del passatge Jaume II el Just, 20, de Mataró, de propietat municipal, a la Sra. Francisca Salcedo Pizarro amb NIF 38.490.035-H, per una renda mensual de 74,43 euros, a part de l'IBI (11,38 euros mensuals, per a aquest any 2008) i despeses de comunitat (12 euros mensuals actualment), per un termini inicial de cinc anys, a partir del dia 3 de novembre de 2008. Amb aquest preu, l'Ajuntament subvenciona l'arrendament en un 83 per cent.

Segon.- Aprovar la minuta de contracte d'arrendament que s'adjunta com a annex I, la qual conté les condicions que han de regir l'arrendament que s'acorda.

Tercer.- Convocar a les parts per a la signatura del contracte, segons la minuta que s'aprova.

Quart.- Notificar aquesta resolució als interessats."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

4          ASSABENTAMENT DE LA SENTENCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, EN EL PROCEDIMENT D'EXTINCIÓ DEL DRET A L'OCUPACIÓ DE LA VIVENDA DE MESTRES DEL C. PASCUAL MADOZ, 28-30, 3R B, ESCALA A, I CONCESSIÓ DE 5 DIES AL SEU OCUPANT, PER DESALLOTJAR EL PIS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"1r.- El Ple de l'Ajuntament va acordar, en la seva sessió de 8 de setembre de 2005, extingir el dret a l'ocupació del pis de mestres 3r B, escala A, de l'edifici de mestres situat al carrer Madoz, 28-30, d'aquesta ciutat, adjudicat i ocupat pel Sr. Miguel Martínez Villén, en base a dos fonaments principals, al·legats tant en base a la norma jurídica aplicable, com en base a l'estipulat al contracte d'ocupació del pis:

-que aquest senyor no té la seva residència habitual en el referit habitatge, quan aquest pis ha de constituir residència habitual i permanent, de caràcter obligat, per al gaudi del dret;

-que el referit senyor disposa d'una altra vivenda en propietat al municipi de Mataró, fet que constitueix condició resolutòria del dret per gaudir del dret de casa-habitació.

2n.- El referit mestre va interposar recurs contenciós administratiu contra l'esmentada resolució, entenent que no concorria cap causa d'extinció del seu dret a l'ocupació del pis.

3r.- En el procés judicial ventilat €recurs núm. 625/2005, seguit en el Jutjat contenciós administratiu núm. 6 de Barcelona-, ha recaigut sentència en la qual es desestima el recurs del Sr. Martínez, amb condemna en costes, i es confirma l'ajustament a dret de l'acord municipal d'extingir el dret a l'ocupació del pis, per entendre acreditat l'incompliment dels dos requisits al·legats.

4t.- La sentència, que no ha estat recorreguda,  és ferma.

Per tot l'anterior, proposo a la Junta de Govern municipal:

Primer.- Donar-se per assabentat de la sentència 309/2008, recaiguda en el procés judicial contenciós administratiu seguit contra l'acord del Ple de 8 de setembre de 2005, que extingí el dret del Sr. Miguel Martínez Villén a l'ocupació del pis de mestres 3r B, escala A, de l'edifici de mestres del carrer Madoz, 28-30, de Mataró, desestimatòria de les pretensions del Sr. Martínez i confirmatòria de l'acord municipal, i, per tant, favorable a aquest Ajuntament, i tramitar la taxació de les costes, en el moment processal oportú.

Segon.- Atorgar al Sr. Miguel Martínez Villén, amb NIF 37.658.201-W, 5 dies, a comptar de l'endemà de la recepció d'aquest acord, per tal que retorni a aquest Ajuntament la possessió del pis 3r B, escala A, del carrer Madoz, 28-30, d'aquesta ciutat, (haurà de lliurar les claus del pis a la Secció de Patrimoni municipal, el Carreró, 13-15, 2n pis, de 8 h a 15 h, de dilluns a divendres).

Tercer.- Si en aquest termini no ha tornat a aquest Ajuntament la possessió de la referida vivenda, es fixa el dia 28 de novembre de 2008, a les 11 hores del matí, per procedir al llançament del Sr. Miguel Martínez Villén, de l'habitatge del pis 3r B, escala A, del carrer Madoz, 28-30, de Mataró.

Quart.- Delegar en la senyora Mireia Bermejo Pradell, amb DNI 46.121.883-Y, assessora jurídica del Servei de Gestió Econòmica d'aquest Ajuntament les funcions de fe pública per aixecar l'acta del llançament de l'habitatge, previst per al dia 28 de novembre de 2008, a proposta del Secretari de la Corporació.

Cinquè.- Si en la via administrativa no es recupera la possessió de la finca controvertida, demanar l'execució de la sentència, amb sol·licitud d'autorització judicial per poder entrar en el referit domicili, amb la finalitat de recuperar-ne la seva possessió.

Sisè.- Notificar aquesta resolució als interessats."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

-Servei de Recursos Humans-

5          APROVAR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA D'INSPECCIÓ FISCAL, MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per decret 2659/2007, de 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

Per decret 2674/2007 de data 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació.

En sessió 26 de novembre de 2007, la Junta de Govern Local va acordar aprovar les bases específiques d'una plaça de tècnic/a especialista d'Inspecció Fiscal, de l'escala d'administració especial, subescala se serveis especials, classe comeses especials, categoria tècnic/a especialista, grup C2.

Les bases generals d'aquest procés han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 74, de 27 de març de 2007, i les bases específiques al número 294 de 8 de desembre de 2007.

L'objectiu d'aquesta proposta és la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a especialista d'Inspecció Fiscal, de l'escala d'administració especial, subescala se serveis especials, classe comeses especials, categoria tècnic/a especialista, grup C2, mitjançant concurs oposició promoció interna.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents acords:

Primer.- Convocar proves selectives per cobrir una plaça de tècnic/a especialista d'Inspecció Fiscal, de l'escala d'administració especial, subescala se serveis especials, classe comeses especials, categoria tècnic/a especialista, grup C2, mitjançant concurs oposició promoció interna.

Segon. - Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu, que serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Tercer. Publicar aquesta proposta al BOP, en extracte al DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

-Servei de Compres i Contractacions-

6          APROVAR L'AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE DE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL DE LA CIUTAT DE MATARÓ, ADJUDICAT A FAVOR DE L'EMPRESA BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS, SL, AMB UN AUGMENT EN EL PREU INICIAL DEL CONTRACTE PER L'IMPORT DE 122.000,00 €, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2005 es va adjudicar el contracte del servei de manteniment i conservació de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró a favor de l'empresa Bor Señalizaciones y Complementos, SL, per un import de fins a 584.000'00 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.

2. Per decret núm. 9440/2007 de 16 de novembre, de la consellera delegada de Serveis Centrals, es va prorrogar la durada del contracte per un termini de dos anys addicionals, fins el 31/12/2009.

3. Mitjançant informe de data 03/09/2007, l'enginyer del Servei de Mobilitat, amb el vistiplau del cap del Servei de Mobilitat, sol·licita la modificació del contracte esmentat en el sentit d'augmentar el seu import en 122.000,00 €, IVA inclòs, per tal de donar resposta a les incidències ciutadanes que van sorgint i continuar el manteniment preventiu i correctiu, en els termes que s'exposen en el mateix informe. Aquesta modificació contractual suposa un augment del 20,89 % respecte el contracte inicial.

4. Consta escrit d'acceptació d'aquesta modificació  per part de l'adjudicatari de data 03/10/2008, amb entrada en el Registre General d'aquest Ajuntament de Mataró.

5. Consta informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 20/10/2008, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

6. Existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació a la partida 20100/513210/21000 del pressupost municipal aprovat per al present exercici.

Fonaments de dret

L'art. 101 en relació amb l'art. 214.c) del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques estableix la possibilitat de modificar el contracte per raons d'interès públic, degut a causes noves o necessitats imprevistes, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l'ampliació del contracte de del servei de manteniment i conservació de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró, adjudicat a favor de l'empresa Bor Señalizaciones y Complementos, SL, amb un augment en el preu inicial del contracte per l'import de 122.000,00 €, IVA inclòs, per tal de donar resposta a les incidències ciutadanes que van sorgint i continuar el manteniment preventiu i correctiu, en els termes exposats en l'informe de data 02/10/2008 del cap del Servei de Mobilitat.

Segon.- Autoritzar i disposar l'import de 122.000,00 €, a favor l'empresa Bor Señalizaciones y Complementos, SL, import que anirà a càrrec de la partida 20100/513210/21000 del pressupost municipal aprovat per a la presenta anualitat (op. tipus ADC núm. 46185)

Tercer.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà a la rebuda de la notificació del present acord dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Corporació una garantia addicional per import de 4.880,00 €."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

Després de la votació del punt número 6 de l'ordre del dia s'incorpora a la sessió el senyor Ramon Bassas Segura, 1r Tinent d'Alcalde i conseller delegat d'Urbanisme.

7          ACORDAR L'AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL€LACIONS SEMAFÒRIQUES, DE SENYALITZACIÓ VARIABLE O DINÀMICA I DE CONTROL D'ACCESSOS DE LA CIUTAT DE MATARÓ, ADJUDICAT A FAVOR DE L'EMPRESA AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA (ACISA), EN 231.781,34 €, IVA INCLÒS

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2005 es va adjudicar el contracte del servei de manteniment, conservació i millora de les instal·lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de la ciutat de Mataró durant els anys 2006 i 2007 a favor de l'empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA (ACISA), per un import màxim global de 600.000,00.-EUR, IVA, inclòs pels dos anys de durada inicial del contracte.

2. Aquest contracte va ser prorrogat per decret 10632/2007, de 28 de desembre, de la consellera delegada de Serveis Centrals fins el 31/12/2008.

3. Mitjançant informe de data 02/10/2008 el tècnic de Mobilitat i el Cap del mateix Servei sol·liciten l'ampliació del contracte en 231.781,34 €, IVA inclòs, en el següents conceptes:

·       182.936,69 euros per a l'ampliació del software d'informació del trànsit a temps real, les modificacions de regulació semafòrica i ampliació al centre de control per integrar la regulació de la Rda. Rafael Estrany, i inicia les modificacions necessàries per a la instal·lació d'òptiques de LEDS.

·       48.844,65 euros pel manteniment i conservació d les instal·lacions semafòriques que es destinaran a actuacions per a modificacions i millores el bon funcionament de les instal·lacions i a accidents.

4. L'augment contractual sol·licitat comporta un increment del 38,63 % respecte del preu inicial del contracte per la qual cosa cal l'acceptació de l'adjudicatari, la qual consta a l'expedient per escrit de data 02/10/2008, amb d'entrada al Registre general de l'Ajuntament de Mataró en data 03/10/2008.

5. Consta a l'expedient informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres de Contractació de data 20/10/2008, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat per la secció administrativa promotora de la contractació.

6. A les partides 20100/513210/21000 i 20100/51321Z/60500 del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2008 existeix consignació pressupostària adequada i suficient per atendre les despeses derivades de l'ampliació del contracte.

Fonaments de dret

L'art. 101 en relació amb els arts. 212 i 214.c) i concordants del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques manifesta la possibilitat de modificar el contacte per raons d'interès públic, per causes noves o necessitats imprevistes, amb els límits que igualment assenyala l'esmentat text legal.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer. Acordar l'ampliació del contracte del servei de manteniment, conservació i millora de les instal·lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de la ciutat de Mataró, adjudicat per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 2005 a favor de l'empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA (ACISA), en 231.781,34 €, IVA inclòs, pels motius que consten en el fet tercer de la present resolució.

Segon. Autoritzar i disposar a favor de "Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA (ACISA)", l'import de fins a 231.781,34 euros, IVA. inclòs, import el qual s'atendrà a càrrec de les següents partides i imports del pressupost aprovat per la present anualitat:

Partida 20100/513210/21000: 48.844,65 € (operació ADC núm. 46176)

Partida 20100/51321Z/60500: 182.936,69 € (operació ADC núm. 46174)

Tercer. Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà a la rebuda de la notificació del present acord dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Corporació una garantia addicional per import de 9.271,25 €."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

8          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LES CRUÏLLES EN L'ÀMBIT DE LA LLEI DE BARRIS DE CERDANYOLA, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de data 9 d'octubre de 2008, el cap del Servei de Manteniment i Serveis d'aquest Ajuntament sol·licita la tramitació de la contractació del projecte de renovació i millora de l'accessibilitat de les cruïlles en l'àmbit de la Llei de Barris de Cerdanyola, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 666.658,53 euros, IVA no inclòs.

Consta a l'expedient informe del secretari general i de l'interventor de Fons municipals, ambdós de data 23/10/2008, respecte de l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector públic així com respecte de l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida 40220/46343D/60100 del pressupost municipal aprovat per al present exercici i la previsió de la seva existència en el pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2009.

Atès el disposat als arts. 6, 93, 122 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del projecte de renovació i millora de l'accessibilitat de les cruïlles en l'àmbit de la Llei de Barris de Cerdanyola, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 666.658,53, IVA no inclòs, tal i com indica l'art. 93 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de fins a 666.658,53 euros, més 106.665,36 euros en concepte d'IVA, a càrrec de la partida núm. 40220/46343D/60100 del pressupost municipal de la següent manera:

Any 2008: 515.549,27 euros (op. tipus A núm. 48804)

Any 2009: 257.774,62 (op. tipus AFUT núm. 48806)

Es condicionen els efectes de la present contractació a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 40220/46343D/60100 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari del 2009.

Quart.- Convocar licitació, per procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 26 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

Cinquè.- Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de renovació i millora de l'accessibilitat de les cruïlles en l'àmbit de la Llei de Barris de Cerdanyola, el qual fou aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 20/10/2008, i al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

9          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS DE L'ARBRAT VIARI I DELS ESPAIS VERDS DE MATARÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de data 01/10/2008, el cap del Servei de Manteniment i Serveis sol·licita la tramitació de la contractació del servei de tractaments fitosanitaris de l'arbrat viari i dels espais verds de Mataró, amb una durada de quatre anys, prorrogable dos anys més,  per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 186.000,00 euros, IVA no inclòs, pels quatre anys de durada del contracte. A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat de pròrroga per dos anys addicionals, el valor estimat del contracte és de 279.000,00 euros, IVA no inclòs.

Consta a l'expedient informe de la secretària acctal. i de l'interventor de Fons municipals, ambdós de data 23/10/2008, respecte de l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector públic, així com respecte la previsió de l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida 40533/434140/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per als exercicis 2009 a 2012.

Atès el que disposen els arts. 10, 93, 122 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del servei de tractaments fitosanitaris de l'arbrat viari i dels espais verds de Mataró, amb una durada de quatre anys, prorrogable dos anys més, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 186.000,00 euros, IVA no inclòs, pels quatre anys de durada del contracte, tal i com indica l'art. 93 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de fins a 186.000,00 euros, més 29.760,00 euros en concepte d'IVA, a càrrec de la partida núm. 40533/434140/21000 dels pressuposts municipals que s'aprovin per als exercicis 2009 a 2012. (relació tipus AFUT 1917)

D'acord amb el previst a l'art. 94 de la Llei de contractes del sector públic, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40533/434140/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per als  exercicis del 2009 a 2012, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

Quart.- Convocar licitació, per procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

10        APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL D'ORDENACIÓ DE VOLUMS DEL CAP RONDA PRIM DE MATARÓ.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"La present proposta, té per objecte l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall redactat per Espinet/Ubach arquitectes i associats,  presentat el 23 d'octubre de 2008, relatiu a la parcel·la situada a la Ronda Prim, entre els carrers de Diego de Velazquez i carrer del Bisbe Benet i Serra, al sòl qualificat de sistema equipaments comunitaris on es preveu implantar un nou Centre Assistència Primària.

L'objectiu de l'Estudi de detall és la definició de les condicions d'edificació d'aquest nou equipament i en concret  la volumetria de la implantació, justificant que l'edificabilitat s'adequa a l'entorn, definint els accessos i els aparcaments previstos, el tractament de les façanes i de la coberta, en execució de les determinacions establertes a l'article 279 de les normes urbanístiques del pla general.

El document proposa ajustar els límits de la parcel·la, doncs l'anàlisi de l'entorn posa de manifest que la cruïlla on es situa l'equipament és l'única on es mantenen els xamfrans; per aquest motiu es proposa eliminar-los, en virtut del que preveu l'article 17 de les normes urbanístiques del Pla general. Pel que fa a la volumetria es proposa una edificació alineada a carrer, que pren diferents alçades i fondàries en funció de l'amplada i les característiques tipològiques del carrer al que afronta. Així la façana principal a la Ronda Prim tindrà 6 plantes (PB +5PP) i una fondària de 20 metres, mentre que al carrer Diego de Velazquez  tindrà 4 plantes (PB +3PP) i al carrer Bisbe Benet i Serra tindrà 3 plantes (PB +2PP) i ambdós carrers amb una fondària de 12 metres. A la cantonada de la Ronda Prim amb el carrer Bisbe Benet i Serra es produeix un esglaonament progressiu, que millora la relació amb les edificacions veïnes del grup Goya.

El document conté un apartat normatiu, que concreta les condicions particulars que regiran per aquest  àmbit, incloent els aspectes abans indicats

Consta a l'expedient l'informe de l'arquitecte del Servei d'Urbanisme favorable a la tramitació de l'Estudi de Detall .

Per tot el que s'acaba d'exposar, Vist l'informe tècnic precedent, la documentació presentada i en base a l'article 13 de les NN.UU. del PGOM/96 i la disposició transitòria quarta de la Llei 2/2002 d'Urbanisme de Catalunya i la seva Llei de modificació 10/2004, avui Disposició Transitòria Novena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i per tant, és d'aplicació  l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat, i per tant, el Text Refós Urbanístic Català €D.L.1/90 de 12/7.  PROPOSO a  la Junta de Govern local, si s'escau, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment l'Estudi de Detall relatiu a la parcel·la situada a la Ronda Prim, entre els carrers de Diego de Velazquez i carrer del Bisbe Benet i Serra, al sòl qualificat de sistema equipaments comunitaris on es preveu implantar un nou Centre Assistència Primària redactat per Espinet/Ubach arquitectes i associats.

Segon.- Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

Tercer.- Notificar els acords a la Cat Salut, Gisa (Gestio d'infraestructures) als redactors del projecte Espinet-Ubach Associats i als propietaris de les finques de l'entorn de la finca objecte de Projecte de l'Estudi de Detall.

Quart.- Comunicar la present resolució al Servei d'Habitatge - Llicencies d'obres- i al Servei de Salut pública i consum."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

-Servei de Llicències-

11        ORDRE D'ENDERROC DE LES OBRES EFECTUADES D'AMPLIACIÓ D'HABITATGE MITJANÇANT EL TANCAMENT D'ALUMINI, AL C. SANT IGNASI DE LOIOLA, 10, 1R.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per decret d'11 de gener de 2007 va ser requerida Dolores Navarro Moreno perquè en el termini de dos mesos sol·licités llicència per les obres efectuades d'ampliació d'habitatge mitjançant el tancament d'alumini, al c. Sant Ignasi de Loiola, 10, 1r.

La persona interessada ha sol·licitat llicència per la legalització d'ampliació de galeria i aixecament de paret mitgera, la qual ha estat denegada per decret d'11 de juny de 2008, per estar l'edifici afectat d'ampliació de vial i en situació de fora d'ordenació, on no són autoritzables obres de consolidació, augment de volum, modernització o que incrementin el valor de l'expropiació dels  edificis, ni els usos provisionals residencial ni industrials, d'acord amb els articles 50 i 51 del Pla general d'ordenació, i l'article 53.3 del Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents, els articles esmentat, i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Dolores Navarro Moreno que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui les obres efectuades d'ampliació d'habitatge mitjançant el tancament d'alumini, al c. Sant Ignasi de Loiola, 10, 1r, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

12        ORDRE DE RETIRADA DE LA INSTAL€LACIÓ DE LA GRUA TORRE, AL CARRER DEL POU, 9 € CARRER TRANSVERSAL, 14.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per decret de 27 de maig de 2008 ha estat requerit Euro Constru-Prime 2004, SL perquè en el termini de dos mesos sol·liciti llicència per la instal·lació de la grua torre instal·lada, al c. del Pou, 9; c. Transversal, 14, sense que l'hagi sol·licitat en el termini concedit.

L'expedient s'inicia per denuncia d'una veïna per l'abandó de la grua des de fa temps i pel mal estat del solars on la gent tira runes i brutícia. La grua fa moviment per sobre del seu domicili i produeix interferències en televisió i telèfon.

El servei tècnic municipal ha informat que a la parcel·la on està instal·lada la grua torre s'ha fet l'enderroc de l'edifici però no s'ha iniciat les obres de construcció d'edifici plurifamiliar, amb llicència concedida per decret d'11.12.2006, en expedient 20061233 MAJ. La grua porta més de sis mesos instal·lada sense llicència, la tanca de parcel·la és deficient, ha d'impedir el seu accés i que la gent pugui llençar escombraries. Les voreres han d'estar en bon estat de conservació per que els vianants puguin passar sense cap dificultat.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Els propietaris de tota classe de terrenys han de mantenir les propietats en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

La tanca provisional instal·lada de ferro reixat no impedeix l'abocament incontrolat de deixalles i no és una solució a llarg temps perquè es deteriora en el temps de forma que puntes de ferro oxidades envaeixen la vorera, així com la vegetació espontània.

Vistos els informes precedents; els articles 189, 197, 198, 206.d) i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme; i article 19 de la Llei 6/1998, de Règim del sòl i valoracions.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Euro Constru-Prime 2004, SL que en el termini màxim de d'un mes, al c. del Pou, 9 - c. Transversal, 14, efectuï:

-        La retirada de la grua torre sense llicència i en estat d'abandó.

-        El tancament correcte de la parcel·la amb construcció de dos murs d'obra de 2 m. d'alçada, arrebossats, un per cada costat de la parcel·la que donen al c. del Pou i al c. Transversal, i amb almenys una porta metàl·lica per a poder accedir a l'interior, a fi d'impedir l'accés de les persones i l'abocament de deixalles fins que s'edifiqui.

 Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

CMI VIA PÚBLICA

13        DONAR-SE PER ASSABENTADA I ACCEPTAR EL CONTINGUT DE LA SENTENCIA NÚM. 290/2008, DE 29 DE SETEMBRE DE 2008, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 4 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 689/2006 E, INTERPOSAT PER LA SENYORA CARMEN MORENO MARTÍN.

El senyor Oriol Batista Gàzquez, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"En data 27 de setembre de 2006, per Decret núm. 8493/2006, el Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció resolgué el recurs de reposició interposat per la senyora Carmen Moreno Martín contra una sanció imposada per infracció en matèria de civisme en l'expedient núm. 335/05.

L'esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 689/2006 secció E, pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona.

En data 29/09/2008, practicats tots els tràmits processals pertinents i celebrada vista oral el dia 16/09/2008, es dictà sentència núm. 290/2008 en la que s'estima el recurs promogut per la senyora Carmen Moreno Martín contra l'Ajuntament de Mataró i s'imposen a aquesta Administració les costes del procediment

A la vista del contingut de la sentencia recaiguda amb número 290/2008, de 29 de setembre de 2008.

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals, i d'acord amb les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 6 de febrer de 2008, a la Junta de Govern, PROPOSO:

Primer.- Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 290/2008, de 29 de setembre de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 689/2006 E, contra la resolució formulada per Decret núm. 8493/2006, de data 27 de setembre de 2006, del Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció.

Segon.- Comunicar l'acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per a que procedeixi a la seva execució."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

14        DONAR-SE PER ASSABENTADA I ACCEPTAR EL CONTINGUT DE LA SENTENCIA NÚM. 294/2008, DE 2 D'OCTUBRE DE 2008, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 12 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 224/2007 1B, INTERPOSAT PEL SENYOR GERMÁN GARROTE BORRULL.

El senyor Oriol Batista Gàzquez, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"En data 14 de desembre de 2006, per Decret núm. 10817/2006, el Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció resolgué el recurs de reposició interposat pel senyor Germán Garrote Borrull contra una sanció imposada per infracció en matèria de tràfic en l'expedient núm. 600004045.

L'esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 224//2007 secció 1B, pel Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona.

En data 02/10/2008, practicats tots els tràmits processals pertinents i celebrada vista oral el dia 30/09/2008, es dictà sentència núm. 294/2008 en la que s'estima el recurs promogut pel senyor Germán Garrote Borrull contra l'Ajuntament de Mataró i s'imposen a aquesta Administració les costes del procediment

A la vista del contingut de la sentencia recaiguda amb número 294/2008, de 2 d'octubre de 2008.

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals, i d'acord amb les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 6 de febrer de 2008, a la Junta de Govern, PROPOSO:

Primer.- Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 294/2008, de 2 d'octubre de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 224/2007 1B, contra la resolució formulada per Decret núm. 10817/2006, de data 14 de desembre de 2006, del Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció.

Segon.- Comunicar l'acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per a que procedeixi a la seva execució."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

15        AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA DE 9.000,00 EUROS A CÀRREC DE LA PARTIDA 20300 445110 48900 DEL SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EN L'ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ CIVIL, DEL PRESSUPOST DE DESPESES DEL 2008, INCREMENT QUE ESTARÀ CONDICIONAT A LA PROPERA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST.

El senyor Oriol Batista Gàzquez, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"Les subvencions són una tècnica de foment que desenvolupen, entre altres formes d'activitat, les administracions públiques per a la satisfacció dels interessos generals.

A la satisfacció dels interessos públics hi contribueixen d'una manera fonamental en moltes ocasions la iniciativa privada i, singularment, aquelles entitats ciutadanes les activitats de les quals són d'utilitat i/o interès públic o social, venint a completar els serveis prestats per aquesta Corporació.

En aquest sentit, la Cruz Roja Española a Mataró, com a institució humanitària de caràcter voluntari i d'interès públic, està configurada per a auxiliar i col·laborar amb les administració públiques en les activitats humanitàries i socials impulsades per les mateixes, i per tant, es configura com a una entitat idònia per a contribuir al desenvolupament de la política de seguretat, prevenció, salvament, socorrisme i reparació de l'Ajuntament de Mataró.

L'Ajuntament de Mataró considera convenient col·laborar amb aquesta entitat donant suport a les activitats que ve realitzant aquesta entitat.

Vistos l'informe favorable a la signatura del conveni emès pel Servei de Protecció Civil d'aquesta Corporació de data 05/03/2008.

Vist l'informe favorable emès pels serveis jurídics de l'Àrea de Via Pública de data 06/03/2008.

Atès que l'esmentat conveni es signà el passat 29 d'abril de 2008 i que en els punts quart i cinquè del mateix s'estableix que l'aportació econòmica en l'anualitat 2008 amb càrrec al Pressupost Municipal de 2008, entre d'altres quantitats, serà de 84.398,20 euros (vuitanta-quatre mil tres-cents noranta-vuit euros amb vint cèntims d'euro) a càrrec de la partida 20300 445110 48900 del Servei de protecció Civil, import aquest que podria tenir un increment de fins a 18.801,08 euros, condicionat a la modificació del pressupost del 2008.

Vist l'informe emès pel Servei de Protecció Civil d'aquesta Corporació, de data 18/09/2008, del que es desprèn que aquest increment addicional finalment serà de 9.000,00 euros.

Vist que en el pressupost de l'Ajuntament de Mataró per a l'any 2008 consta la previsió singular per la subvenció de la Cruz Roja Española a Mataró.

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals, i d'acord amb les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 6 de febrer de 2008, a la Junta de Govern, PROPOSO

ÚNIC.- Autoritzar i disposar la despesa de 9.000,00 euros a càrrec de la partida 20300 445110 48900 del Servei de Protecció Civil, per a la realització d'activitats en l'àmbit de la protecció civil, del Pressupost de despeses del 2008, increment que estarà condicionat a la propera modificació del pressupost."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

16        IMPOSICIÓ SANCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

El senyor Oriol Batista Gàzquez, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:

PRIMER.- Per Providència de 30 de abril de 2008 es va incoar expedient sancionador a Jorge Cuxart Ruiz, per la comissió d'una infracció en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l'acta aixecada  C08/07495  en data, 08 de març de 2007, sent les 17:30 h.  pels Agents de la Policia Local de Mataró núm.  2817 i 3088,  a la Ronda President Macià 44 de Mataró.

SEGON.- En la mateixa data esmentada es va dictar proposta que es va concretar de conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduïda

TERCER.- Notificats en legal forma la incoació d'expedient i  la proposta de l'instructor a Jorge Cuxart Ruiz en data 19/09/2008, on es comunicà a l'interessat el termini corresponent per a formular al·legacions.

QUART.-  Atès que la notificació ha estat degudament practicada i que ha transcorregut amb escreix el període de 10 dies previst a de l'art. 10.3 Decret  278/93 de 9 de novembre sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat de Catalunya concedit als interessats per formular al.legacions, sense que fins a data d'avui, s'hagi produït cap actuació en aquest sentit.

FETS PROVATS:

Del valor que com a força probatòria cap atribuir als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d'autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d'una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d'autoritat, en l'art. 137.3 de la llei RJAP-PAC 30/1992, de 26 de novembre, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats que:

El dia 08 de març de 2007  pels Agents de la Policia Local de Mataró núm.  2817 i 3088 sent les 17:30 h. a la Ronda President Macià 44 va constatar  que el Jorge Cuxart Ruiz, passejava un gos de la raça Pit Bull en les següents condicions:

- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.

- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal.

- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253,-euros.

- Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.

- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.

RESPONSABLES:

D'aquests fets resulta/en responsable/s

 - en/na Jorge Cuxart Ruiz amb CIF/NIF: 46513914, i amb domicili a efectes de notificacions C/ Mallorca 20 Bx 08915 de Badalona

QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE LA INFRACCIÓ:

Els fets declarats provats representen l'incompliment de la normativa actualment vigent, i concretament consisteixen en:

Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, fet que implica una infracció molt greu tipificada a l'article 13.1.b) la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, fet que implica una infracció lleu tipificada a l'article 7.2.a) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

No contractar l'assegurança de responsabilitat civil, que suposa una infracció greu  recollida a l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 3 del mateix cos normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el Registre censal de l'Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d'una polissa de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre.

Portar el gos en un espai públic sense morrió o no subjecte a cadena, implica una infracció greu tipificada a l'article 13.2.d) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l'article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general els gossos considerats potencialment perillosos per llei, han d'anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys.

Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció  greu tipificada a l'article 13.2 c) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordància amb l'article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999.

SANCIÓ:

L'article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos en relació  a l'article 11 de la mateixa llei, estableix  que podrà correspondre una multa de 60,10 a 150,25,-euros per la comissió d'una infracció lleu, una multa de 150,25 a 1502,53,-euros per la comissió d'una infracció greu i una multa de 1502,53 a 30.050,60,-euros per la comissió d'una infracció molt greu.

L'article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que per a les infraccions tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ésser sancionades amb una multa des de 150,25,-euros fins a 300,50,-euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51,-euros fins a 2.404,04,-euros per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05,-euros fins a 15.025,30,-euros, per a infraccions molt greus.

D'acord amb el que disposa l'art. 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la proposta del instructor/a formulada a la fase d'instrucció, aquesta autoritat sancionadora acorda imposar:

Per la primera infracció a l'article 13.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,  imposar una sanció de 2.404,05,-euros.

Per la segona infracció a l'article 7.2.a) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol,  imposar una sanció de 60,10,-euros.

Per la tercera infracció a  l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol,  imposar una sanció de 150,25,-euros.

Per  la quarta infracció a l'article 13.2.d) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,  imposar una sanció de 300,51,-euros.

Per  la cinquena infracció a l'article 13.2.c) de la Ley 50/1999,  imposar una sanció de 300,51,-euros.

COMPETÈNCIA SANCIONADORA:

Atès que l'article13.7 de la la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l'article  13 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'Alcalde  per infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt greu.

PROPOSTA:

Únic.- Proposar a la Junta de Govern Local imposar a Jorge Cuxart Ruiz, una sanció de 2.404,05,  150,25  , 300,51 i 300,51  euros, per la comissió de la/es infracció/ons en  matèria de gossos considerats potencialment perillosos descrita/es en els fets provats."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.