Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

04/02/2008

Escoltar

04/02/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

989/2008 de 31 de gener

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 4 de febrer de 2008

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DILLUNS  4 DE FEBRER DE 2008, A LES 10 HORES DEL MATÍ, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 21 de gener de 2008

2         DESPATX OFICIAL

           CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

           -Llicències d'Activitats-

3         Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu, núm. 10 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 580/2007, interposat per France Telecom España, SA

4         Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 303/2005, interposat per Luis Poderoso Marina i Montserrat Font Astor

           -Nova Ciutadania-

5         Acceptació de la subvenció del Ministeri de Treball i Afers socials per al desenvolupament de programes innovadors en favor de la integració d'immigrants.

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Compres i Contractacions-

6         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres del projecte de renovació de les calçades als carrers Mare de Déu dels Àngels i carrer Melcior de Palau, i convocar licitació.

7         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de subhasta i procediment obert, de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MD", que inclou els carrers Rosselló, Marathon, Mare de Déu de la Cisa i Mare de Déu del Corredor, de Mataró, i convocar licitació.

           -Servei de Recursos Humans-         

8         Convocatòria del procés d'arquitecte/a tècnic/a, nomenament de funcionari/ària interí/na, mentre no es cobreixi la plaça en propietat.

           -Servei de Secretaria General-

9         Donar-se per assabentat de la Sentència número 455/2007, de data 10 de desembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Ordinari número 673/2006-B, interposat pel Sr. Miquel Angel Casas Masedo.  (Expedient: AGC52/05)

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Habitatge-

10       Ordre d'enderroc d'altell d'estructura de fusta al Camí Fondo, 15, 2n 1a.

11       Ordre de retirada base de instal·lació de telefonia al c. Immaculada, 9.

12       Ordre de retirada de rètol al c. Sant Josep, 64, bxs. esquerra.

13       Ordre de retirada de rètol al c. Poeta Josep Punsola, 9-11, bxs.

14       Ordre de retirada de rètol a la ctra. de Barcelona, 64, local 5, 1r pis.

15       Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat a la Via Europa, 186-190, 4t 5.

16       Ordre de retirada bastiment de la finestra a la Via Europa, 186-190, 3r 4a.

           CMI SERVEIS PERSONALS

           -Servei de Benestar Social-

17        Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per al projecte Xec Servei.

           -Institut Municipal d'Educació-

18        Aprovar l'addenda al Conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament de Mataró per al Pla Educatiu d'Entorn corresponent al curs 2007-2008

           -Servei de Joventut i Dona-

19        Aprovar les bases particulars per a la concessió de subvencions per a casals d'estiu i la seva convocatòria

           PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

 

 

ACTA NÚM. 3/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 4 DE FEBRER DE 2008.

=================================================================

 

A la ciutat de Mataró, el quatre de febrer de dos mil vuit, essent les deu hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

          

Hi concorren els Senyors:

 

En Joan Antoni Baron Espinar           Alcalde

En Ramon Bassas Segura                   1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán                 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont                 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano                     4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa           5èna Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus                     7è Tinent d'Alcalde                                         

 

 

Assistits del Secretari General  Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

 

Excusa  la seva assistència el senyor En Oriol Batista Gázquez, 6è Tinent d'Alcalde

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

 

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 21 de gener de 2008.

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

 

-Llicències d'Activitats-

 

3          DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, NÚM. 10 DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL RECURS ORDINARI NÚM. 580/2007, INTERPOSAT PER FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA

 

La senyora Alicia Romero Llano, consellera delegada de Llicències d'Activitats, presenta la proposta següent:

 

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona ha dictat sentència el 17 d'octubre de 2007, que desestima el recurs ordinari núm. 580/2006, interposat per France Telecom España, S.A, contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra la resolució que ordena la desconnexió del sistema UMTS sense llicència de l'estació base de telefonia mòbil ubicada al Camí de la Madrona, 29-36.

 

La sentència és favorable als interessos municipals i confirma que es ajustada a dret l'ordre de desconnexió del sistema UMTS sense llicència de l'estació base de telefonia mòbil, ja que la instal·lació d'aquest nou sistema constitueix una modificació substancial de l'antena, la qual obligatòriament havia de disposar de llicència, però va ser feta sense tenir-la. Constata que l'Ajuntament havia aprovat la suspensió pel termini d'un any de l'atorgament de llicències per a la instal·lació i l'ampliació d'estacions base de radiocomunicació, per acord de 7 d'abril de 2005 i de 3 d'abril de 2006, conforme l'article 71.2 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme. Conseqüentment, l'esmentada ampliació de l'estació no podia ser autoritzada i, per tant, l'operadora de telefonia mòbil no podia instal·lar el sistema UMTS. Manifesta que la conseqüència jurídica de la falta de llicència no pot ser una altra que la clausura de l'activitat.

 

Vist l'article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo els següents acords:

 

1r. Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona de 17 d'octubre de 2007, que desestima el recurs ordinari núm. 580/2007, interposat per France Telecom España, S.A, contra la resolució que ordena la desconnexió del sistema UMTS sense llicència de l'estació base de telefonia mòbil ubicada al Camí de la Madrona, 29-36, i confirma la legalitat de l'acte objecte de recurs.

 

2n. Comunicar l'acord al Tribunal als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

4          DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 5 DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL RECURS ORDINARI NÚM. 303/2005, INTERPOSAT PER LUIS PODEROSO MARINA I MONTSERRAT FONT ASTOR

 

La senyora Alicia Romero Llano, consellera delegada de Llicències d'Activitats, presenta la proposta següent:

 

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona ha dictat sentència el 27 de desembre de 2007, que desestima el recurs ordinari núm. 303/2005, interposat per Luis Poderoso Marina i Montserrat Font Astor, contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra la concessió a Ilurblau, SA, de la llicència d'obertura de garatge privat per a la venda de places, a la rda. Mossèn Jacint Verdaguer, 11.

 

La sentència  és favorables als interessos municipals, confirma que es ajustada a dret la concessió de la llicència que els dos recurrents i propietaris de places del pàrking no la consideraven correcta en ser l'accés de vehicles al pàrking mitjançant muntacàrregues i no complir els 3 metres d'amplada exigits a l'article 17 de l'Ordenança municipal reguladora d'aparcaments, estacionaments, garatges i estacions de serveis. Constata que la instal·lació del muntacàrregues compleix les normes de seguretat exigides pel Departament d'Indústria i de la Direcció General d'Emergència de la Generalitat de Catalunya, i que no li és d'aplicació l'article 17 esmentat previst per a les rampes d'accés a l'aparcament , aquí inexistents.

 

Vist l'article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo els següents acords:

 

1r. Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona de 27 de desembre de 2007, que desestima el recurs ordinari núm. 303/2005, interposat per Luis Poderoso Marina i Montserrat Font Astor, contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra la concessió a Ilurblau, SA, de la llicència d'obertura de garatge privat per a la venda de places, a la rda. Mossèn Jacint Verdaguer, 11, i confirma la legalitat de l'acte recorregut.

 

2n. Comunicar l'acord al Tribunal als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

-Nova Ciutadania-

 

5          ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL MINISTERI DE TREBALL I AFERS SOCIALS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES INNOVADORS EN FAVOR DE LA INTEGRACIÓ D'IMMIGRANTS.

 

El senyor Esteve Terradas Yus, conseller delegat de Nova Ciutadania, presenta la proposta següent:

"Per decret número 625/2008  de 21 de gener, el conseller delegat de Presidència ha resolt acceptar una subvenció per el desenvolupament de programes innovadors en favor de la integració d'immigrants, atorgada per la Dirección General de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

 

El mateix decret disposa que ha de ser ratificar per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon  la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per l'any 2007.

 

En conseqüència, el sotasignat proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

 

Únic: Ratificar el decret número 625/2008  de data 21 de gener,que en la seva part dispositiva resol el següent:

 

"1. -Acceptar la subvenció per un import total de 200.000 euros, atorgada per la Dirección General de Integración  de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, dins de  la convocatòria de subvencions a municipis, mancomunitats de municipis i comarques, per a programes innovadors en favor de la integració d'immigrants i destinada concretament a la realització dels següents programes i pels següents imports:

 

·         Programa d'acomodació: accions de sensibilització i educació per a la ciutadania. Prevenció d'actituds discriminatòries: 100.000€

·         Programa per a la participació i el reforç de les xarxes socials de dones immigrants en l'àmbit local: 100.000€.

 

2. -Comunicar aquest acord a la Dirección General de Integración  de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, als efectes escaients.

 

3. -Ratificar aquest Decret per la Junta de Govern Local."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 

-Servei de Compres i Contractacions-

 

6          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LES CALÇADES ALS CARRERS MARE DE DÉU DELS ÀNGELS I CARRER MELCIOR DE PALAU, I CONVOCAR LICITACIÓ.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Mitjançant informe de data 09/01/2008, el cap del Servei de Manteniment i Serveis d'aquest Ajuntament sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de obres del projecte de renovació de les calçades als carrers Mare de Déu dels Àngels i carrer Melcior de Palau, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 288.728,66 €, IVA inclòs.

 

Es justifica a l'expedient la necessitat de la contractació, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

 

Consta informe del secretari general de data 24/01/2008, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

 

Existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/51112Z/61100 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

 

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

 

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte de renovació de les calçades als carrers Mare de Déu dels Àngels i carrer Melcior de Palau, atesa la seva utilitat pública segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 282.098,61 €, IVA inclòs.

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del projecte de renovació de les calçades als carrers Mare de Déu dels Àngels i carrer Melcior de Palau, mitjançant concurs i procediment obert.

 

Tercer.- Autoritzar l'import de fins 282.098,61 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/51112Z/61100 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2008 (op. tipus A núm. 2175)

 

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

7          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE SUBHASTA I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REFORMA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "MD", QUE INCLOU ELS CARRERS ROSSELLÓ, MARATHON, MARE DE DÉU DE LA CISA I MARE DE DÉU DEL CORREDOR, DE MATARÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Mitjançant informe de data 09/01/2008, el cap del Servei de Manteniment i Serveis d'aquest Ajuntament sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MD", que inclou els carrers Rosselló, Marathon, Mare de Déu de la Cisa i Mare de Déu del Corredor, de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 93.918,79 €, IVA inclòs.

 

Es justifica a l'expedient la necessitat de la contractació, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

 

Consta informe del secretari general de data 24/01/2008, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

 

Existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/43311E/61300 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.

 

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

 

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MD", que inclou els carrers Rosselló, Marathon, Mare de Déu de la Cisa i Mare de Déu del Corredor, de Mataró, atesa la seva utilitat pública segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 93.918,79 €, IVA inclòs.

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MD", que inclou els carrers Rosselló, Marathon, Mare de Déu de la Cisa i Mare de Déu del Corredor, de Mataró, mitjançant subhasta i procediment obert.

 

Tercer.- Autoritzar l'import de fins 93.918,79 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/43311E/61300 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2008 (op. tipus A núm. 2190)

 

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de subhasta i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

-Servei de Recursos Humans-

 

8          CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, NOMENAMENT DE FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/NA, MENTRE NO ES COBREIXI LA PLAÇA EN PROPIETAT.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Aquesta Corporació necessita contractar un/a arquitecte/a tècnic/a, amb un nomenament de funcionari/ària interí/na, mentre no es cobreixi la plaça en propietat. Les funcions principals són: estudiar  i posar en funcionament un nou model de gestió del manteniment i millora de les instal·lacions esportives municipals.

 

El 17 de maig de 2005, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Mataró va aprovar les Bases reguladores dels processos selectius per a nomenaments interins i contractacions temporals. Aquestes bases van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 132, de 3 de juny de 2005. Aquestes bases són la normativa d'aquesta convocatòria i per tant és imprescindible conèixer el seu contingut si es participa en el procés selectiu.

 

El salari previst és de 30.759,12 .- € bruts any.

 

Requisits de participació:

 

Estar en possessió del títol d'arquitecte/a tècnic/a, en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds.

 

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents acords:

 

Primer.- Convocar proves selectives pel sistema de concurs de mèrits, que contindrà les següents parts:

 

-          Proves pràctiques de caràcter eliminatori, sobre les tasques a realitzar dels projectes assignats. La puntuació màxima serà de 20 punts i la mínima per superar-les 10 punts.

-          Prova de nivell C de llengua catalana amb qualificació apte/no apte. D'acord amb el punt 4 de les bases generals de selecció de personal, les persones que acreditin certificat del nivell o equivalència, no hauran de realitzar la prova.

-          Valoració de mèrits, d'acord amb el punt 7 de les bases. La puntuació màxima són 10 punts i no té caràcter eliminatori.

-          Entrevista personal, que podrà contenir proves psicotècniques. La puntuació màxima són 4 punts i no té caràcter eliminatori.

 

Segon.- Nomenar les següents persones com a membres del tribunal qualificador d'aquest procés selectiu:

 

President: Sr. Joan Campmajó i Sebastià, cap del servei de Mateniment i Serveis

Vocal 1 i president suplent: Sr. Joaquim Sendra, cap de la secció de Planificació, del servei de Manteniment i Serveis.

Vocal 2: Sr. Enrique del Rey, cap de la secció d'Obres, del servei de Manteniment i Serveis; suplent/a: Sr. Pere Mora i Juvinyà, tècnic mitjà de la secció de Planificació del servei de Manteniment i Serveis.

Vocal 3: Sra. Júlia Ortega i Ramos, tècnica de Recursos Humans.

 

Vocals suplents/es: Sr. Pere Mora i Juvinyà, tècnic mitjà de la secció de Planificació del servei de Manteniment i Serveis; Sra. Merche Baeza Garcia, assessora jurídica del servei de Recursos Humans.

 

Secretaria: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa; suplent/a Sr. Carles Ruiz Nogueras, administratius del servei de Recursos Humans.

 

Hi serà present durant tot el procés selectiu, amb veu i sense vot, el/la president/a de la Junta de Personal o membre d'aquesta en qui delegui.

 

Tercer- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

-Servei de Secretaria General-

 

9          DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 455/2007, DE DATA 10 DE DESEMBRE, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 5 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL RECURS ORDINARI NÚMERO 673/2006-B, INTERPOSAT PEL SR. MIQUEL ANGEL CASAS MASEDO.  (EXPEDIENT: AGC52/05)

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"En data 10 de desembre de 2007, el Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, ha notificat la sentencia número 455/2007, de 10 de setembre, dictada en el Recurs Ordinari número 673/2006-B, interposat pel Sr. Miguel Àngel Casas Masedo, contra el decret número 8878/2006, de 10 d'octubre, de la Consellera - Delegada de Serveis Centrals i Planificació.

 

El Decret número 8878/2006, de 10 d'octubre, va desestimar el recurs de reposició presentat contra el decret número 4956/2006, de 30 de maig, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l'Ajuntament de Mataró a causa de caiguda en el netejapeus de la piscina municipal.

 

La sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu desestima  íntegrament el recurs interposat pel Sr. Miguel Àngel Casas Masedo, sense costes.

 

En resum, la desestimació es fonamenta en els següents arguments:

 

"Alega el actor que no le fue notificado la resolución con el correspondiente pie de recursos, cosa que se contradice con lo acreditado en el expediente administrativo - folios 22 y 23-, pero tal duda queda disipada cuando el recurrente presentó ante el Ayuntamiento en fecha 19 de junio de 2006 un escrito, que obra al folio número 30 del expediente administrativo solicitando que se le entregase copia del expediente "abans del mes de juliol, per poder analitzar-ho acuradament dins del termini legal per a formular recurs" y "que si per qualsevol causa aquest Ajuntament retarda l'entrega de la documentació, més enllà del dia 30 de juny, s'interrpompeixi el transcurs del termini per interposar recurs, el qual es reanudarà a partir de l'endemà de l'entrega de l'expedient pertinent".

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

 

Primer.- Donar-se per assabentat de la Sentència número 455/2007, de data 10 de desembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Ordinari número 673/2006-B, interposat pel Sr. Miquel Angel Casas Masedo contra el decret número 8878/2006, de 10 d'octubre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda en el netejapeus de la piscina municipal (Expedient: AGC52/05)

 

Segon.- Comunicar l'Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

 

-Habitatge-

 

10        ORDRE D'ENDERROC D'ALTELL D'ESTRUCTURA DE FUSTA AL CAMÍ FONDO, 15, 2N 1A.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

 

"Per decret de 7 de setembre de 2007 ha estat requerit Josep Pérez Tàpias perquè en el termini de dos mesos ajusti les obres a la llicència concedida per silenci administratiu en exp. 20062056, per la reforma d'habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres, al Camí Fondo, 15, 2n 1a.

La persona interessada no ha ajustat les obres a la llicència concedida.  

 

El servei tècnic municipal ha informat la construcció d'un altell d'estructura de fusta accessible a través d'una escala d'uns 80 cm d'ample, que no s'ajusta a la llicència concedida. Aquest altell ocupa una superfície construïda en planta de 35,62 m2 amb una alçada de 2,70 m en el punt més alt.

 

L'edifici en la actualitat es troba en volum disconforme respecte la normativa urbanística del Pla general vigent per tenir una fondària edificable de 18 m dins de l'alçada edificada de les dues plantes pis quan la normativa urbanística estableix en aquesta finca una fondària edificable de 14 m. Per tant, l'edifici en el seu conjunt supera l'edificabilitat màxima permesa, d'acord amb els paràmetres urbanístics exposats.

 

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes precedents; els articles 53 i 296 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.- Ordenar a Josep Pérez Tàpias que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui la construcció de l'altell d'estructura de fusta accessible a través d'una escala d'uns 80 cm d'ample, que ocupa una superfície construïda en planta de 35,62 m2 amb una alçada de 2,70 m no ajustat a llicència, al Camí Fondo, 15, 2n 1a, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

11        ORDRE DE RETIRADA BASE DE INSTAL·LACIÓ DE TELEFONIA AL C. IMMACULADA, 9.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

 

"Per decret de 22 de març de 2007 es va ordenar a Xfera Móviles, SA la suspensió immediata de la instal·lació d'una antena de telefonia a la finca del c. Immaculada, 9. Per decret de 2 de maig de 2007 es va ratificar la suspensió de la instal·lació fins que no estigués expressament autoritzada mitjançant llicència que acrediti el compliment de la normativa vigent o es retirés per il·legalitzable.

 

El 10/05/2007 Xfera Móviles, SA, va presentar sol·licitud de llicència per la instal·lació de la referida antena i per decret de 17 de desembre de 2007 s'ha denegat en no haver-se justificat el compliment de l'Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació a Mataró.

 

És preceptiva l'obtenció de la llicència urbanística prèvia per la instal·lació de línies telefòniques i la col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus, cas contrari la seva execució constitueix una infracció urbanística.

 

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes precedents; els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.- Ordenar a Xfera Móviles, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri la instal·lació d'una base de telefonia al c. Immaculada, 9.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

12        ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. SANT JOSEP, 64, BXS. ESQUERRA.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 12 de desembre de 2007 ha estat incoat a Schlecker, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable enquadrat en fons opac sobre el parament de la façana, al c. Sant Josep, 64, bxs. Esquerra, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

 

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions. 

 

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

 

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

 

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.- Ordenar a Schlecker, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol enquadrat en fons opac sobre el parament de façana, al c. Sant Josep, 64, bxs. Esquerra.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

13        ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. POETA JOSEP PUNSOLA, 9-11, BXS.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

 

"Per provisió de 12 de desembre de 2007 ha estat incoat a Qioling Wang expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable enquadrat en fons opac sobre el parament de la façana, al c. Poeta Josep Punsola, 9-11, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

 

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions. 

 

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

 

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

 

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.- Ordenar a Qioling Wang que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol enquadrat en fons opac sobre el parament de façana, al c. Poeta Josep Punsola, 9-11, bxs.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

14        ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A LA CTRA. DE BARCELONA, 64, LOCAL 5, 1R PIS.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

 

"Per decret de 25 de juny de 2007 ha estat requerit Multiespacio Ruzafa Self-Storage, SL perquè ajusti els rètols instal·lats a la llicència concedida el 6 de juny de 2007, en exp. 20070314 RET, que autoritza la instal·lació de rètol de lletres retallades i d'imatges adherides a les finestres del local a la Ctra. de Barcelona, 64, local 5, 1r pis.

 

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

 

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

 

Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

 

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.- Ordenar a Multiespacio Ruzafa Self-Storage, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols, a la Ctra. de Barcelona, 64, local 5, 1r pis.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

15        ORDRE DE RETIRADA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT A LA VIA EUROPA, 186-190, 4T 5.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

 

"Per provisió de 23 de novembre de 2007 ha estat incoat a Salvador Gómez León expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència d'aparell d'aire condicionat il·legalitzable, al Via Europa, 186-190, 4t 5a, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

 

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

 

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'aparell d'aire condicionat és il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 de l'esmentat Pla els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

 

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.- Ordenar a Salvador Gómez León que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'aparell d'aire condicionat, al Via Europa, 186-190, 4t 5a, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

16        ORDRE DE RETIRADA BASTIMENT DE LA FINESTRA A LA VIA EUROPA, 186-190, 3R 4A.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

 

"Per provisió de 26 de novembre de 2007 ha estat incoat a Manuel Morral de la Fuente expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència d'un bastiment en una finestra existent a la façana de l'edifici, a la Via Europa, 186-190, 3r 4a, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

 

La persona interessada ha al·legat que ha col·locat una doble finestra per motius de salut i benestar donat l'elevat i constant índex de sorolls principalment del trànsit que dificulta enormement el descans del seu fill de tres anys provocant-li problemes de somni, també per seguretat per impedir el llançament d'objectes, que en el seu moment es va dirigir a l'Ajuntament per consultar-ho i li van informar que no podia realitzar cap instal·lació que sobresortís de la façana alterant-ne el seu conjunt, que no és el cas doncs la instal·lació s'ha realitzat dins del marc natural de la finestra sense sobresortir ni un mil·límetre de la línia del pla de façana, respectant la igualtat amb els materials i color de la resta d'elements de fusteria d'alumini de l'edifici, que qui va fer la instal·lació no li va informar que estigués fent alguna acció incorrecte. Pregunta com es permet que tant aparells d'aire condicionat es trobin penjats de les façanes i el mateix respecte les jardineres penjades cap a l'exterior de les finestres i balconeres i que el tràmit que permet aquestes instal·lacions pot servir-li per actualitzar l'actuació feta malgrat que la seva instal·lació no suposi un perill per a ningú ni una alteració de volums, materials o colors de la façana.

 

Respecte aquestes al·legacions és comprensible els motius que l'ha portat a adoptar la instal·lació d'una doble finestra, però malgrat les bones intencions amb que s'hagi realitzat la instal·lació no treu perquè s'hagi de sotmetre al compliment de la normativa,  més quan reconeix en el seu escrit que se li va advertir que no podria afectar a la composició de la façana ni sobresortir del pla vertical d'aquesta. Igualment havia d'haver sol·licitat la preceptiva llicència en ser una instal·lació que modifica l'aspecte exterior de l'edifici, amb un projecte conjunt o ratificat per la Comunitat de propietaris amb la finalitat de que tots els veïns adoptin la mateixa solució i evitar solucions dispars per cada habitatge que en el futur vulgui instal·lar una doble finestra.

 

Afirmar que la finestra no altera la composició de la façana i que respecta la igualtat de colors i materials amb la resta de l'edifici és negar el que és evident, doncs la instal·lació té un fort impacte visual des del carrer i finques veïnes, el que afecta els interessos protegits per l'ordenament urbanístic i crea risc d'imitació d'altres infraccions urbanístiques, com el mateix interessat ha observat i evidencia amb la pregunta que formula.

 

En resposta a la seva pregunta l'informem que l'article 108.5 de les Normes urbanístiques del Pla general regula els elements sortints i estableix que els elements tècnics de les instal·lacions d'aire condicionat, antenes parabòliques i similars  no podran volar respecte el pla de façana i han de justificar la seva integració en el conjunt de la façana. Totes aquelles instal·lacions que no compleixin amb aquestes condicions són objecte de denuncia i de la tramitació corresponent, s'ha d'acordar la seva retirada. A més doctrina reiterada del Tribunal Constitucional relativa al principi d'igualtat garantit per l'article 14 CE, estableix que no hi ha dret a la igualtat en la il·legalitat.

 

Referent a l'instal·lador, aquest és responsable de la infracció urbanística per la qual cosa ha d'identificar-lo davant l'Ajuntament als efectes d'incoació d'expedient sancionador. Però tot i l'obligació d'aquest de conèixer la normativa que afecta a la seva activitat professional, això no li eximeix de responsabilitat a l'interessat qui havia de demanar llicència, mitjançant la qual s'assegura que la instal·lació serà la correcta.

 

La col·locació d'elements que modifiquin la composició de la façana, és un acte subjecte a llicència municipal, el no haver-la sol·licitat prèviament constitueix una infracció urbanística.

 

El servei tècnic municipal ha informat que el bastiment de la finestra instal·lat no és legalitzable per infringir l'article 110 de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació, que en la composició de la façana defineix l'estètica del pla vertical de la façana i regula la posició, proporció i dimensions dels forats, així com els materials i colors que es poden utilitzar, i estableix que aquests s'integraran en el conjunt de l'edifici. El bastiment instal·lat trenca amb la proporció i dimensions de les finestres existents i no s'integra en el conjunt de l'edifici.

 

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 i 110 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.- Desestimar les al·legacions formulades per Manuel Morral de la Fuente i ordenar-li que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana el bastiment de la finestra instal·lat, a la Via Europa, 186-190, 3r 4a, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

 

17        ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL PROJECTE XEC SERVEI.

 

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

 

"Relació de fets

 

1.      La consellera delegada de Benestar Social, Gent Gran, Salut i Consum en data 14 de novembre de 2007 va resoldre sol·licitar una subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya per al projecte Xec Servei, d'acord amb la resolució TRE/397/2007 de convocatòria de subvencions destinades al foment de la demanda en l'àmbit dels serveis a domicili.

2.      En data 12 de desembre de 2007 el director del Servei d'Ocupació de Catalunya ha resolt atorgar una subvenció de 82.409,04 euros pel desenvolupament del projecte Xec Serveis.

 

En conseqüència, la sotasignant proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent acord:

 

  1. Acceptar la subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya per al projecte Xec Servei per un import de 82.409,04 euros.

 

  1. Comunicar  aquest acord al Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

-Institut Municipal d'Educació-

 

18        APROVAR L'ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN CORRESPONENT AL CURS 2007-2008

 

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

 

"Relació de fets

 

1.       El 16 de març de 2005, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró varen signar un conveni de col·laboració en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social, a través del Pla Educatiu d'Entorn.

 

2.       En data 12 de juny de 2006, es va prorrogar aquest conveni, mitjançant addenda, per als cursos acadèmics 2006-2007 i 2007-2008.

 

3.       El desenvolupament del Pla Educatiu d'Entorn genera unes despeses que cal atendre. 

 

4.       El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha rebut i validat el Pla Educatiu d'Entorn de la ciutat de Mataró per al curs 2007-2008.

 

5.       Per poder concloure la tramitació de l'addenda del conveni cal que la Junta de Govern Local n'aprovi l'acceptació de l'aportació econòmica.

 

Per tot el que s'ha exposat la sota signant proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

 

  1. Aprovar l'aportació econòmica al Conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per al Pla Educatiu d'Entorn.

 

  1. Aprovar l'aplicació al pressupost de l'Institut Municipal d'Educació en el concepte d'ingrés número 02000 800110 40003 de la quantitat de 179.422,00 euros.

 

  1. Notificar aquest acord al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

4.      Donar compte d'aquest acord en el proper Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

-Servei de Joventut i Dona-

 

19        APROVAR LES BASES PARTICULARS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A CASALS D'ESTIU I LA SEVA CONVOCATÒRIA

 

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

 

"L'Ajuntament de Mataró té prevista, com activitat municipal de foment, l'atorgament de subvencions per activitats que complementin o supleixin els serveis de competència municipal  o siguin d'interès públic local.

 

Per acord del Ple de l'Ajuntament de data 4 de desembre de 1997, es van aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms.  D'acord amb el que estableix l'article 8 d'aquestes bases reguladores,  els serveis o entitats municipals  que promoguin programes de subvencions aprovaran per cada un d'ells unes bases particulars tot respectant el que disposen les esmentades bases generals;  la convocatòria i les corresponents bases particulars seran aprovades  per l'òrgan competent per raó de la quantia del programa.

 

L'article 18 de les  bases d'execució del pressupost de 2008 estableix que la Junta de Govern Local és l'òrgan competent per autoritzar les despeses quan el seu import sigui superior de 60.102 euros i no sobrepassi els 6.010.121,04 euros.

 

Per tot el que s'ha exposat la sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

 

1. Aprovar les bases particulars reguladores de la concessió de subvencions per a casals d'estiu.

 

2. Les subvencions atorgades aniran a càrrec de la partida 60300.3131205001.48900 del pressupost municipal de l'exercici 2008, per un import màxim de 131.619,75 euros.

 

3. Convocar concurs públic per a la concessió d'aquestes subvencions, la qual es regirà per les bases particulars adjuntes i per les bases generals aprovades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 4 de desembre de 1997.

 

4. Nomenar a la funcionària M. Assumpció Massaguer Ferrer, cap del Servei de Joventut, com a instructora d'aquest procediment de concessió de subvenció."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (7).

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les deu hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.