Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

06/10/2008

Escoltar

06/10/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

7909/2008 de 2 d'octubre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 6 d'octubre del 2008

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 6 d'octubre del 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 22 de setembre del 2008

DESPATX OFICIAL

 

           CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

           -Llicències d'Activitats- 

3 Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 295/2006-F, interposat per Telefónica Móviles España, S.A.

 

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Compres i Contractacions-

4 Adjudicació del concurs d'homologació d'impresos, sobres, cartells, fullets, bosses i publicacions i de designació de proveïdors.

           -Servei de Recursos Humans-

5 Proposta de modificació de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2008.

6 Proposta d'aprovació de bases específiques i convocatòria del procés per cobrir 32 places d'administratius/ves, promoció interna.

7 Proposta d'aprovació de bases específiques i convocatòria del procés per cobrir places d'auxiliars de serveis, promoció interna

 

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Obres-

8 Aprovació inicial del Projecte  executiu de reurbanització del carrer Santa Marta.

9 Aprovació del Projecte executiu de l'ampliació dels estudis de Mataró Radio. Modificació LOT 1. Versió 2008

10 Acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d'innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya destinada a les obres de  remodelació del Mercat Municipal de la Plaça de Cuba.

11 Acceptació de les ajudes atorgades, dins del programa Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, Planificació definitiva 2008-2012, a diferents actuacions municipals i de la normativa aprovada pel desenvolupament del pla.

           -Servei d'Urbanisme-

12 Aprovació inicial del projecte d'urbanització UA-84, Eix Herrera.

           -Servei de Llicències-

13 Ordre de retirada de caravana i qualsevol altra material o construcció de la parcel€la de la urbanització de Can Marqués, al c. de Can Miró, 13.

14 Ordre d'enderroc de l'excés d'alçada de la tanca en terrassa de pati d'illa a nivell de planta pis, a la pl. Isla Cristina, 3.

15 Ordre de retirada de la tanca publicitària al Camí del Mig, 133.

16 Ordre de retirada de rètols al c. Pepeta Moreu, 32; c. Castaños; c. Llauder.

17 Ordre de retirada de rètols al c. Rosselló, 91-95; c. Mare de Déu de la Cisa.

18 Ordre de retirada d'aparell d'aire condicionat a la Riera Figuera Major, 25, 5è 1a.

19 Desestimació del recurs de reposició contra l'ordre d'enderroc de construcció inacabada al c. Caseta, 18.

           -Servei de Manteniment-

20 Proposta d'aprovació inicial del projecte de construcció de 32 tombes al cementiri de Les Valls.

21 Proposta d'aprovació inicial del projecte de renovació i millora de l'accessibilitat de les cruïlles en l'àmbit de la Llei de barris de Cerdanyola.

           CMI VIA PÚBLICA

22 Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentència núm. 290/08, d'11 de juliol del 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 25/2005-D interposat Amrey Promociones  Inmobiliarias, SL

23 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

 

           PRECS I PREGUNTES

 

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

ACTA NÚM. 19/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 6 D'OCTUBRE DE 2008.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el sis d'octubre de dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

 

Hi concorren els Senyors:

 

En Joan Antoni Baron Espinar              Alcalde

En Ramon Bassas Segura                   1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán                  2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont                 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano                      4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa            5èna Tinent d'Alcalde

En Oriol Batista Gázquez                    6è Tinent d'Alcalde

En Francesc Melero Collado               7è Tinent d'alcalde

 

Assistits del Secretari General  Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 22 de setembre de 2008.

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

-Llicències d'Activitats-

3          ACCEPTAR LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 6 DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL RECURS ORDINARI NÚM. 295/2006-F, INTERPOSAT PER TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.

La senyora Alicia Romero Llano, consellera delegada d'Innovació i Promoció de Ciutat, predenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona ha dictat sentència el 5 de setembre de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 295/2006-F, interposat per Telefónica Móviles España, S.A, contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra la resolució que ordena la desconnexió del sistema UMTS sense llicència de l'estació base de telefonia mòbil ubicada a l'Avinguda Maresme, 166.

La sentència és favorable als interessos municipals i confirma que es ajustada a dret l'ordre de desconnexió del sistema UMTS sense llicència de l'estació base de telefonia mòbil, ja que la instal·lació d'aquest nou sistema constitueix una modificació substancial de l'antena, la qual obligatòriament havia de disposar de llicència, però va ser feta sense tenir-la. Constata que l'Ajuntament havia aprovat la suspensió pel termini d'un any de l'atorgament de llicències per a la instal·lació i l'ampliació d'estacions base de radiocomunicació, per acord de 7 d'abril de 2005 i de 3 d'abril de 2006, conforme l'article 71.2 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme. Conseqüentment, l'esmentada ampliació de l'estació no podia ser autoritzada i, per tant, l'operadora de telefonia mòbil no podia instal·lar el sistema UMTS. Manifesta que la conseqüència jurídica de la falta de llicència no pot ser una altra que la clausura de l'activitat.

Vist l'article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo els següents acords:

Primer.- Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona ha dictat sentència el 5 de setembre de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 295/2006-F, interposat per Telefónica Móviles España, S.A, contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra la resolució que ordena la desconnexió del sistema UMTS sense llicència de l'estació base de telefonia mòbil ubicada a l'Avinguda Maresme, 166, i confirma la legalitat de l'acte objecte de recurs.

Segon.- Comunicar l'acord al Tribunal als efectes escaients."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

4          ADJUDICACIÓ DEL CONCURS D'HOMOLOGACIÓ D'IMPRESOS, SOBRES, CARTELLS, FULLETS, BOSSES I PUBLICACIONS I DE DESIGNACIÓ DE PROVEÏDORS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a la designació de proveïdors d'impresos, sobres, cartells, follets, bosses i publicacions de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, mitjançant concurs, promogut pel Servei de Compres i Contractacions d'aquesta Corporació.

Atès l'informe emès per la coordinadora de compres del Servei de Compres i Contractacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 8 de setembre de 2008.

Tenint en compte que en la consignació de les partides pressupostàries dels pressupostos municipals de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms per a l'any 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que en les partides pressupostàries dels pressupostos municipals de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms per als anys 2009 i 2010 es preveu crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.- Excloure les ofertes presentades per les següents empreses, atès que en no haver presentat tots els preus unitaris les ofertes no s'ajusten als criteris dels plecs de condicions d'una banda, i es fa impossible la seva valoració d'una altra banda:

·         Empreses excloses del lot 1

-          "Cromo Quatre, SL"

-          "Creacions Gràfiques Canigó, SL"

-          "Far Serra Grup, SL"

·         Empreses excloses del lot 3

-          "Far Serra Grup, SL"

·         Empreses excloses del lot 5

-          "Far Serra Grup, SL"

-          "GR Impresores, SA"

Segon.- Designar proveïdors, amb els quals es podrà contractar el subministrament dels impresos, sobres, publicacions, etc, inclosos en cada lot, les següents empreses:

·  Lot 1 (cartells i fullets):      "Treballs Gràfics Paco López, SL"

"Gràfiques Solà, SL"

"Impresiones Generales, SA (Imgesa)"

              ·  Lot 2 (sobres):                     "Creacions Gràfiques Canigó, SL"

                                                           "Service Point, SL"

                                                           "Gersa Informàtica, SL"

              ·  Lot 3 (impresos) :                  "Gràfiques Solà, SL"

                                                           "Creacions Gràfiques Canigó, SL"

                                                           "Service Point, SL"

              ·  Lot 4 (mupis/opis):                "Creacions Gràfiques Canigó, SL"

                                                           "XB Céltica Papel, SL"

                                                           "Service Point, SL"

·  Lot 5 (publicacions):               "Atipic Ten, SL"

                                             "Creacions Gràfiques Canigó, SL"

                                             "Treballs Gràfics Paco López, SL"

                                            

Tercer.- Satisfer la despesa total que es proposa, 468.355'57 €, IVA inclòs, de la següent manera:

Any 2008

Organisme

Import

Document

Núm. doc.

Ajuntament de Mataró

15.175'00 €

Relació D

1842

Ajuntament de Mataró

7464'00 €

Relació D

1815

Escola Universitària Politècnica

2.277'23 €

Relació D

481

Institut Municipal d'Acció Cultural

10.06'20 €

D

12996

Institut Municipal d'Acció Cultural

1.281'20 €

D

13010

Institut Municipal d'Acció Cultural

2.753'00 €

D

13018

Institut Municipal d'Acció Cultural

464'89 €

D

13023

Institut Municipal d'Acció Cultural

3.285'03 €

D

13028

Institut Municipal d'Acció Cultural

742'59 €

D

13031

Institut Municipal d'Acció Cultural

7.150'00 €

D

13033

Institut Municipal d'Educació

9.750'00 €

Relació D

1266

Any 2009

Organisme

Import

Document

Núm. doc.

Ajuntament de Mataró

60.700'00 €

Relació ADFUT

1844

Ajuntament de Mataró

23.880'00 €

Relació ADFUT

1817

Escola Universitària Politècnica

10.178'02 €

Relació DFUT

482

Institut Municipal d'Acció Cultural

22.479'60 €

DFUT

12995

Institut Municipal d'Acció Cultural

24.305'05 €

DFUT

12998

Institut Municipal d'Acció Cultural

3.206'61 €

DFUT

13002

Institut Municipal d'Acció Cultural

767'27 €

DFUT

13005

Institut Municipal d'Acció Cultural

1.562'29 €

DFUT

13008

Institut Municipal d'Acció Cultural

4.484'19 €

DFUT

13012

Institut Municipal d'Acció Cultural

747'97 €

DFUT

13016

Institut Municipal d'Acció Cultural

15.141'53 €

DFUT

13020

Institut Municipal d'Acció Cultural

1.859'54 €

DFUT

13025

Institut Municipal d'Acció Cultural

3.912'36 €

DFUT

13029

Institut Municipal d'Acció Cultural

742'59 €

DFUT

13032

Institut Municipal d'Acció Cultural

7.150'00 €

DFUT

13034

Institut Municipal d'Acció Cultural

8.547'88 €

DFUT

13035

Institut Municipal d'Educació

39.000'00 €

Relació ADFUT

1267

Any 2010

Organisme

Import

Document

Núm. doc.

Ajuntament de Mataró

45.525'00 €

Relació ADFUT

1846

Ajuntament de Mataró

22.387'50 €

Relació ADFUT

1820

Escola Universitària Politècnica

9.047'24 €

Relació ADFUT

483

Institut Municipal d'Acció Cultural

22.479'60 €

ADFUT

12994

Institut Municipal d'Acció Cultural

14.238'85 €

ADFUT

13000

Institut Municipal d'Acció Cultural

3.206'61 €

ADFUT

13004

Institut Municipal d'Acció Cultural

767'27 €

DFUT

13006

Institut Municipal d'Acció Cultural

1.562'29 €

ADFUT

13009

Institut Municipal d'Acció Cultural

3.202'99 €

ADFUT

13014

Institut Municipal d'Acció Cultural

747'97 €

ADFUT

13017

Institut Municipal d'Acció Cultural

12.388'52 €

ADFUT

13022

Institut Municipal d'Acció Cultural

1.394'66 €

ADFUT

13027

Institut Municipal d'Acció Cultural

627'33 €

DFUT

13030

Institut Municipal d'Acció Cultural

8.547'88 €

DFUT

13036

Institut Municipal d'Educació

29.244'00 €

Relació ADFUT

1268

Quart.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents, conseqüència que l'inici del contracte serà posterior a la previsió inicial, sense que això suposi canvi en la seva durada:

Any 2008

Organisme

Import

Document

Núm. doc.

Ajuntament de Mataró

30.349'00 €

Relació A/

1843

Ajuntament de Mataró

12.436'00 €

Relació A/

1814

Escola Universitària Politècnica

4.753'97 €

Relació A/

477

Institut Municipal d'Acció Cultural

37.324'56 €

Relació A/

1428

Institut Municipal d'Educació

16.247'00 €

Relació A/

1263

Any 2009

Organisme

Import

Document

Núm. doc.

Ajuntament de Mataró

60.700'00 €

Relació AFUT/

1845

Ajuntament de Mataró

29.850'00 €

Relació AFUT/

1816

Institut Municipal d'Educació

39.000'00 €

Relació AFUT/

1264

Any 2010

Organisme

Import

Document

Núm. doc.

Ajuntament de Mataró

14.276'00 €

Relació AFUT/

1847

Ajuntament de Mataró

9.950'00 €

Relació AFUT/

1819

Escola Universitària Politècnica

4.293'27 €

Relació AFUT/

478

Institut Municipal d'Acció Cultural

21.896'93 €

Relació AFUT/

1429

Institut Municipal d'Educació

12.997'00 €

Relació AFUT/

1265

Cinquè.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos que l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms aprovin per als exercicis pressupostaris de 2009 i 2010, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Sisè.- Requerir a les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament els següents imports:

·  En concepte de fiança:      

"Treballs Gràfics Paco López, SL"              4.005'62 €

"Gràfiques Solà, SL"                                4.509'49 €

"Impresiones Generales, SA (Imgesa)"         2.910'08 €

"Creacions Gràfiques Canigó, SL"                3.334'67 €

"Service Point, SL"                                  2.239'13 €

"Gersa Informàtica, SL"                             495'75 €

"XB Céltica Papel, SL"                               144'00 €

"Atipic Ten, SL"                                      1.095'54 €

 

· En concepte d'abonament dels anuncis al BOP i al BOE:

 

"Treballs Gràfics Paco López, SL"               265'65 €

"Gràfiques Solà, SL"                                299'07 €

"Impresiones Generales, SA (Imgesa)"        193'00 €

"Creacions Gràfiques Canigó, SL"               221'16 €

"Service Point, SL"                                  148'50 €

"Gersa Informàtica, SL"                              32'88 €

"XB Céltica Papel, SL"                                  9'55 €

"Atipic Ten, SL"                                        72'66 €

 

Setè.- Publicar el present acord d'homologació i designació de distribuïdors en el BOP, BOE i DOCE de conformitat amb allò que disposa l'art. 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

-Servei de Recursos Humans-

 

5          PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'ANY 2008.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"La Junta de Govern Local, de data 14 d'abril de 2008, va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació vigent per l'any en curs.

En aquests moments, i per raons organitzatives, és convenient incloure tot un seguit de vacants.

S'ha complert en el tràmit de l'Oferta Pública la obligació de negociar-la amb la representació sindical dels treballadors,  a l'empara del que estableix l'article 37.l, de la llei 7/2007, de 12 d'abril, Estatuto básico del empleado público. Així mateix, es fa constar que l'Ajuntament de Mataró compleix la normativa sobre integració social de persones amb  disminució, i les  mesures alternatives. 

Tenint en compte el previst a la Llei de Pressupostos de l'Estat per l'any 2008 pel que fa referència a la oferta pública  i l'informe jurídic que antecedeix i l'informe de la tècnica de Recursos Humans, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Modificar l'Oferta Principal, incorporant les següents places:

Plantilla de personal funcionari:

-          10 places d'Administratiu/va, de l'Escala d'Administració General, subescala Administrativa, grup C1, que es cobriran per promoció interna entre personal auxiliar administratiu i amb data d'incorporació a partir de l'1 de gener de 2009.

Segon.- Les places de l'Oferta Pública, podran ser augmentades en un 10 % addicional  abans del començament de les proves selectives, en els termes establerts als articles 60, 69.2 i 89, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels Ens Locals.

Tercer- Publicar íntegrament la present resolució al DOGC i BOP, i comunicar-ho a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

 

6          PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PER COBRIR 32 PLACES D'ADMINISTRATIUS/VES, PROMOCIÓ INTERNA.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per decret 2659/2007, de 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 14 d'abril de 2008, ha aprovat l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2008, i a data 22 de setembre de 2008 aprova la modificació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2008, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral

A la mateixa sessió de data 14 d'abril de 2008, la Junta de Govern Local ha acordat aprovar les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació.

Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, òrgan de selecció, tipus de proves, etc.), es descriuen a les bases específiques.

L'objectiu d'aquesta proposta és la convocatòria i l'aprovació de les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals, el procés selectiu per cobrir 32 places d'administratius/ves, subescala Administrativa, escala d'Administració General, grup C1, nomenament de funcionari/a de carrera

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents acords:

Primer .- Aprovar les bases específiques, que s'adjunten com a annex, que regularan juntament amb les bases generals, el procés selectiu per cobrir 32 places d'administratius/ves, subescala Administrativa, escala d'Administració General, grup C1, nomenament de funcionari/a de carrera.

Segon.- Convocar proves selectives per cobrir  places d'administratius/ves, mitjançant concurs oposició per promoció interna.

Tercer - Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu de 32 places d'administratius/ves, mitjançant concurs oposició promoció interna, que serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, entenent que si durant aquests 20 dies s'estima alguna al·legació contra les bases específiques que ara s'aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar candidatures.

Quart. Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP, en extracte al DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

7          PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PER COBRIR PLACES D'AUXILIARS DE SERVEIS, PROMOCIÓ INTERNA

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per decret 2659/2007, de 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

Per decret 2674/2007 de data 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació.

Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, òrgan selectiu, tipus de proves, etc.), es descriuen a les bases específiques.

L'objectiu d'aquesta proposta és la convocatòria i l'aprovació de les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals, el procés selectiu de promoció interna destinat al personal fix i de carrera amb categoria de conserge o ordenança.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents acords:

Primer .- Aprovar les bases específiques, que s'adjunten com a annex, que regularan juntament amb les bases generals, el procés selectiu per cobrir places d'auxiliars de serveis destinat al personal fix i de carrera amb categoria de conserge o ordenança.

Segon.- Convocar proves selectives per cobrir  places d'auxiliars de serveis, mitjançant concurs oposició, promoció interna.

Tercer - Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu de places d'auxiliars de serveis, mitjançant concurs oposició promoció interna, que serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, entenent que si durant aquests 20 dies s'estima alguna al·legació contra les bases específiques que ara s'aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar candidatures.

Quart. Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP, en extracte al DOGC i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

8          APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE  EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANTA MARTA.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Examinat  el "Projecte executiu de reurbanització del carrer de Santa Marta",  redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres de reurbanització del carrer de Santa Marta,  que connecta la plaça de les Tereses amb la plaça de Santa Anna, amb un pressupost d'execució per contracte de 222.697,10 €, IVA inclòs.

El carrer de Santa Marta es troba dins del barri Centre de la població de Mataró. Té una llargària de 150 m i una amplada variable d'uns 5 m.

L'àmbit d'actuació del projecte comprèn el carrer de Santa Marta i la superfície del carrer a urbanitzar és de 900 m2.

Els serveis i infraestructures urbanes que s'han d'instal·lar de nou afecten:

- el drenatge de les aigües pluvials

- clavegueram

- el serveis d'abastament d'aigua i xarxa contraincendis

- el servei d'electricitat

- el servei de telèfon

- l'enllumenat públic

- la pavimentació dels carrers

- la senyalització vertical

- mobiliari urbà

Els serveis existents són les línies aèries d'electricitat, telèfon i enllumenat públic que travessen l'àrea d'actuació.

També existeix una xarxa d'abastament d'aigua potable amb tub de 90 mm de PE. La xarxa de clavegueram, està formada per un col·lector de DN 400 mm. La companyia responsable del seu manteniment, AMSA, procedirà a la substitució per un tub de PVC autoportant de DN 400 mm. Els embornals existents es renovaran, així com els claveguerons de les escomeses de les parcel·les a la xarxa general. Els pous de registre es resituaran i s'adaptaran a la rasant del nou carrer.

Es realitzaran nous pous de registre i s'anul·laran els existents. Es renovaran els embornals i escomeses existents. Les reixes i tapes seran de fosa dúctil i s'uniran al nou col·lector que realitzarà la companyia AMSA.

El paviment del carrer serà a un sol nivell diferenciant el centre de la calçada amb llambordes i les voreres amb lloses.

L'enllumenat públic serà amb làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, que donen un rendiment econòmic i energètic òptim, amb una qualitat de llum suficient per al carrer. Es substitueixen els punts de llum existents en implantació sobre les façanes, i se'n col·loquen de nous, amb les següents característiques:

-                     Punts de llum sobre suport de braç mural de tub d'acer galvanitzat fixat amb platina a la façama, i llumenera tancada de fosa injectada d'alumini, amb làmpades de VSAP de 100 W, i amb equip de doble nivell.

La senyalització es realitzarà segons les indicacions del Servei de Mobilitat del Departament de Via Pública. La senyalització vertical es formarà amb senyals de trànsit reflectores d'acer galvanitzat amb suports rectangulars formigonats a terra o bé suports a les façanes.

El termini d'execució previst per a aquestes obres és de 4 mesos.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, modificada pel decret 3767 de 5 de maig de 2008, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte executiu de reurbanització del carrer de Santa Marta",  redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres de reurbanització del carrer de Santa Marta, que connecta la plaça de les Tereses amb la plaça de Santa Anna, amb un pressupost d'execució per contracte de 222.697,10 €, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.- Comunicar els anteriors acords al gerent d'Aigües de Mataró, SA, i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

9          APROVACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE L'AMPLIACIÓ DELS ESTUDIS DE MATARÓ RADIO. MODIFICACIÓ LOT 1. VERSIÓ 2008

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"En data 1 d'octubre de 2007 es va aprovar el "Projecte executiu de l'ampliació dels estudis de Mataró Ràdio", promogut per l'entitat pública empresarial Mataró Audiovisual, redactat per l'arquitecta Georgina Feliu Lucas, el qual tenia per objecte l'ampliació dels estudis de Mataró Ràdio, situats a la primera planta de l'edifici de l'equipament municipal ubicat al carrer Juan Sebastián Elcano núm.6, amb un pressupost d'execució per contracte de 260.382,66 €, IVA  inclòs.

El pressupost estava dividit en 4 lots:

LOT 1: Distribució, insonorització i climatització d'instal·lacions

          no específiques de la ràdio............................ ...109.383,21 €

LOT 2: Instal·lació de baixa freqüència......................... 114.782,00 €

LOT 3: Informàtica, ordinadors i llicències €€€€......€  27 .016,40 €

LOT 4: Mobiliari d'oficina.............................................. 9.201,05 €

En data 3 de març de 2008 la Junta de Govern Local va acordar, a resultes de la subhasta celebrada a l'efecte, adjudicar el Lot 2 (Instal·lació de baixa freqüència) a l'empresa APLICACIONES ELÉCTRICAS QUASAR, SA.

Els lots 3 i 4 també es van  adjudicar mitjançat els procediments contractuals adients als imports esmentats.

No obstant això i pel que fa al LOT 1, Distribució, insonorització i climatització d'instal·lacions no específiques de la ràdio, aprovat inicialment per la quantitat de 109.383,21 €, tant en aquest procediment com en el negociat que va tenir lloc posteriorment, no es van presentar ofertes per la realització d'aquests treballs i tots dos es van declarat deserts per manca de presentació d'ofertes.

A conseqüència d'això, els serveis tècnics municipals han redactat un nou projecte que substancialment coincideix amb l'aprovat inicialment però s'ha procedit a l'actualització del seu pressupost, amb la conseqüent revisió dels preus.

Examinat el nou  "Projecte executiu de l'ampliació dels estudis de Mataró Ràdio. Modificació Lot 1,  Versió 2008",  redactat  pels tècnics del Servei d'Obres,  que té per objecte la descripció i valoració dels treballs de distribució, insonorització i climatització  dels estudis de Mataró Ràdio, situats a la primera planta de l'equipament municipal del carrer Juan Sebastian Elcano núm. 6, amb un pressupost de 171.046,00 €, IVA inclòs.

L'esmentat  document tècnic contempla únicament una revisió i actualització dels preus del pressupost,  respecte al mateix lot del projecte inicial, la qual cosa ha significat un augment de 61.662,79 €   IVA inclòs.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

Atès l'article 42 del Roas sobre la modificació dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquesta  no comporta alteració substancial respecte a l'objecte dels projectes aprovats inicialment.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut  de les competències  delegades a aquesta Junta de Govern Local , per  resolució  de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, modificada pel decret 3767 de 5 de maig de 2008, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar  el  "Projecte executiu de l'ampliació dels estudis de Mataró Ràdio. Modificació Lot 1,  Versió 2008",  redactat  pels tècnics del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, que té per objecte la descripció i l'actualització econòmica dels treballs de distribució, insonorització i climatització d'aquestes instal·lacions, ubicades a la primera planta de l'equipament municipal del carrer Juan Sebastian Elcano núm. 6, amb un pressupost de 171.046,00 €, IVA inclòs.

Segon.- Remetre al Servei de Compres i Contractacions la documentació necessària per iniciar els tràmits de la contractació administrativa de les obres incloses en el projecte abans esmentat.

Tercer.- Notificar els anteriors acords a la gerent de l'Entitat Publica Empresarial Mataró Audiovisual, a l'Àrea de Presidència de l'Ajuntament, a l'Àrea de Serveis Personals i als serveis municipals de Compres i Contractacions, Gestió Econòmica i Manteniment als seus efectes."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

10        ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DESTINADA A LES OBRES DE  REMODELACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL DE LA PLAÇA DE CUBA.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"En data 23 de març de 2008 l'Ajuntament de Mataró presenta davant l'Agència per a la Promoció del Comerç, Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, una sol·licitud d'incentiu del Programa "Mercats", relatiu a la línia de remodelació integral (Implementació), concretament destinat a la reforma integral del mercat municipal de la Plaça de Cuba, això d'acord amb la Resolució IUE/392/2008, d'11 de febrer, del Consorci de Promoció Comercial (DOGC de 20/02/08) amb un pressupost del projecte previst d'1.200.000,00 €.

En data 27 d'agost de 2008 ha tingut entrada a l'Ajuntament de Mataró la notificació, amb número de registre de sortida  0242S-6592, 6 d'agost, de la Resolució dictada en data 5 d'agost d'enguany per la presidenta del Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial, comunicant l'atorgament d'un incentiu per un import de 200.000,00 € que correspon a un 16,67 % sobre la inversió prevista del pressupost subvencionable d'1.200.000,00 €, relatiu a la remodelació del mercat municipal de la plaça de Cuba, atenent el següent desglòs:

 

Expedient: MII-001-08

 

Línia                                              sublínia                          Incentiu atorgat

Remodelació integral                Implementació                        200.000,00 €

 

Per a fer efectiu l'incentiu esmentat l'Ajuntament haurà de presentar abans del dia 26 de febrer de 2009 la documentació prevista a les bases de la convocatòria i, en concret, els documents acreditatius de la inversió realitzada per aquest concepte.

Ateses les condicions establertes a les bases de la convocatòria per a fer efectiva l'ajuda atorgada.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007 proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Acceptar l'incentiu per un import de 200.000,00 euros, atorgat mitjançant Resolució dictada per la presidenta del Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial, de data 15 d'agost de 2008, segons convocatòria  IUE/392/2008, d'11 de febrer, adreçat  al finançament de les obres de remodelació integral, implementació, del mercat municipal de la Plaça de Cuba, atenent el següent desglossament:

 

Línia                                              sublínia                          Incentiu atorgat.

Remodelació integral                Implementació                         200.000,00 €

 

Aquest import correspon a un 16,67 % sobre la inversió prevista d'1.200,000,00 € per a l'any 2008.

Segon.- Autoritzar al conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment per signar els documents que siguin necessaris per fer efectiu l'incentiu atorgat, segons s'estableix en la base 1.8 de l'annex de la convocatòria i la documentació especifica que es detalla per a cada programa.

Tercer.- Donar trasllat dels anteriors acords a la Direcció General de Comerç del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, i als serveis municipals d'Ingressos, Gestió Econòmica, i a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica als efectes escaients."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

11        ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES ATORGADES, DINS DEL PROGRAMA PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, PLANIFICACIÓ DEFINITIVA 2008-2012, A DIFERENTS ACTUACIONS MUNICIPALS I DE LA NORMATIVA APROVADA PEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"En data 8 d'abril de 2008, amb número de registre de sortida 0680S/1213/2008, el Departament de Governació i Administracions Públiques, Serveis Territorials a Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, notifica a l'Ajuntament de Mataró la planificació d'actuacions subvencionades incloses provisionalment  en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al quinquenni 2008-2012, a resultes de l'acord adoptat per la Comissió  de Cooperació Local de Catalunya en sessió de 7 d'abril de 2008.

Segons l'esmentada comunicació, a l'Ajuntament de Mataró li van estar atorgades inicialment  les subvencions del detall següent:

Any

Prog

Títol de l'actuació

Pressupost (€)

Subvenció (€)

2008

ET

Rehabilitació del casal d'avis del parc

250.000,00

100.000,00

2010

ET

Rehabilitació del mercat municipal de la plaça de Cuba

4.000.000,00

100.000,00

2010

ET

Escola bressol a Figuera Major

1.693.623,61

200.000,00

2010

PG

Rehabilitació del mercat municipal de la plaça de Cuba

4.000.000,00

200.000,00

2010

PG

Escola bressol a Figuera Major

1.693.623,61

150.000,00

2012

PG

Equipament cívic al carrer de la Muntanya

1.240.000,00

130.000,00

2012

PG

Rehabilitació de la casa Capell al parc Central

378.075,00

50.000,00

2012

PG

Renovació dels carrers Cristina i Sant Bru

240.000,00

70.000,00

2012

PG

Sala museística de Can Fullerachs

615.600,00

50.000,00

 

 

Total subvenció

.......................

1.050.000,00

Durant el període de informació pública obert per a presentar al·legacions a la planificació inicial, l'Ajuntament de Mataró sol·licita en general  una revisió dels imports dels ajuts atorgats.

En data 30 de juny passat la Comissió  de Cooperació Local va resoldre les al·legacions presentades durant el període d'informació pública i va aprovar la planificació quinquennal definitiva del PUOSC 2008-1012, consistent, pel que fa a l'Ajuntament de Mataró, en l'atorgament de 50.000,00 euros més per l'actuació anomenada  "rehabilitació mercat de la Plaça de Cuba.",  programa ET. 

Vistes les bases d'execució del PUOSC 2008-2012 que regulen el procediment a observar per a percebre les ajudes atorgades.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Acceptar les ajudes per un import total  d'1.100.000,00 euros atorgades pel Departament de Governació i Administracions Públiques, Serveis Territorials a Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, per finançar les actuacions que han estat incloses definitivament  en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012 del detall següent:

 

Any

Prog

Títol de l'actuació

Pressupost (€)

Subvenció (€)

2008

ET

Rehabilitació del casal d'avis del parc

250.000,00

100.000,00

2010

ET

Rehabilitació del mercat municipal de la plaça de Cuba

4.000.000,00

150.000,00

2010

ET

Escola bressol a Figuera Major

1.693.623,61

200.000,00

2010

PG

Rehabilitació del mercat municipal de la plaça de Cuba

4.000.000,00

200.000,00

2010

PG

Escola bressol a Figuera Major

1.693.623,61

150.000,00

2012

PG

Equipament cívic al carrer de la Muntanya

1.240.000,00

130.000,00

2012

PG

Rehabilitació de la casa Capell al parc Central

378.075,00

50.000,00

2012

PG

Renovació dels carrers Cristina i Sant Bru

240.000,00

70.000,00

2012

PG

Sala museística de Can Fullerachs

615.600,00

50.000,00

 

 

Total subvenció

........................

1.100.000,00

Així com acceptar la normativa aprovada per a desenvolupar el Pla i complimentar el modelatge administratiu aprovat a l'efecte.

Segon.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica d'aquesta corporació perquè les obres s'executin amb normalitat i designar en principi a les persones següents com a responsables de les actuacions:

 

Títol de l'actuació

Director facultatiu i

Títol professional

Tècnic col·laborador i

Títol professional

Rehabilitació casal d'avis del parc

Ramon M. Esquerra Jofra

ArquitecteMuncipal

Ramon Teixido Ramon

Rehabilitació mercat municipal pl. Cuba

Fernando Mur Martí i

Joan Garganté Cortés

Arquitectes

Miquel Llauradó

Escola bressol a Figuera Major

M. Dolors Periel Piquer

Arquitecta Municipal

Pere Contreras Pujadas

Equipament cívic al carrer Muntanya

Olga Sallent Albarrán

Arquitecta Municipal

Pere Contreras Pujadas

Rehabilitació casa Capell al parc Central

A determinar

 

Renovació dels carrers Cristina i St. Bru

Ferran Aparicio Ibáñez

Enginyer Municipal

 

Sala museística de Can Fullerachs

A determinar

 

 

 

 

Tercer.- Solucionar, a càrrec exclusiu d'aquesta corporació, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l'inici de les obres o durant la seva execució.

Quart.- Sotmetre a la tramitació reglamentària els projectes tècnics o la documentació corresponent a aquestes actuacions, així com les respectives contractacions administratives que es realitzin.

Cinquè.- Manifestar que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys i dels serveis, així com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l'inici i execució de les actuacions, així com la seva posada en servei.

Sisè.- Indicar  que, de conformitat amb l'informe d'Intervenció de Fons, en les partides pressupostàries especificades a continuació hi ha consignació suficient per atendre el finançament d'aquestes actuacions, que per raons d'interès públic s'ha avançat  la seva execució a càrrec de l'Ajuntament, segons el següent calendari previst.

 

Títol de l'actuació

Partida pressupostària

 

Número

Any pressupost

Rehabilitació del casal d'avis del parc

40220 31331N 63200

2008-2009

Rehabilitació del mercat municipal de la plaça de Cuba

40220 62111A 62200

2008-2009-2010

Escola bressol a Figuera Major

40220 42216I 62200

2008-2009

Equipament cívic al carrer de la Muntanya

Pendent de tramitar

 

Rehabilitació de la casa Capell al parc Central

Pendent de tramitar

 

Renovació dels carrers Cristina i Sant Bru

40220 51111C 60100

2008-2009

Sala museística de Can Fullerachs

Pendent de tramitar

 

 

 

 

Setè.- Comunicar els anteriors acords al Departament de Governació i Administracions Públiques, Serveis Territorials a Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, adjuntant la documentació que es demana a les bases d'execució del PUOSC 2008-2012, utilitzant el modelatge administratiu pertinent.

Vuitè.- Notificar aquests acords als serveis municipals  interessats  i a l'IMPEM i a d'Institut  Municipal d'Acció Cultural als efectes escaients.

Novè.- Facultar el conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment per a signar la documentació que sigui necessària per al desenvolupament i execució del Pla."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

-Servei d'Urbanisme-

 

12        APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ UA-84, EIX HERRERA.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El 29 de juliol de 2008 la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., en la seva condició d'administració actuant, ha presentat el projecte d'urbanització de la Unitat d'actuació Ua 84 Eix Herrera per a la seva aprovació inicial.

El Projecte preveu un pressupost d'execució per contracte de la urbanització (Iva inclòs) de tres milions cinc-cents cinquanta dos mil set-cents vuit euros amb noranta cinc cèntims (3.552.708,95  euros).

La Modificació puntual del Pla General -MPG/96- Eix Herrera, aprovada definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 20 de desembre de 2007, estableix que el projecte d'urbanització comprendrà la superfície dels vials, espais lliures i del sòl privat d'ús públic, així com la integració de la xemeneia industrial catalogada en l'espai lliure, i també les intervencions en la vialitat de l'entorn que es desprenen de l'estudi de mobilitat.

L'Arquitecta municipal del Servei d'urbanisme ha informat favorablement l'aprovació inicial del Projecte d'urbanització amb el benentès que caldrà completar-lo en els aspectes que seguidament es diran, abans de la seva aprovació definitiva, concretament,  des del punt de vista urbanístic es detecten  els següents errors o mancances que caldrà corregir o incorporar:

·            A l'àmbit del projecte d'urbanització hi trobem un bé cultural d'interès local inclos al Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic, amb un nivell de protecció tipus C: element puntual, la xemeneia de la fàbrica Clement Marot, identificada a la fitxa 183.

a.       Manca incorporar el projecte detallat de la rehabilitació de la xemeneia catalogada.

b.       Cal definir l'entorn de l'element catalogat, i com s'integra a l'espai públic.

·            Manca la definició de l'obra de reurbanització necessària fora de l'àmbit que es deriva de l'estudi de mobilitat, en concret el corresponent al carrer Herrera fins a la Ronda Cervantes.

·            Manca el projecte d'enderroc de les edificacions de l'illa 3, corresponent a l'àmbit delimitat per Prat de  la Riba, Pacheco, Herrera i la parcel·la d'equipaments de l'antic escorxador.

·            Caldrà incorporar al pressupost les partides corresponents.

 

Des del servei d'Obres, servei de Manteniment i Aigües de Mataró, s'ha informat aquest projecte en el següent sentit:

Referent al Projecte d'urbanització esmentat, redactat per GLOBAL PM Consultores, i presentat per PUMSA (Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.) per a la seva aprovació inicial per part de l'Ajuntament de Mataró, informem:

Referent a la documentació presentada, en compliment de l'article 36 del ROAS que estableix l'examen previ del projecte d'obres quan no hagi estat elaborat pels Serveis Tècnics municipals, el Projecte aporta tota la documentació necessària corresponent a un Projecte Constructiu.

Respecte al sanejament i l'aigua potable, l'empresa concessionària del servei de manteniment del clavegueram, i del subministrament del servei d'aigua potable, Aigües de Mataró, ha informat referent  a les xarxes de clavegueram i aigua potable projectades, indicant les modificacions que s'han d'efectuar. S'adjunta el seu informe.

Referent als ferms i paviments definits:

-          Calçades:                   30 cm tot-u artificial + 11 cm de M.B.C.

-          Paviment de voreres: 15 cm tot-u artificial+10 cm formigó + panot 20x20x4 cm

15 cm sauló+10 cm formigó+Llosa de formigó 60x40x7 cm (Vulcano)

-          Paviment aparcaments: 15 cm tot-u + 15 cm formigó + llamborda 20x10x 8 cm

El paviment de calçada s'hauria de substituir per la secció del catàleg 2AB2:

                                              35 cm de tot-u artificial + 12 cm M.B.C.

El paviment de voreres es considera correcte.

El paviment dels aparcaments haurà de ser de llamborda de formigó color negre i mides 18x12x8 cm, tipus VIBRAZ PETREO D'ESCOFET o similar, amb gravat superior i arestes bisellades.

El paviment del carril bici haurà de ser amb una capa de rodadura de microaglomerat de color vermell i 4 cm de gruix

Referent a les seccions tipus, s'ha de preveure un encintat, amb rigola  30x30x8 cm, de separació entre la calçada (de m.b.c.) i els espais d'estacionament (de llamborda), i no entre aparcament i vorera (excepte ens els vials interior d'illa de que es disposarà de doble encintat).

L'orientació de la llamborda dels espais d'estacionament ha de ser perpendicular al sentit del trànsit (girat 90 graus segons el plànol 06 "Seccions tipus i detalls").

Els pendents transversals del 2 % son correctes, però per a la recollida de les aigües superficials, la dels aparcaments han de ser cap a la rigola de separació calçada-aparcament (a l'inrevés del definit).

Referent a la definició en planta, els passos elevats i les zones d'estacionament del carrer Pacheco han de ser perpendiculars a l'eix del carrer, i s'hauran de modificar.

S'haurà de definir sobre la base topogràfica a escala 1:1000 de Mataró, els elements d'urbanització fora del sector de la U.A.-84, corresponents al carrer Herrera, fins a la Ronda Cervantes.

Respecte a la xarxa de mitja i baixa tensió i de telecomunicacions, es soterrarà tots els encreuaments aeris de la xarxa d'electricitat i telefonia, garantint que no quedarà xarxa aèria dins de la zona de l'àmbit del Projecte.

Caldrà incorporar l'estudi tècnic econòmic de l'empresa subministradora del servei, FECSA-ENDESA, incorporant el pressupost corresponent a la xarxa elèctrica i telefònica per tal d'eliminar les línies aèries existents i donar subministrament soterrani a les noves edificacions.

Referent a les xarxes de serveis, s'hauran de preveure les escomeses dels diferents serveis: aigua potable, clavegueram, gas, electricitat i telecomunicacions a les noves edificacions, amb l'objecte que no afectin a la urbanització que s'executi dels carrers.

S'ha incorporat els corresponents estudis de les companyies subministradores dels serveis:

-          Aigua potable: AMSA

-          Clavegueram: AMSA

-          telecomunicacions. ONO i TELEFÒNICA.

Manca incorporar els estudis de les companyies de la resta serveis:

-          Gas: GAS NATURAL

-          Electricitat: FECSA-ENDESA

Referent a l'enllumenat públic, les lluminàries definides: models THYLIA+CITEA de SOCELEC, de 8 i 4 m d'alçada o sobre façana, situades als carrers;  el model "FUL" d'ESCOFET a les zones de les places, i el model "NEOS" de SOCELEC sota forjat, es consideren correctes.

S'ha adjuntat el corresponent estudi luminotècnic, amb el càlcul de les il.luminàncies mitjanes de servei, que han de complir les  NORMES BÀSIQUES PER LES INSTAL·LACIONS A REALITZAR

DINS DEL TERME MUNICIPAL DE  MATARÓ, que determinen:

El percentatge màxim de Flux d'Hemisferi Superior que es permetrà, serà del 15%, excepte enllumenats ornamentals.

La uniformitat mitja mínima per tots els projectes serà de 40%.

Els nivells lumínics (en lux), dependran del tipus de via i de la importància del carrer, fins la realització de la zonificació especifica, es consideren els valors següents:

                       Tipus de Via Recomanat                            Marge                        Valor       


                            Calçada                                           35-20                          25

                             Vorera                                            20-6                           15

A més dels nivells lumínics indicats, cal complir amb la resta de preceptes, de la llei 6/2001, en quan a enlluernament pertorbador i per vianants, intensitats lumíniques (luminàncies), etc.   

Dels resultats que s'adjunten al projecte es desprèn que compleixen els intervals dels valors d'il.luminància i uniformitat.

Manca incorporar l'estudi luminotècnic corresponent a les places il.luminades amb les Ful d'ESCOFET.

La definició i tipologia dels dos quadres d'enllumenat previstos s'haurà de verificar per part del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró.

Referent a la jardineria, la xarxa de reg i l'arbrat definits (gleditsia triacanthos, brachychiton acebifolus, jacaranda mimosifolia i mèlia azedorach), segons l'informe que s'adjunta de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment de l'Ajuntament, es demana realitzar el canvi de varietat de gleditsia triacanthos preveient la varietat "Skyline" o "Sunburst", i no la varietat "Inermis" Al carrer Herrera, al tram entre Ronda Cervantes i el carrer Floridablanca existeix arbrat d'alineació de carrer de l'espècie Celtis Australis, i s'hauria de continuar amb l'alineació de la mateixa espècie. Al carrer

Prat de la Riba, l'arbrat d'alineació previst pel Servei de Manteniment és la Tipuana Tipu.

Referent al reg, el programador serà del sistema que s'està implantant als parcs de Mataró: SAMCLA SCR 100 de control remot.

Referent a la senyalització horitzontal i vertical, sentits de circulació, la definició dels carrils bici i del transport públic, així com de la semaforització, passos de vianants, zones d'estacionament, càrrega i descàrrega, s'haurà de verificar la definida al projecte, per part del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró i donar resposta al seu informe que s'adjunta.

El traçat del carril bici a la vorera del carrer Herrera, s'haurà de simplificar, definint una única corba que uneixi els dos trams d'alineacions rectes del carrer, col.locant els arbres entre el carril bici i la calçada.

Referent a la recollida de residus, el Projecte no recull cap previsió de situació de contenidors de brossa orgànica, rebuig, sel.lectiva, ni en superfície ni soterrats. S'hauran d'incloure les previsions segons les indicacions de la Secció de Residus i Neteja del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró.

En conseqüència, vistos els informes precedents, el que disposen l'article 87.6 i 113.2 del Text refós de la Llei d'Urbanisme i articles 21 de la Llei 7/85 de 2/4 de Bases de Règim Local, PROPOSO a la Junta local de Govern l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació Ua 84 Eix Herrera, promogut per Promocions Urbanístiques de Mataró, SA. (PUMSA), i redactat per GLOBAL PM Consultores,  amb un pressupost d'execució per contracte de la urbanització (Iva inclòs) de tres milions cinc-cents cinquanta dos mil set-cents vuit euros amb noranta cinc cèntims (3.552.708,95  euros), amb la indicació que, abans de l'aprovació definitiva s'hauran de complir les prescripcions establertes pels tècnics del servei d'Obres, Aigües de Mataró i servei de Manteniment, així com del Servei d'Urbanisme, que s'han assenyalat a la expositiva.

Segon.- Iniciar un període d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes municipal i en un dels diaris de més divulgació a Catalunya.

Tercer.- Notificar els precedents acords als propietaris del sector, PUMSA, serveis municipals afectats, i Aigües de Mataró- AMSA-.

Quart.- Notificar els precedents acords als redactors del projecte indicant que, abans de l'aprovació definitiva s'haurà de presentar el document en suport informàtic d'acord amb les directrius que s'estableixen en el document annex al present decret de normes de presentadció de documents en format digital."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

 

-Servei de Llicències-

13        ORDRE DE RETIRADA DE CARAVANA I QUALSEVOL ALTRA MATERIAL O CONSTRUCCIÓ DE LA PARCEL€LA DE LA URBANITZACIÓ DE CAN MARQUÉS, AL C. DE CAN MIRÓ, 13.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per decret de 12 de febrer de 2007  es requereix a Jaime López Montoya perquè en el termini de dos mesos sol·liciti llicència per les obres efectuades de moviment de terres i construcció de barraques, al c. de Can Miró, 13.

La persona interessada al·lega que al terreny hi ha una caravana tapada amb un tendal. Ha buscat un arquitecte i un topògraf per a sol·licitar llicència. No té intenció de construir una casa, sols ha tret la terra que hi havia a dalt del terreny per seguretat a fi d'evitar la caiguda de pedres que puguin trencar la caravana. També l'ha tancat per seguretat. Adjunta un plànol topogràfica de l'estat original i actual del terreny.

Malgrat el temps transcorregut l'interessat no ha sol·licitat llicència.

El servei tècnic municipal ha informat que la finca està identificada amb la clau 4c1, zona d'edificació aïllada amb parcel·la mitjana. Les condicions d'ús de la zona són incompatibles amb l'ús de magatzem. El solar s'utilitza com a magatzem d'una caravana i altres coses no visibles per estar tapades amb un tendal. L'ús de magatzem o dipòsit de caravana i altres coses és il·legalitzable per infracció de l'article 313 de les Normes urbanístiques del Pla general, que estableix com a ús dominant l'habitatge unifamiliar i com a ús incompatible els magatzems.

Estan subjectes a llicència urbanística prèvia els actes de transformació i utilització del sòl, i les persones propietàries de tota classe de terrenys han de complir els deures d'ús, d'acord amb els articles 179 i 189 del Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

En obres, instal·lacions o usos manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents i articles esmentats; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents  acords:

Primer.- Ordenar a Jaime López Montoya que en el termini màxim de dos mesos, retiri la caravana i qualsevol altra material o construcció de la parcel·la de la urbanització de Can Marquès, al c. de Can Miró, 13, incompatible amb l'ús dominant d'habitatge unifamiliar aïllat previst a la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

14        ORDRE D'ENDERROC DE L'EXCÉS D'ALÇADA DE LA TANCA EN TERRASSA DE PATI D'ILLA A NIVELL DE PLANTA PIS, A LA PL. ISLA CRISTINA, 3.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 7 de maig de 2008 ha estat incoat a Miguel Leiva García expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables a la terrassa del pati d'illa de la planta pis primera, a la pl. Isla Cristina, 3, consistent en la construcció d'una paret de totxana amb una porta i una finestra, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que ha construït la paret per a protegir la seva intimitat, la seva terrassa està junt a una pensió. Sol·licita deixar la paret a 1,80 m. d'alçada, arrebossar-la i pintar-la.

El servei tècnic municipal ha informat que la paret de la terrassa té una alçada aproximada de 1,95 m. i una porta per comunicar les dues parts de la terrassa. Les tanques de separació entre propietats privades a nivell de plantes pis poden tenir una alçada màxima de 1,80 m, d'acord amb l'article 95.3 de les Normes urbanístiques del Pla general. La paret és il·legalitzable per excedir l'alçada màxima permesa per la qual cosa l'interessat l'ha de retallar fins a 1,80 m. Pel que fa a la construcció d'aquest tipus de tanques està subjecta únicament a comunicació prèvia de llicència.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents i articles esmentats; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Miguel Leiva García que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui l'excés d'alçada de la tanca de separació de la terrassa del pati d'illa de la planta pis primera que com a màxim pot fer 1,80 m, a la pl. Isla Cristina, 3, en infringir la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

15        ORDRE DE RETIRADA DE LA TANCA PUBLICITÀRIA AL CAMÍ DEL MIG, 133.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"En data 19 de maig de 2008 ha estat concedit el termini de 15 dies a  Proyecto Colonial, SL, per formular al·legacions, abans d'ordenar la retirada de la tanca publicitària al Camí del Mig, 133, que ja tenia una anterior ordre de retirada de 04.10.2004, a la que la societat interessada va al·legar que no era de la seva propietat sinó de Europublicitat Luminosa 2000, SL. Efectuada nova ordre de retirada de 17.10.2005 a l'empresa indicada va resultar que retornava totes les notificacions i estava declarada en situació d'insolvència provisional. Proyecto Colonial, SL va retirar la seva publicitat de la tanca i va quedar l'estructura, ara ha tornat a utilitzar la tanca per la seva publicitat, amb la qual cosa en té la possessió i en fa ús de la mateixa.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions. 

El servei tècnic municipal en el seu dia va informar que la tanca està subjecte a llicència municipal, que no s'admeten en llocs que dificultin la visió del paisatge i que l'Ajuntament ha de valorar en cada cas la idoneïtat del lloc en el qual es pretén fer la instal·lació, d'acord amb els articles 36 i 38 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró. A més l'article 18 de l'Ordenança esmentada estableix com a característiques generals un sol tipus de rètol per activitat.

En els supòsits d'obres, instal·lacions, rètols o tanques publicitàries sense llicència, no legalitzades en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Proyecto Colonial, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri la tanca publicitària, al Camí del Mig, 133.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

16        ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL C. PEPETA MOREU, 32; C. CASTAÑOS; C. LLAUDER.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 22 de juliol de 2008 ha estat incoat a Supermercados Sabeco, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de varis rètols tipus placa i un rètol en banderola il·legalitzables, al c. Pepeta Moreu, 32; c. Castaños; c. Llauder, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada el 9 de setembre de 2008 presenta escrit on manifesta que ha retirat les plaques de la façana.

El servei d'inspecció municipal el 16 de setembre de 2008 comprova que les plaques encara estan instal·lades, no s'han retirat.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els sis rètols tipus plaques instal·lats sobre el parament de façana infringeixen l'article 18 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que estableix com a característiques generals per a la instal·lació de rètols, que aquests no desfiguraran la continuïtat i composició general de la façana, ni ocultaran elements arquitectònics o decoratius, i que s'instal·larà un sol tipus de rètol per activitat. L'article 19.1.2.3) de l'Ordenança esmentada preveu la instal·lació de plaques situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Supermercados Sabeco, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri els sis rètols tipus plaques i un rètol en banderola, al c. Pepeta Moreu, 32; c. Castaños; c. Llauder.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

17        ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL C. ROSSELLÓ, 91-95; C. MARE DE DÉU DE LA CISA.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 23 de juliol de 2008 ha estat incoat a Supermercados Sabeco, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de dos rètols tipus placa il·legalitzables, al c. Rosselló, 91-95; c. Mare de Déu de la Cisa, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada el 9 de setembre de 2008 presenta escrit on manifesta que ha retirat les plaques de la façana.

El servei d'inspecció municipal el 16 de setembre de 2008 comprova que les plaques encara estan instal·lades, no s'han retirat.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els dos rètols tipus plaques instal·lats sobre el parament de façana infringeixen l'article 18 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que estableix com a característiques generals per a la instal·lació de rètols, que aquests no desfiguraran la continuïtat i composició general de la façana, ni ocultaran elements arquitectònics o decoratius, i que s'instal·larà un sol tipus de rètol per activitat. L'article 19.1.2.3) de l'Ordenança esmentada preveu la instal·lació de plaques situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Supermercados Sabeco, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri els dos rètols tipus placa, al c. Rosselló, 91-95; c. Mare de Déu de la Cisa.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

18        ORDRE DE RETIRADA D'APARELL D'AIRE CONDICIONAT A LA RIERA FIGUERA MAJOR, 25, 5È 1A.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

Per provisió de 22 de juliol de 2008 ha estat incoat a Miguel José Barea Benítez expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència d'aparell d'aire condicionat il·legalitzable, a la Riera Figuera Major, 25, 5è 1a, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions en el termini concedit.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l'aparell d'aire condicionat és il·legalitzable per infracció dels articles 108.5 i 110.5 de les Normes urbanístiques del Pla general, que disposen que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, justificaran la seva integració en el conjunt de la façana, no produiran molèsties i estan subjectes a prèvia sol·licitud de llicència.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Miguel José Barea Benítez que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana l'aparell d'aire condicionat, a la Riera Figuera Major, 25, 5è 1a, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

19        DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'ORDRE D'ENDERROC DE CONSTRUCCIÓ INACABADA AL C. CASETA, 18.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Raimon Aguilera Homs ha presentat escrit que s'ha de qualificar com recurs de reposició, dins de termini, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de juny de 2008, que li ordena enderrocar la construcció inacabada en planta terrat que pretenia destinar a habitatge independent, al c. Caseta, 18, al ser il·legalitzable.

Al·lega que les obres iniciades no són per a cap habitatge sinó per ampliació dels trasters de la coberta que estan vinculats al 2n habitatges de la seva propietat, i que segons informació rebuda està en tràmit una modificació de la normativa municipal respecte a l'alçada reguladora dels edificis, que en el seu cas passa de ser PB+2 = 10 m a PB+2 = 10,45m. Adjunta croquis amb les modificacions adaptades a la nova normativa.

El servei tècnic municipal ha informat que la proposta presentada tampoc seria legalitzable amb les previsions de les modificacions puntuals de les normes urbanístiques en tràmit. Encara que incrementin l'alçada reguladora no permeten que la part superior de la llosa de la coberta superi els 0,90 m fins al terra del forjat, mida feta en el pla de façana. En les obres proposades la paret resta molt per sobre del volum màxim edificable de l'edifici en mig del terrat, per tant no serien legalitzables.

Vistos els informes precedents, i l'article 110 de la Llei 30/1992, de Regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Raimon Aguilera Homs contra l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de juny de 2008, que li ordena enderrocar la construcció inacabada en planta terrat que pretenia destinar a habitatge independent, al c. Caseta, 18.

Segon.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

-Servei de Manteniment-

20        PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE 32 TOMBES AL CEMENTIRI DE LES VALLS.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Per tal de planificar la construcció de tombes en el cementiri de Les Valls es va creure convenient l'aprovació d'un pla d'actuació (estructurat en quatre fases) que delimités les zones on s'haurien d'ubicar aquest tipus de construccions funeràries, pla que es va aprovar per acord de la Junta de Govern de data 9 de juny de 2008.

Vist el "Projecte bàsic i executiu de construcció de 32 tombes al Cementiri de Les Valls", corresponent a la primera fase, presentat per l'empresa Cementiris Metropolitans CGC SL, i redactat per l'arquitecte Sr. Xavier Bonet i Lluch, per un import de 184.347,62 euros IVA inclòs.

Atesos els informes emesos pel Cap del Servei de Manteniment i Serveis i l'Assessora Jurídica de Manteniment i Serveis, responsable dels cementiris municipals, on s'informa favorablement sobre l'aprovació de l'esmentat projecte amb la prescripció següent:

"Per a la construcció de la fase 2 serà condició necessària la presentació i aprovació d'un Estudi de Detall previ a la presentació del projecte executiu que justifiqui arquitectònicament la inclusió en el territori de les 9 unitats de la fase 1".

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.-  Aprovar el "Projecte bàsic i executiu de construcció de 32 tombes al Cementiri de Les Valls", presentat per l'empresa Cementiris Metropolitans CGC SL, i redactat per l'arquitecte Sr. Xavier Bonet i Lluch, per un import de 184.347,62 euros IVA inclòs.

Segon.-  Comunicar a l'empresa Cementiris Metropolitans CGC SL que per a la construcció de la fase 2 serà condició necessària la presentació i aprovació d'un Estudi de Detall previ a la presentació del projecte executiu que justifiqui arquitectònicament la inclusió en el territori de les 9 unitats de la fase 1.

Tercer.- Comunicar el present acord a Cementiris Metropolitans CGC SL als efectes oportuns."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

El punt núm 21 de l'Ordre del Dia, relatiu a l'aprovació inicial del projecte de renovació i millora de l'accessibilitat de les creïlles en l'àmbit de la Llei de Barris de Cerdanyola, es retira.

CMI VIA PÚBLICA

22        DONAR-SE PER ASSABENTADA I ACCEPTAR EL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 290/08, D'11 DE JULIOL DEL 2008, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DE BARCELONA RECAIGUDA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 25/2005-D INTERPOSAT AMREY PROMOCIONES  INMOBILIARIAS, SL

El senyor Oriol Batista Gázquez, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"En data 4 de novembre de 2004, per Decret núm. 8313/2004, la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació resolgué desestimar el recurs de reposició interposat per la mercantil AMREY PROMOCIONES INMOBILIARIAS, SL, el dia 26 de gener 2004 contra 19 liquidacions de taxes per ocupació de la via pública en el carrer Franquesa i Sivilla de Mataró, durant el període comprès entre els dies 27 de febrer de 2002 i 30 de setembre de 2003, per un import total de 22.476,65 €

L'esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, i es tramità pel procediment ordinari amb número 25/2005-D, pel Jutjat Contenciós Administratiu 6 de Barcelona.

En data 11/07/2008, practicats tots els tràmits processals pertinents, es dictà sentència núm.290/08 estimatòria del recurs promogut per AMREY PROMOCIONES INMOBILIARIAS, SL, contra l'Ajuntament de Mataró, i mitjançant la qual es resolgué també anular el Decret 8313/2004, de data 4 de novembre de 2004, reconeixent el dret al recurrent a l'aplicació de la tarifa B.3, sense fer expressa imposició de costes.

Fent ús de les atribucions conferides a alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de desembre, de "medidas para la modernización del gobierno local"i per la resta de disposicions legals, i d'acord amb les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 6 de febrer de 2008, a la Junta de Govern, PROPOSO:

Primer.- Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de les Sentències núm.290/08, d'11 de juliol de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 6 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 25/2005-D, contra la resolució formulada per Decret núm. 8313/2004, per la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, de data 4 de novembre de 2004.

Segon.- Comunicar l'acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per a que procedeixi a la seva execució."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

23        IMPOSICIÓ SANCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

El senyor Oriol Batista Gázquez, conseller delegat de Via Pública, presenta les propostes següents:

A)

ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:

PRIMER.- Per Providència de 04 de febrer de 2008 es va incoar expedient sancionador a Albert Leon Vives, per la comissió d'una infracció en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l'acta aixecada  C07/39557  en data, 30 de novembre de 2007, sent les 16:20 hs al carrer La Palma amb Sant Simó,  per l'Agent de la Policia Local de Mataró num.  3328,  a la via pública, a una zona restringida al trànsit, al centre del municipi de Mataró.

SEGON.- En la mateixa data esmentada es va dictar proposta que es va concretar de conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduïda

TERCER.- Notificats en legal forma la incoació d'expedient i  la proposta de l'instructor a Albert Leon Vives en data 10-07-2008, on es comunicà a l'interessat el termini corresponent per a formular al·legacions.

QUART.-  Atès que la notificació ha estat degudament practicada i que ha transcorregut amb escreix el període de 10 dies previst a de l?art. 10.3 Decret  278/93 de 9 de novembre sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat de Catalunya concedit als interessats per formular al.legacions, sense que fins a data d'avui, s'hagi produït cap actuació en aquest sentit.

FETS PROVATS:

Del valor que com a força probatòria cap atribuir als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d'autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d'una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d'autoritat, en l'art. 137.3 de la llei RJAP-PAC 30/1992, de 26 de novembre, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats que:

El dia 30 de novembre de 2007  per l'Agent de la Policia Local de Mataró num.  3328 sent les 16:20 hs a la via pública, a una zona restringida al trànsit, al centre del municipi va constatar  que el responsable  passejava un gos de la raça American Stafforshire Terrier,  de color canela, de potes curtes, pit i cap ample i gran, molt fort,  en les següents condicions:

- Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic.

- Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.

RESPONSABLES:

D'aquests fets resulta/en responsable/s

 - en/na Albert Leon Vives amb CIF/NIF: 38840344Z, i amb domicili a efectes de notificacions C/ Sant Valentí 9 5è 4t 08302 de Mataró

QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE LA INFRACCIÓ:

Els fets declarats provats representen l'incompliment de la normativa actualment vigent, i concretament consisteixen en:

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts  comunes dels immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general, implica una infracció greu tipificada a l?article 7.3.e) de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 2 de la mateixa llei, que determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general els gossos considerats potencialment perillosos per llei, han d'anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys.

SANCIÓ:

L'article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos en relació  a l'article 11 de la mateixa llei, estableix  que podrà correspondre una multa de 60,10 a 150,25,-euros per la comissió d'una infracció lleu, una multa de 150,25 a 1502,53,-euros per la comissió d'una infracció greu i una multa de 1502,53 a 30.050,60,-euros per la comissió d'una infracció molt greu.

L'article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que per a les infraccions tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ésser sancionades amb una multa des de 150,25,-euros fins a 300,50,-euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51,-euros fins a 2.404,04,-euros per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05,-euros fins a 15.025,30,-euros, per a infraccions molt greus.

D'acord amb el que disposa l'art. 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, i en consonància amb la proposta del instructor/a formulada a la fase d'instrucció, aquesta autoritat sancionadora acorda imposar:

Per la infracció a l'article 7.3 e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, una sanció de 400 euros.

COMPETÈNCIA SANCIONADORA:

Atès que l'article13.7 de la la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l'article  13 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'Alcalde  per infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt greu.

PROPOSTA:

Únic.- Proposar a la Junta de Govern Local imposar a Albert Leon Vives, una sanció de 400,- euros, per la comissió de la/es infracció/ons en  matèria de gossos considerats potencialment perillosos descrita/es en els fets provats.

B)

ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS.

PRIMER.- Per Providència de data 26 de juny de 2008 es va incoar expedient sancionador al Jordi Zoilo Kirós, per la comissió de presumptes infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, posades de manifest a través de l'acta aixecada C08/15432 en data 29 de maig de 2008 sent les 19.50 h. Al c. Plaça Fivaller, s/n per l'Agent de la Policia Local de Mataró núm. 3328

SEGON.-En la mateixa data esmentada es va dictar plec de càrrecs on es va concretar de conformitat a la normativa procedimental vigent les possibles infraccions escaients i es concedí un termini de 10 dies hàbils per a formular al·legacions, el contingut del qual havent estat notificat es dóna per reproduït.

TERCER.- Notificat en legal forma la incoació d'expedient i el Plec de Càrrecs de l'instructor, el 07.08.08 es presentaren al·legacions  per part de Jordi Zoilo Kirós, en les quals reconeix els fets imputats tot al·legant que al moment d'aixecar-se l'acta de denúncia feia pocs dies que tenia la propietat del gos, motiu pel qual es trobava en procés de tramitació dels permisos corresponents. Així doncs, els fets denunciats concorren un supòsit típic i susceptible de sanció. Tanmateix aquesta part ha tingut en compte a l'hora de valorar les sancions proposades la diligència del denunciat al procedir a regularitzar la situació denunciada de forma immediata tal i com s'acredita als documents aportats juntament amb l'escrit d 'al·legacions. 

FETS PROVATS:

Del valor que com a força probatòria cap atribuir als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d'autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d'una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d'autoritat, en l'art. 137.3 de la llei RJAP-PAC 30/1992, de 26 de novembre, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats que:

El responsable  passejava un gos de la raça Stafforshire, de color marró i blanc, molt fort i de talla mitjana, en un parc infantil, en les següents condicions:

- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.

- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal.

- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253,- euros.

- Portar el gos lligat amb una corretja extensible en espai públic.

- Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.

TIPIFICACIÓ:

Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, fet que implica una infracció molt greu tipificada a l'article 13.1.b) la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, fet que implica una infracció lleu tipificada a l'article 7.2.a) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

No contractar l'assegurança de responsabilitat civil, que suposa una infracció greu  recollida a l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 3 del mateix cos normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el Registre censal de l'Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d'una polissa de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre.

Portar el gos lligat amb corretja o cadena extensible, fet que implica una infracció lleu tipificada a l'article 13.4 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

Portar el gos en un espai públic sense morrió o no subjecte a cadena, implica una infracció greu tipificada a l'article 13.2.d) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l'article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general els gossos considerats potencialment perillosos per llei, han d'anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys.

RESPONSABLES:

D'aquests fets en resulta/en  responsable/s

- en/na Jordi Zoilo Kirós amb CIF/NIF: 38831227M, i amb domicili a efectes de notificacions C/ Fortuny   26   Bx   4 08301 de Mataró

PROPOSTA DE SANCIÓ:

L'article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos en relació  a l'article 11 de la mateixa llei, estableix  que podrà correspondre una multa de 60,10 a 150,25,-euros per la comissió d'una infracció lleu, una multa de 150,25 a 1502,53,-euros per la comissió d'una infracció greu i una multa de 1502,53 a 30.050,60,-euros per la comissió d'una infracció molt greu.

L'article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que per a les infraccions tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ésser sancionades amb una multa des de 150,25,-euros fins a 300,50,-euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51,-euros fins a 2.404,04,-euros per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05,-euros fins a 15.025,30,-euros, per a infraccions molt greus.

D'acord amb el que disposa l'art. 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la proposta del instructor/a formulada a la fase d'instrucció, aquesta autoritat sancionadora acorda imposar:

Per la primera infracció a l'article 13.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, es proposa imposar una sanció de 1.200,05,-euros.

Per la segona infracció a l'article 7.2.a) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, es proposa imposar una sanció de 30,10,-euros.

Per la tercera infracció a  l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, es proposa imposar una sanció de 75,25,-euros.

Per  la quarta infracció a l'article 13.4 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, es proposa imposar una sanció de 75,25,-euros.

Per  la cinquena infracció a l'article 13.2.d) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, es proposa imposar una sanció de 150,51,-euros.

COMPETÈNCIA SANCIONADORA:

Atès que l'article13.7 de la la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l'article  13 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'Alcalde  per infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt greu.

PROPOSTA:

Únic.- Proposar a la Junta de Govern Local la imposició de les sancions de 1.200,05,-euros, 75,25,-,euros i 150,51,-euros  a Jordi Zoilo Kirós per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s a la Ley 50/1999, de 23 de diciembre i/o a la Llei 10/1999, de 30 de juliol."

C)

ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS.

PRIMER.- Per Providència de 04 de març de 2008 es va incoar expedient sancionador a Lorena Arco Calzón, per la comissió d'una infracció en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l'acta aixecada  C08/03450  en data, 31 de gener de 2008, sent les 17:30 hs  pels Agents de la Policia Local de Mataró núm.  3128 I 2688,  a la plaça de les Tereses 30 de Mataró.

SEGON.- En la mateixa data esmentada es va dictar proposta que es va concretar de conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduïda

TERCER.- Notificats en legal forma la incoació d'expedient i  la proposta de l'instructor a Lorena Arco Calzón en data 31-07--2008, on es comunicà a l'interessat el termini corresponent per a formular al·legacions.

QUART.-  Atès que la notificació ha estat degudament practicada i que ha transcorregut amb escreix el període de 10 dies previst a de l'art. 10.3 Decret  278/93 de 9 de novembre sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat de Catalunya concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a data d'avui, s'hagi produït cap actuació en aquest sentit.

FETS PROVATS:

Del valor que com a força probatòria cap atribuir als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d'autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d'una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d'autoritat, en l'art. 137.3 de la llei RJAP-PAC 30/1992, de 26 de novembre, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats que:

El dia 31 de gener de 2008  pels Agents de la Policia Local de Mataró núm.  3128 I 2688 sent les 17:30 hs a la plaça de les Tereses 30 va constatar la responsable passejava un gos de la raça American Stafforshire,  de color atigrat amb el pit de color blanc, en una zona al costat de plaça de les tereses en horari frecuentat per nens, sense cap tipus de documentació de l'animal i en les següents condicions:

- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.

- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal.

- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253,-euros.

- Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.

RESPONSABLES:

D'aquests fets resulta/en responsable/s

 - en/na Lorena Arco Calzón amb CIF/NIF: 38858425V, i amb domicili a efectes de notificacions c/ Alarona 3 bx 1a 08302 de Mataró

QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE LA INFRACCIÓ:

Els fets declarats provats representen l'incompliment de la normativa actualment vigent, i concretament consisteixen en:

Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, fet que implica una infracció molt greu tipificada a l'article 13.1.b) la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, fet que implica una infracció lleu tipificada a l'article 7.2.a) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

No contractar l'assegurança de responsabilitat civil, que suposa una infracció greu  recollida a l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 3 del mateix cos normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el Registre censal de l'Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d'una polissa de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre.

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts  comunes dels immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general, implica una infracció greu tipificada a l?article 7.3.e) de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 2 de la mateixa llei, que determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general els gossos considerats potencialment perillosos per llei, han d'anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys.

SANCIÓ:

L'article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos en relació  a l'article 11 de la mateixa llei, estableix  que podrà correspondre una multa de 60,10 a 150,25,-euros per la comissió d'una infracció lleu, una multa de 150,25 a 1502,53,-euros per la comissió d'una infracció greu i una multa de 1502,53 a 30.050,60,-euros per la comissió d'una infracció molt greu.

L'article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que per a les infraccions tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ésser sancionades amb una multa des de 150,25,-euros fins a 300,50,-euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51,-euros fins a 2.404,04,-euros per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05,-euros fins a 15.025,30,-euros, per a infraccions molt greus.

D'acord amb el que disposa l'art. 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, i en consonància amb la proposta del instructor/a formulada a la fase d'instrucció, aquesta autoritat sancionadora acorda imposar:

PRIMER.- . Per la infracció a l'article 13.1.b) de la Ley 50/1999, imposar una sanció de 1.202,05,-euros.

SEGON.- Per la infracció a l'article 7.2.a) de la Llei 10/1999, imposar una sanció de 30,10,-euros.

TERCER.- Per la infracció a  l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999,  imposar una sanció de 75,25,-euros.

QUART.- Per a la infracció a l'article 7.3.e) de la Llei 10/1999, imposar una sanció de 150,51,-euros.

COMPETÈNCIA SANCIONADORA:

Atès que l'article13.7 de la la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l'article  13 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'Alcalde  per infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt greu.

PROPOSO:

Que la Junta de Govern Local imposi a Lorena Arco Calzón, les sancions de 1.202,05,  75,25  i 150,51  euros, per la comissió de la/es infracció/ons en  matèria de gossos considerats potencialment perillosos descrita/es en els fets provats."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.