Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

07/07/2008

Escoltar

07/07/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

5694/2008 de 3 de juliol

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 7 de juliol de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 7 de juliol de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 25 de juny de 2008.

2 DESPATX OFICIAL

CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

- Llicències d'Activitats-

3 Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, 6 de juny de 2008, que estima el recurs ordinari núm. 173/2005-D, interposat per Prohima Internacional, SA.

- Innovació i Promoció de Ciutat-

4 Protocol addicional al conveni regulador de la subvenció atorgada a la Fundació Tecnocampus per l'exercici 2008

- Secció de Civisme i Cooperació-

5 Aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a projectes de cooperació de l'any 2008

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

6 Aprovació del plec de clàusulas econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, de les obres d'execució del projecte d'urbanització del parc de Rocafonda, Fase d'urbanització.

7 Resolució del contracte administratiu formalitzat amb la mercantil Infraestructures i Obres Mataró, SL (IOMSA), adjudicatària de les obres del projecte de reurbanització dels carrers Sant Pelegrí, Pasqual Madoz i Mitja Galta.

8 Adjudicació provisional del subministrament de mobiliari per a l'equipament municipal del Telecentre de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense" (Nau Gaudí)

-Servei de Recursos Humans-

9 Proposta de ratificació del decret de convocatòria per contractar un/a coordinador/a de la llei de barris, de forma temporal.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

10 Donar compliment a la Sentència 421/2008 de 23/5/08, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat contra l'aprovació definitiva del projecte de reparcel€lació de la UA-72 "Can Quirze".

-Servei de Llicències-

11 Ordre d'enderroc de construcció i retirada del magatzem i aparcament de vehicles i maquinària, en sòl no urbanitzable, al Torrent de Vallverdera, polígon 6 parcel€la 13 de cadastre de rústica.

12 Ordre de retirada de rètol al Camí del Mig, 133, bxs.

13 Ordre de retirada de rètol a la rda. Mossèn Jacint Verdaguer, 69, bxs.

14 Ordre de retirada de rètol al Camí Ral, 486, bxs.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

15 Aprovar el conveni regulador de la subvenció prevista en el pressupost municipal a favor de la Fundació Privada Maresme

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 15/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 7 DE JULIOL DE 2008.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el set de juliol de dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar Alcalde

En Ramon Bassas Segura 1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano 4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa 5èna Tinent d'Alcalde

En Francesc Melero Collado 7è Tinent d'alcalde

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència En Oriol Batista Gázquez, 6è Tinent d'Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el 25 de juny de 2008.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

- Llicències d'Activitats-

3 ACCEPTAR LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 13 DE BARCELONA, 6 DE JUNY DE 2008, QUE ESTIMA EL RECURS ORDINARI NÚM. 173/2005-D, INTERPOSAT PER PROHIMA INTERNACIONAL, SA.

La senyora Alicia Romero Llano, consellera delegada d'Innovació i Ciutat, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha dictat sentència el 6 de juny de 2008, que estima el recurs ordinari núm. 173/2005-D, interposat per Prohima Internacional, SA, contra la resolució de 27 de gener de 2005 que va denegar la llicència d'adequació ambiental per a exercir l'activitat d'envasat de productes cosmètics en la nau del Passeig de Marina s/n.

La sentència és desfavorable als interessos municipals, ja que estima el recurs presentat per la part contrària, però es desaconsella la seva impugnació davant de la instància judicial superior, per les raons que tot seguit s'exposen.

La sentència considera que Prohima Internacional, SA, va obtenir la llicència d'activitats classificades d'acord amb el Reglament d'activitats molestes, insalubres i perilloses (RAMINP), ja que els decrets emesos als expedients porten implícita la concessió de la llicència d'instal·lació de l'activitat, en correspondre a la fase del procediment de l'article 34 RAMINP, sens perjudici de la comprovació de les mesures correctores com a condició prèvia a l'entrada en funcionament de l'activitat.

Pel que fa a l'autorització per al funcionament o posta en marxa de l'activitat, també considera que l'ha obtinguda per silenci administratiu, en haver transcorregut el termini de 20 dies establerts per la regla 4a de l'Ordre de 5 d'agost de 1982, a comptar des de la presentació del certificat per l'empresa. D'acord amb la jurisprudència, un acte exprés posterior a l'estimació del silenci administratiu només podrà dictar-se en el cas que sigui confirmatori, no poden desplaçar-lo en ésser contrari a la naturalesa del silenci positiu i als principis de seguretat jurídica i confiança legítima. Si l'administració considera que ha estat adquirit un dret sense els requisits essencials, ha d'acudir al procediment de revisió d'ofici de l'article 102.2 de la Llei 30/1992.

La sentència recorda que el termini de què disposa l'Ajuntament per a resoldre i notificar la revisió per a l'adequació de les activitats de l'annex II.2 de la Llei 3/1998, d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental, es de dos mesos i els efectes del silenci administratiu és positiu, d'acord amb l'article 72.3 del reglament de desenvolupament de la llei esmentada. El decret de denegació va ser fet una vegada ja havia transcorregut aquest termini, de manera que aquest és una revocació d'acte declaratiu de dret fora del procediment de revisió d'ofici, raó per la qual incorre en causa de nul·litat radical.

Poca cosa es pot rebatre quant a l'aspecte de l'obtenció de la llicència per silenci administratiu, ja que des de la presentació dels certificats tècnics d'instal·lació de la recurrent i la sol·licitud de llicència d'adequació ambiental han transcorregut més de 20 dies, dos mesos o quatre mesos (en funció de la normativa que correspongui: Ordre de 5 d'agost de 1982, reglament de la Llei 3/1998 o RAMINP). Per tant, és una qüestió de còmput de temps, tal com es constata tot seguit:

a) En els expedients 783/91 i 192/94, la recurrent presenta el certificat tècnic d'adopció de les mesures correctores en data 4 d'abril de 1996 i no és fins el dia 28 de maig de 1997 la visita de comprovació, és a dir, quan ja havia passat més d'un any i sense que es pugui entendre l'acta d'inspecció com a resolució i notificació expressa.

b) En l'expedient 79/96, la recurrent presenta el certificat tècnic d'adopció de les mesures correctores el dia 28 de desembre de 1997 i no és fins el 26 de juliol de 2000 la notificació de l'incompliment en l'estructura metàl·lica, o sigui després de més de dos anys i mig.

c) En l'expedient 20040418, s'inicià el còmput per a resoldre la sol·licitud de la recurrent de llicència d'adequació ambiental el dia 17 de març de 2004 i no és fins el 27 de desembre de 2004 la notificació d'audiència prèvia a la denegació, o sigui passats més de nou mesos.

En relació amb la situació de fora d'ordenació de l'edifici, la part demandant posa en dubte que la finca estigués afectada, ja que els informes urbanístics emesos en els diversos expedients consten l'aplicació de diferent planejament, el Pla general d'ordenació urbana de 1977 i la revisió del Pla general d'ordenació urbana aprovada provisionalment el 1994, fins i tot planteja si ve donada per la Modificació del Pla general aprovada definitivament el 2007. No obstant això, com que la Revisió del Pla general no es va aprovar definitivament fins 1997 i en la publicació de l'acord no s'acompanyen les normes urbanístiques, no estava en vigor en finalitzar el termini màxim de resolució i notificació de què disposava l'Ajuntament i no podia ser causa de denegació. Quant a aquest aspecte, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha constatat la ineficàcia de les normes urbanístiques no publicades íntegrament.

Seria possible discutir el planejament vigent en cadascun dels quatre procediments oberts que ha durat uns quinze anys, però no els efectes de la falta de publicació del Pla general al DOGC, que no va ser fins el 28 de juny de 2005. Tampoc tindria massa sentit apel·lar en defensa que la finca des de l'any 1977 és en fora d'ordenació i per tant la llicència havia de ser a precari, ja que en els tres expedients dels anys 1991, 1994 i 1996, en què es resol favorablement la instal·lació de l'activitat, no es fa el tràmit preceptiu d'aquest tipus de llicència, consistent a sol·licitar l'informe vinculant de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, previst en l'anteriorment vigent article 91.2 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s'aprovava la refosa dels textos legals en matèria urbanística. Així com tampoc fa esment cap de les resolucions dictades als expedients de la precarietat o provisionalitat de la instal·lació de la indústria sol·licitada per afectació urbanística, amb la qual cosa mai no es va notificar en aquest sentit a l'empresa sol·licitant de la llicència.

Vist l'article 104 de la Llei 29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo els següents acords:

Primer.- Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, 6 de juny de 2008, que estima el recurs ordinari núm. 173/2005-D, interposat per Prohima Internacional, SA, contra la resolució de 27 de gener de 2005 que va denegar la llicència d'adequació ambiental per a exercir l'activitat d'envasat de productes cosmètics en la nau del Passeig de Marina s/n.

Segon.- Comunicar l'acord al Tribunal i a la Secció de Disciplina als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

- Innovació i Promoció de Ciutat-

4 PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS PER L'EXERCICI 2008

La senyora Alicia Romero Llano, consellera delegada d'Innovació i Ciutat, presenta la proposta següent:

"El Ple de l'Ajuntament de Mataró en data 20 de desembre de 2007 va aprovar definitivament el pressupost de l'exercici 2008, on s'inclou partida pressupostària amb crèdit destinat a aportació a la Fundació Tecnocampus, per l'impuls del projecte Mataró, Ciutat del TecnoCampusMataró.

La Junta de Govern Local en data 31 de març de 2008 ha aprovat el conveni regulador de la subvenció a la Fundació Tecnocampus per a l'exercici 2008 per a la implementació dels eixos de treball inclosos en el seu Programa d'Actuació.

La Fundació Tecnocampus per la correcta implementació dels eixos de treball inclosos en el seu Programa d'Actuació, requereix la contractació d'un director general, despesa no contemplada en el conveni regulador de la subvenció a la Fundació Tecnocampus per a l'exercici 2008.

Fent ús de les atribucions conferides per la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de Règim Local, Llei 8/87, Municipal, la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l'Art.18 punt 3.A.2 de les Bases d'Execució del pressupost 2008.

Proposo a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar el protocol addicional al conveni regulador de la subvenció atorgada a la Fundació Tecnocampus per a l'exercici 2008, per tal de subvencionar les despeses de contractació del director general de l'entitat per import de 59.216,74 euros.

Segon.- Autoritzar i disposar a favor de la Fundació Tecnocampus la despesa de 59.216,74 euros que s'atendrà amb càrrec a la partida pressupostària del pressupost de l'exercici 2008 70000 422430 48900 (document AD núm. 6889).

Tercer.- Facultar a l'Alcalde-President, Sr. Joan Antoni Baron i Espinar per a la signatura d'aquest conveni."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

- Secció de Civisme i Cooperació-

5 APORTACIÓ AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ DE L'ANY 2008.

La senyora Alicia Romero Llano, presidenta de la comissió municipal informativa d'Innovació i Presidència, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. L'any 1987, l'Ajuntament de Mataró es va adherir al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir al desenvolupament i a la cooperació internacional.

2. En data 24 de gener de 2008 es va renovar el conveni de col·laboració entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l'Ajuntament de Mataró. En el marc d'aquest conveni l'Ajuntament de Mataró es compromet a transferir al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament una aportació als projectes de cooperació escollits al llarg de l'any, dins els límits pressupostaris de l'Ajuntament.

3. L'exercici 2008 l'Ajuntament de Mataró ha aprovat un pressupost relatiu a cooperació i desenvolupament de 517.172,10 euros, que corresponen a l'1% dels ingressos propis.

4. Els projectes presentats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que s'adjunten a l'expedient.

5. En data 25 de juny es va reunir la Comissió d'Avaluació dels projectes formada per: Sr. Carlos Fernàndez, conseller delegat de Presidència i Participació, la Sra. Mª Àngels Briansó, cap de la secció de Civisme i Cooperació, la Sra. Maria Dolors Fernández, tècnica de Cooperació, i la Sra. Victòria Costa, assessora jurídica de l'Àrea de Serveis Personals

6. L'informe de la secció de Civisme i Cooperació i l'informe de la Intervenció de Fons Municipals.

Per tot això exposat, considero oportú proposar l'adopció, per part de la Junta de Govern Local, de l'acord següent:

Primer.- Autoritzar i disposar una subvenció de 403.676,58 (quatre cents tres mil sis cents setanta sis euros amb cinquanta vuit cèntims) atorgada al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en el marc del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Mataró signat el 24 de gener de 2008 destinada als projectes següents:

Núm.

Títol

País

Entitat

Aportació

1521

Enfortiment de les capacitats organitzatives, productives i educatives per a les dones organitzades de MUSA

Mèxic

Fundació Grup Tercer Món Mataró/MUSA A.C.- Organización de Mujeres de la Unión de Ejidos de la Selva

96.291,11

1377

Suport al proveïment d'aigua potable i al rellançament d'activitats agropastorals a Kassa

Senegal

Ass. Planeta/AJAEDO

44.489,25

1724

Construcció d'un pou, distribució d'aigua i producció hortícola a Sandaga

Senegal

Ass d'Ajut Social i Cultural A Sandaga

31.032,20

1875

Promoció i Desenvolupament intel·lectual per a dones joves de la zona d'Ayaviri

Perú

Ass. Amics del Bisbe Joan Godayol/Ass. Musuq Illary

79.323,75

1664

Institut d'habilitació i capacitació tècnica -IHFOCATT

Nicaragua

Fundació Josep Comaposada/FNT-Frente Nacional de los trabajadores

32.500,00

1611

Projecte integral per a la millora de la situació sociolaboral i sanitària dels treballadors del triangle miner de Nicarargua

Nicaragua

Fundació Pau i Solidaritat/CST-Central Sandinista de Trabajadores

32.500,00

1876

Salvando el Nido, Casa Comunal Boris Vega

Nicaragua

Col·lectiu de Teatre EPMA/Ass. Catalana de Solidaritat amb Nicaragua i Centreamèrica

32.500,00

1727

Construcció d'una residència d'estudiants a Santo Domingo Este

República Dominicana

Ass. Amics de la República Dominicana/Fundación Pico Duarte

19.144,85

1862

Adquisició d'un grup electrogen i equipament per al centre "Notre Dame d'Afrique"

Senegal

Ass. Amics de l'Escola Pia al Senegal/Association Education Solidaire

14.632,02

1855

Campanya per a la reforma del sistema d'institucions internacionals als municipis catatlans

Catalunya

Fundació Ubuntu

900,00

1734

Agenda llatinoamericana 2009-Projecte de campanya 2008

Catalunya/

Nicaragua

Comissió de l'Agenda

Llatinoamericana Mundial

10.000,00

1872

Programes de televisió "Solidària" 2008

Catalunya

Vilafranca TV

3.000,00

1702

Suport al desenvolupament de l'agricultura urbana al municipi Pedro Betancourt, Matanzas

Cuba

Casal d'Amistat amb Cuba de Barcelona "José Martí"

4.125,00

1870

Casa materna Matagalpa: La Lluita contra la mortalitat materna i infantil

Nicaragua

Entrepobles/Asociación Materna de Matagalpa Mary Ann Jackman

3.328,40

TOTAL

403.676,58

Segon.- Carregar aquesta despesa a la partida 10020 460110 49000, d'aportació als països desenvolupats.

Tercer.- Comunicar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

6 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULAS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PARC DE ROCAFONDA, FASE D'URBANITZACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de data 13/06/2008, el cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament sol·licita la tramitació de la contractació de les obres del Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda. Fase d'urbanització, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 2.987.157,39 euros, IVA no inclòs.

Consta informe favorable del secretari general d'aquesta Corporació, de data 27/06/2008, sobre el contingut dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual de les obres esmentades en el punt anterior.

Atès el disposat als arts. 6, 93, 122 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Tenint en compte que a la partida 40220/46342K/60100 del pressupost municipal aprovat per enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti i es preveu consignar crèdit adequat i suficient del pressupost que s'aprovi pel 2009.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de les obres del Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda. Fase d'urbanització, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 2.987.157,39, IVA no inclòs, tal i com indica l'art. 93 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de fins a 2.987.157,39 euros, més 477.945,18 euros en concepte d'IVA, a càrrec de la partida núm. 40220/46342K/60100 del pressupost municipal de la següent manera:

Any 2008: 1.386.041,03.-EUR (op. Tipus A núm. 27578)

Any 2009: 2.079.061,54.-EUR (op. Tipus AFUT núm. 27579)

Es condicionen els efectes de la present contractació a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 40220/46342K/60100 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari del 2009.

Quart.- Convocar licitació, per procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 26 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

7 RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU FORMALITZAT AMB LA MERCANTIL INFRAESTRUCTURES I OBRES MATARÓ, SL (IOMSA), ADJUDICATÀRIA DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS SANT PELEGRÍ, PASQUAL MADOZ I MITJA GALTA.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2006 s'acordà l'adjudicació de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització dels carrer Sant Pelegrí, Pasqual Madoz i Mitja Galta a favor de la mercantil Infraestructures i Obres Mataró, SL (IOMSA).

2. A la vista de les dificultats de l'empresa adjudicatària per poder finalitzar les obres, en data 09/05/2008 es formalitzà acta de recepció de les obres, donant l'obra per rebuda per la quantitat de 411.669,98 € IVA inclòs, si bé, per informe de data 22/05/2008, de tècnic director posa de manifest que s'han deixat d'executar les següents unitats d'obra:

- La no realització dels contenidors de brossa soterrats, previstos a la cantonada dels carrers de Madoz i Sant Pelegrí.

- La no realització de la instal·lació del cablejat i punts de llum dels carrers de Madoz i Sant Pelegrí.

- La no realització del pas elevat al carrer de l'Hospital.

- La no realització de la jardineria (plantació de 5 arbres) prevista al carrer de Sant Pelegrí i la col·locació del mobiliari urbà: pilones, bancs, cadires i una font al carrer de Madoz.

- La no realització de la pavimentació de la plaça situada entre el carrer Sant Pelegrí i la plaça dels Corrals.

3. Mitjançant informe de data 17/06/2008, el cap del Servei d'Obres exposa que en data 29 d'abril de 2008 es va formalitzar entre l'Ajuntament de Mataró i la constructora IOMSA la tramitació de la certificació núm. 8 i última (liquidació) mitjançant la qual, per una banda, l'adjudicatària renunciava a una part del contracte, degut a la impossibilitat d'acabar l'obra per manca de subministrament dels proveïdors i, per altra banda, l'Ajuntament obtenia la llibertat per a contractar a altres empreses per finalitzar les obres, considerant que aquesta solució era la més beneficiosa per als interessos municipals i veïnals.

4. Consta informe de data 27/06/2008 del secretari general del que es desprèn que no es procedent incoar expedient de resolució de contracte per incompliment del contractista ja que amb l'acta de recepció de data 09/05/2008 es donaven per rebudes les obres, quedant liquidat el contracte, i, en conseqüència, tampoc es procedent incautar la garantia dipositada per IOMSA en el seu dia.

Fonaments jurídics

Arts. 111, 112, 113, 84 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques regulen les causes, aplicació i efectes de la resolució dels contractacions administratives.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Acordar la resolució per mutu acord del contracte d'obres formalitzat amb la mercantil Infraestructures i Obres Mataró, SL (IOMSA), per a l'execució de les obres incloses al projecte executiu de reurbanització dels carrer Sant Pelegrí, Pasqual Madoz i Mitja Galta.

Segon.- Autoritzar l'anotació comptable inversa per import de 90.580,98 €, corresponent a la part de l'obra no executada per IOMSA a favor de la partida 40220/51111C/60100 del pressupost municipal aprovat per al 2008 (operació AD/ núm. 11660)"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

8 ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'EQUIPAMENT MUNICIPAL DEL TELECENTRE DE LA NAU DE LA COOPERATIVA "LA OBRERA MATARONENSE" (NAU GAUDÍ)

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2008 s'acordà iniciar l'expedient de contractació del subministrament de mobiliari per a l'equipament municipal del Telecentre de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense" (Nau Gaudí), amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 85.533,66 €, IVA no inclòs, dividit en els següents lots:

- Lot núm. 1 (corresponent al lot 7 del catàleg de béns de la Generalitat): Seients per a col·lectivitats i altres àrees

- Lot núm. 2 (corresponent al lot 9 del catàleg de béns de la Generalitat): Mobiliari per a sales de reunions, de conferències, d'actes i d'espera..

- Lot núm. 3 (corresponent al lot 10 del catàleg de béns de la Generalitat): Mobiliari de biblioteques.

- Lot núm. 4 (corresponent al lot 11 del catàleg de béns de la Generalitat): Mobiliari de vestuari.

- Lot núm. 5(corresponent al lot 13 del catàleg de béns de la Generalitat): Mobiliari auxiliar.

- Lot núm. 6 (corresponent al lot 15 del catàleg de béns de la Generalitat): Llums d'oficina.

2. La forma utilitzada per a la tramitació del subministrament va ser la del procediment previst a l'article 182 de la Llei de contractes del sector públic per a l'adjudicació de contractes basats en un acord marc, atesa l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la utilització del catàleg de béns i productes homologats, efectuada per acord del Ple d'aquesta Corporació de data 07/01/2001.

L'adjudicació de la contractació es va acordar a favor de l'oferta econòmica més baixa i es va fer servir la Plataforma PECAP a fi d'obtenir el preu més avantatjós. Aquest Ajuntament s'adherí a l'ús de la PECAP per a l'obtenció d'ofertes en els procediments de contractació negociats per decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació.

3. En data 16/06/2008 s'efectuà la subhasta a la PECAP essent el resultat el que consta al DOCUMENT NÚM. 1 adjunt al present informe. L'oferta econòmica més baixa va ser l'efectuada per la mercantil Comercial Prous pel que fa al lot 3, i l'efectuada per la mercantil Comercial Contel, pel que fa als lots 1,2,4,5 i 6.

4. Consta formalitzada per les esmentades mercantils l'oferta econòmica efectuada en data 16/06/2008 a través de la PECAP, tal i com exigeix el plec econòmic administratiu particular aprovat per aquesta contractació.

5. Consta, igualment, informe emès per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions de data 27/06/2008, sobre la procedència i legalitat de l'adjudicació provisional que ara s'acorda.

Fonaments jurídics

1. Articles 182, 135 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

2. A les partides 30401/46214Z/62500 i 30401/462120/22000 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que meriti el subministrament objecte de contracte.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, modificat per Decret núm. 3767/2008 de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar provisionalment la contractació del subministrament de mobiliari per a l'equipament municipal del Telecentre de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense" (Nau Gaudí), a favor de les mercantils Comercial Prous, SA i Comercial Contel, SA de la següent manera:

- LOT 1: l'empresa Comercial Contel S.A. per un import de 24.800,00 € IVA no inclòs.

- LOT 2: l'empresa Comercial Contel S.A. per un import de 42.649,10 € IVA no inclòs.

- LOT 3: l'empresa Comercial Prous S.A. per un import de 1.444,04 € IVA no inclòs.

- LOT 4: l'empresa Comercial Contel S.A. per un import de 1.250,00 € IVA no inclòs.

- LOT 5: l'empresa Comercial Contel S.A. per un import de 2.200,00 € IVA no inclòs.

- LOT 6: l'empresa Comercial Contel S.A. per un import de 7.248,00 € IVA no inclòs.

El subministrament haurà d'executar-se d'acord amb el previst al plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen el present contracte i d'acord amb l'oferta presentada per a les entitats adjudicatàries.

Segon.- Notificar l'adjudicació als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant d'aquest Ajuntament, als efectes previstos en els articles 135 i 137 de la Llei de contractes del sector públic.

Tercer.- Requerir els adjudicataris perquè dintre del termini de 15 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de la present adjudicació en el perfil del contractant, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament, en concepte de garantia definitiva pel contracte de subministrament adjudicat, els següents imports:

Comercial Prous: 72,20 €

Comercial Contel: 3.907,36 €

Quart.- Disposar a favor de Comercial Prous, SA l'import de 1.444,04 €, més 231,05 € en concepte d'IVA, a càrrec de la partida 30401/46214Z/62500 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2008 (op. tipus D núm. 29395)

Cinquè.- Disposar a favor de Comercial Contel, SA l'import de 78.147,10 €, més 12.503,54 € en concepte d'IVA, a càrrec de les següents partides del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat.

- Partida núm. 30401/46214Z/62500: 88.098,64 € (relació tipus D núm. 1262)

- Partida núm. 30401/462120/22000: 2.552,00 € (op. tipus D núm. 29404)

Sisè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses per import de 6.893,32 €, conseqüència de la diferència entre el pressupost de licitació i l'import real d'adjudicació (relació tipus A/ núm. 1263)"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Recursos Humans-

9 PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE CONVOCATÒRIA PER CONTRACTAR UN/A COORDINADOR/A DE LA LLEI DE BARRIS, DE FORMA TEMPORAL.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per tal de poder iniciar el procés per contractar un/a coordinador/a de la llei de barris, la consellera delegada de Serveis Centrals va resoldre convocar aquest procés per decret 5454/2008, de data 26 de juny de 2008.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents acords:

Únic.- Ratificar el decret número 5454/2008, de data 26 de juny de 2008, el contingut del qual és el següent:

"Aquesta Corporació necessita contractar un/a coordinador/a de la llei de barris, de forma temporal, mentre duri l'execució del projecte, que preveu la seva finalització el 2013.

El 14 d'abril de 2008, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat les Bases Generals dels processos selectius per a la cobertura de vacants temporals, ja sigui de la plantilla de funcionaris o de laborals.

Aquestes bases es troben publicades a la pàgina web municipal mataro.cat. Les bases són la normativa reguladora d'aquesta convocatòria i per tant és imprescindible conèixer el seu contingut, si es participa en el procés selectiu.

Les funcions que realitzarà són les següents:

Missió:

Assegurar la coordinació i treball en equip de totes les àrees implicades al projecte i planificar, preparar, coordinar, controlar i avaluar el conjunt d'actuacions i programes en col·laboració amb els serveis o òrgans de gestió que tenen la responsabilitat de la realització de cada programa.

Funcions:

· Coordinar la implementació dels programes per assegurar sinèrgies, evitar contradiccions i donar un sentit únic al projecte, analitzant les actuacions de tots els programes amb una visió general única.

· Arribar al nombre màxim de llars per l'assoliment de resultats avaluables en la rehabilitació o instal·lació d'ascensors.

· Assegurar la realització dels programes socials, resolent les incidències que afectin a la relació veïnal

· Actuar com a secretari tècnic dels òrgans de direcció i participació i fer d'interlocutor responsable del pla amb tots els agents implicats, per exemple, responsabilitzar-se de les trameses de documentació de control de seguiment i arxiu a la Generalitat.

· Proposar mesures per fomentar la participació i la comunicació del Pla.

· Seguir les incidències de les obres dia a dia, i proposar millores per assegurar la bona relació veïnal.

· Fer el seguiment dels acords presos en el Consell Territorial.

· Buscar recursos econòmics, juntament amb els serveis implicats, per al finançament de tots els programes previstos.

· Preparar i redactar els informes de seguiment d'avaluació i l'informe final

· Altres funcions de la seva competència professional que el seu cap jeràrquic li encarregui.

Retribució bruta (anual 14 pagues):

  • titulats/des de grau mitjà: 37.093.56.- €
  • titulats/des de grau superior: 39.497,92.- €

La jornada laboral estarà subjecta a les necessitats del servei.

Requisits de participació:

S'han de complir com a màxim quan finalitzi la data de presentació de sol·licituds.

  • Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la U.E.
  • Ser major d'edat.
  • Estar en possessió d'una titulació universitària de grau mitjà o superior.
  • Acreditar experiència mínima d'un any en alguna o vàries de les funcions del lloc de treball.
  • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

D'acord amb les atribucions que em corresponen segons l'art. 55 del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual s'aproven el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals i disposicions concordants,

R E S O L C:

Primer.- Convocar proves selectives pel sistema de concurs de mèrits, que contindrà les següents parts:

a) Prova de català. Si alguna persona no acredita els coneixements de català de nivell C, realitzarà la/es prova/es corresponent/s desprès de la prova pràctica.

b) Prova de castellà: si alguna persona amb nacionalitat diferent de l'espanyola, no acredita els coneixements de la llengua castellana, haurà de realitzar la/es prova/es corresponent/s desprès de la prova pràctica.

c) Prova/es pràctica/ques eliminatòria/es, amb una puntuació total de 20. Es basaran en els següents temes:

o Projectes de intervenció integral en àrees d'atenció especial. Llei 2/2004

o La rehabilitació dels elements comuns dels edificis. Oficines Locals d'Habitatge. Decret 455/2004

o La supressió de barreres arquitectòniques. Millora de l'accessibilitat en els edificis. Decret 455/2004

o La difusió dels objectius a assolir en la millora de barris entre els ciutadans.

o Les comunitats de propietaris de diverses cultures i la dificultat de prendre acords.

o La implicació dels ciutadans en els diversos programes socials

o El control de la despesa, els indicadors i els objectius dels projectes.

o Els programes socials adreçats a infants, joves i gent gran.

o Els programes de dinamització educativa, cultural i esportiva.

o Gestió transversal i processos participatius

a) Valoració de mèrits, amb una puntuació total de 10, d'acord amb el punt 8.5 de les bases generals.

- Es considerarà formació específica del lloc, tota la relacionada amb la gestió de projectes, habilitats de direcció d'equips, normativa aplicable a les funcions del lloc, redacció d'informes.

- Es considerarà formació general, tota la relacionada amb les eines d'ofimàtica d'us habitual (1 diploma per tipus de coneixements), legislació aplicable a l'Administració.

- Es tindrà en compte la formació reglada diferent i igual o superior al requisit de la convocatòria, de les següents carreres universitàries: gestió i administració pública, empresarials, administració i direcció d'empreses, economia, ciències polítiques, sociologia, arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria, enginyeria tècnica.

- Es valorarà com a experiència professional en qualsevol Administració Pública o a l'empresa privada, en un lloc de treball equivalent al que és objecte de convocatòria, tota la realitzada com a tècnic/a de grau mitjà o superior amb un nivell de responsabilitat de direcció de projectes d'obres públiques i/o direcció de projectes de serveis a la persona, sempre que estiguin convenientment acreditats o es coneguin d'ofici per haver estat realitzats a l'Ajuntament de Mataró.

- Es valorarà com a experiència professional a l'Administració Pública o a l'empresa privada, en tasques diferents, tota la realitzada com a tècnic/a mitjà/na o superior en qualsevol altre àmbit no puntuat a l'apartat anterior.

- Es valorarà com 'altres mèrits', haver fet de docent, ponent o formador en tasques relacionades.

Tot això, sense perjudici que l'òrgan de selecció pugui acordar a més d'aquests, valorar altres mèrits aportats per les persones presentades.

La documentació per a aquesta fase del procés selectiu, no serà necessari lliurar-la en el moment de presentar la sol·licitud. El servei de Recursos Humans obrirà un període de presentació de documents, un cop iniciat el procés selectiu i prèviament a la fase de concurs. Durant aquest període, es posarà a l'abast de les persones candidates que ho necessiten, assessorament especialitzat per a acreditar correctament l'historial professional.

b) Entrevista personal. La puntuació màxima serà de 2 punts. Podrà contenir proves psicotècniques si aquestes no formen part de les proves anteriors. Aquesta prova no tindrà caràcter eliminatori i es realitzarà si l'òrgan de selecció així ho acorda. Si es decidís no realitzar-la, explicarà els motius a l'acta de sessió corresponent.

Segon.- Nomenar les següents persones com a membres de l'òrgan de selecció d'aquest procés:

President: Sr. Josep Palacios Manuel, cap del servei de Nova Ciutadania.

Vocal 1 i presidenta suplent: Sra. Carme Martí i Julià, cap del servei d'Ocupació de l'IMPEM.

Vocal 2: Sr. Ricardo Baró, cap del servei de medi ambient i sostenibilitat;

Vocal 3: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del Servei de Recursos Humans.

Vocals suplents: Sra. Alicia Posada Arribas, assessora jurídica de l'IMPEM, Sra. Merche Baeza Garcia, assessora jurídica del servei de Recursos Humans; Sr. Angel Remacha, cap de la secció de Promoció de ciutat i comerç, de l'IMPEM.

Secretària: Sra. Carme Cañizares Bruguera, tècnica de gestió de Serveis Territorials;

Secretari suplent: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, administrativa del servei de Recursos Humans.

Hi serà present durant tot el procés selectiu, amb veu i sense vot, un membre del comitè de personal laboral o de la Junta de Personal funcionari.

Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Quart.- Elevar aquest decret a la Junta de Govern per la seva ratificació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

10 DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA 421/2008 DE 23/5/08, QUE DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT CONTRA L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL€LACIÓ DE LA UA-72 "CAN QUIRZE".

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera de la Sala Contenciós-Administrativa, ha dictat Sentència núm. 421 de 23 de maig de 2008, per la qual DESESTIMA el recurs interposat per L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA URBANITZACIÓ DE CAN QUIRZE DE MATARÓ contra la Resolució de 24 de juliol de 2003 del recurs de reposició interposat contra l'acord de 17 de març de 2003 que aprovà el PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ 72 DEL SECTOR DE CAN QUIRZE i indirectament contra el PLA GENERAL DE MATARÓ (Modificació de 25/6/2001) I EL PLA PARCIAL DEL MATEIX SECTOR. Han estat part demandades en aquest recurs, l'Ajuntament de Mataró, la Generalitat de Catalunya i la Fundació Meritxell.

L'art. 26 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós-administrativa permet la impugnació indirecte de les disposicions de caràcter general en el següent sentit:

"A més de la impugnació directa de les disposicions de caràcter general, també és admissible la dels actes que es produeixin en aplicació d'aquestes, fonamentada en el fet que aquestes disposicions no són conformes a dret."

En el present cas, a través del recurs contra l'acte administratiu de la reparcel·lació de la Unitat d'Actuació "Ua 72 Can Quirze" es pretenia la impugnació indirecte de les següents disposicions generals: Modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Mataró en el sector de can Quirze de l'any 2001 i del Pla Parcial. Els motiu de la seva impugnació son relatius a la delimitació de la Ua 72 i les seves determinacions.

La Sala recorda que hi ha una doctrina plenament consolidada que no permet la impugnació indirecte del planejament sobre matèries que són pròpies d'actes administratius singulars. En aquest sentit el Tribunal declara la inadmissibilitat del recurs contra les disposicions de caràcter general perquè la delimitació de la Unitat d'actuació i les seves determinacions són matèria pròpia de l'acte administratiu singular que no són idonis per una impugnació indirecte del planejament.

A més, afegeix el Tribunal que la demandant ha exercitat aquesta acció indirecta amb una clara desviació processal, prescindint de la relació amb l'objecte impugnat. D'aquesta manera els demandants en el seu primer escrit manifesten que impugnen el Pla Parcial de can Quirze però no l'han tornat a citar en tot el recurs, i en canvi s'introdueix a la demanda la impugnació indirecte de la Revisió del Pla general de l'any 1996.

Finalment, també s'aborda una qüestió relativa al cost de l'obra d'urbanització perquè segons els demandants s'ha generat un cost arbitrari amb la incorporació d'un vial a la unitat d'actuació UA 72 la única beneficiària del qual és €segons els demandants- l'escola Meritxell. La Sentència, a la vista del dictamen emes pel perit judicial, arriba a la conclusió de que el vial en qüestió i l'aparcament previst en el mateix no dóna servei al sector i no exclusivament a l'escola Meritxell i la Residència El Mirador.

Per tot el que s'ha exposat i vist l'informe jurídic previ PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Donar compliment a la Sentència núm. 421 de 23 de maig de 2008 per la qual el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera de la Sala Contenciós-Administrativa, DESESTIMA el recurs interposat per L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA URBANITZACIÓ DE CAN QUIRZE DE MATARÓ contra la Resolució de 24 de juliol de 2003 del recurs de reposició interposat contra l'acord de 17 de març de 2003 que aprovà el PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ 72 DEL SECTOR DE CAN QUIRZE i indirectament contra el PLA GENERAL DE MATARÓ (Modificació de 25/6/2001) I EL PLA PARCIAL DEL MATEIX SECTOR.

Segon.- Comunicar els precedents acords a la Secció Tercera de la Sala del TSJC, i al Gabinet Jurídic de Secretaria General."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Llicències-

11 ORDRE D'ENDERROC DE CONSTRUCCIÓ I RETIRADA DEL MAGATZEM I APARCAMENT DE VEHICLES I MAQUINÀRIA, EN SÒL NO URBANITZABLE, AL TORRENT DE VALLVERDERA, POLÍGON 6 PARCEL€LA 13 DE CADASTRE DE RÚSTICA.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per decret de 27 de juny de 2007 es va ordenar a Excavaciones y Aridos Otero, SL la suspensió immediata de les obres de moviments i explanació de terres i de l'activitat de dipòsit de terres i magatzem de maquinària pesada de la construcció, va ser requerida perquè sol·licités llicència per a l'ús del sòl i l'activitat que pretenia efectuar, al Torrent de Vallverdera, polígon 6 parcel·la 13 del cadastre de rústica, i li va ser concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que considerés convenients. El decret també es va notificar a Joaquín Muñoz Sureda, com a propietari del terreny.

Excavaciones y Aridos Otero, SL, en escrit de 9 de juliol de 2007, va informar que des del dia 30 de juny la seva empresa havia deixat d'utilitzar la finca, que utilitzaven només com a magatzem de maquinària pesada de la construcció i pàrking dels camions, i que no havien executat cap obra.

Joaquín Muñoz Sureda, en escrit de 10 de juliol de 2007, va manifestar que és propietari d'una finca registral que pot coincidir amb la finca esmentada, però que no s'ha fet cap obra d'explanació de terres o dipòsit de terres, ni ha disposat que es fes cap obra . En relació a la societat Excavaciones y Aridos Otero, SL va subscriure, l'1 de juny de 2007, un contracte d'arrendament temporal per a l'ús d'una part del terreny d'aparcament de vehicles i magatzem d'equips industrials, contracte que ja ha estat resolt de comú acord.

El servei d'inspecció municipal, el 27 de maig de 2008, comprova el cessament de l'activitat per part de Excavaciones y Aridos Otero, SL, però ha quedat una construcció, maquinària i restes d'obra i jardineria. I en visita de 4 de juny de 2008, comprova que darrera la construcció, enlloc diferent de l'anterior activitat el terreny, hi ha un tancament, vehicles i maquinària d'obra pública i construcció.

El servei tècnic municipal ha informat que la finca està en zona de valor agrícola, clau 7, incompatible amb l'ús industrial, de magatzems i de estacionament i aparcament. L'activitat desenvolupada a la finca de moviments de terres i estacionament de maquinària pesada de la construcció és il·legalitzable per infracció del Pla general d'ordenació, en no ajustar-se a les condicions d'ús de la zona 7.

En conseqüència cal continuar l'expedient de disciplina urbanística a nom del propietari Joaquín Múñoz Sureda, com a propietari del terreny i per tant de la construcció inacabada de blocs de pedra que hi ha al terreny, la qual s'ha continuat construïnt des de l'inici de l'expedient, segons es pot comprovar en fotografies del servei municipal d'inspecció de 18 de juny de 2007 i de 27 de maig de 2008, i del dipòsit i aparcament de vehícles i maquinària diferent de la que va ser motiu d'incoació de l'expedient a Excavaciones y Aridos Otero, SL.

Constitueix infracció urbanística greu els actes d'ús del sòl i edificació, entre d'altres, contraris a l'ordenament jurídic urbanístic en sòl no urbanitzable no sotmès a cap règim de protecció especial, sancionable amb multa de 3.001 a 30.000 euros. Constitueix infracció urbanística molt greu els actes d'ús del sòl i edificació, entre d'altres, contraris a l'ordenament jurídic urbanístic en sòl no urbanitzable de protecció especial, sancionable amb multa de 30.001 a 1.500.00 euros.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 321 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198, 205, 206 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Joaquín Muñoz Sureda que en el termini màxim de dos mesos, retiri les construccions, vehicles, maquinària, restes d'obra i jardineria, i qualsevol altre material de la finca situada al Torrent de Vallverdera, polígon 6 parcel·la 13 de cadastre de rústica.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

12 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL CAMÍ DEL MIG, 133, BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 7 d'abril de 2008 ha estat incoat a Ankhar Motor, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al Camí del Mig, 133, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient. La societat interessada havia sol·licitat llicència pel rètol instal·lat, en expedient 20070626 RET, però està informada desfavorablement i pendent de discrepàncies per no admetre sobre la paret de la façana rètols de fons opac, les lletres soltes han de fixar-se a la façana sens que aquesta hagi rebut cap tipus de manipulació que ressalti el fons del rètol.

La persona interessada ha al·legat que el rètol de la cantonada de Tata Motors no està sobre un panell opac sinó amb lletra solta sobre paret directament pintada de blanc, per la qual cosa sol·licita s'arxivi l'expedient prèvia comprovació.

El servei municipal d'inspecció, el 8 de maig de 2008, comprova que les lletres del rètol estan col·locades sobre la façana pintada de blanc, però aquest rètol sol·licitat en expedient 20070626 RET, està pendent de resoldre discrepàncies.

A l'escrit d'al·legacions presentat per la societat interessada, el 29 de maig de 2007, en expedient 20070626 RET el servei tècnic municipal va tornar ha informar desfavorablement perquè la façana no pot rebre cap tipus de manipulació per a ressaltar el fons del rètol. La notificació d'aquesta discrepància ha estat retornada dos cops per ser desconeguda la societat en l'adreça del local.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol no compleix amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró. La Comissió municipal de publicitat, en reunió de 4 de juny de 2008, ha informat desfavorablement el rètol instal·lat, als efectes de l'article 23 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat, que requereix l'informe favorable d'aquesta Comissió en casos de rètols no contemplats en l'Ordenança.

En el reportatge fotogràfic que consta a l'expedient disciplinari es pot comprovar la manipulació de la façana en haver-se pintat de blanc el fons del rètol en la cantonada que originàriament era gris fosc d'acord amb la resta de cantonades del mateix edifici, de forma que trenca la continuïtat i composició general de la façana en contra d'allò que disposa l'article 18.3 de l'Ordenança municipal de la publicitat.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana també infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Ankhar Motor, SL que en el termini màxim de dos mesos, retorni el fons del rètol pintat en blanc a l'estat originari de la façana a fi de mantenir la continuïtat i composició general de l'edifici que té les cantonades d'un material i color diferenciat de la resta de façana, al Camí del Mig, 133, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

13 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A LA RDA. MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 69, BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 19 de maig de 2008 ha estat incoat a Winterthur Seguros Generales, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a la rda. Mossèn Jacint Verdaguer, 69, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Winterthur Seguros Generales, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, a la rda. Mossèn Jacint Verdaguer, 69, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

14 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL CAMÍ RAL, 486, BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 23 de maig de 2008 ha estat incoat a Human Solutions, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al Camí Ral, 486, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Human Solutions, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a façana, al Camí Ral, 486, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

15 APROVAR EL CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ PREVISTA EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL A FAVOR DE LA FUNDACIÓ PRIVADA MARESME

Relació de fets

Anualment se signa un conveni per a l'atorgament d'ajuts econòmics a la Fundació Privada el Maresme per al manteniment del servei que realitza a favor de les persones disminuïdes psíquiques.

Vista la proposta de conveni corresponent a l'any 2008, un exemplar del qual consta adjunt a l'expedient.

Atès que en les bases d'execució del pressupost de despeses d'enguany hi consta una previsió per aquest concepte, d'import 97.039,25 euros, a la partida 60550 313410 48900, com aportació a la Fundació Privada Maresme.

Atès, així mateix, que es compleixen totes les condicions necessàries per a la signatura del conveni objecte d'aquest expedient, tal i com es pot comprovar amb la documentació que hi consta.

Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

1.- Aprovar la signatura d'un conveni per a l'atorgament d'ajudes econòmiques per a l'any 2008 a la Fundació Privada el Maresme, destinada al manteniment del servei que realitza a favor de persones disminuïdes psíquiques i al foment de les actuacions que suposin l'ús de fonts d'energies renovables, mitjançant la instal·lació d'un parc fotovoltaic a la coberta del nou edifici del Centre de Teràpia Ocupacional Pere Parera.

2.- Autoritzar i disposar la despesa que representa l'aportació econòmica referida al present conveni, de 97.039,25 euros (noranta-set mil trenta-nou euros amb vint-i-cinc cèntims d'euro), amb càrrec a la partida 60550 313410 48900 del pressupost de 2008.

3.- Facultar la consellera delegada de Benestar Social, Gent Gran, Salut i Consum, Carme Esteban Sánchez, per a la signatura del conveni.

4.- Notificar aquesta resolució a la Fundació Privada el Maresme per tal de procedir a la signatura del conveni."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.