Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

09/06/2008

Escoltar

09/06/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

4740/2008 de 5 de juny

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 9 de juny de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  9 de juny de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  26 de maig de 2008.

2         DESPATX OFICIAL

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

                  -Servei de Gestió Econòmica-

3         Donar compte del seguiment pressupostari del primer quadrimestre del   2008.

           -Servei d'Ingressos-

4         Ratificació del Decret 21709/2008, de 25 de febrer, d'acord d'atribució al Consell Comarcal del Maresme de la quantia corresponent a la participació del Fons de Cooperació Local de Catalunya 2007, destinada al foment de la prestació supramunicipal de serveis

           -Servei de Compres i Contractacions-

5         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, pel procediment previst per a l'adjudicació de contractes basats en un acord marc, del subministrament de mobiliari per a l'equipament municipal del Telecentre de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense", i convocar licitació.

6         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, del subministrament i muntatge de tancaments d'àrees de jocs, i convocar licitació.

7         Adjudicar la contractació del servei de suport informàtic per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms a favor de la mercantil OSIATIS, SA, per import de 527.800 €, IVA inclòs.

8         Adjudicar la contractació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica a favor de la mercantil ID Grup, SA, per import de 55.500,00 €, IVA inclòs.

9         Aprovar la signatura d'un conveni amb el Consorci Localret, el text del qual s'acompanya com annex, per a la compra agregada de programari Microsoft, per un import de fins a 74.763,60 €, IVA inclòs.(exp. 48/2008)

10        Adjudicar la renovació de l'enllumenat públic del quadre MA (Rda. del Cros i c. Mare de Déu de la Cisa)

11        Adjudicar la renovació de l'enllumenat públic del quadre AS (c. Cristina, Prat de la Riba, Rierot i Forn del Vidre)

12        Adjudicar la renovació de l'enllumenat públic del quadre OB (c. Carles Padrós, Pau Casals, Creu Roja i Lluís Millet)

13        Adjudicar les obres de reurbanització del carrer Massevà.

           -Servei de Secretaria General-

14        Donar-se per assabentat de la Sentència número 85/2008, de data 12 de març dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Abreujat número 45/2007, interposat pel senyor Juan Antonio Dos Santos Merino i un altre. (expedient AGC47/05)

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Obres-

15        Aprovació inicial  Projecte  executiu de  reurbanització  del  carrer  d'Amàlia.

16        Aprovació inicial  del Projecte de col€lector a la ronda Barceló, promogut per Aigües Mataró SA, i autorització per executar les obres.

           -Servei d'Urbanisme-

17        Donar compliment a la sentència 312 de 17/4/2008 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la que es desestima el recurs d'apel.lació interposat per Boter Alimentación SL contra la sentència nº 13 de 3/11/06  del Jutjat nº 13 de Barcelona relativa al projecte de compensació de la UA 37, Avda. Jaume Recoder-C/Churruca.

18        Aprovació inicial de l'estudi de detall "Alella 2".

           -Servei de Manteniment-

19        Ratificació del decret de sol€licitud a la Direcció General de la Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya de diverses subvencions per actuacions d'ordenació ambiental de la il€luminació exterior destinades a la realització de diverses obres de renovació de l'enllumenat públic (quadres "MC", "MA", "AS", "OB" i "AR").

20        Aprovació del Pla d'Actuació per a la construcció de tombes al cementiri de Les Valls.

           -Servei d'Habitatge-

21        Acceptar la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 75/2007, interposat per José López Martínez i Josefa Garrido Carpio, contra la concessió de llicència urbanística a la Comunitat de propietaris de l'av. Amèrica, 134, per a la instal€lació d'un ascensor hidràulic a la seva finca.

22        Ordre d'enderroc de consolidació, parets i ampliació volums disconformes al c. Palau, 8-10.

23        Ordre d'enderroc i reposició legalitat urbanística de varies infraccions al c. Riu Ebre, 5.

24        Ordre d'enderroc de construcció inacabada al terrat del c. Caseta, 18.

25        Ordre d'enderroc de l'excés de tanca de separació a veí al ptge. Sisternes, 18, 1r.

26        Ordre de retirada d'aparells d'aire condicionat a l'av. Puig i Cadafalch, 205 bxs - c. Germà Doroteo, 1.

27        Ordre de retirada de rètol a l'av. Jaume Recoder, 77-79, bxs.

28        Ordre de retirada de rètols a la ctra. de Mata, 44-48, bxs.

29        Ordre de retirada de rètol a l'av. Jaume Recoder, 73-75, bxs.

30        Ordre de retirada de rètol al c. València, 19, bxs.

           CMI VIA PÚBLICA

31        Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 114, de 3 d'abril de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 42/2007, Secció 2B interposat pel senyor Benito Boira Buisan

32        Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 110, de 21 d'abril de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 222/06, interposat pel senyor Daniel Martín Gironés.

           PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

 

 

ACTA NÚM. 13/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 9 DE JUNY DE 2008.

=================================================================

 

A la ciutat de Mataró, el nou de juny de dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor RAMON  BASSAS SEGURA Alcalde - accidental

 

 

Hi concorren els Senyors:

 

En Ramon Bassas Segura                   1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán                 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont                 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano                     4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa           5èna Tinent d'Alcalde

En Oriol Batista Gázquez                    6è Tinent d'Alcalde

 

 

Assistits del Secretari General  Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

 

Excusen la seva assistència

En Joan Antoni Baron Espinar           Alcalde

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

 

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el 26 de maig de 2008.

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

 

 

 

 

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 

-Servei de Gestió Econòmica-

 

3          DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT PRESSUPOSTARI DEL PRIMER QUADRIMESTRE DEL 2008.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, dona compte del seguiment pressupostari del primer quadrimestre del 2008.

 

Es donen per assabentats.

 

 

-Servei d'Ingressos-

 

4          RATIFICACIÓ DEL DECRET 21709/2008, DE 25 DE FEBRER, D'ACORD D'ATRIBUCIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME DE LA QUANTIA CORRESPONENT A LA PARTICIPACIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA 2007, DESTINADA AL FOMENT DE LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Per Decret 1709/2008 de 25 de febrer, es va acordar atribuir al Consell Comarcal del Maresme la quantia de 68.928,82 € corresponent a la participació municipal al Fons de Cooperació Local de Catalunya 2007 per al Foment de la prestació supramunicipal de serveis, a l'empara del que preveu l'article 46.5 de la Llei 4/2007, de 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007, i destinat a la realització d'actuacions i/ serveis relacionats amb la societat de la informació.

 

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

 

Únic.- Ratificar el Decret 21709/2008, de 25 de febrer, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

 

Vist que s'ha rebut en aquest ajuntament transferència per import de 68.928,82 € provinent de la Generalitat de Catalunya en concepte d'import per a la participació per al foment de la prestació supramunicipal de serveis, a l'empara del que preveu l'article 46.5 de la Llei 4/2007, de 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007.

 

Vist que aquesta participació té com a finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o inversions supramunicipals, i que, d'acord amb allò disposat al mateix article s'escau que aquest ajuntament la destini totalment o en part, a una o diverses entitats supramunicipals en les que participi.

 

Vist que el Consell Comarcal del Maresme ve portant a terme serveis supramunicipals de vital importància per al nostre municipi, i que s'escau atribuir-li la totalitat d'aquests recursos.

 

En ús de les facultats que m€atorga la Llei 7/85 de 2 d€abril, reguladora de les bases de Règim local, RD legislatiu 781/86, de 18 d€abril que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim local, i la Llei 8/87 de 15 d€abril municipal i de Règim local de Catalunya, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d€abril, pel qual s€aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret d€Alcaldia de data 16 de juny de 2007, de delegació, es proposa:

 

Primer.- Atribuir al Consell Comarcal del Maresme la quantitat de 68.928,82 €, equivalent al 100% de l'import atribuït a aquest ajuntament per la Generalitat de Catalunya per a la participació per al foment de la prestació supramunicipal de serveis, a l'empara del que preveu l'article 46.5 de la Llei 4/2007, de 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007, i per a les actuacions i/o serveis següents:

-          Servei de la societat de la informació

 

Segon.- Justificar la destinació de la transferència acordada, en els termes establerts a l'article 46.6 de la Llei 4/2007, de 4 de juliol , de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007, mitjançant el lliurament d'un certificat de l'interventor a la Direcció General d'Administració Local"

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

-Servei de Compres i Contractacions-

 

5          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, PEL PROCEDIMENT PREVIST PER A L'ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES BASATS EN UN ACORD MARC, DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A L'EQUIPAMENT MUNICIPAL DEL TELECENTRE DE LA NAU DE LA COOPERATIVA "LA OBRERA MATARONENSE", I CONVOCAR LICITACIÓ.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Relació de fets

 

1. L'Ajuntament de Mataró té la necessitat d'adquirir de mobiliari per a l'equipament municipal del Telecentre de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense" (Nau Gaudí), d'acord amb el que al respecte indiquen el plec tècnic particular que consta al present expedient. L'import tipus de la licitació és de fins a 85.533,66 €, IVA no inclòs.

 

L'objecte del contracte, es dividirà en els següents lots:

 

- Lot núm. 1 (corresponent al lot 7 del catàleg de béns de la Generalitat): Seients per a col·lectivitats i altres àrees

- Lot núm. 2 (corresponent al lot 9 del catàleg de béns de la Generalitat): Mobiliari per a sales de reunions, de conferències, d'actes i d'espera..

- Lot núm. 3 (corresponent al lot 10 del catàleg de béns de la Generalitat): Mobiliari de biblioteques.

- Lot núm. 4 (corresponent al lot 11 del catàleg de béns de la Generalitat): Mobiliari de vestuari.

- Lot núm. 5(corresponent al lot 13 del catàleg de béns de la Generalitat): Mobiliari auxiliar.

- Lot núm. 6 (corresponent al lot 15 del catàleg de béns de la Generalitat): Llums d'oficina.

 

2. Consta a l'expedient informe del secretari general de data 26/05/2008 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de subministraments aprovats per aquesta Corporació.

 

3. A les partides 30401/46214Z/62500 i 30401/462120/22000 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que meriti el subministrament objecte de contracte.

 

Fonaments de dret

 

1. L'article 182 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, regula el procediment per a l'adjudicació de contractes basats en un acord marc.

 

2.  L'Ajuntament de Mataró s'adherí al conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la utilització del catàleg de béns i productes homologats, per acord del Ple d'aquesta Corporació en la data de 07/01/2001, i d'acord amb el seu contingut, es procedent sol·licitar oferta per a l'execució del subministrament objecte del present expedient als proveïdors homologats en els corresponents lots de l'acord marc núm. 2005/1, convocat per la Generalitat de Catalunya, per al subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina destinat als departaments de l'Administració de la Generalitat i entitats adherides.

2. L'Ajuntament de Mataró s'adherí a l'ús de la PECAP per a l'obtenció d'ofertes en els procediments de contractació negociats per decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, modificat per Decret núm. 3767/2008 de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de mobiliari per a l'equipament municipal del Telecentre de la nau de la Cooperativa "La Obrera Mataronense" (Nau Gaudí), atesa la seva utilitat pública,  d'acord amb el previst a l'art. 93 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 85.533,66 €, IVA no inclòs.

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació mitjançant el procediment previst a l'article 182 de la Llei 30/2007 per a l'adjudicació de contractes basats en un acord marc.

 

Tercer.- Autoritzar l'import de fins 85.533,66 €, més 13.685,39, a càrrec de les següents partides del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2008:

 

- Partida 30401/46214Z/62500: 95.048,85 € (relació tipus A núm. 862)

- Partida 30401/462120/22000: 4.170,20 € (operació tipus A núm. 19744)

 

Quart.- Sol·licitar les ofertes per a la contractació del subministrament a través de la plataforma electrònica de la PECAP, a fi d'efectuar les consultes amb els proveïdors homologats per la Generalitat i adjudicar el subministrament objecte de contractació a favor de qui efectuï l'oferta més econòmica, amb millora a la baixa de l'import de 85.533,66 €, IVA no inclòs, fixat com a base per a la present contractació."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

6          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TANCAMENTS D'ÀREES DE JOCS, I CONVOCAR LICITACIÓ.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Mitjançant informe de data 08/05/2008, el cap del Servei de Manteniment i Serveis sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament i muntatge de tancaments d'àrees de jocs, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 64.144,00 euros, IVA no inclòs.

 

Consta informe favorable del secretari general d'aquesta Corporació, de data 29/05/2008, sobre el contingut dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars que regiran la relació contractual del servei esmentat en el punt anterior.

 

Atès el disposat als arts. 12, 93, 122 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

 

Tenint en compte que a la partida 40533/43415Z/60500 del pressupost municipal aprovat per enguany existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti.

 

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del subministrament i muntatge de tancaments d'àrees de jocs, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 64.144,00, IVA no inclòs, tal i com indica l'art. 93 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert.

 

Tercer.- Atendre la despesa de fins a 64.144,00 euros, més 10.263,04 euros en concepte d'IVA, a càrrec de la partida núm. 40533/43415Z/60500 (op. tipus A núm. 19979)

 

Quart.- Convocar licitació, per procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

7          ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT INFORMÀTIC PER L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS A FAVOR DE LA MERCANTIL OSIATIS, SA, PER IMPORT DE 527.800 €, IVA INCLÒS.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Per acord de la Junta de Govern Local de data 31 de març de 2008 es va iniciar l'expedient de contractació del servei de suport informàtic per l'Ajuntament de Mataró, els seus organismes autònoms i empresa municipal PUMSA, i sol·licitar ofertes al proveïdors homologats mitjançant el concurs 2004/4, convocat per la Generalitat de Catalunya, per a l'homologació de serveis informàtics.

 

Mitjançant informe del cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions, el coordinador de Sistemes i Suport Informàtic i el coordinador de Projectes i Informació de Base del mateix servei, s'exposa que s'ha convidat a totes les empreses del Sublot D1 (Serveis d'atenció i Gestió de les TIC) del catàleg de bens i serveis de la Generalitat, de les qual només han presentat oferta IT Deusto i Osiatis, i es proposa l'adjudicació del servei a favor d'aquesta última, per import de fins a 527.800,00 €, IVA inclòs ja que la seva oferta és la que millor s'adequa als criteris d'adjudicació establerts als plecs que regeixen la contractació.

 

A la partida  30620/121320/21600 del pressupost municipal, a les partides que s'esmenten en el punt quart de la part resolutiva del present acord dels pressupostos aprovats pels organismes autònoms per al 2008 i a l'estat de previsions de l'empresa municipal PUMSA per al 2008 existeix crèdit adequat i suficient per atendre l'esmentada despesa i es preveu consignar crèdit suficient a les esmentades partides pel pressupost i estat de previsions de PUMSA que s'aprovi pel 2009 i 2010.

 

Atès el previst als arts. 210.h), 92, 86, 36 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

 

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

          

Primer.- Adjudicar la contractació servei de suport informàtic per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, a favor de la mercantil Osiatis, SA., per l'import de fins a 373.239,42.-EUR., IVA. inclòs. El servei haurà de prestar-se conforme al previst als plecs econòmics-administratius i tècnics particulars que regeix el contracte i d'acord amb el contingut de l'oferta presentada per l'adjudicatari.

 

Segon.- Disposar l'import de fins a 527.800,00 €, IVA inclòs, a favor de Osiatis, SA, a càrrec de les partides de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, d'acord amb el que a continuació s'estableix:

 

Ajuntament

2008

2009

2010

Total

30620/121320/21600

 

107.714,29 €

(D 23873)

215.428,58 €

(ADFUT 23875)

107.714,29 €

(ADFUT 23884)

430.857,16 €

IMPEM

 

 

 

 

IMPEM/121550/21600

11.239,75 €

(D 5546)

22.479,50 €

(ADFUT 5547)

11.239,75 €

(ADFUT 5548)

44.959,00 €

Cultura

 

 

 

 

PMC00/451830/21600

5.854,04 €

(D 6602)

11.708,08

(ADFUT 6557)

5.854,04 €

(ADFUT 6605)

23.416,16 €

Esports

 

 

 

 

F0100/452110/21600

3.161,18 €

(D 4786)

6.322,36 €

(ADFUT 4638)

3.161,18 €

(ADFUT 4786)

12.644,72 €

IME

 

 

 

 

01000/422000/21600

3.161,18 €

(D 11700)

6.322,36 €

(ADFUT 11417)

3.161,18 €

(ADFUT 11706)

12.644,72 €

PUMSA

 

 

 

 

 

 

819,56 €

1.639,12 €

819,56 €

3.278,24 €

T O T A L S

131.950,00 €

263,900,00 €

131.950,00 €

527.800,00

 

Tercer.- D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partides municipals i dels organismes autònoms esmentades en el punt anterior del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2009 I 2010, a fi de poder atendre les depeses que es preveu meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

 

Quart.- Aprovar els documents comptables inversos a càrrec de les partides de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, d'acord amb el que a continuació s'estableix:

 

Ajuntament

2008

2009

2010

30620/121320/21600

 

7.285,71 €

(A/ 23872)

230.000 €

(AFUT/ 23874)

115.000 €

(AFUT/ 23878)

IMPEM

 

 

 

IMPEM/121550/21600

760,25 €

(A/ 5545)

24.000 €

(AFUT/ 5262)

12.000 €

(AFUT/ 5263)

Cultura

 

 

 

PMC00/451830/21600

395,96 €

(A/ 6603)

12.500 €

(AFUT/ 6559)

6.250 €

(AFUT/ 6560)

Esports

 

 

 

F0100/452110/21600

213,92 €

(A/ 4787)

6.750 €

(AFUT/ 4636)

3.375 €

(AFUT/ 4637)

IME

 

 

 

01000/422000/21600

213,82 €

(A/ 11703)

6.750 €

(AFUT/ 11413)

3.375 €

(AFUT/ 11712)

 

 

Cinquè.-  Requerir l'adjudicatària perquè en un termini de 15 dies naturals, a comptar des de l'endemà a la rebuda de la comunicació del present acord, dipositi una garantia definitiva per l'import de 21.112,00 € a la Tresoreria de Fons Municipal, per l'adjudicació al seu favor del servei objecte de contractació."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

8          ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE ESTÀNDARD PER MICROINFORMÀTICA A FAVOR DE LA MERCANTIL ID GRUP, SA, PER IMPORT DE 55.500,00 €, IVA INCLÒS.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 28 d'abril de 2008 s'acordà iniciar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica, (exp. 31/2008) per un import total de fins a 80.000 €, IVA inclós.

 

La forma utilitzada per a la tramitació del subministrament va ser la de procediment negociat sense publicitat, atesa l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la utilització del catàleg de béns i productes homologats, efectuada per acord del Ple d'aquesta Corporació de data 07/01/2006.

 

L'adjudicació de la contractació es va preveure a favor de l'oferta econòmica més baixa efectuada als proveïdors consultats a través de la Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques, PECAP, a fi d'obtenir el preu més avantatjós. Aquest Ajuntament s'adherí a l'ús de la PECAP per a l'obtenció d'ofertes en  els procediments de contractació negociats per decret núm. 5009/2005, de 6 de juny, de la consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació.

En data 27/05/2006 s'efectuà la subhasta a la PECAP essent el resultat el que consta al DOCUMENT NÚM. 1 annex al present acord. L'oferta econòmica més baixa va ser l'efectuada per la mercantil ID Grup, SA, per import de 55.500,00 €, IVA inclòs.

 

Consta formalitzada per l'esmentada mercantil l'oferta econòmica efectuada en data 27/05/2008 a través de la PECAP, tal i com exigeix el plec econòmic administratiu particular aprovat per aquesta contractació.

 

Vist l'informe emès per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions de data 29/05/2008, en el que s'acorda la procedència i legalitat de l'adjudicació que ara s'acorda.

 

Atès el previst als arts. 182.i), 92, 36, 176, 36 i concordants del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

 

Tenint en compte que a la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a l'any en curs existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que es preveu meriti l'adjudicació del subministrament abans esmentat.

 

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Adjudicar la contractació del subministrament de hardware estàndard per microinformàtica a favor de la mercantil ID Grup, SA, per import de 55.500,00 €, IVA inclòs, atès que de la subhasta efectuada en la data de 27/05/2008 a través de la PECAP aquesta empresa fou la que oferir un preu més baix pel subministrament esmentat. El subministrament haurà d'executar-se d'acord amb el previst al plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen el present contracte i d'acord amb l'oferta presentada per a les entitats adjudicatàries.

 

Segon.- Disposar l'import de 55.500,00 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost aprovat per la present anualitat a favor de ID Grup, SA (operació D núm. 23818).

 

Tercer.- Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 23819, per import de 24.500,00 €, corresponent a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import real de l'adjudicació.

Quart.- Requerir l'adjudicatari perquè dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquest Ajuntament l'import de 2.220,00 €, en concepte de garantia definitiva pel contracte de subministrament adjudicat."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

9          APROVAR LA SIGNATURA D'UN CONVENI AMB EL CONSORCI LOCALRET, EL TEXT DEL QUAL S'ACOMPANYA COM ANNEX, PER A LA COMPRA AGREGADA DE PROGRAMARI MICROSOFT, PER UN IMPORT DE FINS A 74.763,60 €, IVA INCLÒS.(EXP. 48/2008)

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Antecedents

 

1. Mitjançant informe de data 30/05/2008 el cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions proposa la signatura d'un conveni amb el Consorci Localret per a la compra agregada de programari Microsoft, ja que per aquest sistema d'adquisició les llicències es podran obtenir a uns preus inferiors als que s'hauria obtingut en el mercat cada Ajuntament per separat.

 

2. Dels informes que  consten a l'expedient es desprèn que la previsió de necessitats totals d'adquisició de llicències Microsoft es de fins un màxim de 74.763,60 euros, IVA inclòs.

 

4. Existeix crèdit suficient i adient per cobrir aquesta despesa a càrrec de la partida 30620/12132Z/64000 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat.

 

Fonaments de dret

 

1. Els articles 187 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, regulen les centrals de contractació, establint que poden actuar adquirint subministraments i serveis per a altres òrgans de contractació, o adjudicant contractes o formalitzant acords marc per a la realització d'obres, subministraments o serveis destinats a aquests.

 

2. Els articles 57 de la llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, arts. 303 a 311 del Decret 179/95, de 13 de juny que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i els articles 9 i 15 de la llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques del procediment administratiu comú reconeixen a les administracions locals atribucions per establir convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes d'interès comú mitjançant la figura de la comanda de gestió.

 

3. D'acord amb l'article 305 del ROAS els convenis de cooperació es regulen per les pròpies clàusules, per la legislació comuna de règim local i sectorial, si s'escau, i subsidiàriament per les normes de contractació administrativa.

 

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Aprovar la signatura d'un conveni amb el Consorci Localret, el text del qual s'acompanya com annex, per a la compra agregada de programari Microsoft,  per un import de fins a 74.763,60 €, IVA inclòs.

 

Segon.- Aprovar  la despesa, de fins a 74.763,60 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida 30620/12132Z/64000, del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat (op. tipus A núm. 19595)"

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

10        ADJUDICAR LA RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE MA (RDA. DEL CROS I C. MARE DE DÉU DE LA CISA)

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre MA (Rda. Del Cros i Mare de Déu de la Cisa), a Mataró.

 

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 11 de maig de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 93.393'46 €, IVA inclòs.

 

Tenint en compte que en la consignació de la partida 40543/43311E/61300 del pressupost municipal per a l'any 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

 

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre MA (Rda. Del Cros i Mare de Déu de la Cisa), a Mataró, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 93.393'46 €, IVA inclòs.

 

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 40543/43311E/61300  de 2008 (doc. D núm. 20345).

 

Tercer.- Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 20346, de 35.153'00 €, corresponent a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import real de l'adjudicació.

 

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança definitiva d'un import de 18.678'69 €, equivalent al 20% de l'import d'adjudicació, en base al que disposa l'art. 36.4, en relació al 83.2.b, de la Llei 2/2000, de 16 de juny, de contractes de les administracions públiques, atès que la seva oferta estava incursa inicialment en presumpció de temeritat.

 

Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, pagui l'import de 174'53 €, corresponent a la publicació de l'anunci de licitació.

 

Sisè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

11        ADJUDICAR LA RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE AS (C. CRISTINA, PRAT DE LA RIBA, RIEROT I FORN DEL VIDRE)

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre AS (c. Cristina, Prat de la Riba, El Rierot i Forn del Vidre), a Mataró.

 

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 10 de maig de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 91.959'53 €, IVA inclòs.

 

Tenint en compte que en la consignació de la partida del pressupost municipal per a l'any 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per a 40543/43311C/61300 atendre la despesa que es proposa.

 

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre AS (c. Cristina, Prat de la Riba, El Rierot i Forn del Vidre), a Mataró, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 91.959'53 €, IVA inclòs.

 

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 40543/43311C/61300  de 2008 (doc. D núm. 20342).

 

Tercer.- Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 20344, de 28.192'67 €, corresponent a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import real de l'adjudicació.

 

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança definitiva d'un import de 18.391'91 €, equivalent al 20% de l'import d'adjudicació, en base al que disposa l'art. 36.4, en relació al 83.2.b, de la Llei 2/2000, de 16 de juny, de contractes de les administracions públiques, atès que la seva oferta estava incursa inicialment en presumpció de temeritat.

 

Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, pagui l'import de 176.26 €, corresponent a la publicació de l'anunci de licitació.

 

Sisè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

12        ADJUDICAR LA RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE OB (C. CARLES PADRÓS, PAU CASALS, CREU ROJA I LLUÍS MILLET)

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres de renovació de l'enllumenat públic dels quadres OB (c. Carles Padrós, Pau Casals, Creu Roja i Lluís Millet), a Mataró.

 

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 10 de maig de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 132.671'81 €, IVA inclòs.

 

Tenint en compte que en la consignació de la partida 40543/43311J/61300 del pressupost municipal per a l'any 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

 

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de renovació de l'enllumenat públic dels quadres OB (c. Carles Padrós, Pau Casals, Creu Roja i Lluís Millet), a Mataró, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL" fins un import de 132.671'81 €, IVA inclòs.

 

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 40543/43311J/61300  de 2008 (doc. D núm. 20348).

 

Tercer.- Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 20350, de 38.445'30 €, corresponent a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import real de l'adjudicació.

 

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança definitiva d'un import de 26.534'36 €, equivalent al 20% de l'import d'adjudicació, en base al que disposa l'art. 36.4, en relació al 83.2.b, de la Llei 2/2000, de 16 de juny, de contractes de les administracions públiques, atès que la seva oferta estava incursa inicialment en presumpció de temeritat.

 

Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, pagui l'import de 175'68 €, corresponent a la publicació de l'anunci de licitació.

 

Sisè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

13        ADJUDICAR LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MASSEVÀ.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres de reurbanització del c/ Massevà, a Mataró.

 

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 23 de maig de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a favor de l'empresa "Vialitat i Serveis, SL" fins un import de 133.717'58 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que en la consignació de la partida 40220/46344A/60100 del pressupost municipal per a l'any 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

 

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres de reurbanització del c/ Massevà, a Mataró, a favor de l'empresa "Vialitat i Serveis, SL" fins un import de 133.717'58 €, IVA inclòs.

 

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 40220/46344A/60100 de 2008 (doc. D núm. 23340).

 

Tercer.- Autoritzar l'anotació comptable inversa A/ núm. 23344, de 21.386'26 €, corresponent a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import real de l'adjudicació.

 

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 5.348'70 €, corresponent al 4% del pressupost d'adjudicació.

 

Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

-Servei de Secretaria General-

 

14        DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 85/2008, DE DATA 12 DE MARÇ DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 3 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 45/2007, INTERPOSAT PEL SENYOR JUAN ANTONIO DOS SANTOS MERINO I UN ALTRE. (EXPEDIENT AGC47/05)

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"En data 28 d'abril de 2008, el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, ha notificat la interlocutòria que declara la fermesa de la sentència número 85/2008, de 12 de març, dictada en el Procediment abreujat número 45/2007-L, interposat pel Sr. Juan Antonio Dos Santos Merino i un altre, contra el decret número 9303/2006, de 27 d'octubre, de la Consellera - Delegada de Serveis Centrals i Planificació.

 

El Decret número 9302, de 27 d'octubre de 2006, va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per un import total de 785,63 euros interposada contra l'Ajuntament de Mataró perquè la furgoneta matrícula 202BVZ que conduïa un tercer, va xocar amb un piló del carrer Sant Josep el dia 6 de juny de 2005 ales 7,45 hores. La desestimació es va fonamentar en falta d'acreditació del nexe causal i dels danys patits pel vehicle.

 

La sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu desestima  íntegrament el recurs interposat per la Sr. Juan Antonio Dos Santos Merino, sense costes. En resum, la desestimació es fonamenta en la presentació extemporània del recurs contenciós administratiu, amb els següents arguments:

 

"€. Resulta fácil concluir que si la notificación de la resolución impugnada ha tenido lugar en fecha 10 de noviembre de 2006 (folio 65 del expediente administrativo), el plazo para la interposición del recursos concluía en fecha 10 de enero de 2007 (u 11 de enero de 2007 a las 15 horas€.)€ Habiéndose  presentado el recurso contencioso-administrativo en fecha 25 de enero de 2007, procede estimar la causa de inadmisibilidad amparada en el articulo 69 e) de la LJCA, al ser la presentación extemporánea del recurso un obstáculo insalvable para su admisión como ha reconocido la STC de fecha 24 de abril de 1992"

 

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

 

Primer.- Donar-se per assabentat de la Sentència número 85/2008, de data 12 de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Abreujat número 45/2007, interposat pel Sr. Juan Antonio Dos Santos Merino i un altre, contra el decret número 9303/2006, de 17 d'octubre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial (Expedient: AGC47/05).

 

Segon.- Comunicar l'Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

 

15        APROVACIÓ INICIAL  PROJECTE  EXECUTIU DE  REURBANITZACIÓ  DEL  CARRER  D'AMÀLIA.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

 

"Examinat  el "Projecte executiu de reurbanització del carrer d'Amàlia",  redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres de reurbanització del carrer d'Amàlia, entre el carrer del Torrent i la Muralla del Tigre, i les cantonades amb aquests carrers, amb un pressupost d'execució per contracte de 125.120,21 €, IVA inclòs.

 

El carrer d'Amàlia es troba dins del barri Centre de la població de Mataró, entre el carrer del Torrent i la Muralla del Tigre, paral·lel al mar.

 

Té una llargària de 125 m i una amplada d'uns 6,0 metres.

 

L'àmbit d'actuació del projecte comprèn el carrer d'Amàlia, entre el carrer del Torrent i la Muralla del Tigre, i les cantonades amb aquests carrers, amb un total de superfície a urbanitzar de 750 m2.

 

Els serveis i infraestructures urbanes que s'han d'instal·lar de nou afecten:

 

- el drenatge de les aigües pluvials

- clavegueram

- el serveis d'abastament d'aigua i xarxa contraincendis

- el servei d'electricitat

- el servei de telèfon

- l'enllumenat públic

- la pavimentació dels carrers

- la senyalització vertical

- mobiliari urbà

 

Els serveis existents són les línies aèries d'electricitat, telèfon i enllumenat públic que travessen l'àrea d'actuació.

 

També existeix una xarxa d'abastament d'aigua potable amb tub de 110 mm i 90 mm PER i 60 mm d'uralita, soterrada antiga, que caldrà substituir. La xarxa de clavegueram, està formada per una claveguera amb una galeria de 700x1200 mm entre el Camí Ral i el carrer Gravina. La companyia responsable del seu manteniment, AMSA, procedirà a la seva rehabilitació. Els embornals existents es renovaran, així com els claveguerons de les escomeses de les parcel·les a la xarxa general. Els pous de registre es resituaran i s'adaptaran a la rasant del nou carrer.

 

El paviment del carrer serà a un sol nivell diferenciant el centre de la calçada amb llambordes i les voreres.

 

L'enllumenat públic serà amb làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, que donen un rendiment econòmic i energètic òptim, amb una qualitat de llum suficient per al carrer.

 

La senyalització es realitzarà segons les indicacions del Servei de Mobilitat del Departament de Via Pública.

 

El termini d'execució previst per a aquestes obres és de 3 mesos.

 

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

 

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

 

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte executiu de reurbanització del carrer d'Amàlia",  redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració de les obres de reurbanització del carrer d'Amàlia, entre el carrer del Torrent i la Muralla del Tigre, i les cantonades amb aquests carrers, amb un pressupost d'execució per contracte de 125.120,21 €, IVA inclòs.

 

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l'esmentat termini.

 

Tercer.- Comunicar els anteriors acords al gerent d'Aigües de Mataró, SA, i als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica als seus efectes."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

16        APROVACIÓ INICIAL  DEL PROJECTE DE COL€LECTOR A LA RONDA BARCELÓ, PROMOGUT PER AIGÜES MATARÓ SA, I AUTORITZACIÓ PER EXECUTAR LES OBRES.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

 

"La carretera N-II i les vies del ferrocarril de RENFE constitueixen una barrera per al bon funcionament de la xarxa de clavegueram de Mataró. Aquestes infraestructures separen la xarxa de col·lectors de la ciutat del punt final d'abocament, tant de les aigües residuals com de les aigües pluvials.

 

En episodis de pluja, hi ha punts baixos on s'acumulen les aigües, per la major cota de la carretera N-II i del ferrocarril respecte als vials de la ciutat. Per tal d'evacuar aquestes aigües, es preveu la construcció d'uns col·lectors que treballaran com a sobreeixidor del sistema, i que travessen aquestes infraestructures i els connecten a la xarxa existent al costat del mar.

 

Examinat el "Projecte de col·lector a la ronda Barceló", redactat per l'enginyeria EIPO, SL i promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que té per objecte la construcció d'un col·lector a l'extrem aigües avall de la ronda Barceló, que travessa la carretera Nacional II i les vies del ferrocarril, i connecta les aigües a la xarxa existent situada al costat mar, amb tubs de PVC estructurat de 770 i 1000 mm de DN, amb un pressupost d'execució per contracte de 373.261,64 €, IVA inclòs.

 

Les obres consisteixen en la construcció d'un col·lector que s'inicia al costat mar de la ronda Barceló, concretament a la cruïlla amb la carretera N-II, que travessa, mitjançant una hinca formada per un tub metàl·lic de 1000 mm,  la carretera N-II, i per dos tubs metàl·lics de 800 mm les vies de ferrocarril, i a l'alçada del passeig marítim es construeix un sobreeixidor que connecta les pluvials al col·lector de 1000 mm que va a l'EDAR i les pluvials al col·lector de 1500 mm; tots dos col·lectors existents discorren sota la calçada del passeig.

 

Es preveu la construcció de 85 metres de col·lector, així com la formació de 6 pous de registre, que seran de dimensions variades i es construiran de formigó armat,  amb el marc i tapa de fosa dúctil, per a una càrrega de 40 Tn.

 

Per l'execució de les obres es fixa un termini de 4 mesos.

 

L'enginyer municipal del Servei d'Obres, en data 5 de maig de 2008, ha informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació inicial d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de respectar a l'hora d'executar les obres.

 

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

 

Vistos els articles 37 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, i l'article 219.2d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

 

Vist l'article 2n dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que assenyala com a objecte de la societat la competència per executar obres en l'àmbit de les infraestructures urbanes.

 

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte de col·lector a la ronda Barceló", redactat per l'enginyeria EIPO, SL i promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que té per objecte la construcció d'un col·lector a l'extrem aigües avall de la ronda Barceló, que travessa la carretera Nacional II i les vies del ferrocarril, i connecta les aigües a la xarxa existent situada al costat mar, amb tubs de PVC estructurat de 770 i 1000 mm de DN, amb un pressupost d'execució per contracte de 373.261,64 €, IVA inclòs.

 

Amb aquesta actuació es pretén millorar la capacitat de desguàs d'aigües pluvials de la zona  esmentada anteriorment i els punts baixos on s'acumulen les aigües, per la major cota de la carretera N-II i de les vies del ferrocarril respecte als vials de la ciutat.

 

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte, amb tota la seva documentació, a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, termini durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l'esmentat termini.

 

Tercer.- En base al que disposa l'article 2n dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, autoritzar l'execució de les obres a Aigües de Mataró, SA, sota les següents condicions municipals:

 

-                     Pel que fa a la reposició del ferm i paviments afectats per l'execució de les obres, la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya haurà de determinar les característiques tècniques de la reposició del ferm de la carretera N-II; i la Demarcació de Ports i Costes de la Generalitat de Catalunya la reposició del ferm al passeig del Port de Mataró.

 

-                     Un cop realitzades les obres de pavimentació, es procedirà a la restitució de la senyalització horitzontal, segons les indicacions del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament.

 

-                     En referència a la xarxa de serveis públics, s'hauran de tenir en compte els serveis existents que puguin resultar afectats: enllumenat públic, xarxa de telefonia i telecomunicacions, xarxa d'energia elèctrica de mitja i baixa tensió, xarxa de clavegueram, xarxa d'aigua potable i xarxa de gas.

 

I sota les condicions que puguin establir altres administracions competents per raó de l'àmbit territorial de les obres.

 

Quart.- Sol·licitar la corresponent autorització davant l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF), la Demarcació de Carreteres i la Demarcació de Costes per executar aquestes obres, tenint en compte l'àmbit territorial on es desenvolupen, adjuntant per a això, a les respectives peticions, un exemplar del projecte.

 

Cinquè.- Comunicar els anteriors acords al gerent de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Manteniment i Mobilitat als efectes oportuns."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

-Servei d'Urbanisme-

 

17        DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA 312 DE 17/4/2008 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, PER LA QUE ES DESESTIMA EL RECURS D'APEL.LACIÓ INTERPOSAT PER BOTER ALIMENTACIÓN SL CONTRA LA SENTÈNCIA Nº 13 DE 3/11/06  DEL JUTJAT Nº 13 DE BARCELONA RELATIVA AL PROJECTE DE COMPENSACIÓ DE LA UA 37, AVDA. JAUME RECODER-C/CHURRUCA.

 

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

 

"El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera de la Sala Contenciós-Administrativa, ha dictat la Sentència núm. 317 de 17 d'abril de 2008, per la qual desestima el recurs d'apel·lació interposat per la mercantil Boter Alimentació, SL contra la Sentència de 3 de novembre de 2006 dictada pel Jutjat de lo Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona en el procés núm. 539/2004.

 

En aquest procés la demandant, Sra. Rosario Boter Iglesias, propietària i membre de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació "Ua-37- Avda. Jaume Recoder/Carrer Churruca", sol·licitava la nul·litat del Projecte de Compensació, aprovat definitivament per l'Ajuntament, per acord de  4 d'agost de 2004.

 

Els aspectes tractats en la Sentència de primera instància, confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, són els següents:

 

1er) Coeficients correctors de les finques adjudicades a la demandant (Rosario Boter Iglesias).

La Sentència desestima en aquest punt la demanda per haver quedat justificat les causes del diferent valor de les finques de resultat de la reparcel·lació.

 

2òn) Indemnització per raó d'uns rètols publicitaris a favor de la demandant.

També desestima la Sentència aquest aspecte per falta de prova d'aquests danys i perjudicis al·legats per la demandant.

 

3er) Assignació a Boter Alimentació, SL d'un indemnització per raó de l'extinció del dret d'ocupació a precari d'una de les finques aportades a la reparcel·lació. Aquí, la Sentència estima en part la demanda i rebaixa notablement la indemnització, reduint-la a un 10% de l'import inicialment valorat pel Perit de la Junta de Compensació.

Aquest és el punt que ha estat objecte de l'apel·lació i que el Tribunal Superior de Justícia ha desestimat, confirmant la Sentència del Jutjat i, per tant, mantenint aquest import reduït, amb la justificació de que el precari no és un dret indemnitzable, a  diferencia de l'arrendament, i amb el benentès de que, en el cas que ens ocupa, si el Jutjat ha reconegut una quantitat indemnitzable és pel supòsit particularíssim dels 40 anys de l'activitat comercial en el local ocupat a precari i la relació familiar existent.

 

4rt) Finalment, tampoc accepta el Jutjat l'acord de la Junta de Compensació de permetre a l'activitat Boter Alimentació, SL un termini de 18 mesos per efectuar el trasllat.

 

No hi ha pronunciament sobre les costes processals.

 

Vist l'informe jurídic previ PROPOSO a la Junta Local de Govern l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Donar compliment a la Sentència de 3 de novembre de 2006 dictada pel Jutjat de lo Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona en el procés núm. 539/2004, confirmada per la Sentència núm. 317 de 17 d'abril de 2008 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera de la Sala Contenciós-Administrativa, que disposa:

 

"1:ESTIMAR PARCIALMENTE el presente recurso contencioso-administrativo ordinario nº 539/2004-F, promovido por D.ª ROSARIO BOTER IGLESIAS contra el ILMO. AYUNTAMIENTO DE MATARÓ, habiendo comparecido como codemandadas la mercantil BOTER ALIMENTACION, SL y la JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 37 y, en su consecuencia, anular, por ser contrarios a derecho, tanto el Decreto municipal impugnado como el Proyecto de Compensación al que aquél hace alusión, con los efectos limitados que se desprenden de los fundamentos de derecho séptimo y octavo de esta sentencia.

2: DESESTIMAR  el presente recurso contencioso-administrativo en todo lo demás.

3: NO EFECTUAR  pronunciamiento especial alguno en materia de costas."

Segon.- Requerir a la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació "Ua-37 Avda. Jaume Recoder/carrer Churruca" que, en compliment de la citada Sentència de 3 de novembre de 2006 dictada pel Jutjat de lo Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona en el procés núm. 539/2004,  aporti tres exemplars del Projecte de Compensació amb les correccions corresponents per a la seva aprovació, en el termini màxim de dos mesos, juntament amb el certificat dels acords de la Junta de Compensació on es reflecteixi l'execució de la Sentència en els seus termes.

 

També caldrà aportar un exemplar el projecte de compensació en suport informàtic.

 

Tercer.- Comunicar els precedents acords al Jutjat Contenciós-administratiu núm. 13 de Barcelona, així com a la Secció de Llicencies del Servei d'Habitatge i al Gabinet Jurídic de Secretaria General."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

18        APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL "ALELLA 2".

 

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

 

"L'objecte de la present Proposta és l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall presentat per Pumsa el 29 d'abril de 2008, i redactat per l'arquitecte Antoni Bou i Monclús, relatiu a dues parcel·les que conformen la cantonada dels carrers Llevantina, Alella, Masnou, essent una d'elles una finca resultant de l'execució del Pla de Millora Urbana de "La Llàntia".

 

L'objectiu d'aquest Estudi de Detall és reordenar la volumetria per possibilitar la definició d'un projecte arquitectònic conjunt a les dues parcel·les i millorar l'assolellament de l'edificació del carrer Masnou. Així es proposa traspassar una part de l'edificabilitat del bloc amb façana al carrer Alella a la resta del projecte, també ajustar l'esgraonament de la façana al projecte unitari definint de nou les rasants i els punts d'aplicació de l'alçada reguladora.

 

El document s'ha redactat d'acord amb l'art. 13 de les normes urbanístiques del pla general, que estableix que "es podran formular Estudis de Detall per a millorar aspectes concrets de la volumetria establerta"i conté un apartat normatiu, que concreta les condicions particulars que regiran per aquest àmbit.

 

La proposta de regulació volumètrica de l'estudi de detall no comporta modificació dels paràmetres bàsics establerts pel Pla de Millora Urbana de LaLlàntia.

 

L'ordenació que es proposa requereix la definició de l'àmbit com a una parcel·la única i per tant és requisit necessari l'agrupació de les mateixes.

 

Consta a l'expedient l'informe de l'arquitecta del Servei d'Urbanisme favorable a la tramitació de l'Estudi de Detall en el benentès que abans de l'aprovació definitiva caldrà acreditar l'agrupació de les parcel·les que conformen l'àmbit en una parcel·la única.

 

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe tècnic i la documentació presentada, en base a l'article 13 de les NN.UU. del PGOM/96 i la Disposició Transitòria Novena del Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, de conformitat amb la qual és d'aplicació  l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat, (el Text Refós Urbanístic Català €D.L.1/90 de 12/7),  PROPOSO a  la Junta de Govern local, si s'escau, l'adopció per delegació de l'Alcalde per Decret de 11 de maig de 2004, dels següents acords:

 

Primer.- Aprovar inicialment l'Estudi de Detall presentat per la societat municipal Pumsa el 29 d'abril de 2008, i redactat per l'arquitecte Antoni Bou i Monclús, relatiu a dues parcel·les que conformen la cantonada dels carrers Llevantina, Alella, Masnou, amb el benentès de que abans de l'aprovació definitiva caldrà acreditar l'agrupació de les parcel·les que conformen l'àmbit en una parcel·la única

 

Segon.- Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.

 

Tercer.- Notificar els acords a la Sociedad PUMSA ,  a Anotni Bou. i als propietaris de les finques de l'entorn de la finca objecte de Projecte de l'Estudi de Detall.

 

Quart.- Comunicar la present resolució al Servei d'Habitatge - Llicencies d'obres-."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

-Servei de Manteniment-

 

19        RATIFICACIÓ DEL DECRET DE SOL€LICITUD A LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA QUALITAT AMBIENTAL DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE DIVERSES SUBVENCIONS PER ACTUACIONS D'ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA IL€LUMINACIÓ EXTERIOR DESTINADES A LA REALITZACIÓ DE DIVERSES OBRES DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC (QUADRES "MC", "MA", "AS", "OB" I "AR").

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

 

"Per Decret 3211/2008, de 14 d'abril, l'Alcalde ha acordat la sol·licitud a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya de diverses subvencions d'actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

 

En conseqüència, el Conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment proposa a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

 

Únic.- Ratificar el Decret 3211/2008, de 14 d'abril, el contingut del qual és el següent:

 

"Vista la resolució MAH/769/2008, de 12 de març, per la qual es convoquen els ajuts per a la realització d'actuacions d'ordenació ambiental de la il€luminació exterior per a l'any 2008; i l'ordre MAH/159/2006, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts d'actuacions d'ordenació ambiental de la il€luminació exterior.

 

Vist que durant el darrer exercici s'han redactat i aprovat diversos projectes susceptibles de l'atorgament d'aquests ajuts i que compleixen els requisits determinats a les esmentades bases, les obres dels quals s'estan realitzant actualment o es començaran un cop atorgada la subvenció.

 

En ús de les atribucions atorgades a l'alcaldia per la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC

 

Primer.- Sol€licitar a la Direcció General de la Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya la concessió d'ajuts per destinar-los a la realització d'actuacions de renovació dels següents enllumenats públics:

 

€ Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MC"

€ Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MA"

€ Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "AS"

€ Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OB"

€ Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "AR"

 

Segon.- Facultar al Sr. Joan Antoni Baron i Espinar, Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, per sol€licitar a la Generalitat de Catalunya en nom d'aquesta corporació local les esmentades subvencions, així com per signar la documentació que en un futur sigui requerida sobre el mateix tema.

 

Tercer.- En cas d'obtenir les subvencions demanades, l'Ajuntament es compromet a realitzar les obres de renovació indicades al punt 1.

 

Quart.- Ratificar el present acord a la primera Junta de Govern Local que es realitzi.

 

Cinquè.- Notificar el present acord a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i al Servei d'Ingressos de l'Ajuntament de Mataró."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

20        APROVACIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ DE TOMBES AL CEMENTIRI DE LES VALLS.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

 

"L'empresa concessionària dels serveis integrals dels cementiris municipals, Cementiris Metropolitans CGC SL ha sol·licitat la construcció de tombes en el cementiri de les Valls.

 

Per tal de planificar la construcció, es creu convenient l'aprovació d'un pla d'actuació que delimitarà les zones on s'hagin d'ubicar aquest tipus de construccions funeràries.

 

Atesos els informes emesos per l'Adjunt de a l'Àrea de Serveis Territorials i Coordinador per Manteniment i Serveis i l'Assessora Jurídica de Manteniment i Serveis.

 

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

 

Primer.-  Aprovar el Pla d'actuació per la construcció de tombes al Cementiri de les Valls, segons el projecte que s'adjunta a aquesta resolució i que a tots els efectes forma part d'aquest acord.

 

Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament.

 

Tercer.- Comunicar el present acord a Cementiris Metropolitans CGC SL als efectes oportuns."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

Servei d'Habitatge-

 

21        ACCEPTAR LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 5 DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL RECURS ORDINARI NÚM. 75/2007, INTERPOSAT PER JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ I JOSEFA GARRIDO CARPIO, CONTRA LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L'AV. AMÈRICA, 134, PER A LA INSTAL€LACIÓ D'UN ASCENSOR HIDRÀULIC A LA SEVA FINCA.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona ha dictat Sentència el 28 d'abril de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 75/2007, interposat per José López Martínez i Josefa Garrido Carpio, contra la concessió de llicència urbanística a la Comunitat de propietaris de l'av. Amèrica, 134, per a la instal·lació d'un ascensor hidràulic a la seva finca.

 

La sentència és favorable als interessos municipals.

 

Vist l'article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo els següents acords:

 

Primer.- Acceptar la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona de 28 d'abril de 2008, que desestima el recurs ordinari núm. 75/2007, interposat per José López Martínez i Josefa Garrido Carpio, contra la concessió de llicència urbanística a la Comunitat de propietaris de l'av. Amèrica, 134, per a la instal·lació d'un ascensor hidràulic a la seva finca.

 

Segon.- Comunicar l'acord al Tribunal als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

22        ORDRE D'ENDERROC DE CONSOLIDACIÓ, PARETS I AMPLIACIÓ VOLUMS DISCONFORMES AL C. PALAU, 8-10.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

 

"Per decret de 24 d'octubre de 2007, es va requerir a Volumetric, SAU perquè en el termini de dos mesos sol·licités modificació de la llicència concedida per a la reforma d'un edifici, al c. Palau, 8-10, exp. 20060925 MAJ, en haver-se comprovat que havia enderrocat un volum preexistent fora de la profunditat edificable, no previst en la llicència, i amb l'advertència que no podia reconstruir el volum enderrocat per ser disconforme amb el planejament. .

 

Per decret de 22 de novembre de 2007, es va ordenar a la societat interessada la suspensió immediata de les obres, en haver consolidat i reconstruït el volum preexistent disconforme amb el planejament i en un edifici que té l'edificabilitat sobrepassada. La suspensió de les obres va ser ratificada per decret de 28 de gener de 2008.

 

El servei tècnic municipal comprova en visita d'inspecció de 31 de març de 2008, que:

 

a)      En planta primera s'ha consolidat per reconstrucció de la coberta un volum disconforme  situat al fons esquerra de la parcel·la, on abans havia presumptament una claraboia.

b)      En la planta segons s'ha enderrocat el sostre i el frontal del volum reconstruït. Les parets laterals han quedat a una alçada de 2,65 m respecte al nivell de terrassa trepitjable.

c)      En la planta cinquena s'ha iniciat l'ampliació d'un volum preexistent amb un tancat d'alumini.

 

L'edifici té l'edificabilitat sobrepassada per excedir en dues plantes l'alçada edificable i en mes d'un metre la profunditat edificable en les plantes primera i segona. Està en volum disconforme i únicament s'hi poden autoritzar obres de consolidació i rehabilitació d'acord amb les condicions bàsiques del planejament vigent, per disposició de l'article 102.4) del Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. Aquestes actuacions també estan prohibides a l'article 53 del Pla general d'ordenació, que en edificis en volum disconforme no admet obres de consolidació i d'augment de volums que sobrepassin l'edificabilitat màxima del solar i incompleixen les condicions i paràmetres que incideixin sobre la configuració de l'espai públic.

Les tanques de separació entre propietats privades a nivell de plantes pis poden tenir una alçada màxima de 1,8 m. d'acord amb l'article 95.3) de les Normes urbanístiques del Pla general.

 

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes precedents; els articles esmentats i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.- Ordenar a Volumetric, SAU que en el termini màxim de dos mesos, a la finca del c. Palau, 8-10, enderroqui:

 

-          A nivell de planta primera, la coberta del volum situat al fons esquerra de la parcel·la.

-          A nivell de planta segona, l'excés d'alçada de les parets de separació amb els veïns que han de tenir 1,8 m. d'alçada màxima.

-          A nivell de planta cinquena, l'estructura d'alumini i vidre adossada a la façana principal.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

23        ORDRE D'ENDERROC I REPOSICIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA DE VARIES INFRACCIONS AL C. RIU EBRE, 5.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

 

"Per decret d'11 de desembre de 2007 es van suspendre les obres no ajustades a llicència al c. Riu Ebre, 5, i es va requerir a Jordi Gras Graupera i Maria Bellmunt Borràs perquè en el termini de dos mesos s'ajustessin a la llicència concedida mitjançant l'enderroc de les obres no ajustades al planejament i, presentés replanteig per a verificar l'alineació a vial. La suspensió fou ratificada per decret d'11 de gener de 2008.

 

Les obres no ajustades a llicència consisteixen en:

 

1)      L'execució d'un mur amb límit al vial que excedeix de l'alçada màxima permesa.

2)      El moviments de terres que superen 1'5 metres respecte el nivell natural.

3)      Una tanca amb límit a propietat privada que supera l'alçada màxima permesa.

4)      La transformació d'una part de la planta soterrània en planta baixa superant l'alçada màxima de l'edifici i el nombre de plantes establerta en PB+1.

 

Aquestes obres infringeixen la normativa del Pla general d'ordenació següent:

 

1)      Article 95.1.e) en relació amb el mur amb límit al vial, estableix que les tanques de separació amb l'espai públic tindran de terme mitjà, si la rasant d'alineació és en pendent, una alçada màxima de 2 metres dels quals només la meitat inferior podran ser massissos i la resta calats o amb materials vegetals.

2)      Article 96 referent al moviment de terres, no permet moviment de terres que superin l'alçada de 1'5 metres respecte el nivell natural  i article 95.2 respecte la tanca de separació entre propietats privades a nivell de terreny que en tipologies d'edificació aïllada compliran les mateixes condicions definides per a les tanques de separació amb els espais públics.

3)      Pel que fa a la planta considerada soterrània, la transformació topogràfica del contorn de l'edifici ha provocat que una part d'aquesta planta esdevingui planta baixa. Segons l'article 93.2 la part de planta semi soterrània, el sostre de la qual sobresurti més d'un metre del nivell exterior del terreny, tindrà en tota aquesta part la consideració de planta baixa. En conseqüència part de l'edificació excedeix de l'alçada reguladora màxima de 7 metres, mesurada en tot el contorn de l'edificació i excedeix el nombre de les plantes permeses establert en PB+1.

4)      En relació a l'alineació a vial executada, cal realitzar un replanteig per a poder verificar la seva adequació a la normativa.

 

El servei tècnic municipal, en visita d'inspecció de 21 de febrer de 2008, ha comprovat que les obres no s'han ajustat a llicència i es mantenen les mateixes infraccions urbanístiques. Les persones interessades tampoc han realitzat el replanteig requerit.

 

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes precedents; els articles 95.1.e i 96 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.- Ordenar a Jordi Gras Graupera i Maria Bellmunt Borràs que en el termini màxim de dos mesos s'ajusti a la llicència concedida, en exp. 20061645 MAJ, per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, al c. Riu Ebre, 5, mitjançant les següent actuacions:

 

1)      Enderrocar l'excés del mur amb límit a vial que ha de ser d'una alçada màxima de 2 metres dels quals només la meitat inferior pot ser massissa i la resta calada o amb materials vegetals

2)      Adaptar el moviments de terres que no pot superar 1'5 metres respecte el nivell natural.

3)      Enderrocar l'excés d'alçada de la tanca amb límit a propietat privada que ha de complir les mateixes condicions definides per a les tanques de separació amb els espais públics.

4)      Reposar la legalitat urbanística en la transformació d'una part de la planta soterrània en planta baixa que ha comportat l'excés de l'alçada màxima de l'edifici i el nombre de plantes establerta en PB+1, de forma que el sostre de la planta semi soterrània no  sobresurti més d'un metre del nivell exterior del terreny.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

24        ORDRE D'ENDERROC DE CONSTRUCCIÓ INACABADA AL TERRAT DEL C. CASETA, 18.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

 

"Per decret de 13 d'octubre de 2005 es van suspendre les obres sense llicència, al c. Caseta, 18, 1r, i es va requerir a Raimon Aguilera Homs perquè en el termini de dos mesos sol·licités llicència per les obres de construcció d'un habitatge en planta terrat. La suspensió fou ratificada per decret de 10 de novembre de 2005.

 

La persona interessada, el 7 de desembre de 2005, va sol·licitar una pròrroga per demanar la llicència en estar el projecte en fase de redacció tècnica.

 

El servei d'inspecció, el 10 de novembre de 2006, va comprovar que les obres estaven aturades i segons manifestació de la persona interessada properament tenia concertada visita amb els tècnics municipals per resoldre dos expedients d'obres de la finca, per desprès sol·licitar la llicència per les obres al terrat.

 

El 14 de febrer del 2008, el servei tècnic municipal comprova que les obres continuen aturades i que no s'ajusten a l'article 105 de les Normes urbanístiques del Pla general, en estar la paret  construïda fora del volum màxim edificable de l'edifici, definit pel nombre màxima de plantes, la fondària edificable i el pendent de la coberta al 30% com a màxim.

 

D'altra banda l'espai de la planta sotacoberta no pot constituir un establiment independent, s'ha de destinar a traster o espais comunitaris o a ampliació de l'habitatge de la planta inferior immediata, d'acord amb l'article 104 de les Normes urbanístiques del Pla general.

 

El 28 de febrer de 2008 es dóna a la persona interessada audiència prèvia a l'enderroc i se li concedeix el termini de 15 dies perquè presenti plànols a fi de comprovar quina part de les obres podrien ser legalitzables. La qual no ha formulat al·legacions ni ha presentat cap documentació.

 

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes precedents; els articles esmentats de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

 

Primer.- Ordenar a Raimon Aguilera Homs que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui la construcció inacabada en planta terrat que pretenia destinar a habitatge independent, al c. Caseta, 18, 1r, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

25        ORDRE D'ENDERROC DE L'EXCÉS DE TANCA DE SEPARACIÓ A VEÍ AL PTGE. SISTERNES, 18, 1R.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

 

"Per provisió d'11 d'abril de 2008 ha estat incoat a Raul Llamas Díez expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables, al ptge. Sisternes, 18, 1r, consistent en incrementar l'alçada del mur de separació a veïns,  i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

 

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

 

El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables per sobrepassar en 40 cm l'alçada màxima permesa per les tanques de separació entre propietats privades que, segons l'article 95.3 de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació, és d'1,80 m. en planta pis.

 

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes precedents; els articles 95.3 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Raul Llamas Díez que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui els 0,40 m. d'excés d'alçada de la tanca d'obra de separació a veïns a nivell de planta pis, que pot tenir com a màxim una alçada de 1,80 m., al ptge. Sisternes, 18, 1r, en infringir la normativa del Pla general d'ordenació.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

26        ORDRE DE RETIRADA D'APARELLS D'AIRE CONDICIONAT A L'AV. PUIG I CADAFALCH, 205 BXS - C. GERMÀ DOROTEO, 1.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

 

"Per provisió de 10 d'abril de 2008 ha estat incoat a Teodoro Navarro Cumplido expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de dos aparells d'aire condicionat il·legalitzables, a l'av. Puig i Cadafalch, 205, bxs - c. Germà Doroteo, 1, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

 

La persona interessada ha al·legat que en deu dies retirarà els aparell d'aire condicionat i els ubicarà en un local annex, i sol·licita un termini de 15 dies per aportar les dades de l'instal·lador als efectes de notificar-li la normativa vigent i evitar futures infraccions, tal com es demana en l'apartat segon de la provisió d'incoació de l'expedient.

 

Respecte a dita al·legació i la manifestació de voluntat de complir la normativa es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries, sense que la concessió d'un termini per retirar el rètol sigui contrari a l'anterior manifestació.

 

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació dels aparells d'aire condicionat són il·legalitzables per infracció de l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació, en disposar que els aparells d'aire condicionat no poden volar respecte el pla de façana, s'han d'integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties als vianants. I d'acord amb l'article 110.5 de l'esmentat Pla els elements tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s'han d'integrar al conjunt de l'edifici.

 

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes precedents; l'article 108.5 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.- Ordenar a Teodoro Navarro Cumplido que en el termini màxim de dos mesos, retiri de la façana els dos aparells d'aire condicionat, a l'av. Puig i Cadafalch, 205, bxs - c. Germà Doroteo, 1, bxs, que infringeixen la normativa del Pla general d'ordenació.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

27        ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A L'AV. JAUME RECODER, 77-79, BXS.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

 

"Per provisió de 15 d'abril de 2008 ha estat incoat a Club Billmar, SCP expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a l'av. Jaume Recoder, 77-79, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

 

La persona interessada ha manifestat que en breu retirarà l'actual rètol i sol·licita un termini de 30 dies per aportar les dades de l'instal·lador als efectes de notificar-li la normativa vigent i evitar futures infraccions, tal com es demana en l'apartat segon de la provisió d'incoació de l'expedient.

 

Respecte a dita al·legació i la manifestació de voluntat de complir la normativa es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries, sense que la concessió d'un termini per retirar el rètol sigui contrari a l'anterior manifestació.

 

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

 

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

 

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.- Ordenar a Club Billmar, SCP que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en forma de caixó sobre el parament de la façana, a l'av. Jaume Recoder, 77-79, bxs.

 Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

28        ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS A LA CTRA. DE MATA, 44-48, BXS.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

 

"Per provisió d'11 de desembre de 2007 es va incoar a L&F Grupo Asociado Nepu, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, a la ctra. de Mata, 44-48, bxs, i se li va concedir el termini de 10 dies per formular les al·legacions que considerés convenient.

 

La persona interessada va sol·licitar per escrit informació per demanar llicència que se li va trametre. El 26 de febrer de 2008 va sol·licitar pròrroga per sol·licitar llicència, cosa que se li va concedir fins el mes de març.

 

El 18 d'abril de 2008 el servei d'inspecció comprova que els rètols estan igual i el 7 de maig de 2008 encara no han sol·licitat llicència pels rètols.

 

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

 

Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

 

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.- Ordenar a L&F Grupo Asociado Nepu, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els dos rètols enquadrats en fons opac sobre el parament de façana, a la ctra. de Mata, 44-48, bxs.

 

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

29        ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A L'AV. JAUME RECODER, 73-75, BXS.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

 

"Per provisió de 10 d'abril de 2008 ha estat incoat a Adecco TT, SA Empresa Treball Temporal expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a l'av. Jaume Recoder, 73-75, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

 

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions. 

 

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

 

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

 

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.- Ordenar a Adecco TT, SA Empresa Treball Temporal que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, a l'av. Jaume Recoder, 73-75, bxs.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

30        ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. VALÈNCIA, 19, BXS.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

 

"Per provisió de 15 d'abril de 2008 ha estat incoat a Francisco Espin Miras expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, al c. Valencia, 19, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

 

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions. 

 

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

 

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

 

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.- Ordenar a Francisco Espin Miras que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol enquadrat en fons opac sobre el parament de façana, al c. Valencia, 19, bxs.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

CMI VIA PÚBLICA

 

31        DONAR-SE PER ASSABENTADA I ACCEPTAR EL CONTINGUT DE LA SENTENCIA NÚM. 114, DE 3 D'ABRIL DE 2008, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 12 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 42/2007, SECCIÓ 2B INTERPOSAT PEL SENYOR BENITO BOIRA BUISAN

 

El senyor Oriol Batista Gazquez, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

 

"En data 14 de desembre de 2006, per Decret núm. 10817/2006, el Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció resolgué la desestimació del recurs de reposició interposat pel Sr.Benito Bora Buisan contra una sanció imposada per infracció en matèria de tràfic en l'expedient núm. 067142058.

 

L'esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 42/2007, Secció 2B, pel Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona.

 

En data 03/04/2008, practicats tots els tràmits processals pertinents i celebrada vista oral el dia 01/04/2008, es dictà sentència núm. 114 desestimatòria del recurs promogut pel Sr. Benito Boira Buisan contra l'Ajuntament de Mataró.

 

A la vista del contingut de la sentencia recaiguda amb núm. 114, de 3 d'abril de 2008 i atesa la signatura marginal d'en Luis Miguel Clemente Marín com a lletrat director que dona informe a aquesta proposta.

 

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals, i d'acord amb les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 6 de febrer de 2008, a la Junta de Govern, proposo:

 

Primer.- Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 114, de 3 d'abril de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 42/2007, Secció 2B contra la resolució formulada per Decret núm. 8481/2006, de data 27 de setembre de 2006, del Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció.

 

Segon.- Comunicar l'acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per a que procedeixi a la seva execució."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

32        DONAR-SE PER ASSABENTADA I ACCEPTAR EL CONTINGUT DE LA SENTENCIA NÚM. 110, DE 21 D'ABRIL DE 2008, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 10 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 222/06, INTERPOSAT PEL SENYOR DANIEL MARTÍN GIRONÉS.

 

El senyor Oriol Batista Gazquez, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

 

"En data 17 de gener de 2006, per Decret núm. 428/2006, el Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció resolgué la desestimació del recurs de reposició interposat pel Sr.Daniel Martín Gironés contra una sanció imposada per infracció en matèria de Policia d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics en l'expedient núm. 56/05.

 

L'esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 222/2006, pel Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona.

En data 21/04/2008, practicats tots els tràmits processals pertinents i celebrada vista oral el dia 15/04/2008, es dictà sentència núm. 110 estimatòria del recurs promogut pel Sr. Daniel Martín Gironés contra l'Ajuntament de Mataró.

 

A la vista del contingut de la sentencia recaiguda amb núm. 110, de 21 d'abril de 2008 i atesa la signatura marginal d'en Luis Miguel Clemente Marín com a lletrat director que dona informe a aquesta proposta.

 

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals, i d'acord amb les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 6 de febrer de 2008, a la Junta de Govern, proposo:

 

Primer.- Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 110, de 21 d'abril de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 222/2006, contra la resolució formulada per Decret núm. 428/2006, de data 17 de gener de 2006, del Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció.

 

Segon.- Comunicar l'acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per a que procedeixi a la seva execució."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.