Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

10/12/2008

Escoltar

10/12/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

9717/2008 de 27 de novembre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern sessió de l'1 de desembre del 2008

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 1 de desembre del 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                                                             ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 17 de novembre del 2008

2         DESPATX OFICIAL

           CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

           -Presidència-

3         Aportació de final d'any al Fons Català de Cooperació.

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Compres i Contractacions-

4         Aprovar l'adjudicació de les obres de reurbanització dels carrers Cristina i Sant Bru.

5         Estimar en part el recurs interposat contra la resolució d'adjudicació, de data 6 d'octubre del 2008, del contracte d'homologació d'impresos, sobres, cartells fullets, bosses i publicacions i de designaciò de proveïdors.

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Urbanisme-

6         Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana del Sistema dotacional d'Habitatge públic de "Figuera Major".

           -Servei de Llicències-

7         Donar compte de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona que desestima el recurs núm. 640/2006-M, interposat per France Telecom España, SA, contra la imposició de multa per ampliació d'estació de base de telefonia mòbil, sense llicència, al c. Pere III el Cerimoniós, 2.

8         Ordre d'enderroc de les obres efectuades per al canvi d'ús de local a habitatge a la rda. Bellavista, 19.

9         Ordre d'enderroc del cobert d'alumini i vidre en el pati d'illa al c. Tres Roques, 22, 2n.

10       Ordre de retirada de rètol al c. Blai Parera, 3, bxs.

11       Ordre de retirada de rètols a la Via Europa, 24 bxs.

12       Ordre de retirada de rètols al Camí Ral, 478, bxs.

           CMI VIA PÚBLICA

13        Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 219/2008, de 18 de setembre de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 406/2006 A, interposat per la senyora Carmen Pena Nolla.

14        Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de l'Auto de 7 d'octubre de 2008, dictat pel Jutjat d'Instrucció Núm. 1 de Mataró en relació al procediment Diligencias Previas 2871/2008.

15       Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

           PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

Anna Ramírez Lara

ACTA NÚM. 23/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC L'1 DE DESEMBRE DE 2008.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, l'1 de desembre de dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar           Alcalde

En Ramon Bassas Segura                   1r Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont                 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano                     4ta Tinent d'Alcalde

En Oriol Batista Gázquez                    6è Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General  Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

Na Quiteria Guirao Abellán                 2na Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa           5èna Tinent d'Alcalde

En Francesc Melero Collado               7è Tinent d'alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el 17 de novembre del 2008.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

-Presidència-

3          APORTACIÓ DE FINAL D'ANY AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

L'any 1987, l'Ajuntament de Mataró es va adherir al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per contribuir al desenvolupament i a la cooperació internacional.

En data 24 de gener de 2008 es va renovar el conveni de col·laboració entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l'Ajuntament de Mataró. En el marc d'aquest conveni l'Ajuntament de Mataró es compromet a transferir al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament una aportació als projectes de cooperació escollits al llarg de l'any, dins els límits pressupostaris de l'Ajuntament.         

Els projectes presentats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que s'adjunten a l'expedient.

En data 7 de novembre de 2008 es va reunir la Comissió d'Avaluació dels projectes formada per: Sr. Carlos Fernández, conseller delegat de Presidència i Participació, la Sra. M. Àngels Briansó, cap de la secció de Civisme i Cooperació, i la Sra. Maria Dolors Fernández, tècnica de Cooperació i Victòria Costa Coto, assessora jurídica de Serveis Personals.

La Comissió Qualificadora valora els projectes presentats pel Fons Català de Cooperació en funció de:

Projectes promoguts per entitats ciutadanes de Mataró juntament amb l'Ajuntament de Mataró.

La consignació pressupostaria pendent.

Dels anys que resten per finalitzar el projecte.

L'informe de la secció de Civisme  i Cooperació i l'informe de la Intervenció de Fons Municipals.

Per tot això exposat, considero oportú proposar l'adopció, per part de la Junta de Govern Local, de l'acord següent:

Primer.- Autoritzar i disposar una subvenció de  79.226,82 euros  atorgada al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en el marc del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Mataró signat el 24 de gener de 2008 destinada als projectes següents:         

Núm.

Títol

País

Entitat

Aportació

1521

Enfortiment de les capacitats organitzatives, productives i educatives per a les dones organitzades de MUSA

Mèxic

Fundació Grup Tercer Món/ MUSAA.C.- Organización de Mujeres de la Unión de La Selva

23.551,09

1724

Construcció d'un pou, distribució d'aigua i producció hortícola a Sandaga

Senegal

Ass. d'Ajut Social i Cultural a Sandaga

26.318,30

1875

Promoció i Desenvolupament intel·lectual per a dones joves de la zona d'Ayaviri

Perú

Ass. d'Amics del Bisbe Joan Godayol/Ass. Musuq Illary

19.401,18

1611

Projecte integral per a la millora de la situació sociolaboral i sanitària dels treballadors del triangle miner de Nicaragua

Nicaragua

Fundació Pau i Solidaritat/CST-Central Sandinista de trabajadores

3.810,68

1876

Salvando el Nido, Casa Comunal Boris Vega

Nicaragua

Col·lectiu de Teatre EPMA/Ass. Catalana de Solidaritat amb Nicaragua i

centreamèrica

4.083,08

 

 

 

 

 

1664

Institut d'habilitació i capacitació tècnica - IHFOCATT

Nicaragua

Fundació Josep Comaposada/FNT-Frente Nacional de los trabajadores

1.062,49

1702

Suport al desenvolupament de l'agricultura urbana al municipi Pedro Betancourt, Matanzas

Cuba

Casal d'Amistat amb Cuba de Barcelona "José Martí"

1.000,00

TOTAL

79.226,82

Segon.-  Carregar aquesta despesa a la partida 10020 460110 49000 en concepte "Aportacions països subdesenvolupats" de la qual es preveu avançar el 100% de l'aportació.

Tercer.- Comunicar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i a les entitats promotores dels projectes."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

4          APROVAR L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS CRISTINA I SANT BRU.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres incloses en el projecte executiu de reurbanització dels carrers Cristina i Sant Bru, a Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 6 de novembre de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades, a favor de l'empresa "Vialitat y Serveis, SA" fins un import de 198.009'40 € més 31.681'50 € en concepte d'IVA, en total 229.690'90 €.

Tenint en compte que la previsió de consignació per a la partida 40220/51111C/60100 del pressupost municipal per a l'any 2009 preveu adequada i suficient per atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar provisionalment el concurs celebrat per a l'execució de les obres incloses en el projecte executiu de reurbanització dels carrers Cristina i Sant Bru, a Mataró, a favor de l'empresa "Vialitat y Serveis, SA" fins un import de 198.009'40 € més 31.681'50 € en concepte d'IVA, en total 229.690'90 €.

Segon.- Deduir, de la quantitat anteriorment aprovada, l'import de 3.130'55 €, IVA inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, i comunicar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals, se li pot deduir, si és el cas, per aquest concepte, fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Tercer.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de la partida 40220/51111C/60100 del pressupost municipal per a l'any 2009.

Quart.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmeten els efectes d'aquest acord a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida abans esmentada del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari de 2009, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant l'expressada anualitat.

Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del present acord en el perfil del contractant, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 9.900'47 €, corresponent al 5% del pressupost d'adjudicació €exclòs l'IVA-, en base al que disposa l'art. 83 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

5          ESTIMAR EN PART EL RECURS INTERPOSAT CONTRA LA RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ, DE DATA 6 D'OCTUBRE DEL 2008, DEL CONTRACTE D'HOMOLOGACIÓ D'IMPRESOS, SOBRES, CARTELLS FULLETS, BOSSES I PUBLICACIONS I DE DESIGNACIÒ DE PROVEÏDORS.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Antecedents de fet

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 6 d'octubre de 2008,  es varen designar proveïdors, amb els quals es podrà contractar el subministrament dels impresos, sobres, cartells, bosses i publicacions, per un termini de dos anys.

2. En data 8 d'octubre de 2008 el Sr. Ramon Calvo Peiro, en nom i representació de la mercantil Impresiones Generales, SA (IMGESA), interposa recurs de reposició contra l'esmentada resolució, concretament contra el fet de no haver resultats homologats en el lot 5, en base a les al·legacions que es poden resumir de la següent manera:

- Una de les empreses designades, Atípic Ten, SL, incompleix el requisit de no subcontractar més del 50 % dels treballs a realitzar.

- Hi ha empreses que no han presentat les seves ofertes en preus unitaris, per la qual cosa incompleixen les especificacions del concurs i haurien d'haver estat excloses.

- Les especificacions tècniques dels elements a pressupostar en el Lot 5 són insuficients per poder elaborar un pressupost concret.

- S'ha incomplert el termini de tres mesos que establien els plecs de condicions administratives per a l'adopció de l'acord de designació de proveïdors.

Acaba sol·licitant es dicti resolució per la qual es tingui per presentat l'escrit impugnant l'acord de data 06/10/2008, i s'acordi incloure IMGESA com a proveïdor homologat en el lot 5, excloent aquelles empreses que no hagin complert les especificacions tècniques del plec de condicions. Subsidiàriament, sol·licita la declaració de nul·litat del procediment, per incompliment del termini per a la designació de proveïdors.

3. Per una altra banda, en data 31/10/2008, la mercantil Far Serra Grup, SL, presenta igualment recurs contra l'esmentat acord de la Junta de Govern Local de data 6 d'octubre de 2008 de designació de proveïdors d'impresos, sobres, cartells, fullets, bosses i publicacions, respecte als lots 1, 3, 4 i 5, en base a les següents al·legacions:

a) Deficiència en les especificacions tècniques dels elements a pressupostar.

b) Errònia informació sobre la inclusió de preus de productes subcontractats.

c) Irregularitat processal, per haver-se dictat l'acord de designació de proveïdors fora del termini de tres mesos a partir de la data d'obertura de pliques.

Acaba sol·licitant es tingui per presentat l'escrit impugnant l'acord de data 06/10/2008, i s'acordi incloure Far Serra Grup, SL com a proveïdor homologat dels lots 1,3,4 i 5. Subsidiàriament, sol·licita la declaració de nul·litat del procediment, per incompliment del termini per a la designació de proveïdors.

4. Per últim, mitjançant informe de data 17/11/2008 de la coordinadora de Compres del Servei de Compres i Contractacions, es posa de manifest que arrel d'aquests recursos s'ha revisat d'ofici totes les ofertes econòmiques i documentació de les empreses, amb les següents conclusions:

a) Pel que fa al lot 5 l'empresa Atípic Ten, SL, presenta la relació de la maquinària, però es constata que és una maquinària que no té a la seva disposició sinó que està en les instal·lacions d'una altra empresa. Al tractar-se del lot de publicacions, s'entén que subcontracten més del 50% del servei, i es proposa excloure'ls, amb el què els adjudicataris serien Creacions Gràfiques Canigó, SL, Treballs Gràfics Paco López, SL i Impresiones Generales, SA.

b) Pel que fa al lot 1, s'exposa que en l'arxiu de valoració, per error, van quedar ocults alguns preus de l'empresa Creacions Gràfiques Canigó, SL, pel què a l'hora de fer l'operació aritmètica no es van comptabilitzar. Com a conseqüència d'aquest fet, s'han refet els càlculs, i això comporta que variïn els resultats, amb els que els adjudicataris serien Creacions Gràfiques Canigó, SL, Treballs Gràfics Paco López, SL i Gràfiques Solà, SL.

c) Pel que fa als lot 2, 3 i 4, s'han revisat totes les ofertes, documentació i preus i no s'ha trobat cap errada, pel que el resultat continua essent el mateix.

Fonaments de dret

Primer. Al·lega en primer lloc IMGESA, que l'objecte social de l'empresa Atípic Ten, SL, és "el desenvolupament i prestació de productes i serveis publicitaris a traves de qualsevol mitjà de comunicació. La creació i desenvolupament de serveis i productes de regal i promoció d'empreses". En conseqüència consideren que aquesta empresa no disposa de maquinària pròpia d'impressió, sinó que la subcontracta, ja que no es tracta d'una empresa d'arts gràfiques, incomplint així la clàusula dinovena del plec de condicions administratives particulars, segons la qual la subcontractació no podrà superar el 50 % del preu ofert pel licitador.

Cal estimar aquest motiu de recurs, ja que, tal i com consta en l'informe de la coordinadora de Compres, en el llistat de maquinària que va presentar Atípic Ten, SL, es comprova que fa referència al parc de màquines del que disposa "el taller que usualment treballem". Resulta així que l'empresa no disposa de maquinària pròpia, i ha de subcontractar totes les tasques que composen l'objecte del lot 5, incomplint així la clàusula dinovena del plec de condicions econòmic administratives que regeix la contractació.       

Segon. En segon lloc, al·lega IMGESA que hi ha empreses que no han presentat les seves ofertes en preus unitaris, per la qual cosa incompleixen les especificacions del concurs i haurien d'haver estat excloses.

En el seu informe de data 17/11/1008, la coordinadora de Compres del Servei de Compres i Contractacions exposa que algunes empreses no van presentar preus unitaris per a cada article, sinó que van presentar preus per milers, pel que es van introduir tots els preus en un arxiu i es va fer la corresponent fórmula per aconseguir el preu unitari de tots els articles i totes les empreses.

D'aquesta informació es desprèn que amb l'aplicació d'una simple fórmula matemàtica les ofertes eren perfectament comparables, pel que la diferent forma de presentar els preus no va comportar cap trencament dels principis d'igualtat i no discriminació que han de regir la contractació administrativa. Per tant es procedent desestimar aquest motiu de recurs.

Tercer.- Tant IMGESA com FARGRUP al·leguen deficiències o insuficiències en les especificacions tècniques per poder elaborar un pressupost.

No és procedent estimar aquesta al·legació per extemporània, ja que els plecs de condicions administratives i tècniques particulars van ser aprovats per acord de la Junta de Govern Local de data 28/04/2008 i publicat l'anunci de licitació en el DOUE de data 03/05/2008, en el BOP de data 16/05/2008, i en el BOE de data 24/05/2008, i és aquesta aprovació la que hauria d'haver estat impugnada.

A més, el recurrents, per aplicació de la doctrina dels actes propis, no poden objectar ara deficiències en el plec que impedien valorar correctament el cost, quan han presentat la seva oferta.    

Quart. Ambdós recurrents sol·liciten subsidiàriament la nul·litat del procediment, per incompliment del termini per a la designació de proveïdors. Tampoc pot ser estimada aquesta petició ja que de l'article 89.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, es desprèn que la conseqüència de no dictar-se l'acord d'adjudicació dintre de termini, no és la nul·litat del procediment, sinó que els "empresaris admesos a concurs tindran dret a retirar la seva proposició i a que se'ls retorni o cancel·li la garantia que haguessin prestat".

Cinquè. Per últim, s'ha posat de manifest l'existència d'un error aritmètic en la valoració de les ofertes del Lot 1. Al respecte, l'art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix la possibilitat de les administracions públiques de rectificar en qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics continguts en els seus actes, d'ofici o a instància de part.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Estimar el motiu primer del recurs de reposició presentar per la mercantil Impresiones Generales, SA (IMGESA), contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 6 d'octubre de 2008 de designació de proveïdors pel subministrament dels impresos, sobres, cartells, bosses i publicacions, excloent Atípic Ten, SL de la licitació, per incompliment de la clàusula dinovena del plec de condicions econòmic administratives que regeix la contractació, ja que, de la pròpia documentació que va presentar aquesta empresa, es dedueix que no disposa de la corresponent maquinària per a l'execució del contracte amb mitjans propis, pel que ha de subcontractar més del 50 % de l'import del contracte.

Segon.- Desestimar la resta de motius d'impugnació al·legat pels recurrents Impresiones Generales, SA (IMGESA) i Far Serra Grup, SL, pels motius que s'exposen en el fonaments de dret d'aquesta proposta.

Tercer.- Com a conseqüència dels anteriors acords, modificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 6 d'octubre de 2008, i designar proveïdors, amb els quals es podrà contractar el subministrament dels impresos, sobres, cartells, bosses i publicacions per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, les següents empreses:

           ·  Lot 1 (cartells i fullets):          "Creacions Gràfiques Canigó, SL"

                                                          "Treballs Gràfics Paco López, SL"

                                                          "Gràfiques Solà, SL"

 

           ·  Lot 2 (sobres):                      "Creacions Gràfiques Canigó, SL"

                                                          "Service Point, SA"

                                                          "Gersa Informàtica, SL"

 

           ·  Lot 3 (impresos) :                  "Gràfiques Solà, SL"

                                                          "Creacions Gràfiques Canigó, SL"

                                                          "Service Point, SA"

 

           ·  Lot 4 (mupis/opis):                "Creacions Gràfiques Canigó, SL"

                                                          "XB Céltica Papel, SL"

                                                          "Service Point, SA"

 

           ·  Lot 5 (publicacions):              "Creacions Gràfiques Canigó, SL"

                                                          "Treballs Gràfics Paco López, SL"

                                                          " Impresiones Generales, SA"

Quart.- Retornar a IMGESA i Atípic Ten, SL, les següents quantitats dipositades:

·  En concepte de fiança:        

           " Impresiones Generales, SA"   2.910'08 €

           "Atípic Ten, SL"                                  1.095'54 €

 

· En concepte d'abonament dels anuncis al BOP i al BOE:

           " Impresiones Generales, SA"   2.910'08 €

           "Atípic Ten, SL"                                    193'00 €

Cinquè.- Requerir les empreses que a continuació s'esmenten a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament els següents imports:

·  En concepte de fiança:        

"Creacions Gràfiques Canigó, SL"       2.910'08 €

" Impresiones Generales, SA"  1.095'54 €


· En concepte d'abonament dels anuncis al BOP i al BOE:

"Creacions Gràfiques Canigó, SL"       193'00 €

" Impresiones Generales, SA"   72'66 €"

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

6          APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SISTEMA DOTACIONAL D'HABITATGE PÚBLIC DE "FIGUERA MAJOR".

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Ple Municipal en sessió de 6 /11/2008, va acordar "Encarregar a la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA -PUMSA-la redacció d'un Pla de Millora Urbana que reguli els paràmetres bàsics del projecte d'habitatges dotacionals públics, a construir en el sòl de propietat municipal situat a la Riera de Figuera Major entre els carrers Josep Maria de Segarra i Joan Oliver i facultar al President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Terrorials, i Regidor Delegat d'Habitatge, per tal que pugui complementar i ampliar, si es necessari el present encàrrec a  PUMSA donant-ne posteriorment compte al Ple."

En compliment de l'anterior acord, el 14/11/2008, PUMSA  ha presentat tres exemplars del Pla de Millora Urbana del sistema dotacional públic de Figuera Major, redactat per l'equip d'arquitectes Alonso i Balaguer arquitectes associats, per la seva aprovació inicial.

Aquest Pla de Millora Urbana es refereix a les parcel·les situades al barri de Vista Alegre, concretament amb front a la Riera de Figuera Major, entre els carrers de Josep Maria de Segarra i Joan Oliver. El sòl està qualificat, de sistema dotacional públic on es preveu implantar un conjunt destinat a habitatges públics de lloguer, equipaments en planta baixa i aparcaments al soterrani.

L'objectiu d'aquest Pla de Millora és la definició de les condicions d'edificació de  conjunt edificatori, concretant la volumetria de la implantació, establint l'edificabilitat màxima, l'ocupació, les rasants i els accessos, en execució de les determinacions establertes en la normativa del Pla General que regula la implantació del sistema de Dotacions d'Habitatge Públic.

El document proposa una volumetria flexible recolzada a la Riera de Figuera Major de manera que tingui 5 plantes màxim (PB +4PP) amb front al carrer i 4 plantes(PB +3PP) a la part posterior i defineix una franja continua de 8 metres de separació amb les parcel·les posteriors que conformen la resta de l'illa, com un espai lliure d'edificacions destinat a espai comú, accessos rodats i evacuació.

Es proposa estructurar la parcel·la en tres plataformes que s'esglaonen ajustant-se al pendent del carrer, generant tres possibles subparcel·les. L'entorn en que es situa la parcel·la té una edificabilitat mitjana de 2,5m²st/m²sòl i per tant es fixa com a edificabilitat màxima pel conjunt.

Es defineix un espai d'instal·lacions situat entre la planta baixa i les plantes pis, per tal que les instal·lacions dels habitatges de les plantes pis no condicionin o interfereixin en el funcionament dels equipaments situats a la planta baixa.

Es preveu que la reserva d'aparcament es computi globalment amb un projecte d'aparcament unitari, que es podrà executar per fases a mesura que es construeixin les subparcel.les.

El document conté un apartat normatiu, que concreta les condicions particulars que regiran per aquest  àmbit, incloent els aspectes abans indicats.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes tècnic i jurídic i de conformitat amb el que s'estableix a l'art. 68 i concordants del Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret de delegació de competències de 11 de maig de 2004 i l'article 87 del ROM, PROPOSO  a la Junta de Govern local, l'adopció si s'escau  dels següents, acords:

Primer.- Aprovar inicialment el Pla de millora urbana del sistema dotacional públic de Figuera Major, presentat per PUMSA i redactat  per l'equip d'arquitectes Alonso i Balaguer arquitectes associats.

Segon.- Obrir un  període d'informació pública d'un  mes, a comptar des de la  publicació de l'acord precedent en el Butlletí Oficial de la Província, a fi de que es puguin presentar,  suggeriments o al·legacions a la present proposta.

Tercer.- Publicar el precedents acords en el BOP, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i premsa local, així com en els taulers d'edictes municipals inclòs en l'espai web municipal.

Quart.- Notificar el precedent acord als interessats que figurin a l'expedient, a la societat municipal PUMSA  i als Serveis municipals que puguin resultar afectats pel present acord."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

-Servei de Llicències-

7          DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA QUE DESESTIMA EL RECURS NÚM. 640/2006-M, INTERPOSAT PER FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA, CONTRA LA IMPOSICIÓ DE MULTA PER AMPLIACIÓ D'ESTACIÓ DE BASE DE TELEFONIA MÒBIL, SENSE LLICÈNCIA, AL C. PERE III EL CERIMONIÓS, 2.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha dictat Sentència el 5 de novembre de 2008, que desestima el recurs núm. 640/2006-M, procediment abreujat, interposat per France Telecom España, SA, contra el decret del conseller delegat d'Urbanisme de 28 de març de 2006 que li imposa la multa de 3.000 euros en concepte d'infracció urbanística per ampliació d'estació de base de telefonia mòbil, sense llicència, al c. Pere III el Cerimoniós, 2.

La sentència és favorable als interessos municipals i la part contraria no pot interposar recurs d'apel·lació contra la mateixa per ser la quantia inferior a 18.030,36 euros.

Vistos els articles 81.1.a) i 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo els següents acords:

Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona de 5 de novembre de 2008, que desestima el recurs núm. 640/2006-M, procediment abreujat, interposat per France Telecom España, SA, contra el decret del conseller delegat d'Urbanisme de 28 de març de 2006 que li imposa la multa de 3.000 euros en concepte d'infracció urbanística per ampliació d'estació de base de telefonia mòbil, sense llicència, al c. Pere III el Cerimoniós, 2.

Segon.- Comunicar l'acord al Jutjat als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

8          ORDRE D'ENDERROC DE LES OBRES EFECTUADES PER AL CANVI D'ÚS DE LOCAL A HABITATGE A LA RDA. BELLAVISTA, 19.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per decret de 17 de setembre de 2008 es va ordenar a Ordax Bonilla Ortiz, CB la suspensió immediata de les obres que s'estava realitzant sense llicència municipal, consistents en el canvi d'ús de local a habitatge, a la rda. Bellavista, 19, per les quals havia sol·licitat llicència, exp. 20080179 MAJ, i estava pendent de denegació per incomplir la normativa d'habitabilitat. També se li va concedir el termini de 10 dies per formular les al·legacions que considerés convenient, abans d'ordenar l'enderrocament de les obres, i de 15 dies abans de ratificar o modificar la suspensió provisional de les obres.

La persona interessada no va presentar cap al·legació. Per decret de 14 d'octubre de 2008 es va ratificar la suspensió d'obres.

Per decret de 28 d'octubre de 2008 es denegada la llicència, els nous plànols aportats a l'expedient d'obres no corresponen a les mides reals comprovades en la inspecció de 10 de juliol de 2008. Les obres pràcticament acabades no són legalitzables per infracció del Decret 259/2003, de 21 d'octubre sobre requisits d'habitabilitat que obliga a que, entre d'altres, es compleixin els següents paràmetres en habitatges de nova creació:

-          Punt 2.4.3 de l'annex I: El perímetre de façana (P) d'un habitatge en relació amb la superfície útil (S) de l'habitatge ha de complir la fórmula: P>=S/8, amb una longitud mínima de 4 m.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els articles esmentats; i els articles 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Ordax Bonilla Ortiz, CB que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui les obres efectuades per al canvi d'ús de local a habitatge i cessi en l'ús no permès, de ser el cas, a la rda. Bellavista, 19, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

9          ORDRE D'ENDERROC DEL COBERT D'ALUMINI I VIDRE EN EL PATI D'ILLA AL C. TRES ROQUES, 22, 2N.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 25 de setembre de 2008 ha estat incoat a Jesica Leo Martínez i Ivan Mendoza Alabarce expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables al c. Tres Roques, 22, 2n, consistents en la construcció d'un cobert d'alumini i vidre d'uns 6 m2 i els ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que considerin convenient.

Les persones interessades, el 27 d'octubre de 2008, han sol·licitat una pròrroga de 15 dies per a donar resposta.

Ha transcorregut el temps sol·licitat i les persones interessades no han presentat cap al·legació.

El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables per estar fora de la fondària edificable i representar un volum disconforme.

La finca està situada en zona de creixement en fronts de carrer, clau 1c, la fondària edificable està fixada en els plànols de regulació. La part de la parcel·la que excedeix de la profunditat edificable forma part del pati d'illa amb clau 1c, per la qual cosa té ocupació total en planta baixa, però a partir d'aquesta planta no es pot fer cap construcció. Tot això per disposició dels articles 78, 79 i 297 de les Normes urbanístiques del Pla general d'ordenació.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els articles esmentat i els articles 179, 191, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Jesica Leo Martínez i Ivan Mendoza Alabarce que en el termini màxim de dos mesos, enderroquin la construcció del cobert d'alumini i vidre d'uns 6 m2, al c. Tres Roques, 22, 2n, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

10        ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. BLAI PARERA, 3, BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 4 de setembre de 2008 ha estat incoat a Silvia Serra Cortijo expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al c. Blai Parera, 3, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions. 

Ha estat comprovat que la persona interessada havia obtingut llicència per instal·lació de rètols a la finca, en expedient núm. 20080440 RET, per a la instal·lació d'una placa de metacrilat retolada de 50 x 65 cm i un rètol en façana instal·lat dins del forat arquitectònic de la porta d'entrada d'1,50 x 46 cm.

Segons l'informe del servei municipal d'inspecció el rètol instal·lat sobre la porta no s'ajusta a la llicència concedida. Està instal·lat sobre el parament de la façana i no dins el forat arquitectònic tal com es va autoritzar.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol no ajustat a llicència és il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix  l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

Tampoc compleix amb l'article 32 de la Llei 1/1998, de Política lingüística, que obliga a redactar el cartells d'informació general de caràcter fix, al menys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercial i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Silvia Serra Cortijo que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol instal·lat sobre la porta adossat al parament de façana, al c. Blai Parera, 3, bxs. en no ajustar-se a la llicència concedida, en expedient 20080440 RET, que autoritza el rètol dins el forat arquitectònic de la porta.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

11        ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS A LA VIA EUROPA, 24 BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per decret de 8 d'octubre de 2008 ha estat requerit Procomiber, SL perquè ajusti els rètols instal·lats a la llicència concedida el 16 de juliol de 2008, en exp. 20080941 MEN, que autoritza la instal·lació d'uns rètols dins dels forats arquitectònics, a la Via Europa, 24, bxs.

La persona interessada no ha complert el requeriment en el termini concedit.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Procomiber, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri els tres rètols adossats a façana, a la Via Europa, 24, bxs, que no s'ajusten a la llicència concedida, en expedient 20080941MEN, en haver-se d'instal·lar dins els forats arquitectònics.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

12        ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL CAMÍ RAL, 478, BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 16 d'octubre de 2008 ha estat incoat a Dolva 2008, SCP expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al Camí Ral, 478, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha al·legat que no va ser informada de la normativa de rètols quan va sol·licitar la llicència d'activitats. Els rètols instal·lats són la imatge corporativa col·locada en més de 300 ajuntaments repartits en tot el territori nacional i no ha tingut cap problema, és el mateix proveïdor que els instal·la en tots els locals. És impossible la instal·lació del rètol dins el forat arquitectònic, la porta no té suficient alçada. Actualment està en un fals sostre que pertany a l'alçada del local, és on té la sortida del sistema d'aire condicionat i l'únic espai a l'alçada del balcó del primer pis. La banderola s'ha col·locat damunt d'una creu de parafarmàcia que estava en el local i no lluirà a les nits.

Respecte a dites al·legacions resulta que a la sol·licitud de la llicència d'activitats hi ha un apartat on la persona interessada ha d'indicar si sol·licita llicència d'obres menors i/o rètol, en la seva sol·licitud sembla que en un principi havia posat la creu a l'apartat d'instal·lació de rètols que desprès va tatxar, per tant difícilment se la podia informar de la normativa de rètol si no el va sol·licitar. La normativa municipal de rètols preveu varis tipus que es poden instal·lar en funció de les característiques físiques del local i la seva façana, per la qual cosa pot fer publicitat amb la imatge corporativa sempre i quan els rètols compleixin. En ser l'Ordenança reguladora de la publicitat de caràcter municipal no és d'aplicació a altres municipis, cadascun té la seva pròpia normativa, per la qual cosa és molt probable que els rètols instal·lats siguin correctes als altres municipis on els ha instal·lat. El fet que el rètol en banderola substitueixi la creu d'una parafarmàcia no l'eximeix del compliment de la normativa, estan subjectes a llicència la modificació, actualització, substitució o nova instal·lació de rètols, d'acord amb l'article 25 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques, per la qual cosa quan es produeixen qualsevol d'aquest fets és d'obligat compliment adequar-se a la normativa vigent.

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Desestimar les al·legacions i ordenar a Dolva 2008, SCP que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols adossats a façana i en banderola, al Camí Ral, 478, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

CMI VIA PÚBLICA

13        DONAR-SE PER ASSABENTADA I ACCEPTAR EL CONTINGUT DE LA SENTENCIA NÚM. 219/2008, DE 18 DE SETEMBRE DE 2008, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 406/2006 A, INTERPOSAT PER LA SENYORA CARMEN PENA NOLLA.

El senyor Oriol Batista Gazquez, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"En data 16 de febrer de 2005, per Decret núm. 1249/2005, el Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció resolgué el recurs de reposició interposat per la senyora Carmen Pena Nolla contra una sanció imposada per infracció en matèria de tràfic en l'expedient núm. 400007004.

L'esmentada resolució, juntament amb la resolució, de data 28/09/2006, de la Gerència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 406/2006 secció A, pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona.

En data 18/09/2008, practicats tots els tràmits processals pertinents i celebrada vista oral el dia 17/09/2008, es dictà sentència núm. 219/2008 en la que es declara la inadmissibilitat ex art. 69. c) (en relació amb l'art. 28 de la Ley 29/1998, de la jurisdicció contenciosa, l'acte impugnat no susceptible d'impugnació) i es declara la pèrdua sobrevinguda de l'objecte per satisfacció extra processal en el concernent a la pretensió deduïda contra la providència de constrenyiment impugnada arran de la resolució de la Gerència de l'ORTG.

A la vista del contingut de la sentencia recaiguda amb número 219/2008, de 18 de setembre de 2008.

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals, i d'acord amb les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 6 de febrer de 2008, a la Junta de Govern, proposo:

Primer.- Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 219/2008, de 18 de setembre de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 406/2006 A, contra la resolució formulada per Decret núm. 1249/2005, de data 16 de febrer de 2005, del Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció.

Segon.- Comunicar l'acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per a que procedeixi a la seva execució."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

14        DONAR-SE PER ASSABENTADA I ACCEPTAR EL CONTINGUT DE L'AUTO DE 7 D'OCTUBRE DE 2008, DICTAT PEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE MATARÓ EN RELACIÓ AL PROCEDIMENT DILIGENCIAS PREVIAS 2871/2008

El senyor Oriol Batista Gazquez, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"Arran de l'atestat aixecat per la Policia Local, amb data 05/10/2007, amb motiu d'uns fets esdevinguts en el Centre Cívic de Cerdanyola (consistents en que el senyor José Moya Padial, major d'edat, veí de Mataró , valent-se del seu càrrec com a membre de la Junta del Casal d'Avis d'aquest centre, obtingué unes còpies d'uns impresos amb contingut de caràcter xenòfob, que posteriorment repartí), per acord de l'Ajuntament de Mataró en Ple, en sessió celebrada el passat 7 de febrer de 2008, s'acordà exercir l'acció pública penal i personar-se en qualitat d'acusació popular en les actuacions penals iniciades per persecució d'un pressumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques, comès pel Sr. Moya Padial.

En data 07/10/2008, per Auto del Jutjat d'Instrucció 1 de Mataró, dictat en el procediment Previas 2871/2007, Secció E, es resolgué "no ha lugar a tener por personado al Ayuntamiento de Mataró en la presentes actuaciones como acusador particular" fonamentant la seva decisió en la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 311/2006, de 23 d'octubre.

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals, i d'acord amb les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 6 de febrer de 2008, a la Junta de Govern, proposo

Únic.-  Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de l'Auto de 7 d'octubre de 2008, dictat pel Jutjat d'Instrucció Núm. 1 de Mataró en relació al procediment Diligencias Previas 2871/2008."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

15       IMPOSICIÓ SANCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

El senyor Oriol Batista Gazquez, conseller delegat de Via Pública, presenta la proposta següent:

"I. ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS.

Primer.- Per Providència de data 09 de juny de 2008 es va incoar expedient sancionador a Francisco Sanchez Teruel i a Oscar Sanchez Garcia per la comissió de presumptes infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, posades de manifest a través de l'acta aixecada C08/11485 en data 21 de abril de 2008 sent les 10:51 h. pels Agents del Cos de Mossos d'Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de l'ABP Mataró núm. 6551 i 14718.

Segon.-En la mateixa data esmentada es va dictar plec de càrrecs on es va concretar de conformitat a la normativa procedimental vigent les possibles infraccions escaients i es concedí un termini de 10 dies hàbils per a formular al·legacions, el contingut del qual havent estat notificat es dóna per reproduït.

Tercer.- Atès que que les notificacions han estat degudament practicades (data de notificació el 02/07/08 a ambdós responsables) i que ha transcorregut amb escreix el període de 10 dies previst a de l'art. 10.3 Decret  278/93 de 9 de novembre sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat de Catalunya, concedit als interessats per formular al.legacions, sense que fins a data d'avui, s'hagi produït cap actuació en aquest sentit.

FETS PROVATS:

Del valor que com a força probatòria cap atribuir als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d'autoritat, i que es formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d'una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb condició d'autoritat, en l'art. 137.3 de la llei RJAP-PAC 30/1992, de 26 de novembre, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats que:

El dia 21 de abril de 2008  pels Agents de la Policia Local de Mataró núm.  2458 i 3518 sent les 10:51 h. al Parc Rocas Albes es va constatar que el Sr. Francisco Sanchez Teruel  passejava un gos de la raça Rotweiler, de color negre, sense cap tipus de documentació de l'animal i en les següents condicions:

- Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal.

- Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic.

- Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.

El Sr. Francisco Sanchez Teruel manifesta que el propietari de l'animal és el seu fill.

TIPIFICACIÓ:

Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, fet que implica una infracció lleu tipificada a l'article 7.2.a) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts  comunes dels immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general, implica una infracció greu tipificada a l?article 7.3.e) de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 2 de la mateixa llei, que determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general els gossos considerats potencialment perillosos per llei, han d'anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze anys.

RESPONSABLES:

D'aquests fets en resulta/en  responsable/s

- en/na Francisco Sanchez Teruel amb CIF/NIF: 38763360B, i amb domicili a efectes de notificacions C/ Camí dels Capellanets 27, 2n 1a  08303 de Mataró.

- en/na Oscar Sanchez Garcia, i amb domicili a efectes de notificacions C/ Camí dels Capellanets 27, 2n 1a  08303 de Mataró.

PROPOSTA DE SANCIÓ:

L'article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos en relació  a l'article 11 de la mateixa llei, estableix  que podrà correspondre una multa de 60,10 a 150,25,-euros per la comissió d'una infracció lleu, una multa de 150,25 a 1502,53,-euros per la comissió d'una infracció greu i una multa de 1502,53 a 30.050,60,-euros per la comissió d'una infracció molt greu.

L'article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que per a les infraccions tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ésser sancionades amb una multa des de 150,25,-euros fins a 300,50,-euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,51,-euros fins a 2.404,04,-euros per a infraccions greus, i una multa des de 2.404,05,-euros fins a 15.025,30,-euros, per a infraccions molt greus.

D'acord amb el que disposa l'art. 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la proposta del instructor/a formulada a la fase d'instrucció, aquesta autoritat sancionadora acorda imposar:

Per la primera infracció a l'article 7.2.a) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, es proposa imposar una sanció de 60,10.-euros.

Per la segona infracció a  l'article 7.3.e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, es proposa imposar una sanció de 400.-euros.

COMPETÈNCIA SANCIONADORA:

Atès que l'article13.7 de la la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l'article  13 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'Alcalde  per infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt greu.

PROPOSTA:

Únic.- Que la Junta de Govern Local imposi a Francisco Sánchez Teruel  i a Oscar Sanchez Garcia  la sanció de 400 euros per una infracció greu a la Ley 50/1999, de 23 de diciembre i a la Llei 10/1999, de 30 de juliol."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

 

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a  un quart de deu del matí, el senyor  President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.