Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

11/02/2008

Escoltar

11/02/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

ACTA NÚM. 4/2008 - SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 11 DE FEBRER  DE 2008.

=================================================================

 

A la ciutat de Mataró, l'onze de febrer de dos mil vuit, essent les nou hores i quinze minuts, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió extraordinària corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor RAMON BASSAS SEGURA, Alcalde - accidental

 

Hi concorren els Senyors:

 

En Ramon Bassas Segura             Alcalde accidental

Na Quiteria Guirao Abellán              2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont             3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano                   4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa        5èna Tinent d'Alcalde

En Oriol Batista Gázquez                6è Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus                 7è Tinent d'Alcalde                                       

 

 

Assistits del Secretari General  Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

 

Excusa la seva assistència En Joan Antoni Baron Espinar            Alcalde-president

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

 

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

 

1          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL DE LA PLAÇA DE CUBA, DE MATARÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Vista la sol·licitud efectuada pel cap del Servei d'Obres d'aquest Ajuntament, de data 21/01/2008, per a la tramitació de l'expedient de contractació de la redacció del projecte executiu i execució de les obres de remodelació del mercat municipal de la plaça de Cuba, de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 5.970.000,00 €, IVA inclòs.

 

Vist l'informe emès pel secretari general de data 31/01/2008, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

 

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40220/62111A/62200 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat i es preveu consignar crèdit adequat i suficient del pressupost que s 'aprovi pels anys 2009 i 2010.

 

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

 

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de la redacció del projecte executiu i execució de les obres de remodelació del mercat municipal de la plaça de Cuba, de Mataró, atesa la utilitat pública de les mateixes segons consta al projecte i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 5.970.000,00 €, IVA inclòs.

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de la redacció del projecte executiu i execució de les obres de remodelació del mercat municipal de la plaça de Cuba, de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

 

Tercer.- Autoritzar l'import de 5.970.000,00 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40220/62111A/62200 del pressupost municipal de la següent manera:

 

Any 2008: 814.870,18 €, IVA inclòs (operació A núm. 4196)

Any 2009: 3.600.000,00 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 4253)

Any 2010: 1.555.129,82 €, IVA inclòs (operació AFUT núm. 4500)

 

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

 

Cinquè.- D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 40220/62111A/62200 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari de l'anualitat del 2009 i 2010."

  

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:        Unanimitat. (7).

 

  

2          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DELS TREBALLS DE PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL DE ROCAFONDA, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Vista la sol·licitud efectuada pel Cap del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, de data 21 de gener de 2008, relativa a la tramitació de l'expedient de contractació dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Rocafonda, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 550.000,00 euros, IVA inclòs.

 

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 31/01/2008, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

 

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 40543/45232K/63200 del pressupost municipal aprovat per a l'anualitat del 2008 per atendre les despeses que la present contractació meriti durant dita anualitat.

 

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

 

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2004 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Rocafonda, atesa la utilitat pública de les obres i d'acord amb el previst a l'art. 67 del RDL. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 550.000 euros, IVA inclòs.

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació dels treballs de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Rocafonda, mitjançant concurs i procediment obert.

 

Tercer.- Autoritzar l'import de 550.000 euros, IVA inclòs, a càrrec de la partida núm. 40543/45232K/63200 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació A núm. 3878).

 

Quart.- Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

 

Cinquè.- Sotmetre l'adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Rocafonda, al que correspon donar el corresponent tràmit d'informació pública previst a l'art. 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals."

  

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:        Unanimitat. (7).

 

  

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i vint minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.