Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

17/11/2008

Escoltar

17/11/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

9290/2008 de 13 de novembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 17 de novembre del 2008

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 17 de novembre del 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 3 de novembre del 2008

2         DESPATX OFICIAL

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS          

           -Servei de Recursos Humans-

3         Convocatòria per cobrir de forma temporal, una plaça de tècnic/a mitjà/na salut, mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant.

           -Servei de Compres i Contractacions-

4         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, de les obres del projecte de millora dels paviments dels carrers Sagrada Família, Santa Semproniana, Moratín, Caramelles i els passatges Pare Josep Rius i Antoni Regàs, i convocar licitació.

5         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert, de la renovació de servidors Oracle. Primera fase, creació d'un centre de càlcul de contingència, i convocar licitació.        

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Urbanisme-

6         Donar compliment a la sentència 257 del Jutjat contenciós administratiu 13 de Barcelona, que desestima el RCA interposat per Sans Habitatge SL contra les operacions jurídiques complementàries al projecte de reparcel€lació de Vallveric, per haver estat anteriorment anul€lat, el projecte de reparcel€lació.

           -Servei de Serveis i Manteniment-

7         Aprovació conveni entre el Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme, l'Ajuntament de Mataró i l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, per la cessió temporal de la part de capacitat de tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme

8         Aprovació conveni entre el Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme, l'Ajuntament de Mataró i l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per la cessió temporal de la part de capacitat de tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme

9         Aprovació conveni entre el Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme, l'Ajuntament de Mataró i l'Ajuntament de Premià de Dalt, per la cessió temporal de la part de capacitat de tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme

10        Aprovació conveni entre el Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme, l'Ajuntament de Mataró i l'Ajuntament de Dosrius, per la cessió temporal de la part de capacitat de tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme

           -Servei d'Habitatge-

11       Ordre d'enderroc de l'ampliació de terrassa al c. Calassanç Marquès, 58, 2n.

12       Ordre de retirada de rètols a la rda. President Macià, 33 cantonada c. Castaños, 109.

13       Ordre de retirada de rètol a la ctra. de Mata, 54, bxs.

      
     PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

LA SECRETÀRIA Acctal.

Anna Ramírez Lara

 

ACTA NÚM. 22/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 17 DE NOVEMBRE  DE 2008.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el disset de novembre de dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor RAMON BASSAS SEGURA, Alcalde - accidental

Hi concorren els Senyors:

 

En Ramon Bassas Segura                   Alcalde acctal. i 1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán                 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont                 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano                     4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa           5èna Tinent d'Alcalde

 

Assistits de la Secretària accidental senyora Anna Ramírez Lara, que certifica.


Excusen la seva assistència


En Joan Antoni Baron Espinar              Alcalde

En Oriol Batista Gázquez                    6è Tinent d'Alcalde

En Francesc Melero Collado               7è Tinent d'alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el 3 de novembre del 2008.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Recursos Humans-

3          CONVOCATÒRIA PER COBRIR DE FORMA TEMPORAL, UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA SALUT, MITJANÇANT CONTRACTE DE RELLEU PER JUBILACIÓ PARCIAL DEL SEU OCUPANT.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Aquesta Corporació necessita cobrir de forma temporal, una plaça de tècnic/a mitjà/na salut, grup A2, mitjançant contracte de relleu, per jubilació parcial del seu ocupant. El tipus de contracte és temporal a temps parcial, per cobrir el 80% de la jornada de treball habitual a l'Ajuntament de Mataró.

El 14 d'abril de 2008, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat les Bases Generals dels processos selectius per a la cobertura de vacants temporals, ja sigui de la plantilla de funcionaris o de laborals.

Aquestes bases es troben publicades a la pàgina web municipal mataro.cat. Les bases són la normativa reguladora d'aquesta convocatòria i per tant és imprescindible conèixer el seu contingut, si es participa en el procés selectiu.

De conformitat amb la Relació de llocs de treball d'aquesta corporació, les característiques i funcions són les següents:

Funcions:

1.      Responsabilitzar-se dels programes de promoció de la salut que se li assignin.

2.      Planificar, dissenyar, portar a terme i avaluar intervencions de promoció de la salut a nivell escolar i comunitari.

3.      Realitzar estudis o informes relacionats amb problemes de salut comunitària.

Retribució: 1.828  € bruts mensuals

Condicions de treball:

-          Data de finalització del contracte: juliol del 2012

-          La persona contractada:

o        Ha d'estar a l'atur en el moment de la contractació.

o        Durant la duració del contracte no pot tenir cap altra ocupació.

Requisits de participació:

Estar en possessió diplomatura d'Infermeria o d'Educació Social en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents ACORDS:

Primer.- Convocar proves selectives pel sistema de concurs de mèrits, que contindrà les següents parts:

a)      Prova de català i/o de castellà. Si alguna persona no acredita els coneixements de català i/o castellà  realitzarà la/es prova/es corresponent/s.

b)      Proves  teòrico-pràctiques eliminatòries, amb una puntuació total de 20. Es basaran en els següents temes:

1.      El concepte de salut. Els principals determinants de salut: factors sòcioculturals i biopsicosocial. Les desigualtats en salut: principals eixos de desigualtats. Del model biomèdic al model comunitari.

2.      Mesures de l'estat de salut: la prevalença i la incidència. Els indicadors de salut i les seves característiques.

3.      El sistema català de Salut. Les competències dels Ajuntaments en l'àmbit de la salut pública. Pla de salut de Catalunya: els principals objectius en l'àmbit dels estils de vida saludables. Estratègies i accions prioritàries.

4.      Concepte actual d'epidemiologia i les bases metodològiques. La cadena epidemiològica. Els sistema de vigilància epidemiològica de malalties transmissibles (MDO). Investigació de brots.

5.      La promoció de la salut, la prevenció i la protecció de la salut. Conceptes. El treball en equip. Definició. Multidisciplinarietat i interdisciplinarietat.

6.      Estratègies de prevenció i promoció de la salut en col·lectivitats diferents, infants, joves, adults i gent gran.

7.      Relacions de la salut pública amb el sistema sanitari assistencial. L'atenció primària de salut i la salut pública. La salut pública i la protecció del medi

c)      Valoració de mèrits, d'acord amb el punt 8.5 de les bases generals. La documentació per a aquesta fase del procés selectiu, no serà necessari lliurar-la en el moment de presentar la sol·licitud. El servei de Recursos Humans obrirà un període de presentació de documents, un cop iniciat el procés selectiu i prèviament a la fase de concurs. Durant aquest període, es posarà a l'abast de les persones candidates que ho necessiten, assessorament especialitzat per a acreditar correctament l'historial professional.

d)      Entrevista personal. La puntuació màxima serà de 2 punts. Podrà contenir proves psicotècniques si aquestes no formen part de les proves anteriors. Aquesta prova no tindrà caràcter eliminatori i es realitzarà si l'òrgan de selecció així ho acorda. Si es decidís no realitzar-la, explicarà els motius a l'acta de sessió corresponent.

Segon.- Nomenar les següents persones com a membres de l'òrgan de selecció d'aquest procés:

President/a: Sra. Assumpció Muñoz , cap de servei de Benestar Social.

Vocal 1: Sra. Assumpta Lluch Cornellas, tècnica de salut pública.

Vocal 2: Sra. Asunción Palacios Marin, cap de secció de prevenció i protecció de la salut.

Vocal 3 Sra. Mª Teresa Torres Fernández, tècnica mitjana sanitat.

President/a suplent: Sra. Nonis Massaguer Ferrer, cap de servei de Joventut i Dona

Vocals suplents: Sra. Luz García Álvarez, cap de secció assessoria jurídica i consum,

Sra. Maria Assumpta Rafart Blasi, tècnica mitjana salut pública.

Sr. Miquel Alís Paretilla, tècnic especialista salut pública.

Secretària: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, administrativa del servei de Recursos Humans.

Secretari suplent: Sr. Carles Ruiz Nogueras, administratiu del servei de Recursos Humans.

Hi serà present durant tot el procés selectiu, amb veu i sense vot, un membre del Comitè d'Empresa.

Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

-Servei de Compres i Contractacions-

4          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DELS PAVIMENTS DELS CARRERS SAGRADA FAMÍLIA, SANTA SEMPRONIANA, MORATÍN, CARAMELLES I ELS PASSATGES PARE JOSEP RIUS I ANTONI REGÀS, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de data 24 d'octubre de 2008, el cap del Servei de Manteniment i Serveis d'aquest Ajuntament sol·licita la tramitació de la contractació del projecte de millora dels paviments dels carrers Sagrada Família, Santa Semproniana, Moratín, Caramelles i els passatges Pare Josep Rius i Antoni Regàs, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 297.018,22 euros, IVA no inclòs.

Consta a l'expedient informe del secretari general i de l'interventor de Fons municipals, ambdós de data 06/11/2008, respecte de l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector públic així com respecte a la previsió d'existència de crèdit en la partida 40543/51112Z/61100 del pressupost municipal que s'aprovi per l'exercici del 2009.

Atès el disposat als arts. 6, 93, 122 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del projecte de millora dels paviments dels carrers Sagrada Família, Santa Semproniana, Moratín, Caramelles i els passatges Pare Josep Rius i Antoni Regàs per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 297.018,22, IVA no inclòs, tal i com indica l'art. 93 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de fins a 297.018,22 euros, més 47.522,92 euros en concepte d'IVA, a càrrec de la partida núm. 40543/51112Z/61100 del pressupost municipal que s'aprovi per l'anualitat del 2009 (op. Tipus AFUT núm. 50830)

Es condicionen els efectes de la present contractació a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 40543/51112Z/61100 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari del 2009.

Quart.- Convocar licitació, per procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 26 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

5          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE LA RENOVACIÓ DE SERVIDORS ORACLE. PRIMERA FASE, CREACIÓ D'UN CENTRE DE CÀLCUL DE CONTINGÈNCIA, I CONVOCAR LICITACIÓ.    

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informe de data 06/11/2008, el cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions sol·licita la tramitació de la contractació de la renovació de servidors Oracle. Primera fase, creació d'un centre de càlcul de contingència, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 172.413,79 euros, IVA no inclòs.

Consta a l'expedient informe de la secretària general i de l'interventor de Fons municipals, ambdós de data 07/11/2008, respecte de l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector públic així com respecte la previsió d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida 30620/12132Z/62600 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2009.

Atès el disposat als arts. 10, 93, 122 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació de la renovació de servidors Oracle. Primera fase, creació d'un centre de càlcul de contingència, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 172.413,79 euros, IVA no inclòs, tal i com indica l'art. 93 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert.

Tercer.- Atendre la despesa de fins a 172.413,79 euros, més 27.586,21 euros en concepte d'IVA, a càrrec de la partida 30620/12132Z/62600 (operació AFUT núm. 55469)

Es condicionen els efectes de la present contractació a l'existència de crèdit adient i suficient en el pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2009 i 2010.

Quart.- Convocar licitació, per procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

6          DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA 257 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 13 DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL RCA INTERPOSAT PER SANS HABITATGE SL CONTRA LES OPERACIONS JURÍDIQUES COMPLEMENTÀRIES AL PROJECTE DE REPARCEL€LACIÓ DE VALLVERIC, PER HAVER ESTAT ANTERIORMENT ANUL€LAT, EL PROJECTE DE REPARCEL€LACIÓ.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha dictat Sentència núm. 257, de data 15 d'octubre de 2008, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 1/2005 interposat per la societat SANTS HABITATGES, SL, contra els Decrets d'Alcaldia de Mataró de dates 3 d'agost de 2004 i 2 de novembre de 2004, mitjançant els que es va acordar i confirmar en reposició, l'aprovació definitiva de l'operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació del Sector Vallveric de Mataró. En aquest procés l'entitat demandant sol·licitava que es declarés la nul·litat de ple dret de les esmentades resolucions municipals.

Contra aquesta mateixa resolució, és a dir, el Decret d'Alcaldia de data 3 d'agost de 2004, la  societat INMOBILIARIA TELURO, SA, també va interposar recurs contenciós administratiu núm. 9/2005. Aquest procés va culminar en la Sentència estimatòria dictada pel Jutjat Contenciós administratiu núm. 13 de Barcelona en data 4 d'octubre de 2007, mitjançant la que es va anul·lar l'operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació del Sector Vallveric de Mataró, i es va obligar a l'Ajuntament de Mataró a tramitar un nou projecte de reparcel·lació.

La Junta de Govern local en data 26 de novembre de 2007 va acordar donar compliment a la referida sentència.

Una vegada ferma la sentència de 4 d'octubre de 2007, el Jutjat contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, considerant que la normativa del planejament que donava cobertura als actes administratius que havien estat anul·lats era il·legal, va plantejar una qüestió d'il·legalitat d'algunes disposicions del planejament, davant de la Secció 3a de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La Sala va estimar aquesta qüestió d'il·legalitat i va declarar la nul·litat de diversos preceptes del planejament de referència (modificació del Pla General i del Pla Parcial al Sector de Vallveric).

En virtut de tot l'exposat, el Jutjat Contenciós Administratiu nº 13 ha desestimat el recurs interposat per SANTS HABITATGES, SL, "per la pèrdua sobrevinguda de l'objecte del procés, atès que la pretensió de caràcter principal de la part demandant s'ha vist satisfeta amb la Sentència núm. 289, de data 4 d'octubre de 2007, i per la sentència del Tribunal Superior de Justícia núm. 353, de data 2 de maig de 2008". Concretament els motius que exposa el Tribunal són els següents:

a) Les Sentències esmentades tenen efectes erga-omnes, es a dir afecten a tothom.

b) La prèvia anul·lació de les resolucions i instruments de gestió urbanística que eren objecte d'aquest procés, impossibilita que el Tribunal anul·li de nou allò que ja no existeix.

c) Declara, no obstant, el dret de la part actora a promoure, en el seu cas, incident d'execució en el marc del procedimient ordinari núm. 9/2005-B.

Per tot el que s'ha exposat i vist l'informe jurídic previ PROPOSO a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Donar compliment a la Sentència núm. 257 de 15 d'octubre de 2008 per la qual el Jutjat de lo Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, DESESTIMA el recurs interposat per  SANTS HABITATGES, SL, contra els Decrets d'Alcaldia de Mataró de dates 3 d'agost de 2.004 i 2 de novembre de 2004, mitjançant els que es va acordar i confirmar en reposició, l'aprovació definitiva de l'operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació del Sector Vallveric de Mataró.

Segon.- Comunicar l'acord precedent  a la societat municipal PUMSA, atès que és l'administració actuant d'aquest Sector, recordant, l'obligació de donar compliment a la Sentència núm.  289 de 4 d'octubre de 2007, segons acord de la Junta de Govern municipal de 26/11/2007."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

-Servei de Serveis i Manteniment-

7          APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME, L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I L'AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, PER LA CESSIÓ TEMPORAL DE LA PART DE CAPACITAT DE TRACTAMENT DEL CENTRE INTEGRAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DEL MARESME

El senyor Ramon Bassas Segura, Alcalde accidental, presenta la proposta següent:

"D'acord amb l'informe del Cap del Servei de Manteniment i Serveis en el que manifesta la voluntat d'aquest Ajuntament de cedir temporalment la capacitat de tractament a planta no utilitzat a altres Ajuntaments excedentaris de la seva capacitat de tractament.

Es redacta consensuadament entre l'Ajuntament de Mataró, l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i el Consorci per al tractament de residus sòlids urbans dels Maresme, un conveni de col·laboració amb l'objectiu de regular les condicions de la cessió de la part de capacitat de tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme infrautilitzada per l'Ajuntament de Mataró en favor de l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.

D'acord amb l'informe de l'Assessora Jurídica del Servei de Manteniment i Serveis, el conveni es signa en el marc de les relacions interadministratives i compleix tots els requisits legals per poder ser autoritzat.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el conveni a subscriure entre el Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme, l'Ajuntament de Mataró i l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, per la cessió temporal de la part de capacitat de tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme infrautilitzada per l'Ajuntament de Mataró.

Segon.- Comunicar el present acord al Consorci per la tractament de residus sòlids urbans del Maresme, a l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i al Servei d'Ingressos."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

8          APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME, L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I L'AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA, PER LA CESSIÓ TEMPORAL DE LA PART DE CAPACITAT DE TRACTAMENT DEL CENTRE INTEGRAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DEL MARESME

El senyor Ramon Bassas Segura, Alcalde accidental, presenta la proposta següent:

"D'acord amb l'informe del Cap del Servei de Manteniment i Serveis en el que manifesta la voluntat d'aquest Ajuntament de cedir temporalment la capacitat de tractament a planta no utilitzat a altres Ajuntaments excedentaris de la seva capacitat de tractament.

Es redacta consensuadament entre l'Ajuntament de Mataró, l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta i el Consorci per al tractament de residus sòlids urbans dels Maresme, un conveni de col·laboració amb l'objectiu de regular les condicions de la cessió de la part de capacitat de tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme infrautilitzada per l'Ajuntament de Mataró en favor de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.

D'acord amb l'informe de l'Assessora Jurídica del Servei de Manteniment i Serveis, el conveni es signa en el marc de les relacions interadministratives i compleix tots els requisits legals per poder ser autoritzat.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el conveni a subscriure entre el Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme, l'Ajuntament de Mataró i l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, per la cessió temporal de la part de capacitat de tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme infrautilitzada per l'Ajuntament de Mataró.

Segon.- Comunicar el present acord al Consorci per la tractament de residus sòlids urbans del Maresme, a l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta i al Servei d'Ingressos."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

9          APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME, L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I L'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, PER LA CESSIÓ TEMPORAL DE LA PART DE CAPACITAT DE TRACTAMENT DEL CENTRE INTEGRAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DEL MARESME

El senyor Ramon Bassas Segura, Alcalde accidental, presenta la proposta següent:

"D'acord amb l'informe del Cap del Servei de Manteniment i Serveis en el que manifesta la voluntat d'aquest Ajuntament de cedir temporalment la capacitat de tractament a planta no utilitzat a altres Ajuntaments excedentaris de la seva capacitat de tractament.

Es redacta consensuadament entre l'Ajuntament de Mataró, l'Ajuntament de Premià de Dalt i el Consorci per al tractament de residus sòlids urbans dels Maresme, un conveni de col·laboració amb l'objectiu de regular les condicions de la cessió de la part de capacitat de tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme infrautilitzada per l'Ajuntament de Mataró en favor de l'Ajuntament de Premià de Dalt.

D'acord amb l'informe de l'Assessora Jurídica del Servei de Manteniment i Serveis, el conveni es signa en el marc de les relacions interadministratives i compleix tots els requisits legals per poder ser autoritzat.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el conveni a subscriure entre el Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme, l'Ajuntament de Mataró i l'Ajuntament de Premià de Dalt, per la cessió temporal de la part de capacitat de tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme infrautilitzada per l'Ajuntament de Mataró.

Segon.- Comunicar el present acord al Consorci per la tractament de residus sòlids urbans del Maresme, a l'Ajuntament de Premià de Dalt i al Servei d'Ingressos."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

10        APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME, L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I L'AJUNTAMENT DE DOSRIUS, PER LA CESSIÓ TEMPORAL DE LA PART DE CAPACITAT DE TRACTAMENT DEL CENTRE INTEGRAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DEL MARESME

El senyor Ramon Bassas Segura, Alcalde accidental, presenta la proposta següent:

"D'acord amb l'informe del Cap del Servei de Manteniment i Serveis en el que manifesta la voluntat d'aquest Ajuntament de cedir temporalment la capacitat de tractament a planta no utilitzat a altres Ajuntaments excedentaris de la seva capacitat de tractament.

Es redacta consensuadament entre l'Ajuntament de Mataró, l'Ajuntament de Dosrius i el Consorci per al tractament de residus sòlids urbans dels Maresme, un conveni de col·laboració amb l'objectiu de regular les condicions de la cessió de la part de capacitat de tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme infrautilitzada per l'Ajuntament de Mataró en favor de l'Ajuntament de Dosrius.

D'acord amb l'informe de l'Assessora Jurídica del Servei de Manteniment i Serveis, el conveni es signa en el marc de les relacions interadministratives i compleix tots els requisits legals per poder ser autoritzat.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el conveni a subscriure entre el Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme, l'Ajuntament de Mataró i l'Ajuntament de Dosrius, per la cessió temporal de la part de capacitat de tractament del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme infrautilitzada per l'Ajuntament de Mataró.

Segon.- Comunicar el present acord al Consorci per la tractament de residus sòlids urbans del Maresme, a l'Ajuntament de Dosrius i al Servei d'Ingressos."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

-Servei d'Habitatge-

11        ORDRE D'ENDERROC DE L'AMPLIACIÓ DE TERRASSA AL C. CALASSANÇ MARQUÈS, 58, 2N.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 25 de setembre de 2008 ha estat incoat a Conxita Fradera Bosch expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables al c. Calassanç Marquès, 58, 2n, consistent en l'ampliació de la terrassa del 2n pis en aproximadament 4,92 m2, que es recolza parcialment al 1r pis en un nou pilar metàl·lic que uneix i amplia també el porxo preexistent d'aquest 1r pis. Ha efectuat les obres mentre s'executaven les autoritzades amb llicència concedida a Josep M. Fradera Bosch, per a la reforma interior d'un habitatge en 1r pis per conversió a dos habitatges, a la mateixa finca, exp. 20070500 MAJ, per la qual cosa està pendent la concessió de la llicència de primera ocupació fins que s'ajustin les obres a la llicència concedida.

Ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient, en el qual la persona interessada ha al·legat que admet la seva responsabilitat en l'ampliació de la terrassa del 2n pis, sol·licita es desvinculi aquesta obra de les efectuades al 1r pis, per tant es concedeixi la llicència de primera ocupació de les obres autoritzades a Josep M. Fradera Bosch. Considera injust que es castigui a un tercer per una actuació seva.

Respecte a aquestes al·legacions resulta que la finalitat de l'expedient de disciplina urbanística és la reposició de la legalitat urbanística, o sigui l'enderroc de les obres il·legals, i la finalitat de la llicència de primera ocupació és constatar que les obres executades s'ajusten a la llicència concedida. Aquesta comprovació és objectiva basada sobre fets, si les obres s'ajusten o no, sense entrar en temes subjectius de responsabilitat o culpabilitat.

El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables, en excedir dels 16 m de la fondària edificable de la parcel·la, cosa que implica un escreix de l'edificabilitat assignada a la parcel·la qualificada zona de creixement en front de carrer, clau 1c.

Aquest increment de la fondària edificable i de l'edificabilitat assignada a la finca infringeix allò que disposen els articles 297, 78 i 82 de les Normes urbanístiques del Pla general, que regulen aquesta paràmetres en les finques qualificades amb clau 1c.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; els articles 297, 78 i 82 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 179, 191,197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Desestimar en part les al·legacions i ordenar a Conxita Fradera Bosch que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui les obres efectuades d'ampliació de la terrassa del 2n pis, de 4,92 m2 aproximadament, al c. Calassanç Marquès, 58, 1r i 2n, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

12        ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS A LA RDA. PRESIDENT MACIÀ, 33 CANTONADA C. CASTAÑOS, 109.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 22 de setembre de 2008 ha estat incoat a Fu Zhongdi expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de quatre rètols il·legalitzables, a la rda. President Macià, 33 cantonada c. Castaños, 109, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions. 

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Fu Zhongdi que en el termini màxim de dos mesos, retiri els quatre rètols adossats a façana, a la rda. President Macià, 33 cantonada c. Castaños, 109.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

13        ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A LA CTRA. DE MATA, 54, BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 19 de setembre de 2008 ha estat incoat a Nugafruits Serveis de Distribució, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència d'un rètol en banderola il·legalitzable, a la ctra. de Mata, 54, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada ha presentat escrit d'al·legacions, manifesta la seva sorpresa perquè en el mateix carrer i de manera repetitiva hi ha diverses banderoles, concretament en totes les entitats financeres i també en l'Administració de la Loteria Nacional, considera que el seu rètol igualment es podria legalitzar.

Respecte a aquestes al·legacions resulta que la instal·lació de rètols està sotmesa a prèvia sol·licitud de llicència, d'acord amb els articles 179.2.o) del Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme i l'article 25 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques, la seva concessió és la única garantia de la correcta instal·lació i no la observació de la publicitat d'altres locals, més quan són normes que poden ser modificades i no tenen aplicació retroactiva. En la concessió de la llicència es valora l'excepció a la prohibició de banderoles quan es tracta d'una referència simbòlica en establiments d'interès públic, com en els casos de caixers automàtics i loteria nacional.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que diu textualment: S'autoritzaran únicament rètols en posició perpendicular a la façana, en els casos de constituir una referència simbòlica dels establiments. La dimensió màxima d'aquests rètols serà de 0,60 x 0,60 m. amb un màxim de 0,12 m. de gruix. Queden especialment prohibits tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Nugafruits Serveis de Distribució, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, a la ctra. de Mata, 54, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (5).

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.