Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

20/10/2008

Escoltar

20/10/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

8338/2008 de 16 d'octubre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 20 d'octubre del 2008

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  20 d'octubre de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 6 d'octubre de 2008

2         DESPATX OFICIAL

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

          -Servei de Secretaria General-

3         Donar-se per assabentat de la Sentència número 239/2008, de data 14 de juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Abreujat número 157/2007, interposat per la Sra. Maria Neus Brucet Brossa

4         Donar compliment de la Sentència de data 5 de setembre de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Abreujat número 297/08, interposat per la Sra. Rosa Mompart Graupera

           -Servei de Compres i Contractacions-

5         Renúncia a la signatura del contracte de coordinació dels treballs a la via pública de les companyies de serveis i foment de la cobertura per fibra òptica.

6         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei d'assegurances per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, i convocar licitació.

7         Adjudicació provisional del servei de manteniment i operació dels sistemes de telefonia IP.

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Obres-

8         Acceptació de la subvenció atorgada per  la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya  per la creació de places per a infants a l'escola bressol de Figuera Major.

9         Aprovació inicial  del Projecte  executiu de les instal€lacions del Servei de Manteniment, promogut per PUMSA,  i autorització per executar les obres.

           -Servei d'Urbanisme-

10        Aprovar inicialment la modificació de la divisió poligonal del pla de millora urbana "PMU-001d àmbit Rda. Barceló - Fàbregas de Caralt.

           -Servei de Serveis i Manteniment-

11        Ratificació dels decrets de sol€licitud a l'Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya de subvencions per actuacions en matèria d'estalvi i eficiència energètica en règim reglat destinades a la realització de diversos projectes.

12        Aprovació inicial del Projecte de renovació i millora de l'accessibilitat de les cruïlles en l'àmbit de la Llei de barris de Cerdanyola.

13        Aprovació de la modificació de l'Estudi d'ordenació ambiental lumínica del terme de Mataró - Proposta de zonificació i Pla d'actuació, d'acord amb les recomanacions fetes pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

           -Servei d'Habitatge-

14       Ordre d'enderroc de cobert en terrat, al c. Tetuan, 70, 2n 2a.

15       Ordre de retirada de marquesina al c. Verge de la Fuensanta, 13-17.

16       Ordre de retirada de marquesina al c. Major, 34.

17       Ordre de retirada de rètol a la rda. Prim, 9, bxs.

18       Ordre de retirada de rètol a l'av. Jaume Recoder, 44, bxs

 

           PRECS I PREGUNTES

 

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

 

ACTA NÚM. 20/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 20 D'OCTUBRE  DE 2008.

=================================================================

 

A la ciutat de Mataró, el vint d'octubre del dos mil vuit, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar              Alcalde

En Ramon Bassas Segura                   1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán                  2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont                 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano                      4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa            5èna Tinent d'Alcalde

En Oriol Batista Gázquez                    6è Tinent d'Alcalde

En Francesc Melero Collado                7è Tinent d'alcalde

 

Assistits de la Secretària accidental senyora Anna Ramírez Lara, que certifica.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 6 d'octubre del 2008.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

3         DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 239/2008, DE DATA 14 DE JULIOL, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 12 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL RECURS ABREUJAT NÚMERO 157/2007, INTERPOSAT PER LA SRA. MARIA NEUS BRUCET BROSSA

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"En data 17 de juliol de 2008, el Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, ha notificat la sentencia número 239/2008, de 14 de juliol, dictada en el Recurs Abreujat número 157/2007, interposat per la Sra. Maria Neus Brucet i Brossa, contra el decret número 651/2007, de 22 de gener, de la Consellera - Delegada de Serveis Centrals i Planificació.

El Decret número 651, de 22 de gener de 2007, va desestimar la reclamació de responsabilitat administrativa patrimonial interposada contra l'Ajuntament de Mataró a causa de caiguda en la rampa d'accés al pas subterrani de la Pl. Jordi Capell situada a la platja.

En via administrativa, la reclamant quantifica en 3.432,10 euros i en via jurisdiccional la petició d'indemnització per danys és de 7.525,64 euros.

La sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu desestima  íntegrament el recurs interposat per la Sra. Maria Neus Brucet i Brossa, sense costes. En resum, la desestimació es fonamenta en els següents arguments:

"€. Així doncs, hi ha contradiccions flagrants en aspectes elementals com el moment en el que va succeir l'accident i el que feien els testimonis i l'actora en el moment de la caiguda. Contradiccions que es produeixen entre la recurrent i els seus propis testimonis, situació que impedeix tenir per provada la relació causal entre el dany que la recurrent va patir i l'activitat o el servei públic, en el ben entès que en les reclamacions de responsabilitat patrimonial és a la  recurrent a qui correspon acreditar els elements de fet que justifiquen tant l'antijuridicitat del dany com la relació causal."

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Donar-se per assabentat de la Sentència número 239/2008, de data 14 de juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Abreujat número 157/2007, interposat per la Sra. Maria Neus Brucet Brossa, contra el decret número 651/2007, de 22 de gener, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: AGC44/06)

Segon.- Comunicar l'Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:       Unanimitat. (8).

4          DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DE DATA 5 DE SETEMBRE DE 2008, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 16 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL RECURS ABREUJAT NÚMERO 297/08, INTERPOSAT PER LA SRA. ROSA MOMPART GRAUPERA

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"En data 17 de setembre de 2008, el Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona, ha notificat la sentencia de 5 de setembre de 2008, dictada en el Recurs Abreujat número 297/2008, interposat per la Sra. Rosa Mompart Graupera, contra el decret número 1822/2008, de 27 de febrer, de la Consellera - Delegada de Serveis Centrals.

El Decret número 1822/2008, de 27 de febrer, va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per un import total de 5.941,30 euros interposada contra l'Ajuntament de Mataró a causa de caiguda quan caminava per la Plaça de les Tereses.

La sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu estima el recurs interposat per la Sra. Rosa Mompart Graupera i li reconeix el dret a percebre una indemnització de 5.941,30 euros que serà abonada per la companyia asseguradora municipal. Sense costes.

En resum, l'estimació es fonamenta en els següents arguments:

"De la prueba obrante en las actuaciones resulta la efectiva acreditación de los presupuesto exigidos para la apreciación de la responsabilidad patrimonial de la Administración demandada. Así, por lo que respecta en primer término a la efectiva realidad de la caída y el porqué de la misma, la declaración de la recurrente en el acto de la vista relatando cómo tropezó debido al estado del pavimento en la plaza de las Tereses ha sido corroborada por datos objetivos externos como suponen los informes médicos acompañados que se hallan en correlación con lo manifestado con continuidad y coherencia por la demandante y la forma de la caída, debiendo tomarse en consideración igualmente como datos periféricos corroboradotes las declaraciones testifícales de las Sra. Mª Teresa Villa (ratificándose en su declaración anterior obrante al folio 19 del expediente administrativo) y Ángela Álvarez (en consonancia  igualmente con su declaración al folio 20 del expediente).

Estas últimas si bien no presenciaron el momento concreto de la caída, reseñan cómo llegan inmediatamente al lugar y ven cómo ayudan a levantarse a la recurrente, llamando posteriormente a la ambulancia que acudió al lugar de los hechos. Asimismo, los testigos han indicado concretamente a la vista de las fotografías el lugar exacto donde ésta aconteció, en conexión con el mal estado en que se hallaba el pavimento, también manifestado por dicha testifical. El hecho que la Sra. Mompart fuera sola cuando se produce la caída no impide estimar acreditada tal circunstancia, a la vista de la documental médica aportada, la coherencia y persistencia en su declaración y la testifical corroboradota que acude inmediatamente después y que manifiesta cómo otras personas le ayudan a levantarse y llaman a la ambulancia, así como las fotografías incorporadas al expediente en conexión con la testifical practicada considerando pues que, en correlación con lo manifestado en mencionado interrogatorio de parte, la caída se produce por el estado del pavimento."

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Donar compliment de la Sentència de data 5 de setembre de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Abreujat número 297/08, interposat per la Sra. Rosa Mompart Graupera, contra el decret número 1822/2008, de 27 de febrer, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: AGC39/07).

Segon.- Comunicar l'Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).


-Servei de Compres i Contractacions-

5          RENÚNCIA A LA SIGNATURA DEL CONTRACTE DE COORDINACIÓ DELS TREBALLS A LA VIA PÚBLICA DE LES COMPANYIES DE SERVEIS I FOMENT DE LA COBERTURA PER FIBRA ÒPTICA.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25/06/2008 s'acordà iniciar l'expedient de contractació del servei de coordinació dels treballs a la via pública de les companyies de serveis i foment de la cobertura per fibra òptica per un import màxim de fins a 75.000,00 euros, IVA no inclòs.

2. Mitjançant informe de data 27/08/2008, el cap del Servei de Manteniment i Serveis comunica que durant la fase de presentació d'ofertes s'ha detectat una davallada molt important de la petició de llicències de rases i de cales, concretament el 50 % en les llicències i un 75 % en les cales, motivat per l'alentiment econòmic, que, segons els experts, es preveu que s'allargarà com a mínim aquest any i el següent. Per això, consideren que en aquests moments ja no és necessària la contractació del servei i demana s'aturi el procediment i s'arxivi l'expedient.

Fonaments de dret

L'article 139 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic regula els requisits, aplicació i efectes de la renúncia al contracte per part de l'Administració.

2. Consta informe de data 05/10/2008 de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, relatiu a la procedència i legalitat d'acordar la renúncia sol·licitada.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- La renúncia a la signatura del contracte de coordinació dels treballs a la via pública de les companyies de serveis i foment de la cobertura per fibra òptica, ja que en aquests moments no és necessària la contractació a causa de la davallada de la petició de llicències de rases i de cales, per la qual cosa la contractació queda sense objecte.

Segon.- Aprovar l'operació comptable inversa."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

6          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL SERVEI D'ASSEGURANCES PER A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Vist que amb data 31 de desembre de 2008 finalitza el contracte del servei d'assegurances que l'Ajuntament de Mataró té adjudicat a la Companyia Zurich, resulta necessari iniciar la tramitació de l'expedient per a una nova contractació de les següents cobertures:

- Lot 1:          Responsabilitat civil i administrativa patrimonial de l'Ajuntament i els seus  organismes autònoms.

- Lot 2: Danys materials ocasionats al patrimoni de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms.

- Lot 3: Accidents del personal al servei de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms.

L'import màxim fixat per a la present contractació és de fins a 901.200,00 euros pels quatre anys de durada. A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat de pròrroga per dos anys addicionals, el valor estimat del contracte és de 1.351.800,00 euros.

Consta a l'expedient informe del secretari general i de l'interventor de Fons municipals, ambdós de data 09/10/2008, respecte de l'adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector públic així com respecte de la previsió d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida 30401/121610/22400 en els pressuposts municipals que s'aprovin per als exercicis 2009 a 2012.

Atès el disposat als arts. 10, 93, 122, 126 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per Decret d'Alcaldia núm. 5440/2007, de 18 de juny, modificat per Decret núm. 3767/2008, de 5 de maig, qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del servei de cobertura d'assegurances per a l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 901.200,00 euros pels quatre anys de durada inicial. L'objecte del contracte es divideix en els següents lots:

- Lot 1: Responsabilitat civil i administrativa patrimonial de l'Ajuntament i els seus  organismes autònoms: fins a 560.000,00 euros, impostos inclosos.

- Lot 2: danys materials ocasionats al patrimoni de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms: fins a 314.000,00 euros, impostos inclosos.

- Lot 3: accidents del personal al servei de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms: fins a 27.200,00 euros, impostos inclosos.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, tramitació ordinària i procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada.

Tercer.- Atendre la despesa de fins a 901.200,00 euros, a càrrec de la partida 30401/121610/22400 dels pressuposts municipals que s'aprovin per a les anualitats 2009 a 2012 (relació AFUT núm.2001).

Es condicionen els efectes de la present contractació a l'existència de crèdit adient i suficient en els pressuposts municipals que s'aprovin per a les anualitats 2009 a 2012.

Quart.- Convocar licitació, per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 40 dies naturals, a comptar des de la data de la remissió de l'anunci del contracte a l'Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Europees, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).


7          ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL SERVEI DE MANTENIMENT I OPERACIÓ DELS SISTEMES DE TELEFONIA IP.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de manteniment i operació dels sistemes de telefonia IP de l'Ajuntament de Mataró.

Atès l'informe emès conjuntament pel Coordinador de Projectes i pel Cap del Servei de Sistemes i Telecomunicacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 18 de setembre de 2008, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat, a favor de l'empresa "Unitronics Comunicaciones, SAU" fins un import de 161.934'63 € més 25.909'54 € en concepte d'IVA (en total 187.844'17 €).

Tenint en compte que la previsió de consignació per a les partides 30630/521120/21600 i 30630/521120/22706 dels pressupostos municipals per als anys 2009 i 20010 es preveu adequat i suficient per atendre la despesa que es proposa.

Tenint en compte que en la consignació de les partides 30630/521120/21600 i 30630/521120/22706 del pressupost municipal per a l'any 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar provisionalment el concurs celebrat per a la prestació del servei de manteniment i operació dels sistemes de telefonia IP de l'Ajuntament de Mataró, a favor de l'empresa "Unitronics Comunicaciones, SAU" fins un import de 161.934'63 € més 25.909'54 € en concepte d'IVA (en total 187.844'17 €).

Segon.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació pressupostària de les partides 30630/521120/21600 i 30630/521120/22706 dels pressupostos municipals per als anys 2008, 2009 i 2010, de la següent manera:

Partida 30630/521120/21600

-          Any 2008              2.331'41 € (doc. AD núm. 48453)

-          Any 2009            13.988'43 € (doc. ADFUT núm. 48454)

-          Any 2010            11.675'03 € (doc. ADFUT núm. 48455)

Partida 30630/521120/22706

-          Any 2008              6.661'14 € (doc. AD núm. 48456)

-          Any 2009            79.933'65 € (doc. ADFUT núm. 48457)

-          Any 2010            73.272'51 € (doc. ADFUT núm. 48458)

Tercer.- Aprovar les anotacions comptables inverses, corresponents a la diferència entre l'import previst per la licitació i l'import real de l'adjudicació, següents:

Partida 30630/521120/21600

-          Any 2008              2.011'50 € (doc. A/ núm. 48286)

-          Any 2009            12.069'00 € (doc. AFUT/ núm. 48287)

-          Any 2010            10.057'50 € (doc. AFUT/ núm. 48288)

Partida 30630/521120/22706

-          Any 2008            11.493'33 € (doc. A/ núm. 48289)

-          Any 2009            68.966'00 € (doc. AFUT/ núm. 48290)

-          Any 2010            57.471'67 € (doc. AFUT/ núm. 48292)

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del present acord en el perfil del contractant, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 8.096'73 €, corresponent al 5% del pressupost d'adjudicació €exclòs l'IVA-, en base al que disposa l'art. 83 de la  Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació del present acord en el perfil del contractant, aporti la documentació necessària que acrediti que està al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (certificacions positives).

Sisè.- Notificar l'adjudicació provisional als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant d'aquest Ajuntament, als efectes previstos en els articles 135 i 137 de la Llei de contractes del sector públic."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

 

-Servei d'Obres-

 

8          ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER  LA DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS DEL SISTEMA EDUCATIU DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  PER LA CREACIÓ DE PLACES PER A INFANTS A L'ESCOLA BRESSOL DE FIGUERA MAJOR.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"L'Ajuntament de Mataró és el promotor d'unes obres en un edifici situat al carrer Figuera Major / Josep Ma de Sagarra, Mataró (Maresme), destinat a ubicar un centre de primer cicle d'educació infantil.

En data 7 de gener de 2008 la corporació local sol·licita acollir-se a l'Ordre EDC/233/2006, de 28 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars d'infants de titularitat municipal (DOGC 4633 de 15.05.2006). A la sol·licitud s'adjunta la documentació necessària per a l'aprovació del projecte de centre. A l'expedient se li assigna el número 1890.

En data 19 de maig de 2008 la Subdirecció General de Construccions Escolars del Departament d'Educació emet informe tècnic sobre l'adequació del projecte presentat per l'Ajuntament.

En data 9 de setembre la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu atorga provisionalment una subvenció per un import màxim de 535.000,00 euros a l'Ajuntament de Mataró pel concepte de creació de 107 places per a infants de zero a tres anys en centres de titularitat municipal, d'acord amb el projecte de creació de la llar d'infants pública Josep Maria de Sagarra de Mataró aprovat per Resolució de 29 de maig de 2008 amb càrrec al crèdit EN03 D/760130000/421A, de foment de llars d'infants municipals del pressupost de l'any que es derivi del ritme d'execució de les obres.

Vistes les anteriors consideracions, el conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Acceptar una subvenció per un import màxim de 535.000,00 euros concedida per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu a l'Ajuntament de Mataró pel concepte de creació de 107 places per a infants de zero a tres anys en centres de titularitat municipal, d'acord amb el projecte de creació de la llar d'infants pública Josep Maria de Sagarra de Mataró, aprovat per Resolució de 29 de maig de 2008, amb càrrec al crèdit EN03 D/760130000/421A, de foment de llars d'infants municipals del pressupost de l'any que es derivi del ritme d'execució de les obres.

Segon.- Aportar la documentació necessària per a gaudir de la subvenció atorgada.

Tercer.- Notificar els anteriors acords a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d'Educació de la Generalitat, a l'Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament, i als serveis municipals de Gestió Econòmica i d'Ingressos, als seus efectes."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).


9          APROVACIÓ INICIAL  DEL PROJECTE  EXECUTIU DE LES INSTAL€LACIONS DEL SERVEI DE MANTENIMENT, PROMOGUT PER PUMSA,  I AUTORITZACIÓ PER EXECUTAR LES OBRES.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Vist que l'Ajuntament de Mataró, atenent a l'establert en el PAM, ha acordat destinar les dependències de l'antic escorxador a l'ús de biblioteca municipal i que el projecte executiu de rehabilitació d'aquest edifici es troba en fase de redacció i aprovació, cal en aquests moments aprovar un altre projecte executiu que contempli la possibilitat d'allotjar el Servei Municipal de Manteniment i Serveis, actual ocupant de l'equipament de l'escorxador, en un altre indret.

Vist que l'Ajuntament i PUMSA són propietaris d'una finca a l'àmbit del Veïnat de Valldeix, lindant amb la riera de Can Soler, davant de la urbanització de Can Marquès, d'una superfície d'uns 42.356 m2 , on es troben les antigues naus "Robert Mercader", s'ha seleccionat aquest emplaçament com el lloc idoni per ubicar les noves dependències municipals del servei afectat i altres serveis públics.

Ates que en data  3 de novembre de 2006, per Decret 9623 del Conseller Delegat d'Urbanisme, es va encarregar a la societat municipal PUMSA la redacció del projecte, l'estudi econòmic i la construcció del nou parc de manteniment  en l'esmentada finca.

Atès que a tal efecte s'ha  redactat ara el  projecte executiu que contempla totes les actuacions corresponents al Servei de Manteniment i les obres d'adequació de les  naus  existents.

Examinat el "Projecte executiu de les instal·lacions del Servei de Manteniment", promogut per l'empresa pública municipal PUMSA i redactat per l'enginyer de camins, canals i ports Jordi San Millan i Filbà, que té per objecte la definició a nivell de projecte executiu i la valoració de les obres de les noves instal·lacions del Servei de Manteniment a una finca situada al Veïnat de Valldeix de Mataró, amb un pressupost d'execució per contracte de 4.774.550,09 € IVA inclòs.

L'objecte del projecte consisteix  en la remodelació de les naus industrials existents en la finca amb la substitució de la coberta  i l'adequació de la façana, així com la construcció d'un nou edifici d'oficines.

El total de la superfície afectada pel projecte,  resultant desprès de l'actuació,  serà d'uns  7.752 m2.

La durada prevista per a executar les obres  és de 18  mesos.

El projecte ha estat informat pel cap del Servei d'Obres i pel cap de la Secció de Llicències d'Activitats, respectivament, que han fixat una sèrie de condicions que s'hauran de complimentar abans de l'aprovació definitiva del projecte i d'iniciar-se les obres.

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir els projectes d'obres locals ordinàries.

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres.

Atès que el projecte ha superat el tràmit previst en l'article 36 del  ROAS, sobre l'examen previ d'aquests documents tècnics, quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

Es per això, que el conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, que signa, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia  de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte executiu de les instal·lacions del Servei de Manteniment",  promogut per l'empresa pública municipal PUMSA i redactat per l'enginyer de camins, canals i ports Jordi San Millan i Filbà, que contempla l'adequació d'unes antigues naus existents a noves dependencies del Servei de Manteniment al Veïnat de Valldeix, amb un pressupost d'execució per contracte de 4.774.550,09 € IVA inclòs, sota les condicions fixades respectivament pel servei d'Obres i la Secció de Llicències d'Activitats, que s'hauran de subsanar abans de l'aprovació definitiva del projecte.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents.

Tercer.- Autoritzar a PUMSA per executar les obres contemplades en el projecte, que no podran iniciar-se fins que esmeni les discrepàncies fixades pels serveis tècnics municipals en els seus respectius informes adjunts.

Quart.- Notificar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment i Serveis, Urbanisme, Gestió Econòmica i Mobilitat."


VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

-Servei d'Urbanisme-

10        APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ POLIGONAL DEL PLA DE MILLORA URBANA "PMU-001D ÀMBIT RDA. BARCELÓ - FÀBREGAS DE CARALT.

El senyor Ramon Bassas Segura, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per Decret de 4 d'abril de 2008 es va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana  "PMU-001d àmbit Rda. Barceló - Fàbregas de Caralt". En motiu de la resolució dels recursos de reposició interposats contra aquest projecte, s'ha dictat el Decret de 9 d'octubre de 2008 pel qual s'anul·la i es deixa sense efectes la reparcel·lació i, al mateix temps, s'ordena la incoació d'un expedient per a la divisió poligonal del Sector, a fi de millorar la gestió i desenvolupament del planejament d'aquest àmbit.

La societat municipal PUMSA, administració actuant en el Sector PMU-001d àmbit Rda. Barceló - Fàbregas de Caralt,  ha presentat un document per a la modificació de la  divisió poligonal  de l'àmbit del PMU de la Rda. Barceló - Fàbregas de Caralt que dona resposta als problemes plantejats en els recursos interposats contra l'anterior reparcel·lació. La divisió permet una gestió esglaonada en el temps i flexibilitzar l' execució urbanística integral i simultània que suposa el polígon únic.

Els problemes que s'han plantejat en el projecte de reparcel·lació anul·lat provenen de la complexitat d'executar la renovació urbana en l'àmbit que ens ocupa, atesa l'atomització de la propietat inicial i l'elevada quantitat d'edificacions i petites activitats en funcionament, amb un alt grau de consolidació i ús. A més, segons la legislació vigent, l'aprovació del projecte d'equidistribució genera, de manera quasi automàtica, la necessitat de procedir al pagament de totes les indemnitzacions relatives a edificacions a enderrocar, activitats a traslladar o subjectes a cessament, a extinció d'arrendaments, etc, el que condueix, lògicament, a la immediata execució dels desallotjaments i enderrocs, sense possibilitat d'ajustar el procés a un programa racional d'urbanització i edificació (desallotjaments, enderrocs, urbanització i edificació) lligat a un procés realista.

Això s'ha de posar en relació, a més, amb l'actual situació del mercat immobiliari i de l'economia en general, el que aconsella actuar amb les necessàries cauteles i garanties.

L'objecte de la present proposta és l'aprovació inicial de la modificació de la divisió poligonal del Pla de Millora Urbana "PMU-001d àmbit Rda. Barceló - Fàbregas de Caralt" , que actualment contempla un únic polígon, i substituir-lo per dos polígons d'actuació de les característiques descrites en el document presentat per PUMSA. Es tracta de la delimitació d' un polígon (Polígon 1) que comprèn les illes edificables definides pel planejament núm. 1,2,3 i 6 i un altre (Polígon 2) que comprèn les illes edificables definides pel planejament núm. 4 i 5.

Es important fer constar que la divisió proposada compleix els requisits de l'art. 122 de la Llei d'Urbanisme, tota vegada que:

Ø      entre els dos polígons s'assumeixen la totalitat de les cessions contemplades en el planejament vigent.

Ø      Els polígons estan equilibrats un respecte a l'altra pel que fa als beneficis i càrregues, sense que existeixin diferències entre ell i permeten fer-ne un repartiment equitatiu, segons consta acreditat als quadres numèrics annexes de la memòria del document.

Ø      Ambdós polígons delimitats tenen entitat suficient per justificar tècnicament i econòmicament l'autonomia de l'actuació.

Es manté el sistema d'actuació per ambdós polígons el del sistema de reparcel·lació, modalitat de cooperació.

La present proposta de  modificació de divisió poligonal es tramita a l'empara de l'article 113 del text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i dels articles 122 i següents del seu Reglament.

Consten a l'expedient els informes jurídic i tècnic del Servei d'Urbanisme, favorables a la proposta. Tot i així abans de l'aprovació definitiva, tal i com s'indica a l'informe tècnic, per millorar la comprensió del document, caldria incorporar una fitxa resum dels paràmetres de cada polígon proposat.

A la vista del que s'ha exposat i dels informes tècnic i jurídic dels Servei d'Urbanisme, de conformitat amb el disposa l'art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Conseller Delegat d'Urbanisme PROPOSO a la Junta de Govern Local els següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la divisió poligonal del pla de millora urbana "PMU-001d àmbit Rda. Barceló - Fàbregas de Caralt", presentat per PUMSA i redactat pel seu servei tècnic.

Abans de l'aprovació definitiva del document caldrà incorporar la fitxa resum en el termes que s'indica a l'informe de l'arquitecte del Servei d'Urbanisme.

Segon.- Obrir un període d'informació pública d'un mes, prèvia publicació de l'acord precedent a través d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals, a fi de que es pugui aportar per qui interessi els suggeriments o al·legacions.

Tercer.- Notificar als interessats els precedents acords i a la societat municipal Pumsa també la còpia de l'informe de l'arquitecte.


VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

-Servei de Serveis i Manteniment-

11        RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE SOL€LICITUD A L'INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE SUBVENCIONS PER ACTUACIONS EN MATÈRIA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN RÈGIM REGLAT DESTINADES A LA REALITZACIÓ DE DIVERSOS PROJECTES.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Pels Decrets 7213/2008, de 9 de setembre, i 7660/2008, de 25 de setembre, l'Alcalde ha acordat la sol·licitud a l'Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya de diverses subvencions d'estalvi i eficiència energètica en règim reglat, en el marc del Programa d'Estalvi i Eficiència Energètica i es disposava en els mateixos Decrets que havien de ser ratificats per la Junta de Govern Local.

En conseqüència, el Conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment proposa a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

Primer.- Ratificar el Decret 7213/2008, de 9 de setembre, el contingut del qual és el següent:

"Vista la resolució ECF/367/2008, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions d'estalvi i eficiència energètica en règim reglat, en el marc del Programa d'Estalvi i Eficiència Energètica.

Vist que durant el darrer exercici s'han redactat i aprovat diversos projectes susceptibles de l'atorgament d'aquests ajuts i que compleixen els requisits determinats a les esmentades bases, les obres dels quals s'estan realitzant actualment o es començaran un cop atorgada la subvenció.

En ús de les atribucions atorgades a l'alcaldia per la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC

Primer.- Sol€licitar a l'Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya la concessió d'ajuts per destinar-los a la realització de les següents actuacions:

€   Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MC"

€   Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MA"

€   Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "AS"

€   Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OB"

€   Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "AR"

€   Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "AL"

€   Millores enllumenat públic Parc Central Nou

€   Auditoria Energètica Edifici Via Pública

Segon.- Facultar al Sr. Joan Antoni Baron i Espinar, Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, per sol€licitar a la Generalitat de Catalunya en nom d'aquesta corporació local les esmentades subvencions, així com per signar la documentació que en un futur sigui requerida sobre el mateix tema.

Tercer.- Ratificar el present acord a la primera Junta de Govern Local que es realitzi.

Quart.- Notificar el present acord a l'Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya i al Servei d'Ingressos de l'Ajuntament de Mataró."

Segon.- Ratificar el Decret 7660/2008, de 25 de setembre, el contingut del qual és el següent:

"Vista la resolució ECF/367/2008, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions d'estalvi i eficiència energètica en règim reglat, en el marc del Programa d'Estalvi i Eficiència Energètica.

Vist que durant el darrer exercici s'han redactat i aprovat diversos projectes susceptibles de l'atorgament d'aquests ajuts i que compleixen els requisits determinats a les esmentades bases, les obres dels quals s'estan realitzant actualment o es començaran un cop atorgada la subvenció.

En ús de les atribucions atorgades a l'alcaldia per la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC

Primer.- Sol€licitar a l'Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya la concessió d'ajuts per destinar-lo a la realització de la següent actuació:

€    Control tarifari i telegestió de l'enllumenat públic de la ciutat.

Segon.- Facultar al Sr. Joan Antoni Baron i Espinar, Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, per sol€licitar a la Generalitat de Catalunya en nom d'aquesta corporació local les esmentades subvencions, així com per signar la documentació que en un futur sigui requerida sobre el mateix tema.

Tercer.- Ratificar el present acord a la primera Junta de Govern Local que es realitzi.

Quart.- Notificar el present acord a l'Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya i al Servei d'Ingressos de l'Ajuntament de Mataró."

Tercer.- Notificar la present ratificació a l'Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya i al Servei d'Ingressos de l'Ajuntament de Mataró."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

12        APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE LES CRUÏLLES EN L'ÀMBIT DE LA LLEI DE BARRIS DE CERDANYOLA.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte de renovació i millora de l'accessibilitat de les cruïlles en l'àmbit de la Llei de barris de Cerdanyola" redactat per l'arquitecte tècnic municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 773.323,89 euros IVA inclòs i un pressupost per al coneixement de l'administració de 928.444,96 euros IVA inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte de renovació i millora de l'accessibilitat de les cruïlles en l'àmbit de la Llei de barris de Cerdanyola" redactat per l'arquitecte tècnic municipal Pere Móra i Juvinyà, amb un pressupost per contracte de 773.323,89 euros IVA inclòs i un pressupost per al coneixement de l'administració de 928.444,96 euros IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

13        APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ESTUDI D'ORDENACIÓ AMBIENTAL LUMÍNICA DEL TERME DE MATARÓ - PROPOSTA DE ZONIFICACIÓ I PLA D'ACTUACIÓ, D'ACORD AMB LES RECOMANACIONS FETES PEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

El senyor Francesc Melero Collado, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"D'acord amb el que indica el Reglament 82/2005, de 3 de maig que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, es va aprovar per Junta de Govern Local de l'Ajuntament de data 17 de març de 2008 l'estudi "d'Ordenació ambiental lumínica del terme de Mataró, Proposta de zonificació i Pla d'actuació".

En data 30/09/08 el responsable de planificació i control en prevenció de la contaminació lluminosa del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, proposa la conveniència d'utilitzar pels Vials Urbans Principals, els criteris del punt 3.2 del pla, "Nivells màxims de vials", en comptes del punt 3.1 que defineix la zonificació, donat que el nivell de llum recomanable per aquests vials ve definit pel volum de trànsit e vehicles i vianants.

D'acord amb l'informe del cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment i Serveis, aquesta proposta no modifica el nivell màxim d'il·luminació prevista al Pla i zonificació aprovat, pels Vials urbans principals i que queda més clara la seva classificació com zona E3, amb els nivells d'Il·luminació que preveu el punt 3.2 pels vials de trànsit elevat.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar la modificació que es recull al plànol 5B adjunt on les zones E4, Vials urbans principals, queden classificats com zona E3 Vials urbans principals amb trànsit elevat.

Segon.- Notificar el contingut del present acord al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, al Servei de Via Pública, al Servei de Ciutat Sostenible i IMPEM de l'Ajuntament de Mataró."


VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).


-Servei d'Habitatge-

14        ORDRE D'ENDERROC DE COBERT EN TERRAT, AL C. TETUAN, 70, 2N 2A.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió d'1 de setembre de 2008 ha estat incoat a Albert Serra Esgleas i Marta García Torres expedient de protecció de la legalitat urbanística, per l'execució d'obres sense llicència i il·legalitzables al c. Tetuan, 70, 2n 2a, consistent en la construcció d'un cobert al terrat, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions en el termini concedit.

El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables. El cobert en el terrat és d'unes mides aproximades de 18 m2 de superfície, de 8 x 2,25 m dels costats i de 2,25 d'alçada. L'edifici està en zona de creixements en fronts de carrer, clau 1c, que estableix el volum màxim de l'edifici amb una fondària de 13,50 m i un nombre màxim de plantes de 3. El cobert construït augmenta el volum màxim permès de l'edifici, per tant el volum és disconforme amb el planejament.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 297 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Albert Serra Esgleas i Marta García Torres que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui la construcció d'un cobert al terrat, al c. Tetuan, 70, 2n 2a, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

 

15        ORDRE DE RETIRADA DE MARQUESINA AL C. VERGE DE LA FUENSANTA, 13-17.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 4 d'abril de 2008 ha estat incoat a la Comunitat de Propietaris expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència d'una marquesina sobre la porta d'entrada de l'edifici, al c. Verge de la Fuensanta, 13-17, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

La persona interessada ha al·legat que necessiten la marquesina, instal·lada en juny de 2006, perquè  protegeix la porta de fusta de la seva comunitat, per la qual cosa sol·liciten poder mantenir-la.

Respecte a l'al·legació formulada resulta que són comprensibles els motius al·legats però això no eximeix del compliment de la normativa urbanística. L'article 11 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, estableix que són nul·les de ple dret les reserves de dispensació que concedeixin les administracions públiques al marge dels plans i les normes d'ordenació urbanística. Són d'obligat compliment per a tothom sense cap distinció ni motivació, la qual cosa no permet estimar al·legacions per motius aliens al compliment de la legalitat.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de la marquesina és il·legalitzable per infracció de l'article 108.3 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que, en planta baixa, el vol màxim dels elements sortints en façana ha de ser de 15 cm..

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.3 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a la Comunitat de Propietaris que en el termini màxim de dos mesos, retiri la marquesina sobre la porta d'entrada de l'edifici, al c. Verge de la Fuensanta, 13-17, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

16        ORDRE DE RETIRADA DE MARQUESINA AL C. MAJOR, 34.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 4 d'abril de 2008 ha estat incoat a la Comunitat de Propietaris expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència d'una marquesina sobre la porta d'entrada de l'edifici, al c. Major, 34, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions en el termini concedit.

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de la marquesina és il·legalitzable per infracció de l'article 108.3 de la normativa del Pla general d'ordenació, que disposa que, en planta baixa, el vol màxim dels elements sortints en façana ha de ser de 15 cm..

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament  o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 108.3 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a la Comunitat de Propietaris que en el termini màxim de dos mesos, retiri la marquesina sobre la porta d'entrada de l'edifici, al c. Major, 34, que infringeix la normativa del Pla general d'ordenació.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

17        ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A LA RDA. PRIM, 9, BXS.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió d'1 de setembre de 2008 ha estat incoat a Banc Sabadell, SA expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a la rda. Prim, 9, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions. 

Per decret de 17 de juny de 2008, es va concedir al Banc de Sabadell llicència per a les obres de canvi de distribució del local. Com a condició particular de la llicència s'especifica que no inclou el permís per col·locar la banderola proposada, per incompliment de l'article 19.2.1) de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola és il·legalitzable i infringeix l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Banc Sabadell, SA que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol en banderola, a la rda. Prim, 9, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

18        ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A L'AV. JAUME RECODER, 44, BXS

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió d'1 de setembre de 2008 ha estat incoat a Dialypa, SL expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, a l'av. Jaume Recoder, 44, bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

El rètol instal·lat en planta baixa i adossat a façana infringeix l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Dialypa, SL que en el termini màxim de dos mesos, retiri el rètol adossat a la façana, a l'av. Jaume Recoder, 44, bxs.

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (8).

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el senyor  President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.