Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

21/01/2008

Escoltar

21/01/2008

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

509/2008 de 17 de gener

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 21 de gener de 2008

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  21 de gener de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 7 de gener de 2008

2         DESPATX OFICIAL

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Secretaria General-

3         Desestimar el recurs de reposició de data 3 de gener de 2008, interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 26 de novembre de 2007, pel qual es va declarar la responsabilitat de l'associació UNIO DE BOTIGUERS DE MATARO per caiguda a la via pública de la Sra. Maria Ibern Prats , el dia 16 de novembre de 2000, i confirmar-la íntegrament.

4         Donar-se per assabentat de la Sentència número 339/2007, de data 17 de setembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Ordinari número 583/2005, interposat per la Sra. Dolores Sánchez Fernández.  (Expedient: AGC61/04)

           -Servei de Compres i Contractacions-        

5         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, del subministrament de vehicles per al Servei de Policia Local, i convocar licitació.

6         Adjudicar els treballs de renovació de les instal·lacions de l'enllumenat públic dels quadres "MO" i "IS", a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 219.400'00 EUR, IVA inclòs.

           -Servei de Recursos Humans-

7         Proposta d'aprovació de les bases específiques del procés selectiu per  cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe comeses especials, grup A2 (B), mitjançant concurs posició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.

                      CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Obres-

8         Aprovació inicial del Projecte de col·lectors de pluvials dels carrers Confraria de Sant Elm i Sant Joan, promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA i autorització per executar les obres sota les condicions establertes per altres administracions, si s'escau.

9         Aprovació inicial del Projecte de clavegueram dels carrers Floridablanca, Cristòfol Colom i Confraria de Sant Elm,  promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA i autorització per executar les obres.

10        Ratificació del Decret  10533/20007 de 20 de desembre de l'Alcaldia Presidència relatiu a la aprovació d'una despesa a favor de Gestió Integral del Transit amb motiu de les obres de l'aparcament en superfície a la ronda de Rafael Estrany.

           -Servei de Manteniment-

11        Proposta d'aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "AR", que compren els carrers Mossèn Ramon Fornells, plaça Mossèn Blanch, Argüelles i l'Esplanada.

           CMI SERVEIS PERSONALS

           -Servei de Benestar Social-

12        Ratificar el decret núm. 10340/2007, de 17 de desembre, d'aprovació de la signatura de l'annex 6.1 del protocol addicional per a l'any 2007 al conveni entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania i l'Ajuntament de Mataró.

           -Servei de Joventut-

13        Ratificar el decret número 10367/2007 de 18 de desembre, d'aprovació d'una relació comptable OIR en concepte de reintegraments per menor ocupació de places, de les subvencions atorgades per a casals d'estiu (convocatòria 11/07)

           PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 2/2008 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 21 GENER DE 2008.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-ú de gener de dos mil vuit, essent les nou hores i trenta minuts, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

           Hi concorren els Senyors:

En Joan Antoni Baron Espinar           Alcalde

En Ramon Bassas Segura                   1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán                 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont                 3r Tinent d'Alcalde

Na Alícia Romero Llano                     4ta Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López Figueroa           5èna Tinent d'Alcalde

Assistits de la Secretària accidental senyora Elisabeth Massó Sanabre.

Excusen la seva assistència els senyors:

En Oriol Batista Gázquez                    6è Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus                     7è Tinent d'Alcalde                                         

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 7 de gener de 2008.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Secretaria General-

3          DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ DE DATA 3 DE GENER DE 2008, INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2007, PEL QUAL ES VA DECLARAR LA RESPONSABILITAT DE L'ASSOCIACIÓ UNIO DE BOTIGUERS DE MATARO PER CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA DE LA SRA. MARIA IBERN PRATS , EL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2000, I CONFIRMAR-LA ÍNTEGRAMENT.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"En data 5 de desembre de 2007 s'ha notificat a l'associació Unió de Botiguers l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Mataró de data 26 de novembre de 2007 que va declarar la responsabilitat de l'associació per caiguda a la via pública de la Sra. Maria Ibern Prats el dia 16 de novembre de 2000 atès que Unió de Botiguers estava realitzant la instal·lació de les llums de Nadal a la Pl. de les Tereses.

El dia 3 de gener de 2008, Unió de Botiguers ha interposat Recurs de Reposició contra l'acord de la Junta de Govern Local en consideració als fets i fonaments de dret que s'expressen en el mateix i que són reproducció de les al·legacions de data 3 d'octubre de 2007.

Es donen íntegrament per reproduïts els arguments de l'acord impugnat de la Junta de Govern Local i que van motivar la derivació de la responsabilitat a Unió de Botiguers. Per les raons que seguidament s'exposa, es desestima el recurs de reposició interposat contra l'indicat acord de la Junta de Govern Local de 26 de novembre de 2007:

1.      És un fet indubtable que Unió de Botiguers va demanar una subvenció per a la instal·lació de les llums de Nadal de l'any 2000 que fou concedida per l'Ajuntament de Mataró; per tant, no hi ha relació administrativa contractual entre ambdues parts.

2.      Unió de Botiguers ha manifestat que va contractar una empresa instal·ladora - Comercial Papiol 54 SL - perquè procedís a efectuar la col·locació dels llums de Nadal en el carrer; aquesta última empresa no ha tingut tampoc cap relació contractual amb l'Ajuntament de Mataró ni ha percebut cap subvenció per a la instal·lació dels esmentats llums. Al contrari, va ser Unió de Botiguers qui va percebre una subvenció del 50% de l'import de la factura que van abonar a Comercial Papiol 54 SL.

3.      El dret de repetició de l'Ajuntament de Mataró va ser reconegut en el fonament de dret tercer de la sentència número 286, de 3 d'abril de 2007, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, dictada en el Recurs Ordinari número 139/2006, interposat per la Sra. Maria Ibern Prats i, per aplicació de l'art. 142 LJRAP, no ha prescrit perquè no transcorregut l'any després d'haver-se dictat la sentencia definitiva.

4.      Unió de Botiguers va utilitzar el sòl de la Pl. de les Tereses per efectuar la instal·lació de les llums de Nadal; ha quedat acreditat en l'expedient judicial i així ho estableix la sentencia, que quan van instal·lar les llums de Nadal es va col·locar una escala a la Pl. de les Tereses envaint l'amplada del carrer, sense que cap operari advertís de la seva existència motiu pel que va caure la reclamant. L'art. 145.2 LRJAP estableix que l'administració, quan hagi indemnitzat directament els lesionats, exigirà d'ofici la responsabilitat en la que hagin pogut incorre els agents actuants. En el mateix sentit, es pronuncia l'art. 233 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, quan diu que "les persones que tenen a llur càrrec la gestió dels béns o els drets dels ens locals són obligades a tenir cura de llur custòdia, conservació i aprofitament, i responen davant la corporació respectiva dels danys i els perjudicis". Finalment, l'art. 174 del Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, reconeix a l'Ajuntament l'exercici de l'acció d'ofici enfront l'agent culpable dels danys i perjudicis causats pel personal que tingui cura de la gestió dels béns o els drets.

En relació a la petició de suspensió de la liquidació practicada, s'accepta la petició sempre que Unió de Botiguers aporti garantia per l'import reclamat.

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Desestimar el recurs de reposició de data 3 de gener de 2008, interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 26 de novembre de 2007, pel qual es va declarar la responsabilitat de l'associació UNIO DE BOTIGUERS DE MATARO per caiguda a la via pública de la Sra. MARIA IBERN PRATS , el dia 16 de novembre de 2000, i confirmar-la íntegrament.

Segon.- La liquidació número 1952327-0 practicada a la UNIÓ DE BOTIGUERS DE MATARÓ (NIF G-62439849) per la quantitat d'11.114,74 euros serà suspesa només en el moment que acrediti per escrit presentat al Registre General de l'Ajuntament de Mataró garantia suficient del principal i els interessos per al seu pagament definitiu en el moment que la resolució administrativa recorreguda esdevingui ferma (art. 25 i següents de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic municipals, que va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2005)."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

4          DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 339/2007, DE DATA 17 DE SETEMBRE, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL RECURS ORDINARI NÚMERO 583/2005, INTERPOSAT PER LA SRA. DOLORES SÁNCHEZ FERNÁNDEZ.  (EXPEDIENT: AGC61/04)

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"En data 4 de desembre de 2007, el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, ha notificat la sentencia ferma número 339/2007, de 17 de setembre, dictada en el Recurs Ordinari número 583/2005-4, interposat per la Sra. Dolores Sánchez Fernández, contra el decret número 378/2006, de 16 de gener, de la Consellera - Delegada de Serveis Centrals i Planificació.

El Decret número 378, de 16 de gener de 2006, va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per un import total de 15.000 euros interposada contra l'Ajuntament de Mataró a causa de caiguda en el centre municipal d'esports "El Sorrall" perquè, segons la reclamant, hi havia unes rajoles despreses de la façana.

La sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu desestima  íntegrament el recurs interposat per la Sra. Dolors Sánchez Fernández, sense costes. En resum, la desestimació es fonamenta en els següents arguments:

"€. Lo que ciertamente se opone a la declaración de la responsabilidad patrimonial administrativa deducida en autos es la circunstancia aquí trascendente de que, a la vista de las condiciones en las que se produjo la caída de la actora, no resulta posible concluir que la misma obedeciera al tropiezo alegado por la demandante con unas presuntas piezas rotas de unas baldosas desprendidas de la pared y caídas al suelo, lo que no ha sido establecido concluyentemente en el proceso por las pruebas practicadas en el mismo e impide, por ello, efectuar la imputación de la responsabilidad indemnizatória  pretendida a la administración municipal demandada€."

En conseqüència, la Consellera delegada de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Donar-se per assabentat de la Sentència número 339/2007, de data 17 de setembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Ordinari número 583/2005, interposat per la Sra. Dolores Sánchez Fernández, contra el decret número 378/2006, de 16 de novembre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació, pel qual es va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda en el centre municipal d'esports "El Sorrall" (Expedient: AGC61/04)

Segon.- Comunicar l'Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

-Servei de Compres i Contractacions-

5          APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, AMB LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES PER AL SERVEI DE POLICIA LOCAL, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Mitjançant informes del cap de la Policia Local, es sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament dels següents vehicles:

Lot núm. 1: tres vehicles turisme amb motorització dièsel, amb un import de licitació de fins a 70.500,00 €, matriculació, impostos i inspeccions tècniques incloses, dels quals 8.768,00 € s'abonaran en espècies mitjançant la transmissió de quatre vehicles.

Lot núm. 2:  dos vehicles turismes amb motorització híbrida (benzina i elèctrica), amb un import de licitació de fins a 55.500,00 €, matriculació, impostos i inspeccions tècniques incloses.

Es justifica a l'expedient la necessitat de l'adquisició dels vehicles, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès l'informe efectuat pel secretari general d'aquesta Corporació, de data 10/01/2008, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública i al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de subministraments.

Atès el disposat als arts. 67.1, 171, 180.2 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2008 existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti, d'acord amb l'informe efectuat en la data de 10/01/2008 per l'interventor de Fons Municipal d'aquest Ajuntament.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007 qui subscriu, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació del subministrament dels següents vehicles:

Lot núm. 1: tres vehicles turisme amb motorització dièsel, amb un import de licitació de fins a 70.500,00 €, matriculació, impostos i inspeccions tècniques incloses, dels quals 8.768,00 € s'abonaran en espècies mitjançant la transmissió de quatre vehicles.

Lot núm. 2:  dos vehicles turismes amb motorització híbrida (benzina i elèctrica), amb un import de licitació de fins a 55.500,00 €, matriculació, impostos i inspeccions tècniques incloses.

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.- Autoritzar l'import de 126.000,00 €, a càrrec de la partida núm. 20220/22213Z/62400 del pressupost municipal aprovat pel 2008, d'acord amb els següents imports per a cada un dels 2 lots en els que es divideix l'objecte del contracte:

Lot 1: fins a 70.500,00 € (operació A núm. 2186).

Lot 2: fins a 55.500,00 € (operació A núm. 2187).

Quart.- Convocar licitació, sota la modalitat de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

6          ADJUDICAR ELS TREBALLS DE RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DELS QUADRES "MO" I "IS", A FAVOR DE L'EMPRESA "ELECTRICITAT BOQUET, SL", FINS UN IMPORT DE 219.400'00 EUR, IVA INCLÒS.

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres del projecte de renovació de les instal·lacions de l'enllumenat públic dels quadres "MO" i "IS" (c. Tres Roques, Camí dels Capellanets, Mare de Déu de Núria, Frederic Marés, Sant Martí, Àngel Guimerà, Mar, Salvador Llanas, Plana de Vic, Girona, Vallès, Gatassa, Queralbs, Bellavista, Sant Desideri, Sant Roc, Sant Sebastià, Josep M Pellicer, Ample, Berguedà, Tarragona, Trinitat i Granja) de Mataró.

Atès l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment de l'Ajuntament de Mataró, de data 10 de desembre de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import global de 219.400'00 €, IVA inclòs.

Tenint en compte que s'ha de variar la periodificació de la despesa prevista per les obres atès que la seva adjudicació, i per tant la seva execució no s'iniciaran l'any 2007 sinó l'any 2008.

Tenint en compte que a la consignació de la partida 40543/43311D/61300 del pressupost municipal per a l'any 2008 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

Primer.- Variar la periodificació del finançament de les obres del projecte de renovació de les instal·lacions de l'enllumenat públic dels quadres "MO" i "IS" (c. Tres Roques, Camí dels Capellanets, Mare de Déu de Núria, Frederic Marés, Sant Martí, Àngel Guimerà, Mar, Salvador Llanas, Plana de Vic, Girona, Vallès, Gatassa, Queralbs, Bellavista, Sant Desideri, Sant Roc, Sant Sebastià, Josep M Pellicer, Ample, Berguedà, Tarragona, Trinitat i Granja) de Mataró, atès que s'iniciaran l'any 2008 i no l'ant 2007.

Segon.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres projecte de renovació de les instal·lacions de l'enllumenat públic dels quadres "MO" i "IS" (c. Tres Roques, Camí dels Capellanets, Mare de Déu de Núria, Frederic Marés, Sant Martí, Àngel Guimerà, Mar, Salvador Llanas, Plana de Vic, Girona, Vallès, Gatassa, Queralbs, Bellavista, Sant Desideri, Sant Roc, Sant Sebastià, Josep M Pellicer, Ample, Berguedà, Tarragona, Trinitat i Granja) de Mataró, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import global de 219.400'00 €, IVA inclòs.

Tercer.- Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40543/43311D/61300 del pressupost municipal per a l'any 2008 (doc. AD núm. 2166)

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança definitiva d'un import de 43.880'00 €, equivalent al 20% de l'import d'adjudicació, en base al que disposa l'art. 36.4, en relació al 83.2.b, de la Llei 2/2000, de 16 de juny, de contractes de les administracions públiques, atès que la seva oferta estava incursa inicialment en presumpció de temeritat .

Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, pagui l'import de 174'86 €, corresponent a la publicació de l'anunci de licitació.

Sisè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

-Servei de Recursos Humans-

7          PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER  COBRIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE GESTIÓ, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, CLASSE COMESES ESPECIALS, GRUP A2 (B), MITJANÇANT CONCURS POSICIÓ LLIURE I NOMENAMENT DE FUNCIONARI/ÀRIA         DE CARRERA.

            La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

"Per decret 2659/2007, de 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2007, per proveir les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.

Per decret 2674/2007 de data 19 de març, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre les bases generals que regulen tots els processos de selecció d'aquesta corporació.

Les característiques concretes de cada plaça/ces (temaris, tribunal qualificador, tipus de proves, etc.), es descriuen a les bases específiques.

L'objectiu d'aquesta proposta és l'aprovació de les bases específiques que regularan, juntament amb les bases generals, el procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe comeses especials, grup A2 (B), mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.

L'article 55 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei dels ens locals, atorga a l'alcalde la competència d'efectuar les convocatòries de processos de selecció.

En conseqüència, la consellera delegada de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següents ACORDS:

Primer.- Aprovar les bases específiques, que s'adjunten com a annex, que regularan  juntament amb les bases generals, el procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na de gestió, de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe comeses especials, grup A2 (B), mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera.

Segon. - Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP i exposar-les al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

8          APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE COL·LECTORS DE PLUVIALS DELS CARRERS CONFRARIA DE SANT ELM I SANT JOAN, PROMOGUT PER LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL AIGÜES DE MATARÓ SA I AUTORITZACIÓ PER EXECUTAR LES OBRES SOTA LES CONDICIONS ESTABLERTES PER ALTRES ADMINISTRACIONS, SI S'ESCAU.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"La carretera N-II i les vies del ferrocarril de RENFE constitueixen una barrera per al bon funcionament de la xarxa de clavegueram de Mataró. Aquestes infraestructures separen la xarxa de col·lectors de la ciutat del punt final d'abocament, tant de les aigües residuals com de les aigües pluvials.

En episodis de pluja, hi ha punts baixos on s'acumulen les aigües, per la major cota de la carretera N-II i del ferrocarril respecte als vials de la ciutat. Per tal d'evacuar aquestes aigües, es preveu la construcció d'uns col·lectors que treballaran com a sobreeixidor del sistema, i que travessen aquestes infraestructures i els connecten a la xarxa existent al costat del mar.

Examinat el "Projecte de col·lectors de pluvials dels carrers Confraria de Sant Elm i Sant Joan", redactat per l'enginyeria EIPO, SL i promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que té per objecte la construcció  d'uns col·lectors pluvials  a l'extrem aigües avall dels carrers de Confraria de Sant Elm  i Sant Joan, que travessen la carretera Nacional II i les vies del ferrocarril, i tot seguit creua el passeig  marítim i finalment  discorre paral·lel a l'escollera fins a connectar al calaix de pluvials existent, amb un pressupost d'execució per contracte de 645.653,03 €, IVA inclòs.

En concret,

Carrer de Sant Joan

Les obres consisteixen en la construcció d'un col·lector que s'inicia al costat mar del carrer Sant Joan que travessa, mitjançant una hinca formada per 3 tubs metàl·lics de 800 mm,  la carretera N-II i les vies de ferrocarril de RENFE, tot seguit creua el passeig marítim i després discorre paral·lel a l'escollera fins a connectar al calaix de pluvials existent.

Es preveu la construcció de 131, 6 metres de col·lector.

En el tram més aigües avall del col·lector projectat, que discorre paral·lel a la línia de costa, es protegirà amb escollera la nova canalització.

Carrer de la Confraria de Sant Elm

Les obres consisteixen en la construcció d'un col·lector que s'inicia al passeig que separa la carretera N-II del carrer Racó de Sant Pere a l'alçada del carrer Sant Elm, que travessa mitjançat una hinca la carretera N-II i les vies de RENFE, tot seguit creua el passeig marítim, connectant al col·lector existent al costat nord de l'Escola Universitària del Maresme.

Es preveu la formació de 8 pous de registre al col·lector del carrer Sant Joan i de 4 al col·lector del carrer Sant Elm. Seran de dimensions variades, amb el marc i tapa de fosa dúctil, per a una càrrega de 40 Tn.

Per l'execució de les obres  segons el projecte es  fixa un termini de 6 mesos.

L'enginyer municipal del Servei d'Obres, en data 14 de desembre de 2007, ha informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació inicial d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de respectar a l'hora d'executar les obres.

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

Vistos els articles 37 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals i l'article 219.2d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

Vist l'article 2on dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que assenyala com a objecte de la societat la competència per executar obres en l'àmbit de les infraestructures urbanes.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte de col·lectors de pluvials dels carrers Confraria de Sant Elm i Sant Joan", redactat per l'enginyeria EIPO, SL i promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que té per objecte definir i valorar les obres de construcció d'uns col·lectors  de pluvials a l'extrem aigües avall dels carrers Confraria de Sant Elm i Sant Joan, que travessaran la carretera Nacional II i les vies de ferrocarril de RENFE i connectaran les aigües a la xarxa existent situades al costat del mar d'aquestes infraestructures.

Amb aquesta actuació es pretén millorar la capacitat de desguàs d'aigües pluvials de la zona dels carrers esmentats anteriorment i els punts baixos on s'acumulen les aigües, per la major cota de la carretera N-II i de les vies del ferrocarril respecte els vials de la ciutat.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte, amb tota la seva documentació, a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, termini durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.- En base al que disposa l'article 2n dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, autoritzar l'execució de les obres a Aigües de Mataró, SA, sota les següents condicions municipals:

-          Cal corregir la incoherència entre el nombre de tubs d'hinca, tant al carrer Sant Joan com a la Confraria de Sant Elm, indicats a la memòria (2 tubs), i als plànols i pressupost (3 tubs).

-          El dimensionat dels nou col·lectors serà amb tubs de PVC de diàmetre 1200 i 800 mm.

-          Quan el ferm de la calçada existent del carrer sigui amb base granular, s'executarà la següent base:

- 20 cm de subbase de sauló

- 20 cm de base granular de tot-ú artificial

-          Quan el ferm de la calçada existent del carrer sigui amb base de formigó, s'executarà la següent base:

- 20 cm de base de formigó HM-20/P/IIa

-          La capa de rodadura de la calçada serà amb aglomerat asfàltic en calent, segons la següent secció:

- 7 cm de base S-20

- 5 cm de rodadura D-12 o D-8

-          Es donarà una capa de reforç a la capa de rodadura del carrer afectat pel col·lector, entre les rigoles que delimiten la calçada (o entre bordons en el cas que no existeixin), amb una capa de 4 cm de gruix d'aglomerat asfàltic en calent de composició D-8; o, en el cas que ho requereixi el Servei de Manteniment de l'Ajuntament, amb una capa d'asfalt sonoreductor. S'haurà de realitzar el fressat necessari del paviment existent i la col·locació a nivell de les tapes de registre.

-          Les voreres es reposaran amb la següent secció:

- 15 cm de base de formigó HM-20/P/IIa

- El paviment de la vorera serà de les mateixes característiques que l'existent.

-          Un cop realitzades les obres de pavimentació es procedirà a la restitució de la senyalització horitzontal, segons les indicacions del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament.

-          En referència a la xarxa de serveis públics, s'hauran de tenir en compte els serveis existents que puguin resultar afectats: enllumenat públic, xarxa de telefonia i telecomunicacions, xarxa d'energia elèctrica de mitja i baixa tensió, xarxa de clavegueram, xarxa d'aigua potable i xarxa de gas.

I sota las  que  puguin establir altres administracions competents per  raó  de l'àmbit territorial de les obres.

Quart.- Sol·licitar la corresponent autorització davant l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF), la Demarcació de Carreteres i la Demarcació de Costes per executar aquestes obres, tenint en compte l'àmbit territorial  on es desenvolupen, adjuntant  per això a les respectives peticions un exemplar del projecte.

Cinquè.- Comunicar els anteriors acords al gerent de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Manteniment i  Mobilitat als efectes oportuns."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

9          APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CLAVEGUERAM DELS CARRERS FLORIDABLANCA, CRISTÒFOL COLOM I CONFRARIA DE SANT ELM,  PROMOGUT PER LA SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL AIGÜES DE MATARÓ SA I AUTORITZACIÓ PER EXECUTAR LES OBRES.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte del clavegueram dels carrers Floridablanca, Cristòfol Colom i Confraria de Sant Elm", redactat per l'enginyeria EIPO, SL i promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que té per objecte definir i valorar les obres de construcció  d'un col·lector d'aigües pluvials  als carrers  Floridablanca, tram Camí Ral-carrer Cristòfol Colom, Cristòfol Colom, tram Floridablanca€Confraria de Sant Telm, i Confraria de Sant Elm, tram Cristòfol Colom-Avinguda  del Maresme,  amb un pressupost d'execució per contracte de 483.988,89 €, IVA inclòs.

Concretament, el col·lector  que s'amplia en aquest projecte s'inicia al carrer Floridablanca a la cruïlla amb el camí Ral, que baixa per Floridablanca fins al carrer  Cristòfol Colom, per on gira i discorre fins arribar al carrer de la Confraria de Sant Elm, i  per aquest fins a l'avinguda del Maresme on  es connectarà amb la xarxa existent i amb una nova travessada que passarà  sota la carretera Nacional II i les vies del ferrocarril de RENFE fins al mar.

Aquesta nova travessada  és objecte d'un nou projecte, ja redactat, que s'anomena Projecte de col·lectors de pluvials dels carrers Confraria de Sant Elm i Sant Joan, que s'aprovarà properament. 

Referent al dimensionament  dels nous col·lectors, es preveu la construcció de 248,96 metres recorregut, de canonada  de 1000  de PVC estructurat. El pendent és de l'1 % en els trams de Floridablanca i C. Colom, i del 0,5% en el tram Confraria de Sant Elm. També es construiran 36,5 metres de col·lector al carrer Confraria de Sant Elm.

També es preveu la formació de 6 pous de registre de diferents dimensions, amb el marc i tapa de fosa dúctil, per a una càrrega de 40 Tn.

Es substituiran totes les escomeses existents amb tub de PVC de 200 mm de diàmetre i l'execució d'embornals, connectats al col·lector amb tub de PVC de 315 mm de diàmetre.

Durant l'execució de les obres es produiran creuaments amb les xarxes de gas, aigua potable, telèfons, enllumenat públic i mitja i baixa tensió, que no resultaran afectades  ja que el nou col·lector discorrerà a una cota inferior.

Les obres tenen una durada prevista de tres mesos.

L'enginyer municipal del servei d'Obres, en data 14 de desembre de 2007, ha informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació inicial d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de respectar a l'hora d'executar les obres.

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis tècnics municipals.

Vistos els articles 37 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals i l'article 219.2d) de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.

Vist l'article 2on dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que assenyala com a objecte de la societat la competència per executar obres en l'àmbit de les infraestructures urbanes.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte del clavegueram dels carrers Floridablanca, Cristòfol Colom i Confraria de Sant Elm", redactat per l'enginyeria EIPO, SL i promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, que consisteix en la construcció  d'un col·lector als carrers Floridablanca a la cruïlla amb el Camí Ral, que baixa per Floridablanca fins al carrer Cristòfol Colom per on gira i discorre fins arribar al carrer  de la Confraria  de Sant Elm, fins a l'avinguda del Maresme on connectarà  amb la xarxa existent  i amb la nova travessada sota la Carretera Nacional II i les vies del tren de RENFE, amb un pressupost d'execució per contracte de 483.988,89 €, IVA inclòs.

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte, amb tota la seva documentació, a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, termini durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.- En base al que disposa l'article 2n dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA, autoritzar l'execució de les obres a Aigües de Mataró, SA, sota les següents condicions, fixades per l'enginyer municipal:

-          El dimensionat dels nou col·lectors serà amb tubs de PVC de diàmetre 1000, 800 i 500 mm.

-          Quan el ferm de la calçada existent del carrer sigui amb base granular, s'executarà la següent base:

- 20 cm de subbase de sauló

- 20 cm de base granular de tot-ú artificial

-          Quan el ferm de la calçada existent del carrer sigui amb base de formigó, s'executarà la següent base:

- 20 cm de base de formigó HM-20/P/IIa

-          La capa de rodadura de la calçada serà amb aglomerat asfàltic en calent, segons la següent secció:

- 7 cm de base S-20

- 5 cm de rodadura D-12 o D-8

-          Es donarà una capa de reforç a la capa de rodadura del carrer afectat pel col·lector, entre les rigoles que delimiten la calçada (o entre bordons en el cas que no existeixin), amb una capa de 4 cm de gruix d'aglomerat asfàltic en calent de composició D-8; o, en el cas que ho requereixi el Servei de Manteniment de l'Ajuntament, amb una capa d'asfalt sonoreductor. S'haurà de realitzar el fressat necessari del paviment existent i la col·locació a nivell de les tapes de registre.

-          Les voreres es reposaran amb la següent secció:

- 15 cm de base de formigó HM-20/P/IIa

- El paviment de la vorera serà de les mateixes característiques que l'existent.

-          Un cop realitzades les obres de pavimentació es procedirà a la restitució de la senyalització horitzontal, segons les indicacions del servei de Mobilitat de l'Ajuntament.

-          En referència a la xarxa de serveis públics, s'hauran de tenir en compte els serveis existents que puguin resultar afectats: enllumenat públic, xarxa de telefonia i telecomunicacions, xarxa d'energia elèctrica de mitja i baixa tensió, xarxa de clavegueram, xarxa d'aigua potable i xarxa de gas.

Quart.- Comunicar els anteriors acords al gerent de la societat privada municipal Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Manteniment i  Mobilitat als efectes oportuns."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

10        RATIFICACIÓ DEL DECRET  10533/20007 DE 20 DE DESEMBRE DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA RELATIU A LA APROVACIÓ D'UNA DESPESA A FAVOR DE GESTIÓ INTEGRAL DEL TRANSIT AMB MOTIU DE LES OBRES DE L'APARCAMENT EN SUPERFÍCIE A LA RONDA DE RAFAEL ESTRANY.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Per Decret 10533/2007, de 20 de desembre, l'Alcalde acordà aprovar el document comptable ADO núm. 200700068626, a favor de Gestió Integral de Trànsit, S.L., per import de 303.868 euros, per les obres d'aparcament en superfície a la ronda Rafael Estrany.

Igualment, s'acorda la ratificació de l'esmentat decret, ja que es tracta d'un import de competència de la Junta de Govern, però que, donada la urgència d'efectuar el pagament abans de final d'any, es va aprovar per decret de l'Alcalde.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Ratificar el Decret 10533/2007, de 20 de desembre, dictat per l'Alcalde, que en la seva part dispositiva resolia el següent:

"Vist l'informe favorable de la Intervenció de Fons Municipals

El pagament referit s'ha d'efectuar abans de finalitzar l'any i no tindrà lloc cap Junta de Govern més, dintre d'aquest exercici

Fent ús de les atribucions conferides a l'Alcaldia per la Llei 7/85, de 2 d'abril i la resta de les disposicions legals, així com el què disposen els articles 18, 19 i 20 de les Bases d'execució del pressupost  municipal

RESOLC:

1. Autoritzar, disposar i reconeixer l'obligació que consta en el document comptable ADO 200700068626  a favor de Gestió Integral del Trànsit, SL per import de 303.868,00 euros per les obres d'aparcament  en superfície a la ronda Rafael Estrany.

2. Ratificar el present acord en la  propera Junta de Govern que es celebri."

Segon.- Comunicar aquest acord a Gestió Integral de Trànsit, SL i al Servei de Gestió Econòmica, als seus efectes."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

-Servei de Manteniment-

11        PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "AR", QUE COMPREN ELS CARRERS MOSSÈN RAMON FORNELLS, PLAÇA MOSSÈN BLANCH, ARGÜELLES I L'ESPLANADA.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

"Vist el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del sector "AR" que compren els carrers  Mossèn Ramon Fornells, Plaça Mossèn Blanch, Arqüelles i l'Esplanada", redactat per l'enginyer Industrial Josep Ibañez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 135.786,75 EUR., IVA inclòs.

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

El conseller delegat d'obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del sector "AR" que compren els carrers Mossèn Ramon Fornells, Plaça Mossèn Blanch, Arqüelles i Esplanada" redactat per l'enginyer Industrial Josep Ibañez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 135.786,75 EUR., IVA inclòs

Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

12        RATIFICAR EL DECRET NÚM. 10340/2007, DE 17 DE DESEMBRE, D'APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DE L'ANNEX 6.1 DEL PROTOCOL ADDICIONAL PER A L'ANY 2007 AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Relació de fets

L'alcalde president de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant decret de data 17 de desembre de 2007 ha resolt aprovar la signatura de l'annex 6.1 "Programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb situació de dependència"  del protocol addicional per a l'any 2007 al conveni per a la cooperació interadministrativa amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania, amb una aportació econòmica de 33.767,09 euros.

El mateix decret disposa que ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per l'any 2007.

En conseqüència, el sotasignat proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent acord:

Primer.- Ratificar el decret número 10340/2007, de data 17 de desembre de 2007, que en la seva part resolutiva diu:

"1.- Aprovar la signatura de l'annex 6.1, "programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb situació de dependència" al protocol addicional per a l'any 2007 al conveni per a la cooperació interadministrativa entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania i l'Ajuntament de Mataró, en matèria de Serveis Socials, infància i família i immigració, subscrit l'any 2005.

2.- Facultar la Sra. Carme Esteban Sánchez, consellera delegada de Benestar Social, Gent Gran, Salut i Consum per a la signatura de l'esmentat annex 6.1.

3.- Acceptar l'aportació econòmica de 33.767,9 euros per al finançament de l'esmentat programa a Mataró.

4.- Ratificar aquest decret per la Junta de Govern Local.

5.- Notificar aquesta resolució al Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, a efectes de la signatura de l'annex esmentat."

Segon.- Notificar aquesta resolució al Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

-Servei de Joventut-

 

13        RATIFICAR EL DECRET NÚMERO 10367/2007 DE 18 DE DESEMBRE, D'APROVACIÓ D'UNA RELACIÓ COMPTABLE OIR EN CONCEPTE DE REINTEGRAMENTS PER MENOR OCUPACIÓ DE PLACES, DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER A CASALS D'ESTIU (CONVOCATÒRIA 11/07)

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

"Relació de Fets

Per Decret número 9388/2007 de 15 de novembre,  de la consellera delegada de Joventut i Dona, ratificat per la Junta de Govern de 10 de desembre de 2007, es va resoldre per urgència aprovar la disminució de l'import de les subvencions atorgades a diverses entitats en el marc de la convocatòria 11/07 de subvencions per a Casal d'Estiu, a causa de la menor ocupació real de places en relació a la previsió inicial i d'acord amb el que s'estableix a les bases particulars d'aquesta convocatòria.

Un cop notificades les entitats interessades i efectuats els reintegraments, per Decret número 10367/2007 de 18 de desembre,  la consellera delegada de Joventut i Dona va resoldre per urgència l'aprovació de la relació comptable OIR núm. 200700002524, de data 13/12/07, per un import total de 6.374,81 euros, partida 60300.313120.48900 Convenis i subvencions de lleure infantil, en concepte de reintegraments per menor ocupació de places, de les subvencions atorgades per a casals d'estiu (convocatòria 11/07)..

En el mateix decret es justificaven les raons d'urgència que van portar a l'acord encara que la matèria en qüestió fos competència de la Junta de Govern Local, i es disposava que seria ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per a l'any 2007.

En conseqüència, aquesta consellera delegada proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

Únic.- Ratificar el decret número 10367/2007 de 18 de desembre, que en la seva part resolutiva estableix el següent:

"1. Aprovar relació comptable OIR núm. 200700002524, de data 13/12/07, per un import total de 6.374,81 euros, partida 60300.313120.48900 Convenis i subvencions de lleure infantil, en concepte de reintegraments per menor ocupació de places, de les subvencions atorgades per a casals d'estiu (convocatòria 11/07).

3. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació."

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.